:

Är de fyra sista siffrorna i personnumret hemligt?

Innehållsförteckning:

 1. Är de fyra sista siffrorna i personnumret hemligt?
 2. Får man lämna ut personuppgifter?
 3. Är personnummer känsliga uppgifter?
 4. Vad kan man göra med en persons personnummer?
 5. Måste man lämna ut sitt personnummer?
 6. Är det farligt att ge ut 4 sista?
 7. Vilka personuppgifter får inte lämnas ut?
 8. Är mitt personnummer en offentlig handling?
 9. Varför ska man inte lämna ut sitt personnummer?
 10. Får man lämna ut andras personnummer?
 11. Vad händer om någon får tag i mitt personnummer?
 12. Får min arbetsgivare lämna ut personnummer?
 13. Är det okej att lämna ut personnummer?
 14. Får man fråga om personnummer GDPR?
 15. Får företag fråga om personnummer?

Är de fyra sista siffrorna i personnumret hemligt?

Ja, dina fyra sista siffror ditt personnummer är offentliga uppgifter. Trots att vi forfarande blir uppmärksammade på att vara försiktiga med att lämna ut våra fullständiga personnummer är de offentliga handlingar.

Det är idag mycket lätt att få tag på ett fullständigt personnummer, då de finns tillgängliga via olika sidor på internet. En hemsida som publicerar personnummer har i regel utgivningsbevis, vilket innebär att företaget bakom hemsidan har grundlagsskyddad rätt att publicera uppgifterna.

Får man lämna ut personuppgifter?

Denna rättighet heter rätten till tillgång i dataskyddsförordningen, men kallas ibland även för rätten till registerutdrag. Den innebär att du har rätt att vända dig till företag, myndigheter eller andra verksamheter för att få information om ifall de hanterar dina personuppgifter och i så fall få tillgång till uppgifterna och information om hur de används.

Du har rätt till information om ifall dina personuppgifter behandlas eller inte. Om dina personuppgifter behandlas har du rätt att få en kopia på uppgifterna och information om bland annat

 • vilka kategorier av personuppgifter som behandlas
 • vad personuppgifterna används till
 • hur länge uppgifterna kommer att sparas
 • vilka personuppgifterna har delats med
 • varifrån uppgifterna kommer.

Rätten att få en kopia på dina personuppgifter innebär inte att du alltid har rätt att få ut själva handlingen där dina personuppgifter förekommer. Ofta kan det vara tillräckligt att den personuppgiftsansvariga ger dig en begriplig sammanställning av de personuppgifter som förekommer i handlingen eller i övrigt är under behandling så att du kan kontrollera uppgifternas riktighet och laglighet. Rätten till tillgång ska alltså inte blandas ihop eller likställas med rätten att ta del av allmänna handlingar från en myndighet.

Är personnummer känsliga uppgifter?

Det är bra att veta vad känsliga personuppgifter enligt GDPR är eftersom det är förbjudet att behandla de enligt huvudregeln. Känsliga personuppgifter utgör en av fyra grupper av integritetskänsliga personuppgifter.

Även fast det är förbjudet att behandla känsliga personuppgifter enligt huvudregeln, finns det en del undantag. Exempelvis om den registrerade har lämnat sitt samtycke till behandlingen eller om behandling är nödvändig inom arbetsrättens område. En arbetsgivare kan exempelvis behöva notera sjukfrånvaro för att uppfylla arbetsrättsliga lagar, vilket är en känslig personuppgift eftersom det är en uppgift om hälsa. 

Vad kan man göra med en persons personnummer?

Du använder ditt personnummer i kontakt med myndigheter och privata företag eftersom det numret är din identitetsbeteckning i Sverige.

Skatteverket har uppdrag från regeringen att tillhandahålla aktuella och korrekta uppgifter om de som bor i Sverige så att andra myndigheter har underlag för planering och beslut. Det sker genom att folkbokföringen aviserar ut uppgifter om dig till andra myndigheter. De får rätt uppgifter om dig när det sker förändringar i folkbokföringen, till exempel om din adress när du anmäler flyttning. Privata företag kan få sina kundregister uppdaterade via Statens personadressregister (SPAR).

Måste man lämna ut sitt personnummer?

Du använder ditt personnummer i kontakt med myndigheter och privata företag eftersom det numret är din identitetsbeteckning i Sverige.

Skatteverket har uppdrag från regeringen att tillhandahålla aktuella och korrekta uppgifter om de som bor i Sverige så att andra myndigheter har underlag för planering och beslut. Det sker genom att folkbokföringen aviserar ut uppgifter om dig till andra myndigheter. De får rätt uppgifter om dig när det sker förändringar i folkbokföringen, till exempel om din adress när du anmäler flyttning. Privata företag kan få sina kundregister uppdaterade via Statens personadressregister (SPAR).

Är det farligt att ge ut 4 sista?

Företag, myndigheter och andra får som huvudregel bara behandla ditt personnummer när du lämnat ditt samtycke till det. Men det finns undantag. Ditt personnummer får behandlas utan ditt samtycke när det är klart motiverat med hänsyn till

 • ändamålet med behandlingen
 • vikten av en säker identifiering
 • något annat beaktansvärt skäl.

Vilka personuppgifter får inte lämnas ut?

Skatteverket kan lämna ut uppgifter på olika sätt, till exempel

 • muntligt
 • skriftligt på papper
 • på medium för automatiserad behandling eller genom direktåtkomst (elektroniskt utlämnande)

Skatteverket får bara lämna ut personuppgifter som behandlas helt eller delvis automatiserat eller på annat sätt strukturerat om följande förutsättningar är uppfyllda:

 • det finns rättsligt stöd för den behandling av personuppgifterna som utlämnandet innebär
 • utlämnandet hindras inte av sekretess
 • om utlämnandet sker på ett medium för automatiserad behandling krävs dessutom att utlämnandet kan ske på ett säkert sätt.

Är mitt personnummer en offentlig handling?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Inledningsvis kan sägas att jag utgår från att personen som avlidit flyttade från Sverige. Vidare utgår jag från att personnumret du vill få fram är personens svenska.

Varför ska man inte lämna ut sitt personnummer?

Mattecentrum och våra samarbets­partners sparar information på din enhet för att kunna erbjuda anpassad funktionalitet och samla in besöks­statistik. Du väljer vilka typer av cookies som du accepterar utöver de nödvändiga som behövs för att webbplatsen ska fungera.

Besöksstatistik

Får man lämna ut andras personnummer?

Vårt personnummer, är vår dyraste ägodel. Vi använder vårt personnummer nästan dagligen för olika typer av ärenden. Här kan du läsa om hur ditt personnummer får hanteras och mycket mer.

Personnummer för att handla på internet, deklarera, göra bankärenden och för att registrera användarkonton. Vi använder vårt personnummer nästan dagligen för olika typer av ärenden. Med den nya dataskyddsförordningen skyddas alla personuppgifter som gäller dig som privatperson. Till personuppgifter räknas alla personliga uppgifter som kan göra dig identifierbar som till exempel namn, hemadress, IP-adress, din bils registreringsnummer, foto, e-post, personnummer och ID-kortnummer.

Vad händer om någon får tag i mitt personnummer?

ID-kapning är ett brott där en obehörig person stjäl och använder någon annans personliga uppgifter för att genomföra bedrägliga aktiviteter. Det kan inkludera att öppna bankkonton, ansöka om lån, handla med kreditkort eller bedriva andra illegala aktiviteter i offrets namn. ID-kapning kan få allvarliga konsekvenser för offret, som ofta resulterar i ekonomisk förlust, rättsliga problem och försämrad kreditvärdighet. 

ID-kapning har blivit allt vanligare i takt med att fler personuppgifter samlas och lagras digitalt. Dessutom är det viktigt att nämna att många fall av ID-kapning inte rapporteras, vilket innebär att den verkliga omfattningen av problemet kan vara ännu större än den statistik och data som rapporterats.

Får min arbetsgivare lämna ut personnummer?

Att lämna ut personuppgifter och andra uppgifter kan bli aktuellt i olika situationer, t.ex. för att

 • kommunicera uppgifter med en part i ett ärende
 • ge en part insyn i ett ärende
 • lämna ut uppgifter med anledning av en begäran om att ta del av en allmän handling
 • lämna information till en annan myndighet
 • lämna ut uppgifter för outsourcing av behandling av uppgifterna.

Att lämna ut personuppgifter och andra uppgifter som behandlas elektroniskt innebär i sig ytterligare en behandling av uppgifterna. Skatteverket får bara lämna ut personuppgifter elektroniskt om följande förutsättningar är uppfyllda:

 • Det finns rättsligt stöd för den behandling som utlämnandet innebär.
 • Utlämnandet hindras inte av sekretess eller användarbegränsning.
 • Utlämnandet kan ske på ett säkert sätt.

Är det okej att lämna ut personnummer?

Mattecentrum och våra samarbets­partners sparar information på din enhet för att kunna erbjuda anpassad funktionalitet och samla in besöks­statistik. Du väljer vilka typer av cookies som du accepterar utöver de nödvändiga som behövs för att webbplatsen ska fungera.

Besöksstatistik

Får man fråga om personnummer GDPR?

Publicerades 6 februari 2020Senast uppdaterad 21 juli 2021

Personnummer regleras inte särskilt i GDPR, men GDPR lämnar vissa områden öppna för EU-länderna att själva reglera. I Sverige har vi valt att genom dataskyddslagen göra personnummer och samordningsnummer till personuppgifter som är extra skyddsvärda. Det innebär att personnummer måste behandlas på ett särskilt sätt och att där finns fler krav för att utföra en behandling som innehåller personnummer lagligt. Dessa krav gäller utöver de regler som ställs upp för ”ordinära” personuppgifter.

Får företag fråga om personnummer?

Företag, myndigheter och andra får som huvudregel bara behandla ditt personnummer när du lämnat ditt samtycke till det. Men det finns undantag. Ditt personnummer får behandlas utan ditt samtycke när det är klart motiverat med hänsyn till

 • ändamålet med behandlingen
 • vikten av en säker identifiering
 • något annat beaktansvärt skäl.