:

Vad är en osäker fordran?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är en osäker fordran?
 2. När blir en fordran osäker?
 3. Hur bokförs fordringar?
 4. Hur redovisa kundfordringar?
 5. Hur bokar man osäkra kundfordringar?
 6. Vad ingår i övriga fordringar?
 7. Hur länge kan man ha en fordran?
 8. Hur länge gäller en fordran?
 9. Hur bokföra osäkra kundfordringar?
 10. Vad innebär en fordran?
 11. Vad betyder fordran på svenska?
 12. Vad krävs för konstaterad kundförlust?
 13. Hur bokföra nedskrivning av fordran?
 14. Vad menas med fordringar?
 15. Är en fordran en tillgång?

Vad är en osäker fordran?

Kundfordran innebär att ett företag har sålt en vara/tjänst och skickat en faktura som de ännu inte fått betalt för.Fordran upphör när fakturan är betald.

En kundfordran ingår som en omsättningstillgång i företagets balansräkning. Fordran ses ofta som kortfristig då normal kredittid är 30 dagar.

När blir en fordran osäker?

Enligt Förordning om hantering av statliga fordringar kan en myndighet besluta att indrivning ska avbrytas om indrivningsåtgärderna framstår som utsiktslösa (t .x. vid konkurs) eller om de inte är försvarliga med hänsyn till kostnaderna. Indrivningsåtgärder ska vidtas i den omfattning som är motiverat med hänsyn till fordringens belopp, gäldenärens betalningsförmåga och omständigheter i övrigt. Framstår det som omöjligt eller olämpligt att driva in fordran kan den skrivas av, dvs. kostnadsföras. Fordran kostnadsförs efter överenskommelse med ekonomiavdelningen. Underlaget ska undertecknas av prefekt/administrativ chef och innehålla tydlig förklaring till avskrivningen.

Beloppet bokförs som konstaterad kundförlust genom att kreditera den tidigare uppbokningen på 1518 (Osäkra kundfordringar) mot konto 5441 (Konstaterad kundförlust, varor) eller konto 5451 (Konstaterad kundförlust, tjänster). Samtidigt återförs den tidigare bokningen på konto 1519 (Värdereglering kundfordringar) mot konto 5442 (Befarade kundförluster, varor) eller konto 5452 (Befarade kundförluster, tjänster). Eventuell moms bokas på konto 2572 (Utgående moms) i debet. Om moms vänds tillbaka på en konstaterad kundförlust, meddelas ekonomiavdelningen, så att momsen kan stämmas av på ett korrekt sätt!

Nedan ett exempel på bokföring av en konstaterad kundförlust där den ursprungliga kundfordran var 100 (varav moms 20). Förutsättningen är att man bokat enligt vad som ovan beskrivits.

Hur bokförs fordringar?

Kundfordringar bokförs normalt vid utställandet på konto 1510 Kundfordringar. Enligt 5 kap. 2 § BFL får företag, vars årliga nettoomsättning normalt uppgår till högst 3 mkr, tillämpa kontantmetoden, dvs. att vänta med att bokföra affärshändelser till dess betalning sker. Därmed bokförs inte kundfordringar utan en intäkt bokförs när betalning sker. Vid räkenskapsårets utgång ska dock samtliga då obetalda kundfordringar bokföras.

Hur redovisa kundfordringar?

Begreppet handlar om när du behöver registrera en kostnad på en period, men du kommer  få in pengarna i en annan. För att du då skall få intäkten i rätt period behöver du “flytta” på fakturan.

Det innebär att du bokför intäkten mot ett fordrans för att det ska hamna i rätt period. Om du bokför med faktureringsmetoden sker detta löpande, men bokför du med kontantmetoden behöver du ha lite extra koll på det i samband med årsskiftet.

Om en kund har svårt att betala en faktura från dig, kan detta ibland leda till en förlust för dig, detta blir då en kundförlust.

Innan det blir en kundförlust kan du bedöma dina kundfodringar. Där det råder osäkerhet om kunden kommer att ha möjlighet att betala eller inte brukar kallas osäkra kundfordringar.

En kundförlust kan antingen vara befarad eller konstaterad. En befarad kundförlust är vanligtvis en kundfordran där förfallodatumet passerat och företaget misstänker att inbetalning aldrig kommer att ske. En konstaterad kundförlust är en kundfordran där företaget bedömer att betalning med största sannolikhet inte kommer att ske på grund av att kunden exempelvis har gått i konkurs.

Hur bokar man osäkra kundfordringar?

I räkenskaperna ska en kundfordran tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Det framgår av 4 kap. 9 § första stycket årsredovisningslagen (1995:1554). Det innebär att en kundfordran ska tas upp till det belopp som beräknas inflyta.

I bokföringen kan man dela in kundförluster i tre kategorier - osäkra, befarade och konstaterade.

Vid en försäljning mot faktura debiteras konto 1510 Kundfordringar. Om man får veta att kunden fått likviditetsproblem kan man föra över fordran till konto 1515 Osäkra kundfordringar. En anledning att göra det är att underlätta bevakningen av fordran.

I skattelagstiftningen saknas särskilda bestämmelser om värdering av kundfordringar. Det innebär att den nedskrivning som gjorts i redovisningen i princip ska godtas även vid beskattningen under förutsättning att den följer god redovisningssed. Den skatterättsliga praxisen har dock varit restriktiv vad gäller avdragsrätten för kundförluster.

Avdrag medges alltid för en konstaterad förlust på kundfordringar, vilket är fallet vid konkurs eller ackord. Avdrag medges normalt också när kunden har ställt in betalningarna eller begärt ackord. Även om förlusten inte är definitiv kan avdrag medges om det är sannolikt att det finns ett nedskrivningsbehov.

Det är den skattskyldige som har bevisbördan och som ska visa att det är sannolikt att en kundfordran är osäker. Tecken på det är att fordran, trots flera krav, inte har reglerats. I praktiken innebär det att den skattskyldige bör ha gjort aktiva åtgärder för att få in fordran. De aktiva åtgärderna kan bestå i att man riktat ett betalningsföreläggande eller att man lämnat fordringen till inkasso utan att det fått effekt.

Vad ingår i övriga fordringar?

Fordran används för att beskriva förhållandet mellan en gäldenär och en borgenär och innebär att en part är skyldig en annan pengar eller en viss prestation.

När en part lämnar ut en vara, tjänst, pengar eller liknande till en annan part utan att omedelbart få betalt så kallas det för att säljaren har en fordran på köparen. I ekonomisk redovisning brukar man skilja på fordringarna baserat på när de förfaller och när säljaren förväntar sig att få betalt. Kortfristiga fordringar är de fordringar som förfaller inom ett år, medan de fordringar som förfaller senare än ett år räknas som långfristiga fordringar. Kortfristiga fordringar redovisas under omsättningstillgångar i företagets balansräkning. Här ingår till exempel kundfordringar. Långfristiga fordringar redovisas i sin tur som anläggningstillgångar.

Hur länge kan man ha en fordran?

En rätt för en person att få en viss prestation (exempelvis betala pengar) av en annan person.

Den person som har rätt att få prestationen kallas vanligen borgenär (alternativt fordringsägare eller kreditor). Den som är skyldig att utföra prestationen kallas gäldenär. En fordran är ett krav men ses också som ett ekonomiskt tillgodohavande för borgenären.

Hur länge gäller en fordran?

Hej

Om jag ansöker om betalningsföreläggande hos kronofogden kring en fd vän som är skyldig mig en stor summa pengar och ärendet går tlll domstol, där det genom bevis bekräftas att han är skyldig mig den summan pengar, men att han inte har några tillgångar (som kronofogden sett genom utmätning), vad händer då eftersom han inte kan betala?

Hur bokföra osäkra kundfordringar?

Enligt Förordning om hantering av statliga fordringar kan en myndighet besluta att indrivning ska avbrytas om indrivningsåtgärderna framstår som utsiktslösa (t .x. vid konkurs) eller om de inte är försvarliga med hänsyn till kostnaderna. Indrivningsåtgärder ska vidtas i den omfattning som är motiverat med hänsyn till fordringens belopp, gäldenärens betalningsförmåga och omständigheter i övrigt. Framstår det som omöjligt eller olämpligt att driva in fordran kan den skrivas av, dvs. kostnadsföras. Fordran kostnadsförs efter överenskommelse med ekonomiavdelningen. Underlaget ska undertecknas av prefekt/administrativ chef och innehålla tydlig förklaring till avskrivningen.

Beloppet bokförs som konstaterad kundförlust genom att kreditera den tidigare uppbokningen på 1518 (Osäkra kundfordringar) mot konto 5441 (Konstaterad kundförlust, varor) eller konto 5451 (Konstaterad kundförlust, tjänster). Samtidigt återförs den tidigare bokningen på konto 1519 (Värdereglering kundfordringar) mot konto 5442 (Befarade kundförluster, varor) eller konto 5452 (Befarade kundförluster, tjänster). Eventuell moms bokas på konto 2572 (Utgående moms) i debet. Om moms vänds tillbaka på en konstaterad kundförlust, meddelas ekonomiavdelningen, så att momsen kan stämmas av på ett korrekt sätt!

Nedan ett exempel på bokföring av en konstaterad kundförlust där den ursprungliga kundfordran var 100 (varav moms 20). Förutsättningen är att man bokat enligt vad som ovan beskrivits.

Vad innebär en fordran?

Reseavdraget är en skattereduktion för resor till, från och i jobbet.

Det finns liknande avdrag i andra länder men med lite olika utformningar.

Det svenska reseavdraget gäller resor till och från arbetet samt för tjänsteresor. Det kan dock bara göras om den totala kostnaden för resorna överstiger 11 000 kronor per år.

Hur mycket du kan dra av för dina resor till, och i jobbet, beror på vilket transportslag du använder. För bilresor gäller ett annat belopp än för t ex cykel (se de exakta beloppen).

 • Dina totala reseutgifter måste också vara högre än 11 000 kr under året. Dessutom är det endast delen som överstiger 11 000 som slutligen dras av.
 • För att du ska ha rätt till avdraget ska sträckan du reser vara minst fem kilometer.

Ett annat krav, som många missar, är att du ska spara in minst två timmar per dag för resan till och från jobbet. Detta är om du tar bilen jämfört med kollektiva resealternativ som buss och pendeltåg.

Vad betyder fordran på svenska?

Överlåtande borgenär (cedenten) kan överlåta (lat. cessio) sin fordran till en förvärvare (cessionarie), vilket kallas cession. Överlåtande borgenär (cedenten) får inte genom överlåtelsen försämra gäldenärens (cessus) ställning. Förvärvaren av fordran (cessionarien) får däremot inte överlåta sin skuld till någon annan utan den ursprunglige borgenärens (cedentens) godkännande. Gäldenärens (cessus) invändningsrätt gäller förutom cedenten även mot godtroende förvärvare (cessionarie), rätten att invända mot fordringens påstådda giltighet. Detta gäller samtliga ogiltighetanledningar utom simulation.

Kvittning av fordran mot en motfordran får ske under vissa förutsättningar. De allmänna kvittningsförutsättningarna är:

 • Motfordran skall enligt huvudregeln vara gällande, det vill säga kunna ges en exigibel dom av en domstol.
 • Vad krävs för konstaterad kundförlust?

  Det första du ska göra när du märker att en kundfaktura är obetald, trots att förfallodatum har passerat, är förstås att göra ditt bästa för att kunden ska betala sin skuld. I inledningsskedet kanske det handlar om att ringa upp kunden eller att skicka en påminnelsefaktura.

  Om det inte hjälper kan du ta hjälp av ett inkassoföretag som skickar inkassokrav vilket i förlängningen skulle kunna innebära att Kronofogden kopplas in med hot om utmätning och konkurs.

  Hur långt och hårt du orkar kämpa för dina pengar beror förstås på hur stor summa det rör sig om – kanske är det inte värt att lägga allt för mycket tid och resurser på att få betalt för en faktura på ett par tusenlappar, medan en kundfordran på hundratusentals kronor är desto viktigare att driva in.‍

  Hur bokföra nedskrivning av fordran?

  Om du har anledning att tro att en kund inte kommer att betala, kan du boka din kundfordran som en befarad kundförlust. Vid inkomstbeskattningen får företaget avdrag för kundförlusten om du kan göra det troligt att det finns ett nedskrivningsbehov. Detta är normalt fallet först vid en konstaterad förlust, t ex vi konkurs eller offentligt ackord. Du kan dock få avdrag för förlusten även om den inte är konstaterad om det finns ett sannolikt nedskrivningsbehov. Enligt Skatteverket ska nedskrivningsbehovet prövas utifrån en samlad bedömning av samtliga omständigheter i det enskilda fallet.

  Tecken på att det finns ett nedskrivningsbehov av en kundfordran kan vara (förutom fordrans ålder i relation till normal kredittid) att den trots upprepade krav inte har betalats.

  Vad menas med fordringar?

  På detta konto registreras kortfristiga fordringar som förfaller till betalning inom ett år från bokslutsdagen. Exempel på kortfristiga fordringar är kundfordringar, fordringar hos koncernföretag, övriga fordringar, förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.

  Fordran

  Är en fordran en tillgång?

  Det är vanligt att dela upp fordringar i kortfristiga fordringar och långsiktiga fordringar.

  Kortfristiga fordringar, även kallade som rörelsefordringar, är skulder som förväntas betalas inom ett år.

  Dessa kan exempelvis inkludera kundfordringar, alltså skulder från kunder som har köpt varor eller tjänster på kredit, eller andra kortfristiga ekonomiska fordringar.

  Långfristiga fordringar å andra sidan är de skulder som förfaller senare än ett år. Ett exempel på en långfristig fordran skulle kunna vara ett banklån.

  Långfristiga fordringar redovisas som anläggningstillgångar i bokföringen.