:

Får man skriva av på 2 år?

Innehållsförteckning:

 1. Får man skriva av på 2 år?
 2. Vad är Avskrivningskostnad?
 3. Hur redovisas avskrivningar?
 4. Vad avgör avskrivningstid?
 5. Var går gränsen för avskrivning?
 6. Kan man skriva av på 3 år?
 7. Hur påverkar avskrivningar eget kapital?
 8. Hur räknar man ut resultat före avskrivningar?
 9. Hur mycket får man skriva av per år?
 10. Hur många år skriver man av en bil på?
 11. Hur mycket får man skriva av?
 12. Är det bra att göra avskrivningar?
 13. Är en avskrivning en kostnad?
 14. Hur räknar man ut årets resultat i ett företag?
 15. Får man dra av för eget arbete?
 16. Hur ska en avskrivning göras?
 17. Vad är räkenskapsenlig avskrivning?
 18. Vad är huvudregeln för avskrivningar?

Får man skriva av på 2 år?

Något förenklat kan man säga att en avskrivning är ett sätt att dela upp utgiften för en ny tillgång på hela den tid som den ska användas/nyttjas i bolaget.

Tänk dig ett åkeri som köper en ny lastbil för en miljon kronor (utgift)  som de planerar att använda i fem år. Om de skulle ta upp hela kostnaden för lastbilen i bokföringen det första året skulle vinsten minska ordentligt, de kanske till och med skulle göra en förlust. Nästkommande fyra år skulle de istället inte ha någon kostnad alls för sin lastbil.

Det här är inte skattemässigt tillåtet, och för att få en jämnare och mer rättvisande fördelning av kostnaden gör man avskrivningar på sina inventarier. I exemplet med lastbilen skulle det innebära att man istället bokför 200 000 kronor som kostnad varje år, det vill säga en miljon kronor fördelat på 5 år.

Det vill säga även om företaget betalar hela lastbilen på en gång så sprider man i bokföringen ut kostnaden över flera år. På så vis speglar resultaträkningen hur företaget nyttjar resursen.

Vad är Avskrivningskostnad?

När en tillgång har införskaffats med syftet att användas under en längre period, kan dess kostnad fördelas över hela perioden. När perioden har förflutit betyder det att tillgången är avskriven och inte längre utgör någon kostnad.

Eftersom avskrivningar görs på tillgångar med beräknad ekonomisk livslängd är det endast anläggningstillgångar så som maskiner, datorer och inventarier som avskrivs. Anläggningstillgångar såsom mark, konst och finansiella anläggningstillgångar avskrivs däremot inte eftersom de inte har en förväntad ekonomisk livslängd eller beräknas minska i värde.

Hur redovisas avskrivningar?

En avskrivning är en systematisk periodisering av en tillgångs avskrivningsbara belopp över dess nyttjandeperiod. Lite enklare förklarat är avskrivningar ett sätt att dela upp utgiften för en tillgång över tid.

Låt säga att du under året köper in en ny företagsbil för 200 000 kronor. Nyttjandeperioden för denna bedöms vara tio år. Vid inköpstillfället bokförs bilen som en tillgång, och inte som en kostnad. Kostnaden på 200 000 kronor fördelas istället ut genom avskrivningar över hela tidsperioden, i och med att bilen beräknas kunna användas under de närmsta tio åren. Om hela beloppet istället hade kostnadsförts vid inköpstillfället skulle det beskattningsbara resultatet belastats helt och hållet under inköpsåret, vilket hade blivit felaktigt. Tack vare avskrivningarna speglar istället bokföringen verkligheten på ett mer rättvist sätt.

Vad avgör avskrivningstid?

Om du ska använda den här metoden ska det skattemässiga avdraget (värdeminskningsavdraget) motsvara avskrivningen i bokslutet. Värdet i balansräkningen ska också överensstämma med det skattemässiga värdet. Om du upprättar ett förenklat årsbokslut ska avskrivningen följa beskattningen, vilket innebär att du följer reglerna för räkenskapsenlig avskrivning.

Du har två alternativ att välja på när du använder räkenskapsenlig avskrivning, huvudregel och kompletteringsregel.

Var går gränsen för avskrivning?

När du köper inventarier eller maskiner bokförs de som tillgångar, anläggningstillgångar närmare bestämt. Det innebär att det inte uppstår någon kostnad vid köpet. Men de flesta inventarier och maskiner minskar i värde, vilket innebär en kostnad i företaget. Den kostnaden redovisar du genom att göra avskrivningar på inventarier och maskiner.

Avskrivningar är alltså kort och gott när du delar upp kostnaden för en tillgång över en längre tid. Anledningen att vi gör det är att redovisningen ska ge en bättre bild av verkligheten. När man beräknar tiden pratar man om ekonomisk livslängd, vilket betyder den tiden du beräknar att använda tillgången i verksamheten.

Exempel: Du äger en entreprenad och köper en asfaltsläggare som du kommer använda under fem år. Eftersom det är en materiell tillgång som används över en tid så bokförs den som en tillgång i verksamheten, köpet innebär därigenom inte en kostnad i sig.

Kan man skriva av på 3 år?

Enligt årsredovisningslagen ska alla årsredovisningar innehålla en förvaltningsberättelse. Vad är en förvaltningsberättelse och vilka krav ställs på innehållet?

Förvaltningsberättelsen är en del av en årsredovisning och innehållskraven varierar beroende på företagets storlek och dess verksamhet. Kraven på innehåll varierar även beroende på om företaget tillämpar K2, K3 eller annan normering. Enligt årsredovisningslagen ska en förvaltningsberättelse innehålla ”en rättvisande översikt över utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat”.

Enligt årsredovisningslagen ska alla större företag och samtliga som upprättar koncernredovisning även upprätta en kassaflödesanalys. Vad är en kassaflödesanalys och hur tolkas den?

En kassaflödesanalys visar ett företags kassaflöden, det vill säga dess in- och utbetalningar under en period (oftast ett räkenskapsår).

Hur påverkar avskrivningar eget kapital?

Enligt årsredovisningslagen ska alla årsredovisningar innehålla en förvaltningsberättelse. Vad är en förvaltningsberättelse och vilka krav ställs på innehållet?

Förvaltningsberättelsen är en del av en årsredovisning och innehållskraven varierar beroende på företagets storlek och dess verksamhet. Kraven på innehåll varierar även beroende på om företaget tillämpar K2, K3 eller annan normering. Enligt årsredovisningslagen ska en förvaltningsberättelse innehålla ”en rättvisande översikt över utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat”.

Enligt årsredovisningslagen ska alla större företag och samtliga som upprättar koncernredovisning även upprätta en kassaflödesanalys. Vad är en kassaflödesanalys och hur tolkas den?

En kassaflödesanalys visar ett företags kassaflöden, det vill säga dess in- och utbetalningar under en period (oftast ett räkenskapsår).

Hur räknar man ut resultat före avskrivningar?

I denna artikel förklarar vi hur en resultaträkning fungerar – från utformning till bokföring. Mer information hittar du i Årsredovisningslagen (1995:1554) som innehåller regler och bestämmelser kring upprättande av årsredovisning.

En resultaträkning är en sammanställning av företagets intäkter och kostnader under en viss redovisningsperiod. Den kan vara olika lång – från någon vecka, till ett räkenskapsår.

Rapporten skriver du ut från ditt bokföringsprogram. Ju tätare du tar fram en resultaträkning, desto tydligare kan du se hur ditt företag mår ekonomiskt. Det ger dig dessutom möjlighet att styra utvecklingen av verksamheten åt rätt håll genom att åtgärda eller justera kostnaderna.

För att veta mer om en viss post i resultaträkningen måste du göra en kontoanalys, det vill säga ta fram ett kontoutdrag ur bokföringen.

Hur mycket får man skriva av per år?

Förbrukningsinventarier är direkt avdragsgilla och kan vara av två slag:

Enligt Skatteverket får beloppsgränsen för inventarier av mindre värde höjas med momsbeloppet i de fall ett företag varken har rätt att lyfta moms eller har rätt till återbetalning av moms (enligt 8 och 10 kap momslagen, ML).

Hur många år skriver man av en bil på?

Grundregeln är att bilar som i huvudsak är lämpade för personbefordran inte medges avdrag för moms, medan lastbilar medges momsavdrag.

Hur mycket får man skriva av?

Förbrukningsinventarier är direkt avdragsgilla och kan vara av två slag:

Enligt Skatteverket får beloppsgränsen för inventarier av mindre värde höjas med momsbeloppet i de fall ett företag varken har rätt att lyfta moms eller har rätt till återbetalning av moms (enligt 8 och 10 kap momslagen, ML).

Är det bra att göra avskrivningar?

När en tillgång har införskaffats med syftet att användas under en längre period, kan dess kostnad fördelas över hela perioden. När perioden har förflutit betyder det att tillgången är avskriven och inte längre utgör någon kostnad.

Eftersom avskrivningar görs på tillgångar med beräknad ekonomisk livslängd är det endast anläggningstillgångar så som maskiner, datorer och inventarier som avskrivs. Anläggningstillgångar såsom mark, konst och finansiella anläggningstillgångar avskrivs däremot inte eftersom de inte har en förväntad ekonomisk livslängd eller beräknas minska i värde.

Är en avskrivning en kostnad?

När du köper inventarier eller maskiner bokförs de som tillgångar, anläggningstillgångar närmare bestämt. Det innebär att det inte uppstår någon kostnad vid köpet. Men de flesta inventarier och maskiner minskar i värde, vilket innebär en kostnad i företaget. Den kostnaden redovisar du genom att göra avskrivningar på inventarier och maskiner.

Avskrivningar är alltså kort och gott när du delar upp kostnaden för en tillgång över en längre tid. Anledningen att vi gör det är att redovisningen ska ge en bättre bild av verkligheten. När man beräknar tiden pratar man om ekonomisk livslängd, vilket betyder den tiden du beräknar att använda tillgången i verksamheten.

Exempel: Du äger en entreprenad och köper en asfaltsläggare som du kommer använda under fem år. Eftersom det är en materiell tillgång som används över en tid så bokförs den som en tillgång i verksamheten, köpet innebär därigenom inte en kostnad i sig.

Hur räknar man ut årets resultat i ett företag?

Resultaträkningen är en av de två huvuddelarna i bokslutet och ska enligt årsredovisningslagen finnas med i årsredovisningen. Det kallas för resultaträkning just för att det är här som företagets resultat kan utläsas genom en sammanställning av intäkter och kostnader under en räkenskapsperiod, oftast ett år. Resultatet fås genom att addera intäkterna och sedan dra bort kostnaderna och visar då om företaget har gått med vinst eller förlust.

 Relaterad läsning: Bokföring – allt du (någonsin) behöver veta om att bokföra

En resultaträkning är uppdelad för att underlätta översikten och även för att få ut rätt resultat. Det finns dock ingen exakt mall för hur en resultaträkning ska se ut, utan varierar från företag till företag. Däremot följer de flesta numera en utformningsstandard för att underlätta avläsningen.

Förenklat kan en resultaträkning innehålla följande delar:

 • rörelseresultatet, vilket är rörelsens intäkter minus rörelsens kostnader
 • resultat efter finansiella poster, alltså de finansiella intäkterna minus de finansiella kostnaderna
 • extraordinära intäkter och kostnader som saknar klart samband till verksamheten och som inte förväntas upprepas och som uppgår till ett väsentligt belopp
 • bokslutspositioner så som över- och underavskrivningar samt avsättning till/upplösning av periodiseringsfonder
 • skatt
 • årets resultat

Får man dra av för eget arbete?

Arbeten som du gör på din bostad kan delas in i två kategorier. Den ena kategorin är grundförbättringar. Den andra kategorin är reparationer och underhåll. Det är olika regler för dessa två kategorier: grundförbättringar ger avdrag för hela utgiften, och förbättrande reparationer och underhåll kan ge avdrag för en del av utgiften.

Hur ska en avskrivning göras?

En avskrivning ska göras under tillgångens ekonomiska livslängd. En avskrivning ska göras med lika stora årliga belopp som motsvarar tillgångens ungefärliga värdeminskning - obligatoriskt avskrivning enligt plan. Avskrivning. = utgift ÷ ekonomisk livslängd.

Vad är räkenskapsenlig avskrivning?

Räkenskapsenlig avskrivning är en metod för att beräkna det skattemässiga värdeminskningsavdraget på inventarierna. Avskrivningar av inventarier bokförs månadsvis i den löpande bokföringen. Man talar då om den redovisningsmässiga avskrivningen. Den redovisningsmässiga avskrivningen är baserad på inventariernas förväntade ekonomiska livslängd.

Vad är huvudregeln för avskrivningar?

Huvudregeln (30-procentsregeln) Med huvudregeln får du göra ett avskrivning på 30 % av inventariernas restvärde. Det innebär att du tar värdet som återstår efter tidigare års avskrivningar, alltså anskaffningsvärdet minus ackumulerade avskrivningar (överavskrivningar inräknat).