:

Vilka poster ingår i fritt eget kapital?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka poster ingår i fritt eget kapital?
 2. Vad är eget kapital i balansräkningen?
 3. Vad menas med fritt eget kapital?
 4. Vad är skillnad mellan bundet och fritt eget kapital?
 5. Får man dela ut allt fritt eget kapital?
 6. Vad ska vara med i en balansräkning?
 7. Vad menas med eget kapital i balansräkningens Kreditsida?
 8. Hur fyller man i en balansräkning?
 9. Hur ska en balansräkning se ut?
 10. Får ett aktiebolag fritt dela ut hela vinsten?
 11. Vad händer när eget kapital är förbrukat?
 12. Hur ställer man upp en balansräkning?
 13. Kan man ha negativt eget kapital?
 14. Hur vet man att balansräkningen stämmer?
 15. Hur bokför man eget kapital?
 16. Vad är ett eget kapital i företagets balansräkning?
 17. Vad är fritt eget kapital?
 18. Vad är ett eget kapital?
 19. Hur påverkas företagets eget kapital?

Vilka poster ingår i fritt eget kapital?

We process your data to deliver content or advertisements and measure the delivery of such content or advertisements to extract insights about our website. We share this information with our partners on the basis of consent and legitimate interest. You may exercise your right to consent or object to a legitimate interest, based on a specific purpose below or at a partner level in the link under each purpose. These choices will be signaled to our vendors participating in the Transparency and Consent Framework. More information

Always Active

Vad är eget kapital i balansräkningen?

Balansräkningen är en av företagets viktigaste rapporter tillsammans med resultaträkningen. Balansräkningen visar vilka tillgångar som finns i företaget och hur de är finansierade.

Balansräkningen upplevs ofta som svårare att förstå än en resultaträkning, men egentligen handlar det ju bara om en beskrivning av vilka tillgångar som finns i företaget och i vilken omfattning de är finansierade med eget kapital respektive främmande kapital (lån, mm).

Vad menas med fritt eget kapital?

Det egna kapitalet består av det kapital som ägarna satt in i företaget. Detta omfattar startkapital men också kapitaltillskott som satts in i efterhand, samt vinster som återstår efter aktieutdelning eller egna uttag.

Ett företags balansräkning är uppställd i två spalter, med tillgångar på den ena sidan, och skulder och eget kapital på den andra sidan. Eget kapital är följaktligen skillnaden mellan tillgångar och skulder. Eget kapital återfinns på kreditsidan (minussidan) i balansräkningen, eftersom det kan tolkas som en skuld till företagets ägare.

 Relaterad läsning: Bokföring – allt du (någonsin) behöver veta om att bokföra

Om årets resultat är positivt påverkas även eget kapital i positiv riktning. Genom att ägarna återinvesterar vinster i företaget förstärks det egna kapitalet. Det egna kapitalet kan vara avgörande för hur företaget klarar sig om sämre tider skulle inträffa. När det egna kapitalet förstärks ökar även verksamhetens självfinansiering, och beroendet av kreditgivare minskar.

Ett underskott (förlust) i företaget leder till att det egna kapitalet blir mindre eller till och med negativt. Ett negativt eget kapital betyder att skulderna överstiger tillgångarnas värde. Som regel beror brist på kapital på att företaget gått med förlust, men det kan också bero på att ägarna gjort stora uttag istället för att återinvestera vinster i företaget.

 Bokslut - vad är det? Läs allt om bokslut här

Vad är skillnad mellan bundet och fritt eget kapital?

Eget kapital är det kapital som finns kvar av ett företags tillgångar efter att skulderna har betalats. Man kan likställa det med det kapital som ägs av företaget.

Storleken på det egna kapitalet används ofta som grund för att bedöma företagets ekonomiska styrka och stabilitet. Det kan även användas för att jämföra företag inom samma bransch för att se vilka som är mer lönsamma eller stabila.

Man kan se det egna kapitalet som ett företags nettoförmögenhet.

I kontrast till bundet kapital finns även fritt eget kapital, som är kapital som kan användas utan några särskilda begränsningar. Fritt eget kapital kan exempelvis användas för att återinvestera i företaget eller utbetalning till aktieägarna i form av utdelning.

Att ha mycket fritt eget kapital är en bra buffert mot dåliga ekonomiska tider eller oförutsedda utgifter, eftersom man kan klara sig utan att behöva låna pengar.

Får man dela ut allt fritt eget kapital?

Visst är det trevligt med lite extra klirr i den privata kassan?! Som aktieägare kan du efter ett bra år göra en utdelning till dig själv och dina aktieägare. Är du egenföretagare tillfaller hela utdelningen till dig. Men hur mycket? Och vad krävs för att få göra en aktieutdelning? Det ska vi ta reda på nu.

Enligt aktiebolagslagen (2005:551) får ett aktiebolag för ett räkenskapsår dela ut kapital motsvarande vad som finns redovisat som fritt eget kapital i balansräkningen per balansdagen.Bakgrunden till detta är bland annat att aktieägare ska få ersättning för investerat riskkapital och göra det möjligt för aktieägare att erhålla avkastning på investerat kapital utan att behöva sälja sina aktier.

Vad ska vara med i en balansräkning?

Balansräkningen är en ekonomisk rapport där tillgångar, eget kapital och skulder summeras vid en given tidpunkt, oftast i samband med bokslut. Sammanfattat består rapporten av följande tre huvuddelar:

 • Tillgångar – i vad företaget har valt att investera sitt kapital
 • Eget kapital – ägarnas finansiering
 • Skulder – extern finansiering

Här kan du läsa en mer detaljerad beskrivning av vad balansräkningen innehåller.

Vad menas med eget kapital i balansräkningens Kreditsida?

Något förenklat kan man säga att på debetsidan/tillgångssidan kan du hitta allt som företaget just nu äger. Det delas in i två grupper-anläggningstillgångar och omsättningstillgångar.

Hur fyller man i en balansräkning?

Om du har upprättat förenklat årsbokslut för du över beloppen till räkenskapsschemat, rutorna B1–B10, B13–B16 och R1–R11.

Hur ska en balansräkning se ut?

Balansräkningen är en av företagets viktigaste rapporter tillsammans med resultaträkningen. Balansräkningen visar vilka tillgångar som finns i företaget och hur de är finansierade.

Balansräkningen upplevs ofta som svårare att förstå än en resultaträkning, men egentligen handlar det ju bara om en beskrivning av vilka tillgångar som finns i företaget och i vilken omfattning de är finansierade med eget kapital respektive främmande kapital (lån, mm).

Får ett aktiebolag fritt dela ut hela vinsten?

Om aktiebolaget går med vinst eller har sparade vinstmedel från tidigare år så finns möjlighet för aktieägare att ta utdelning till en förmånlig beskattning.

Läs mer om beskattning av utdelning här.

Vad händer när eget kapital är förbrukat?

I detta inlägg redogör vi för när du som företagare är skyldig att upprätta en kontrollbalansräkning för ditt företag och vad en sådan ska innehålla. Vi presenterar även riskerna med att inte upprätta en kontrollbalansräkning och hur en företagsrekonstruktion kan hjälpa till att återställa bolagets egna kapital.

En kontrollbalansräkning är en särskild typ av balansräkning som regleras i aktiebolagslagen och som ska upprättas när någon av följande omständigheter föreligger;

Hur ställer man upp en balansräkning?

Många upplever balansräkningen som komplicerad men egentligen är den helt enkelt en summering av de tillgångar som finns i företaget och hur de har finansierats – med eget kapital eller exempelvis via lån. De delar som ingår i en balansräkning för dig med enskild firma är alltid tillgångar, skulder och eget kapital. Man beskriver alltså den exakta summan för dessa delar vid en specifik tidpunkt, vanligtvis sista dagen på räkenskapsåret – alltså den dagen då du gör ett bokslut. Här kan du läsa mer om bokslut och årsredovisning. 

När du gör en balansräkning ska debet och kredit alltid bli samma summa när du summerar dem. De ska vara i balans helt enkelt, annars är något i bokföringen inkorrekt. Då behöver du leta fel i bokföringen och det kan vara knepigt att upptäcka en liten felande summa någonstans. Därför är det bra att alltid vara noggrann när man bokför. 

För att underlätta för dig att förstå hur en balansräkning ska se ut kan det vara bra att titta på exempel på en balansräkning. Därför har vi tagit fram en nedladdningsbar mall för balansräkningen som du hittar här.

Kan man ha negativt eget kapital?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som att du undrar om man kan göra en vinstutdelning från ett aktiebolag som enligt den senast fastställda balansräkningen har ett negativt fritt eget kapital, men en vinst under det följande löpande räkenskapsåret.

Hur vet man att balansräkningen stämmer?

‹ Tillbaka till artiklarna

Att stämma av bokföringen månadsvis är viktigt av flera olika orsaker. Här får du en smart checklista att bocka av när det är dags. Snabbt, effektivt och du förebygger kostsamma fel!

Hur bokför man eget kapital?

Så här bokför du årets resultat i ett aktiebolag.

  Årets vinst [8999] är 245 000 kr och bokas mot eget kapital [2099], Årets resultat.

Vad är ett eget kapital i företagets balansräkning?

 • Eget kapital i företagets balansräkning. Det egna kapitalet består av det kapital som ägarna satt in i företaget. Detta omfattar startkapital men också kapitaltillskott som satts in i efterhand, samt vinster som återstår efter aktieutdelning eller egna uttag.

Vad är fritt eget kapital?

 • Fritt eget kapital. Med fritt eget kapital menas en del av det egna kapitalet (den andra delen kallas bundet eget kapital) som får disponeras fritt, exempelvis kan kapitalet användas för utdelning till aktieägarna. Fritt eget kapital består av balanserat resultat (och förluster) och årets resultat.

Vad är ett eget kapital?

 • Eget kapital är det belopp som ägarna satt in i företaget, och som utgör skillnaden mellan tillgångar och skulder. Eget kapital i företagets balansräkning. Det egna kapitalet består av det kapital som ägarna satt in i företaget. Detta omfattar startkapitalmen också kapitaltillskott som satts in i efterhand, samt vinster som återstår efter ...

Hur påverkas företagets eget kapital?

 • Förändringar i eget kapital. Om årets resultat är positivt påverkas även eget kapital i positiv riktning. Genom att ägarna återinvesterar vinster i företaget förstärks det egna kapitalet. Det egna kapitalet kan vara avgörande för hur företaget klarar sig om sämre tider skulle inträffa.