:

Vad är en bestyrkt kopia bouppteckning?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är en bestyrkt kopia bouppteckning?
 2. Vem kan bestyrka kopia bouppteckning?
 3. Hur vidimera kopia bouppteckning?
 4. Kan man bestyrka en kopia själv?
 5. Vad är bestyrkt kopia Bolagsverket?
 6. Var kan man få kopia på bouppteckning?
 7. Hur många måste vidimera en kopia?
 8. Vem får vidimera en kopia?
 9. Kan familjemedlem vidimera kopia?
 10. Hur gör man bestyrkt kopia?
 11. Måste alla Dödsbodelägare skriva på bouppteckning?
 12. Hur lång tid tar det att få pengar efter bouppteckning?
 13. Måste alla arvtagare vara med på bouppteckning?
 14. Vad kontrollerar Skatteverket i en bouppteckning?
 15. När betalar banken ut arv?

Vad är en bestyrkt kopia bouppteckning?

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga gäller vidimering och om du som dödsbodelägare kan vidimera den kopia av bouppteckning som ska skickas in till Skatteverket. Bestämmelserna om det detta finns i ärvdabalken (ÄB). I mitt svar kommer jag gå igenom förfarandet vid dödsbo och bouppteckningen - som undertecknas av bouppgivare.

Vem kan bestyrka kopia bouppteckning?

Skriv ut bouppteckningen och se till att samtliga fält är underskrivna av rätt person innan du skickar in den till Skatteverket. Bifoga kallelsebevis och fullmakter om det var någon i dödsboet som inte kunde närvara vid bouppteckningsförrättningen. Ett kallelsebevis kan vara ett kvitto från posten att du skickat ett rekommenderat brev eller ett dokument där den kallade personen skriver under på att den blev kallad men valde att inte närvara. Du måste också bifoga kopia av eventuellt testamente eller samboavtal om det finns. Kopian på eventuellt testamente måste vara vidimerad.

pdf

Hur vidimera kopia bouppteckning?

Juridik vid dödsfall

Hej! Jag vill ge en bestyrkt kopia av mitt testamente och gåvobrev till mina barn. Kan jag kopiera originalen, skriva att kopian överensstämmer med originalet, sedan lägga till en underskrift av mig och 2 personer som inte är släkt?

Kan man bestyrka en kopia själv?

Ett exempel på en vidimering

Vidimera innebär att bevittna och bestyrka en avskrifts eller kopias överensstämmelse med originalet.[1] Ordet innebär även, i ett allmännare sammanhang, att bekräfta riktigheten i något. När det gäller exempelvis kopierade betygshandlingar, så innebär vidimeringen att två personer andra än en själv genom underskrift, namnförtydligande och telefonnummer direkt på kopian intygar att den stämmer överens med originalet. Ordet vidimera härstammar från latinets vidi, som betyder jag har sett.

Vad är bestyrkt kopia Bolagsverket?

När kopian av årsredovisningen skickas till Bolagsverket är ett fastställelseintyg den standardtext som man skriver vanligtvis på framsidan. En företrädare av bolaget ska skriva under fastställelseintyget, normalt brukar det vara den verkställande direktören eller en styrelseledamot.

Underskriften på fastställelseintyget intygar att:

Var kan man få kopia på bouppteckning?

Skatteverket är ansvarig myndighet beträffande bouppteckningar. Det gäller för alla ärenden kring bouppteckningar, alltifrån att beställa en gammal bouppteckning till att skicka in ny bouppteckning. För kontakt och hjälp med bouppteckning – ring nummer 0770 – 33 90 70, maila oss eller fyll i formuläret längre ned.

Enligt Tryckfrihetsförordningen är en bouppteckning en offentlig handling, vilket gör det möjligt att begära ut bouppteckningar – både gamla och nya. För att begära ut nyare bouppteckningar förutsätts dock att dessa hunnit bli registrerade hos Skatteverket. Det är därför inte möjligt att begära ut bouppteckningar som är under pågående handläggning eller på väg in till Skatteverket. Registrerade bouppteckningar kan därför begäras ut, oavsett om det rör sig om en tilläggsbouppteckning, dödsboanmälan eller en “vanlig” bouppteckning. 

Hur många måste vidimera en kopia?

Trygga min framtid

Är en kopia av ett testamente juridiskt giltigt? Krävs det vidimering, att kopian överensstämmer med originalet? Vem vidimerar i så fall? Den/dom som skrivit testamentet? Någon annan?

Vem får vidimera en kopia?

Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det finns inget lagstadgat krav på vad som är en korrekt vidimering, dvs. när någon styrker att kopian överensstämmer med originalet. Man kan därför stämpla kopian med texten "vidimeras" eller för hand skriva "vidimeras". Exempelvis kan det göras följande: "Kopian överensstämmer med originalet" med en signatur, namnförtydligande samt kontaktuppgifter.

Kan familjemedlem vidimera kopia?

Ditt personnummer ska finnas på alla betyg och intyg du skickar in. Du ska skicka in kopior och inte originalhandlingen. Kopiorna ska vara vidimerade. Det betyder att någon intygar med sin namnteckning att kopian överensstämmer med originalet. Be också personen att texta sitt namn tydligt under namnteckningen och skriva dit sitt telefonnummer.

Att en kopia är vidimerad innebär att någon skrivit sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer på handlingen och på så sätt intygar att kopian stämmer med originalet. Du kan be någon du känner eller en myndighetsperson vidimera dina dokument.

Hur gör man bestyrkt kopia?

Du behöver lämna in officiellt bestyrkta bilagor endast om du har blivit villkorligt antagen. I ansökningsskedet behöver du inte lämna in officiellt bestyrkta bilagor. På den här sidan hittar du information om hur man bestyrker dokument.

Mer information om villkorlig antagning hittar du på sidan Villkorlig antagning.

Måste alla Dödsbodelägare skriva på bouppteckning?

När någon har dött ska de som ärver göra en bouppteckning som ska skickas till Skatteverket senast 4 månader efter dödsfallet. Bouppteckning är en förteckning som visar vad den döda har ägt och eventuella skulder.

En bouppteckning som är registrerad hos Skatteverket visar vem som har rätt att representera dödsboet.

Det finns särskilda regler för hur en bouppteckning ska gå till. I många fall kan dödsboet göra bouppteckningen själv, men om det känns svårt kan det vara bra att ta hjälp av en person som du har förtroende för. Det går även att anlita en jurist eller begravningsbyrå.

Hur lång tid tar det att få pengar efter bouppteckning?

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arvskifte finns i Ärvdabalken (1958:637).

Måste alla arvtagare vara med på bouppteckning?

Med bouppteckning menas den genomgång (förrättning) som dödsbodelägarna gör av den avlidnes och den efterlevandes tillgångar och skulder. Även det dokument man då upprättar kallas bouppteckning.

En registrerad bouppteckning har följande funktion:

Vad kontrollerar Skatteverket i en bouppteckning?

En bouppteckning kan göras privat. Då ska en av er efterlevande som bäst känner till dödsboets egendom utses till bouppgivare och lämna uppgifter om dödsboet.

Bouppgivaren ska också utse två utomstående förrättningsmän. Det är två personer som inte på grund av lag eller testamente har rätt till att ärva den avlidna. Förrättningsmännen intygar att allt har blivit riktigt antecknat och att tillgångarna har värderats efter bästa förstånd.

Om ni har bett någon utomstående förvalta dödsboet, exempelvis en boutredningsman eller en testamentsexekutor kan inte samma person agera som förrättningsman.

När betalar banken ut arv?

Tillbaka

Hur lång tid tar det innan hela dödsboavvecklingen är klar? Vilka delar måste genomföras innan arvet kan fördelas?