:

Vad betyder beslut om upphävande av löneutmätning?

Innehållsförteckning:

 1. Vad betyder beslut om upphävande av löneutmätning?
 2. Kan man bli uppsagd pga löneutmätning?
 3. Hur kommer man undan löneutmätning?
 4. Kan man förhandla med Kronofogden?
 5. Måste chefen veta om löneutmätning?
 6. Kan man jobba extra när man har löneutmätning?
 7. Måste min chef veta att jag har löneutmätning?
 8. Kan man slippa löneutmätning?
 9. Kan man få skulder avskrivna?
 10. Får arbetsgivaren reda på löneutmätning?
 11. Får chefen veta att man har löneutmätning?
 12. Har Kronofogden koll på mitt bankkonto?
 13. Hur länge kan en skuld ligga kvar hos Kronofogden?
 14. Vad händer med en skuld efter 10 år?
 15. Hur ofta kollar Kronofogden mitt konto?

Vad betyder beslut om upphävande av löneutmätning?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Formuleringen innebär att tingsrätten dömt till fördel för den överklagande parten. 

Kan man bli uppsagd pga löneutmätning?

Hej

Jag har så många krediter här och var och det blev ohållbart tillslut, gick minus varje månad när jag betalade alltihop vilket resulterade till fler krediter. Får inget stort lån för att samla allt så jag har bara låtit dom passera orkar inte med dom längre, så lika bra allt kommer till kronofogden, kommer ändå få prick till slut. Det enda jag sköter nu är mobilräkningen, bensinräkningen och elräkningen som står på mig. Resten har jag fått strunta i , kommer ändå få betalningsanmärkningar så lika bra allt sammlas hos dom. Min sambo betalar hyran, telefon ect. Jag betalar till honom varje månad. Vi delar lika på allt.

Hur kommer man undan löneutmätning?

En löneutmätning föregås alltid av en löneförfrågan från Kronofogden som arbetsgivaren är skyldig att svara på. De uppgifter som arbetsgivaren lämnar används sedan av Kronofogden för att räkna ut det belopp som arbetstagaren har rätt att behålla vid en löneutmätning. I förbehållsbeloppet ingår boendekostnad och ett schablonbelopp som ska täcka vanliga levnadskostnader. Schablonbeloppet fastställs årligen av Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av regeringen.

För år 2023 gäller följande schablonbelopp per månad

 • 5 717 kronor för en ensamstående vuxen
 • 9 445 kronor för sammanlevande makar eller sambor
 • 3 055 kronor för barn till och med 6 år
 • 3 667 kronor för barn 7 – 10 år
 • 4 279 kronor för barn 11 – 14 år
 •  4 889 kronor för barn som är 15 år eller äldre

Kan man förhandla med Kronofogden?

Ackordsuppgörelse är en betalningsuppgörelse mellan den som ska betala (gäldenären) och den som ska få betalt (fordringsägaren).  Ackordsuppgörelsen kan utformas på många olika sätt men vanligtvis brukar det resultera i att den som ska betala skulden får delar av sin skuld nedsatt / avskriven eller räntan fryst om det antingen görs en större betalning eller om en avbetalningsplan upprättas.

Om den som äger skulden bedömer att du aldrig eller åtminstone inte över en överskådlig framtid kan betala tillbaka din skuld så är de oftast villiga att ackordsförhandla och se över möjligheterna till en betalningsuppgörelse.

Måste chefen veta om löneutmätning?

– Det ska vara väldigt klart och rent att man har ett samtycke, säger Olov Östensson.

En anställd som har accepterat att avdraget ska göras kan när som helst, tills pengarna är dragna, ändra sig.

– Du kan lämna medgivande ena dagen och nästa dag dra tillbaka det. Bevisbördan för att ett medgivande har givits är på arbetsgivaren.

Kan man jobba extra när man har löneutmätning?

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Reglerna om skuldsanering finns i skuldsaneringslagen (2016:675). Skuldsanering innebär i korthet att du som skuldsatt med stor skuldbörda kan ansöka om att genomgå en process där du under fem år lever på existensminimum. Under skuldsaneringen avbetalar du ett visst belopp enligt betalningsplan som kronofogdemyndigheten fastställt för ärendet.

Måste min chef veta att jag har löneutmätning?

Jag är nu bara månad/månader iväg från att tvingas in i löneutmätning... Jag känner, rent generellt, att jag mår rätt bra i beslutet över att "släppa mina skulder", men detta med utmätning skapar ett enormt ångest påslag... Jag är helt enkelt livrädd för vad min arbetsgivare skall tycka, tänka och om en löneutmätning kan generera i någon form av bestraffning (nedgradering) rent arbetsmässigt.

Jag har ju ett rätt krävande arbete där jag ansvarar för en större fastighets porfölj med budgetansvar, underhållsansvar, uthyrningsansvar etc etc...

Kan man slippa löneutmätning?

Löneutmätning innebär att Kronofogden beslutar att en arbetsgivare ska innehålla och redovisa en del av en gäldenärs lön till Kronofogden och inte till gäldenären. Löneutmätning får bara ske om det är försvarligt med hänsyn till det belopp som kan beräknas flyta in (7 kap. 3 § UB). Kronofogden kan besluta om utmätning av olika ersättningar (7 kap. 1 § UB). Principen är att det ska vara ersättning för arbete som gäldenären utfört eller kompensation för bortfall av arbetsinkomst.

Det är bara den del av inkomsten som gäldenären inte behöver för sitt och familjens underhåll som får tas i anspråk genom löneutmätning (7 kap. 4 § UB). Kronofogden bestämmer ett förbehållsbelopp och ett utmätningsbelopp som måste beaktas av arbetsgivaren vid varje löneutbetalning (7 kap. 8 § UB). Endast när lönen överstiger förbehållsbeloppet ska arbetsgivaren innehålla utmätningsbeloppet (7 kap. 20 § UB). Den del av lönen som inte får utmätas (förbehållsbeloppet) bestäms utifrån ett särskilt belopp som fastställs av Kronofogden varje år (normalbelopp). Normalbeloppen ska anses omfatta alla vanliga levnadskostnader utom bostadskostnad (7 kap. 5 § UB).

Kronofogden ger varje år ut föreskrifter och allmänna råd, samt lämnar information (meddelanden) om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön.

Kan man få skulder avskrivna?

Ackordsuppgörelse är en betalningsuppgörelse mellan den som ska betala (gäldenären) och den som ska få betalt (fordringsägaren).  Ackordsuppgörelsen kan utformas på många olika sätt men vanligtvis brukar det resultera i att den som ska betala skulden får delar av sin skuld nedsatt / avskriven eller räntan fryst om det antingen görs en större betalning eller om en avbetalningsplan upprättas.

Om den som äger skulden bedömer att du aldrig eller åtminstone inte över en överskådlig framtid kan betala tillbaka din skuld så är de oftast villiga att ackordsförhandla och se över möjligheterna till en betalningsuppgörelse.

Får arbetsgivaren reda på löneutmätning?

En löneutmätning föregås alltid av en löneförfrågan från Kronofogden som arbetsgivaren är skyldig att svara på. De uppgifter som arbetsgivaren lämnar används sedan av Kronofogden för att räkna ut det belopp som arbetstagaren har rätt att behålla vid en löneutmätning. I förbehållsbeloppet ingår boendekostnad och ett schablonbelopp som ska täcka vanliga levnadskostnader. Schablonbeloppet fastställs årligen av Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av regeringen.

För år 2023 gäller följande schablonbelopp per månad

 • 5 717 kronor för en ensamstående vuxen
 • 9 445 kronor för sammanlevande makar eller sambor
 • 3 055 kronor för barn till och med 6 år
 • 3 667 kronor för barn 7 – 10 år
 • 4 279 kronor för barn 11 – 14 år
 •  4 889 kronor för barn som är 15 år eller äldre

Får chefen veta att man har löneutmätning?

Skulder betalas enligt en särskild ordning. Prioriterade skulder kan till exempel vara krav på underhållsbidrag eller från konkursbon. Övriga skulder är oprioriterade med inbördes lika rätt. Hittills har skadeståndsskulder och skulder till Brottsoffermyndigheten varit oprioriterade, och konkurrerat med till exempel skulder till inkassobolag. I och med den aktuella lagändringen får skadestånd på grund av brott företräde framför oprioriterade skulder. Enligt Sten-Håkan Sidebo innebär det att intäkterna till Brottsoffermyndigheten – som har över 40 000 aktiva kravärenden mot gäldenärer – kommer att öka betydligt.

– Jag tror och hoppas att lagändringen kommer att göra stor skillnad både för brottsoffer och för gärningspersoner. Att fler av Brottsoffermyndighetens ärenden kommer att kunna avslutas snabbare är bra för båda grupperna, säger han.

Den nya lagstiftningen börjar gälla den 10 september, och är en del av de lagändringar som riksdagen beslutade om den 31 maj.

Har Kronofogden koll på mitt bankkonto?

Hej och tack för din fråga,

Tredje man är skyldig att inom den tid som Kronofogdemyndigheten bestämmer lämna de upplysningar som Kronofogdemyndigheten bedömer kan vara av betydelse för utredning om svarandens tillgångar angående svarandens fordran hos eller annat ekonomiskt mellanhavande med honom eller henne.[1]

Hur länge kan en skuld ligga kvar hos Kronofogden?

Personer som är svårt skuldsatta kan få hjälp att betala sina skulder och slippa betalningsansvaret för delar av skulden. Syftet är att göra det lättare för den skuldsatte att komma på fötter igen och se till att personen ifråga kan betala större delen av skulden inom en rimlig tidsperiod.

Kraven för att få skuldsanering är relativt omfattande, det räcker inte att vara skuldsatt och att ha betalningsproblem.

När du inte längre kan betala dina skulder kan du ansöka om skuldsanering hos Kronofogden. En skuldsanering innebär att du blir av med dina skulder inom loppet av fem år. Under denna saneringstid kommer du att leva på existensminimum, då allt överskott av lönen efter räkningar går till att betala av skulderna.

Vad händer med en skuld efter 10 år?

Preskription innebär att en borgenär efter en viss tid förlorar sin rätt att vidta åtgärder för att få betalt för sin fordran (indrivningspreskription). Vad gäller offentligrättsliga fordringar finns det särskilda regler i lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m., (SPL). Lagen gäller ifråga om preskription av skatter och andra fordringar som det allmänna har rätt till och som drivs in enligt bestämmelserna i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. (1§ SPL).

Preskriptionstiden beräknas olika beroende på om fordringen påförts enligt skatteförfarandelagen eller om det är en övrig offentligrättslig fordran. Preskriptionstiden kan i vissa fall förlängas.

Hur ofta kollar Kronofogden mitt konto?

Vi skickar det vidare till tingsrätten som beslutar om utmätningen ska ändras eller inte. ​

I beslutet om utmätning finns information om vart du ska posta din överklagan. Om du inte har kvar beslutet ska du posta din överklagan till det av våra kontor som finns närmast där du bor. Du kan också mejla.