:

Hur bokföra en konvertibel?

Innehållsförteckning:

 1. Hur bokföra en konvertibel?
 2. Vad betyder konvertibelt lån?
 3. Vad gäller för ett konvertibelt skuldebrev?
 4. Vad innebär det för innehavaren av en konvertibel att den är Efterställd övriga skulder?
 5. Vad innebär en konvertibel?
 6. Vilket konto ska jag bokföra på?
 7. Hur handlas konvertibler?
 8. Kan man förlora pengar på konvertibler?
 9. Vad innebär en konvertibel för innehavaren?
 10. Vad bokförs på konto 7690?
 11. Vad bokför man på konto 5410?
 12. Är konvertibler bra?
 13. Vad bokförs på 6991?
 14. Vad bokförs på 7699?
 15. Vad bokför man på 6590?

Hur bokföra en konvertibel?

Denna artikel är del av en serie flera artiklar riktade mot tillväxtbolag.

En fråga som alla bolag ställs inför - oavsett om det handlar om överlevnad eller expansion inför nya affärsområden eller marknader - är hur verksamheten ska finansieras. Det finns många sätt att finansiera ett bolags verksamhet, men vanligtvis rör det sig om en kombination av följande fyra kategorier för tillväxtbolag: (i) försäljning av varor eller tjänster; (ii) bidrag från statliga eller icke-vinstdrivande organisation som Vinnova eller Horizon 2020; (iii) nyemission aktier; eller (iv) att låna pengar.

Vad betyder konvertibelt lån?

Ett lån (räntebärande skuldförbindelse) som har tagits av ett aktiebolag genom att ställa ut ett skuldebrev som vid dess löptids utgång helt eller delvis kan konverteras, dvs. bytas ut, mot aktier i bolaget.

Skuld, Gäldenär, Skuldebrev

Vad gäller för ett konvertibelt skuldebrev?

En konvertibel är ett skuldebrev som ges ut av ett aktiebolag för att få in mer kapital i bolaget. 

Ett bolag kan vara i behov av kapital om man utvecklar en produkt och inte kan/vill finansiera det via befintligt kapital i bolaget, eller via lån från kreditinstitut (bank). Företag och personer som är intresserade av att finansiera utvecklingen, lånar ut pengar för att så småningom köpa in sig i bolaget. En konvertibel är ungefär som en hybrid av nyemission och lån. 

Vad innebär det för innehavaren av en konvertibel att den är Efterställd övriga skulder?

En konvertibel är ett skuldebrev som ges ut av ett aktiebolag för att få in mer kapital i bolaget. 

Ett bolag kan vara i behov av kapital om man utvecklar en produkt och inte kan/vill finansiera det via befintligt kapital i bolaget, eller via lån från kreditinstitut (bank). Företag och personer som är intresserade av att finansiera utvecklingen, lånar ut pengar för att så småningom köpa in sig i bolaget. En konvertibel är ungefär som en hybrid av nyemission och lån. 

Vad innebär en konvertibel?

This website protects your privacy by adhering to the European Union General Data Protection Regulation (GDPR). You can grant your consent(s) to use your data for specific purposes below or by clicking "Agree to all".

Analytics

Vilket konto ska jag bokföra på?

För frågor om vilket konto du ska använda hänvisar vi till vårt supportforum för direkta frågor. Du kan också läsa och få mer information i avsnittet Registrera leverantörsfaktura.

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan? Behöver du hjälp i programmet, vänligen kontakta vår support.Läs hur vi hanterar personuppgifter

Hur handlas konvertibler?

Artikeln ingår som ett kapitel i vänboken till Magnus Carlsson, Blandade fång, Visby 2014.

Men det finns de som tror att pengar eller pengars värden kan komma [någon] till godo utan kostnad för givaren, dvs. från ingenstans.

Så inledde advokaten Claes Sandels en artikel betitlad Kaniner ur en hatt i tidskriften Skattenytt 1990 s. 235. Artikeln handlade om skattemyndigheternas och domstolarnas obenägenhet, för att inte säga oförmåga, att inse vissa ”elementära” – ett ord som Sandels själv använder – ekonomiska (dvs. i sinnevärlden faktiskt föreliggande) omständigheter. Han tycker det är pinsamt att leverera kritik på en närmast självklar punkt. I artikeln kritiserar Sandels Regeringsrättens bedömning i rättsfallet RÅ 1984 Aa 175 (Skanskamålet), men han nämner även RÅ 1979 1:97 (Grängesmålet) som exempel på samma slags ofullkomlighet. Principfrågan i Grängesmålet gällde, som Sandels formulerar det, ett bolags rätt till avdrag såsom för gäldränta för värdet av vissa optionsrätter knutna till nyemitterade förlagsbevis.

Under 1970-talet tillkom civilrättslig lagstiftning (SFS 1973:302– 305) som tillät flera nya finansieringsformer för aktiebolagen. Möjligheter öppnades för bolagen att anskaffa kapital vid sidan av de traditionella formerna emission av aktier och obligations- och förlagslån genom emission av konvertibla skuldebrev och skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning.

Konverteringslån och optionslån är två varianter av samma företeelse. Bägge finansieringsformerna innebär att låntagaren/ företaget påtar sig – förutom en skyldighet att återbetala ett bestämt belopp – ett åtagande att emittera aktier inom viss tid till viss kurs. Det vid en emission erhållna beloppet fördelar sig på låneskuld och konverterings-/optionsrätt. Vilket belopp bolaget erhållit som lån kan beräknas på sedvanligt sätt med hänsyn till räntevillkor och löptid. Resten är ersättning för konverterings-/ optionsrätt. Vad företaget erhållit för konverteringsrätten/optionsrätten är således ett förskott på en eventuell framtida nyemission, ett ägartillskott. I bokföringen tillförs beloppet det egna kapitalet såsom överkurs på de aktier som kan komma att emitteras senare. Om emissionen kommer till stånd avgörs av kursen på bolagets aktier vid konverteringstillfället.

För långivaren gäller det spegelvända. Han erhåller – utöver en fordringsrätt mot låntagaren (aktiebolaget) – en rätt att teckna aktier i bolaget vid en senare tidpunkt till den redan vid emissionstillfället fastställda kursen. I konvertibelfallet är denna rätt integrerad i själva skuldebrevet, medan den i optionslånefallet är avskild från lånehandlingen. Konvertibler kan därför handlas endast inklusive konverteringsrätten och någon prissättning sker inte för instrumentets olika delar, medan i optionslånefallet skuldebrevet och konverteringsrätten (optionen) kan prissättas och handlas separat. Här ser man en tydlig praktisk skillnad mellan konvertibellån och optionslån. Det går inte att förvärva en konverteringsrätt utan att också förvärva skuldebrevet, medan optionsrätten kan förvärvas separat. Givetvis kan en konvertibelinnehavare överlåta själva konverteringsrätten till en tredje person, varigenom värdet av konverteringsrätten materialiseras, men det är en överenskommelse mellan dessa två och som inte berör det emitterande företaget.

Kan man förlora pengar på konvertibler?

En obligation är en typ av långfristigt finansiellt instrument som utgörs av ett lån från en investerare till ett företag eller en organisation. Obligationer är oftast utgivna av företag eller statliga organ för att få tillgång till kapital, och de är ett sätt för investerare att ge dessa företag eller organisationer pengar mot en viss ränta.

Obligationer har en fast löptid, vilket innebär att företaget eller organisationen som har lånat pengarna måste betala tillbaka lånet och räntan vid ett specifikt datum. Obligationer kan vara en säker och stabil investering, eftersom de oftast ger en fast ränta och en garanterad återbetalning vid löptiden.

Det finns många olika typer av obligationer, och de kan variera i löptid, ränta och andra egenskaper. Vanliga typer av obligationer inkluderar statsobligationer, företagsobligationer och kommunalobligationer. Obligationer kan köpas och säljas på finansmarknaden, och de är ett vanligt inslag i många investeringsportföljer.

Vad innebär en konvertibel för innehavaren?

Konvertibla skuldebrev är ett räntebärande instrument, ett lån till utgivaren/emittenten, som inom en viss tidsperiod kan bytas ut mot aktier.

Vad bokförs på konto 7690?

Den här instruktionen gäller BL Administration

Kassarapportfunktionen används av dig som har ett externt kassasystem och vill registrera in dagens försäljning direkt i bokföringsprogrammet. Tanken är att du jobbar mot din redovisningsbyrå i vår molnlösning, dvs det du registrerar i kassarapportfunktionen visas direkt bland verifikationerna hos din redovisningsbyrå (den som sköter bokföringen).

Vad bokför man på konto 5410?

I exemplet nedan har vi köpt oss en dator. En dator ses som en förbrukningsinventarie (beroende på värde) och vi kommer därför att bokföra händelsen på konto 5410 (Förbrukningsinventarier). Köpet betalas med företagets bankkonto (företagskonto). Som tidigare nämnt så ökar tillgångar i debet och minskar i kredit. När vi köper något så minskar ju tillgången på företagskontot och därmed krediterar vi bokföringskonto 1930.

Vid en försäljning kan vi säga att det egentligen blir tvärtom. I det här fallet har du sålt varor med 12% moms (till exempel mat) och pengarna har kommit in på företagets bankkonto. Ökar en tillgång (dvs pengar in på företagskontot i det här fallet) så registreras det på debet-sidan. Total summa på debet-sidan är 1 663,20 kr.

Är konvertibler bra?

Pension & Förmåner är en tilläggsprodukt från Dagens industri. Vi säkerställer att du som är beslutsfattare i pensionsbranschen får nyheter, EU-bevakning, person nyheter, kartläggningar, analyser och intervjuer med människorna som tar besluten.

Har du en prenumeration? Logga in

Vad bokförs på 6991?

 • 1 Kontoklass
 • 2 Kontogrupp
 • 3 6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla
 • 4 Bokföringsmässig effekt
 • 5 Bokföringsmässig sammanställning

Intäktskonto ökar alltid på debit och minskar på kredit(se nedan). Konton inom denna klass är att anse som Resultatkonton.

Vad bokförs på 7699?

Ett friskvårdsbidrag är en förmån som arbetsgivaren erbjuder sina anställda för att täcka kostnaderna för friskvårdsaktiviteter. Det är ett fast belopp som kan användas för att betala för olika typer av motion och friskvårdsaktiviteter. Reglerna för friskvårdsbidrag varierar beroende på land och kan innebära krav på att det erbjuds med samma villkor och belopp till all personal, och ska vara av mindre värde. Dessutom måste det användas för aktiviteter som är av enklare slag och det får inte kunna bytas ut mot kontanter.

Vad bokför man på 6590?

We use cookies to collect information on your interaction with our website and combine this with the data you provide us to build a profile so we can show you content tailored to your interests. By accepting, you allow us to collect and process your personal informationas described here.