:

Måste man ha ett årsmöte i en ideell förening?

Innehållsförteckning:

 1. Måste man ha ett årsmöte i en ideell förening?
 2. Vad ska ingå i ett årsmöte?
 3. Vad säger ordförande på årsmöte?
 4. Vad ska finnas med i ett årsmötesprotokoll?
 5. Vad händer om man inte har årsmöte?
 6. Får styrelsen rösta på ett årsmöte?
 7. Vilka ska skriva på ett årsmötesprotokoll?
 8. Vilka handlingar till årsmöte?
 9. Får man ha övriga frågor på ett årsmöte?
 10. Vem ansvarar för skulderna i en ideell förening?
 11. När måste en förening ha årsmöte?
 12. Kan man ha årsmöte utan ordförande?
 13. Vem har rösträtt i en ideell förening?
 14. Måste man vara med på ett årsmöte?
 15. Hur redovisar ideella föreningar?

Måste man ha ett årsmöte i en ideell förening?

Årsmötet är ett möte för alla medlemmar i föreningen. I de flesta föreningar har varje medlem en röst på årsmötet. Vissa större organisationer använder sig av ombudssystem. Då kan föreningen liknas vid en representativ demokrati. I dessa fall ska dock alla medlemmar ha möjlighet att göra sin röst hörd till ombudet som ska representera dem.

Årsmötet är föreningens högst beslutande organ. Årsmötet beslutar om vilka personer som får förtroendeuppdrag i styrelsen, valberedningen och som revisorer. Styrelsen ska företräda medlemmarna mellan årsmötena. De förvaltar och genomför de beslut som medlemmarna har tagit. Medlemmarna ska på årsmötet ta ställning till huruvida styrelsen från föregående verksamhetsår har gjort ett bra jobb och om de beviljas ansvarsfrihet eller inte. Läs mer under Förtroendevalda.

Vad ska ingå i ett årsmöte?

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ där alla medlemmar får vara med och fatta beslut om hur föreningen ska drivas. Årsmöte hålls minst en gång per år. Föreningens stadgar bör ange när årsmötet ska hållas. Årsmötet beslutar bland annat om tillsättande och avsättande av styrelse och revisorer, medlemsavgifter, föreningens organisation, ändring av stadgar samt hur årets vinst ska användas i föreningen m.m. Ett årsmöte kan också besluta om upplösning av föreningen.

Vad säger ordförande på årsmöte?

Den här texten följer SBU-akademins utbildning Årsmötet – En succe!.

För utskriftsvänligt format se länk nedan.

Vad ska finnas med i ett årsmötesprotokoll?

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Ett viktigt syfte med ett mötesprotokoll är att det har en bevisverkan. Det innebär att de som varit närvarande vid ett möte i exempelvis en förening ska kunna visa upp vad som sades och vilka beslut som togs på mötet genom ett mötesprotokoll för exempelvis medlemmarna i föreningen. Det är därför det också är viktigt att några av de som varit närvarande vid mötet också undertecknar protokollet för att intyga att det som står i protokollet stämmer.

Vad händer om man inte har årsmöte?

För någon som aldrig varit föreningsaktiv kan antagligen ett årsmöte te sig väldigt stelt och uppstyrt. Kanske rent av obegripligt. Förhoppningsvis ger denna text en hjälp för att förstå mötet.

De flesta årsmöten i landets ideella föreningar är uppbyggda på samma sätt. Den dagordning vi använder här är den dagordning som Koloniträdgårdsförbundet använder som mall för sina föreningars stadgar.

Får styrelsen rösta på ett årsmöte?

Årsmöte

Varje bostadsrättsförening har årsmöte en gång per år. Normalt sett ligger detta mellan mars och juni. Ordinarie stämma ska hållas inom sex månader efter varje räkenskapsår. Då skall styrelsen redovisa årsredovisningen och revisionsberättelsen, balans och resultaträkningen skall fastställas, beslut skall fattas om hur vinst eller förlust skall disponeras, om styrelsens ledamöter skall beviljas ansvarsfrihet eller inte med mera. Årsmötet kan också benämnas årsstämma.

Vilka ska skriva på ett årsmötesprotokoll?

De flesta frågor och svar är hämtade med tillstånd från Christer Leopolds sida Voluntaris – Ideella Strategier / Föreningsdoktorn

Hur snart ska årsmötesprotokollet justeras?

Vilka handlingar till årsmöte?

Årsmötet är ett möte för alla medlemmar i föreningen. I de flesta föreningar har varje medlem en röst på årsmötet. Vissa större organisationer använder sig av ombudssystem. Då kan föreningen liknas vid en representativ demokrati. I dessa fall ska dock alla medlemmar ha möjlighet att göra sin röst hörd till ombudet som ska representera dem.

Årsmötet är föreningens högst beslutande organ. Årsmötet beslutar om vilka personer som får förtroendeuppdrag i styrelsen, valberedningen och som revisorer. Styrelsen ska företräda medlemmarna mellan årsmötena. De förvaltar och genomför de beslut som medlemmarna har tagit. Medlemmarna ska på årsmötet ta ställning till huruvida styrelsen från föregående verksamhetsår har gjort ett bra jobb och om de beviljas ansvarsfrihet eller inte. Läs mer under Förtroendevalda.

Får man ha övriga frågor på ett årsmöte?

Föreningsstämman närmar sig i många bostadsrättsföreningar. Inför dessa har vi sammanställt frågor och svar för att minska risken att något blir fel. Som ny i styrelsen kanske det är första gången och det är därför viktigt att tänka till i förväg för att slippa merarbete i efterhand.

Ledamöterna i landets bostadsrättsföreningars styrelser gör arbetet på sin fritid och kan rimligtvis inte alltid ha koll på vad som gäller – enligt lag men också enligt stadgarna i den egna föreningen. Konsekvensen av att göra fel blir mer arbete då föreningsstämman i många fall måste göras om.

Vem ansvarar för skulderna i en ideell förening?

En enkel regel att utgå ifrån är att en ideell förening inte kan bedriva näringsverksamhet

som ger medlemmarna ekonomisk vinst. Men föreningen kan bedriva näringsverksamhet om pengarna går tillbaka till exempelvis idrottsverksamheten som finns för ungdomarna på orten.

När måste en förening ha årsmöte?

Medlemmarna har möjlighet att påverka föreningens verksamhet till exempel genom att lägga fram motioner till stämman. En motion är en skrivelse från en eller flera medlemmar som innehåller ett förslag till en förändring eller en åtgärd.

När styrelsen har ett förslag att lägga fram för stämman kallas det proposition.

Det är styrelsens uppgift att kalla till stämman. Om kallelsen inte skickas i rätt tid och på rätt sätt kan en enskild medlem klandra detta och styrelsen får då göra om processen.

Kallelse till ordinarie stämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före föreningsstämman. I stadgar får dock bestämmas att kallelse till stämma får utfärdas senast två veckor före stämman.

Kallelse till extra stämma ska utfärdas tidigast sex veckor före och senast två veckor före stämman. Om stämman ska behandla en stadgeändring måste kallelsen utfärdas senast fyra veckor före stämman. Även i denna situation är det möjligt att i stadgarna reglera att den senare tiden bestäms till två veckor.

Kan man ha årsmöte utan ordförande?

Det är styrelsen som har ansvar att kalla till årsmöte. Hur detta ska gå till regleras i stadgarna. Det är också styrelsen som har ansvar att planera och samordna ett årsmöte. Medlemmarna ska känna till hur de kan skriva motioner till årsmötet. En motion är ett förslag om en förändring som en eller flera medlemmar vill att årsmötet ska rösta om. Styrelsen ska sedan läsa och kommentera de motioner som har inkommit. Styrelsen bör också skriva ett förslag till beslut i de frågor som motionerna berör. Dessa kommentarer och förslag, tillsammans med dagordningen, bör skickas ut till medlemmarna i god tid före årsmötet.

Styrelsen har också möjlighet att komma med förslag på frågor som ska upp till beslut av årsmötet. De kallas propositioner. Även propositionerna ska skickas ut till medlemmarna i god tid före mötet så alla har möjlighet att sätta sig in i de olika frågorna.

Vem har rösträtt i en ideell förening?

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

En förening får bildas för gemensamt fullföljande av ett ideellt syfte. Syftet får inte strida mot lag eller god sed.

Måste man vara med på ett årsmöte?

Ett årsmöte är ett speciellt möte där föreningens medlemmar träffas och diskuterar föreningens verksamhet och väljer ny styrelse, valberedning och revisorer. Alla föreningar måste under året ha ett ordinarie årsmöte. Det står i föreningens stadgar när mötet måste hållas, men vanligtvis brukar årsmöten ligga i mars till maj. 

Inför årsmötet måste alla medlemmar i föreningen få information om när och var mötet ska äga rum, så alla har chans att komma dit och göra sin röst hörd. I föreningens stadgar står det hur lång tid innan mötet som kallelsen till mötet måste skickas ut till medlemmarna. En del föreningar har bestämt att det räcker att annonsera om mötet på hemsidan, i föreningstidningen eller per e-post, men normalt ska man skicka hem kallelsen till varje medlem. 

När alla samlats hälsas alla välkomna. Kanske måste några praktiska detaljer gås igenom. Det är dessutom bra ifall alla känner till mötestekniken som används på mötet. Mötet börjar med att ordföranden förklarar mötet öppnat.

Nedan förklaras de olika punkterna som brukar tas upp på ett årsmöte. Detaljerna kan skilja sig från förening till förening. Titta i era stadgar ifall något annat gäller för er.   

Alla föreningens medlemmar har rätt att vara där, prata, komma med förslag och rösta. Alltså skriver man upp alla närvarande medlemmar på en lista, en så kallad röstlängd. Om några medlemmar kommer försent förs de upp på listan när de kommer och man markerar vilken punkt på dagordningen dessa anlände. Om någon går tidigare stryker man dem från röstlängden. 

För att ett årsmöte ska vara behörigt måste kallelsen och eventuella möteshandlingar ha skickats ut i tid. I föreningsstadgarna står vad som gäller för detta. 

Hur redovisar ideella föreningar?

Även ideella föreningar ska följa bokföringslagen – annars riskerar de bestraffning. RF har tagit fram ett stöd för att avlasta föreningarna i detta arbete.

RF har tagit fram ett stöd för att avlasta föreningarna i redovisningsarbetet: Idrottens Redovisning med Idrottens BAS-kontoplan i ett eget dokument (se nedan).