:

Vad är RFR 1?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är RFR 1?
 2. Vad är RFR 2?
 3. Vad står RFR för?
 4. När ska man använda IFRS?
 5. Vad står K3 för?
 6. Vilka svenska företag måste följa IFRS?
 7. Vad innebär det att följa IFRS?
 8. Vad är skillnaden på IAS och IFRS?
 9. Vad är K1 K2 K3 och K4?
 10. Vad är K1 K2 K3 K4?
 11. Vad är den största anledningen till att vi inte kan följa IFRS i juridisk person i Sverige?
 12. Vad står GAAP för?
 13. Vad är det för skillnad på K2 och K3?
 14. Vad är skillnaden mellan K2 och K3?
 15. Vilka omfattas av IFRS?

Vad är RFR 1?

Är en svensk statlig förvaltningsmyndighet som sorterar under Finansdepartementat och har enligt BFL uppgift att främja utvecklingen av god redovisningssed. Ger ut allmänna råd i publikationerna K1, K2, K3. Vilken man använder sig av beror på storleken av företaget. K3 är för de största, K1 för minsta.

Olika kontrakt bygger på redovisningsdata. Frivilliga kontrakt kan vara skuldkovenanter "Vi lånar ut pengar om ni inte skuldsätter er mer, om ni gör det ska ni betala allt omgående!" Kan också vara att företaget säger om avkastning > konkurrenter = bonus. Det finns också icke-frivilliga kontrakt, dessa är bolagsskatten och utdelningsbegränsning som stoppas av bundet EK.

Vad är RFR 2?

RFR 1 och RFR 2 för 2022, © RFR (Bild: Peter Berg, [email protected])

Sedan den 16 december 2021 finns årsuppdateringarna av RFR 1 och RFR 2 att hämta på hemsidan för Rådet för finansiell rapportering (RFR).

Vad står RFR för?

Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder ska företag vars värdepapper på balansdagen är noterade på en reglerad marknad1 inom EU (noterade företag) upprätta koncernredovisning i enlighet med de internationella redovisningsstandarder (IFRS) som antagits av EU.

Svenska noterade företag ska upprätta årsredovisning i enlighet med tillämplig årsredovisningslag. RFR 2 anger de undantag från och tillägg till IFRS som ska tillämpas i årsredovisningen för svenska noterade juridiska personer. Frågor som avser förvaltningsberättelsens innehåll, delårsrapportering, årsredovisningens form och offentliggörande behandlas inte i RFR 2.

När ska man använda IFRS?

Börsnoterade aktiebolag – vars aktier handlas på en reglerad marknad – ska utarbeta sin årsredovisning i enlighet med den internationella redovisningsstandarden IFRS (International Financial Reporting Standards).

IFRS har tagits fram av det oberoende redovisningsorganet IASB (International Accounting Standards Board) och sedan antagits av EU.

Vad står K3 för?

Huvudregelverket för ett företag som ska upprätta årsredovisning är K3 (Bokförings-nämndens allmänna råd om årsredovisning och koncernredovisning, BFNAR 2012:1). Reglerna i K3 omfattar aktiebolag, ekonomiska föreningar, stiftelser och företag som drivs under stiftelseliknande former, ideella föreningar, registrerade trossamfund och liknande sammanslutningar.

Alla större företag, med undantag för de företag som följer RFR 2 eller upprättar sin koncernredovisning enligt IFRS, ska tillämpa K3 när de upprättar sin årsredovisning. Vilka företag uppfyller kriterierna för att vara större? Om företaget uppfyller minst två av nedanstående kriterier under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren är företaget ett större företag.

Vilka svenska företag måste följa IFRS?

Företag som måste upprätta en årsredovisning har vissa regelverk att följa. IFRS och K3 är två av dem. FAR reder ut vad som skiljer dem åt.

I Sverige använder de flesta företag K2 eller K3 vid upprättande av årsredovisning. K3 är huvudregelverket, medan K2 är ett förenklat regelverk.

Vad innebär det att följa IFRS?

Företag som måste upprätta en årsredovisning har vissa regelverk att följa. IFRS och K3 är två av dem. FAR reder ut vad som skiljer dem åt.

I Sverige använder de flesta företag K2 eller K3 vid upprättande av årsredovisning. K3 är huvudregelverket, medan K2 är ett förenklat regelverk.

Vad är skillnaden på IAS och IFRS?

US GAAP formuleras normalt av FASB, Financial Accounting Standards Board. FASB är ingen myndighet utan ett oberoende organ som finansieras av börsavgifter som publika bolag i USA måste erlägga.

US GAAP är ingen lag utan en samling rekommendationer. Den amerikanska motsvarigheten till finansinspektionen, Securities and Exchange Commission (SEC), som utövar tillsyn över börshandeln i USA har dock beslutat att alla bolag noterade vid amerikansk börs ska tillämpa US GAAP varför användandet i praktiken är tvingande. Utländska bolag noterade i USA har haft rätt att redovisa enligt de internationella redovisningsprinciperna IFRS men har då varit tvungna att även lämna in en avstämning som redogör för skillnaderna i resultat och ställning om bokslutet varit upprättat enligt GAAP. Den regeln är dock på väg att avskaffas varefter IFRS kommer att bli fullt accepterat för alla amerikanska börsbolag.

US GAAP bygger på de statements, uttalanden, som FASB gjort. Det finns över 150 sådana uttalanden. Vidare utger FASB interpretations, uttolkningar av GAAP som i olika mån utökar tillämpning av uttalanden eller förtydligar eller förändrar tillämpning där sådant anses nödvändigt. Därutöver finns också Technical bulletins som syftar till att ge teknisk vägledning för tillämpning.

Vad är K1 K2 K3 och K4?

K-regelverken ges ut av Bokföringsnämnden och innehåller regler om utformning av årsbokslut och årsredovisning. De behandlar värdering av intäkter, kostnader, tillgångar och skulder. Det finns olika K-regelverk (K1, K2, K3 och K4). K1-regelverket behandlar företag som upprättar förenklade årsbokslut och K4-regelverket behandlar koncernredovisning enligt IFRS (internationella redovisningsstandarder). Detta blogginlägg behandlar de två övriga K-regelverken, nämligen K2 och K3.

K2 (BFNAR 2016:10) och K3 (BFNAR 2012:1) är två olika regelverk för upprättande av årsredovisning. Huvudregeln är att alla icke-noterade företag ska tillämpa K3. Det finns dock företag som istället kan välja att tillämpa K2.

K2 är ett förenklingsregelverk och kan tillämpas av ”mindre företag med enklare förhållanden”. Det framgår av årsredovisningslagen vad som räknas som ett större företag och det går att läsa mer om detta längre ner i blogginlägget. De företag som inte är större blir per automatik att kategorisera som mindre företag.

Moderbolag i en större koncern får inte tillämpa K2.

Vad som menas med enklare förhållanden är svårare att definiera, men K2 bör endast användas om det ger en rättvisande bild av företaget. Det finns till exempel ett förbud mot att redovisa uppskjuten skatt i K2. Om ett företag har stora temporära skillnader och därmed har stora uppskjutna skattefordringar eller uppskjutna skatteskulder kan K2 därför i vissa fall vara olämpligt.

Vad är K1 K2 K3 K4?

Ett K-regelverk innehåller regler om hur en årsredovisning eller ett årsbokslut ska utformas och hur tillgångar, skulder, intäkter och kostnader ska värderas. I K3 Årsredovisning och koncernredovisning finns även regler om koncernredovisning. Ett K-regelverk innehåller samtliga regler som behövs för att upprätta en årsredovisning, ett årsbokslut respektive en koncernredovisning.

Ett K-regelverk ska tillämpas i sin helhet. Det innebär att företaget inte får tillämpa andra allmänna råd, rekommendationer eller specifika uttalanden när årsredovisningen, årsbokslutet eller koncernredovisningen upprättas, om det inte anges i K-regelverket.

Vad är den största anledningen till att vi inte kan följa IFRS i juridisk person i Sverige?

Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder ska företag vars värdepapper på balansdagen är noterade på en reglerad marknad1 inom EU (noterade företag) upprätta koncernredovisning i enlighet med de internationella redovisningsstandarder (IFRS) som antagits av EU.

Svenska noterade företag ska upprätta årsredovisning i enlighet med tillämplig årsredovisningslag. RFR 2 anger de undantag från och tillägg till IFRS som ska tillämpas i årsredovisningen för svenska noterade juridiska personer. Frågor som avser förvaltningsberättelsens innehåll, delårsrapportering, årsredovisningens form och offentliggörande behandlas inte i RFR 2.

Vad står GAAP för?

US GAAP formuleras normalt av FASB, Financial Accounting Standards Board. FASB är ingen myndighet utan ett oberoende organ som finansieras av börsavgifter som publika bolag i USA måste erlägga.

US GAAP är ingen lag utan en samling rekommendationer. Den amerikanska motsvarigheten till finansinspektionen, Securities and Exchange Commission (SEC), som utövar tillsyn över börshandeln i USA har dock beslutat att alla bolag noterade vid amerikansk börs ska tillämpa US GAAP varför användandet i praktiken är tvingande. Utländska bolag noterade i USA har haft rätt att redovisa enligt de internationella redovisningsprinciperna IFRS men har då varit tvungna att även lämna in en avstämning som redogör för skillnaderna i resultat och ställning om bokslutet varit upprättat enligt GAAP. Den regeln är dock på väg att avskaffas varefter IFRS kommer att bli fullt accepterat för alla amerikanska börsbolag.

US GAAP bygger på de statements, uttalanden, som FASB gjort. Det finns över 150 sådana uttalanden. Vidare utger FASB interpretations, uttolkningar av GAAP som i olika mån utökar tillämpning av uttalanden eller förtydligar eller förändrar tillämpning där sådant anses nödvändigt. Därutöver finns också Technical bulletins som syftar till att ge teknisk vägledning för tillämpning.

Vad är det för skillnad på K2 och K3?

Alla aktiebolag ska lämna en årsredovisning till Bolagsverket – och K2 och K3 är regelverk som styr hur årets löpande bokföring ska avslutas. Men vilka skillnader finns och vad passar för ert företag? Vi reder ut begreppen.

De flesta aktiebolag som räknas som ett mindre företag kan välja att ta fram årsredovisningen enligt K2, som är ett mer förenklat regelverk. Det är mer ”mallat” än K3. Det gör att det är enklare att upprätta en årsredovisning, samtidigt som det innebär färre valmöjligheter. En förenkling är färre periodiseringar – företaget behöver exempelvis inte periodisera intäkter eller kostnader under 5 000 kronor. Det går också att göra enklare avskrivningar. eftersom man får använda avskrivningstiden fem år på alla typer av inventarier.

Vad är skillnaden mellan K2 och K3?

Här tar vi upp några skillnader och listar de starkaste argumenten för respektive regelverk.

När det är dags för företagets bokslut och årsredovisning behöver ni välja vilket redovisningsregelverk som ska följas. Huvudregelverket för aktiebolag är K3 (utförligare årsredovisning). Vid sidan om huvudregelverket har mindre företag möjligheten att välja de enklare reglerna K2 (mindre årsredovisning).

Vilka omfattas av IFRS?

1.Syftet med denna standard är att säkerställa att ett företags första finansiella rapporter enligt IFRS, och dess delårsrapporter för del av den period som omfattas av dessa finansiella rapporter, innehåller information av hög kvalitet som

 • är transparent för användare och jämförbar över alla perioder som redovisas,

 • utgör en lämplig startpunkt för redovisning enligt International Financial Reporting Standards (IFRS), och