:

Måste man skriva Bodelningsavtal vid skilsmässa?

Innehållsförteckning:

 1. Måste man skriva Bodelningsavtal vid skilsmässa?
 2. Måste man göra en skriftlig bodelning vid skilsmässa?
 3. Vad krävs för att ett bodelningsavtal ska vara giltigt?
 4. Måste ett bodelningsavtal registreras?
 5. Kan man göra bodelning själv?
 6. Kan man göra bodelning själv vid skilsmässa?
 7. Kan man skriva bodelning själv?
 8. Kan man göra Bodelningsavtal själv?
 9. Vad ska inte ingå i en bodelning?
 10. Måste bodelning registreras hos Skatteverket?
 11. Måste man ha en jurist vid bodelning?
 12. Vad händer om man inte gör bodelning vid skilsmässa?
 13. Hur gör man Bodelningsavtal?
 14. Vem betala skatt vid bodelning?
 15. Hur värderar man möbler vid bodelning?

Måste man skriva Bodelningsavtal vid skilsmässa?

Utgångspunkten är att makarna i samband med en äktenskapsskillnad är skyldiga att göra en bodelning och denna ska göras gemensamt av makarna. Över bodelningen ska upprättas ett skriftligt dokument som utvisar hur egendomen fördelas mellan makarna. Detta dokument ska undertecknas av båda makarna och benämns vanligtvis för bodelningsavtal.

Kan makarna inte enas om bodelningen kan de vid tingsrätten ansöka om att tingsrätten utser en bodelningsförrättare. Den person, vilken oftast är en advokat, som utses till bodelningsförrättare beslutar därefter hur egendomen ska fördelas mellan makarna.

Måste man göra en skriftlig bodelning vid skilsmässa?

Utgångspunkten är att makarna i samband med en äktenskapsskillnad är skyldiga att göra en bodelning och denna ska göras gemensamt av makarna. Över bodelningen ska upprättas ett skriftligt dokument som utvisar hur egendomen fördelas mellan makarna. Detta dokument ska undertecknas av båda makarna och benämns vanligtvis för bodelningsavtal.

Kan makarna inte enas om bodelningen kan de vid tingsrätten ansöka om att tingsrätten utser en bodelningsförrättare. Den person, vilken oftast är en advokat, som utses till bodelningsförrättare beslutar därefter hur egendomen ska fördelas mellan makarna.

Vad krävs för att ett bodelningsavtal ska vara giltigt?

Det finns flera tillfällen då det kan vara läge att göra ett bodelningsavtal. Det är alltså inte bara vid skilsmässor som det utförs.

Om ni ska göra ett bodelningsavtal, då finns det två olika sätt att gå tillväga på. Ett sätt om ni är överens om delningen och ett sätt om ni inte är överens.

Om ni ska skilja er och göra en bodelning, då räknas alla de gemensamma egendomar ni hade den dag då er skilsmässoansökan kom in till tingsrätten. Vid en skilsmässa ska man alltid ta ett eventuellt äktenskapsförord i beaktning.

Om ni däremot inte ska skilja er men ändå vill göra en bodelning, då är det också möjligt. Ni kan göra både en hel och en partiell delning av egendomarna.

Måste ett bodelningsavtal registreras?

Flytta isär, skilja sig & separera

Hej! Jag och min man har i samband med en skilsmässa skrivit ett bodelningsavtal (hos jurist) när detta väl är signerat av oss båda och bevittnat undrar jag om detta måste skickas in någonstans ex tingsrätt eller skatteverket. Hittar olika svar på detta och min man kräver att det ska vara "stämplat och registrerat" innan han lämnar ut den utjämningslikvid som är bestämd enligt avtalet.

Kan man göra bodelning själv?

Du kan själv kontrollera vilka typer av cookies du vill acceptera genom att ta ställning nedan. Läs mer här

Cookies

Kan man göra bodelning själv vid skilsmässa?

Du kan själv kontrollera vilka typer av cookies du vill acceptera genom att ta ställning nedan. Läs mer här

Cookies

Kan man skriva bodelning själv?

Ett bodelningsavtal är ett juridiskt dokument där du och din partner delar upp era tillgångar och skulder. Avtalet ska vara skriftligt och undertecknas av båda. Det finns ingen generell blankett för detta utan det bästa är att ta hjälp av en jurist.

Ofta kräver banken ett bodelningsavtal för att ni, var och en för sig, ska ha möjlighet att ta nya bolån. Det är frivilligt att lämna in bodelningsavtalet till Skatteverket för registrering. Ett bodelningsavtal är viktigt både för gifta och sambor vid en separation.

Kan man göra Bodelningsavtal själv?

Ett bo­del­nings­av­tal är ett do­ku­ment som visar hur egen­dom har delats upp i sam­band med skils­mäs­sa. Det är ett slags bevis på att bo­del­ning är gjord och hur det gick till. 

Bo­del­nings­av­tal ska vara skrift­ligt och un­der­teck­nas av er båda. Det är vik­tigt att spara då banken kan vilja se av­ta­let vid an­sö­kan av nytt bolån. Det kan också komma till nytta vid boupp­teck­ning den dag en av er går bort.

Ett bo­del­nings­av­tal in­ne­hål­ler dels en upp­ställ­ning av till­gång­ar och skul­der, och dels en re­do­gö­rel­se för hur till­gång­ar­na ska för­de­las. Av bo­del­nings­av­ta­let ska det också framgå att paret inte har några yt­ter­li­ga­re eko­no­mis­ka an­språk på varand­ra. 

Det finns regler i äk­ten­skaps­bal­ken om hur till­gång­ar­na ska för­de­las och vad var make har rätt till enlig lag. Men ni måste inte följa dessa regler. Ni är alltså fria att på egen hand komma över­ens om hur ni vill dela till­gång­ar­na.

Läs mer: Hur länge kan man vägra bo­del­ning?

Vad ska inte ingå i en bodelning?

Flytta isär, skilja sig & separera

Hejsan! Efter 15 års äktenskap så är jag och min fru skilda. Vi skickade in våra handlingar 7/11-17, d.v.s. brytdagen. Vi har barn så vår betänketid har löpt ut. Tingsrätten har godkänt vår separation.

Måste bodelning registreras hos Skatteverket?

Flytta isär, skilja sig & separera

Hej! Jag och min man har i samband med en skilsmässa skrivit ett bodelningsavtal (hos jurist) när detta väl är signerat av oss båda och bevittnat undrar jag om detta måste skickas in någonstans ex tingsrätt eller skatteverket. Hittar olika svar på detta och min man kräver att det ska vara "stämplat och registrerat" innan han lämnar ut den utjämningslikvid som är bestämd enligt avtalet.

Måste man ha en jurist vid bodelning?

Utgångspunkten när man skiljer sig är att makarna gemensamt ska bodela och sedan upprätta ett skriftligt dokument som redogör för hur egendomen fördelas dem emellan. Båda makarna ska sedan underteckna handlingen som vanligen kallas för bodelningsavtal. Ibland räcker det med en enklare bodelningshandling. Så kan det t ex vara när makar har ett äktenskapsförord där det har avtalats att all makarnas respektive egendom är enskild, eller då ingen begär att få överta bostad eller bohag från den andra maken.

Det händer ibland att ingen bodelning efter skilsmässa görs att den ena maken återkommer efter flera år och begär att det ska göras. Till skillnad från i samboförhållanden finns det ingen uttrycklig tidsgräns för hur sent en make eller maka kan begära en bodelning. Det betyder i praktiken att det alltså går att bodela långt efter en skilsmässa. Kanske stod den ena maken som ägare av en fastighet under äktenskapet, behöll den efter skilsmässan för att senare vilja sälja den. Det är Inskrivningsmyndigheten som beviljar lagfarter och de kommer då att fråga den av de före detta makarna som inte äger fastigheten, om denne har något att anföra kring försäljningen.

Vad händer om man inte gör bodelning vid skilsmässa?

När separationen är ett faktum måste du och din föredetta partner börja fundera på hur ni ska dela upp ert gemensamma liv. Det är något som sker genom bodelning. Även om det inte finns ett lagligt krav på bodelning är det något som rekommenderas, så att ni båda två slutar så jämlikt som möjligt. På denna sida ger vi dig vägledning i allt som har med bodelning att göra, både när det gäller bodelning för gifta som skiljer sig och för sambor som separerar.

Vet du inte hur du ska komma vidare? Gör vår enkla Skilsmässoanalys för att få koll på fakta och vilka steg du behöver ta. Du kan också boka en kostnadsfri Divorce Planning för att få en plan för just din separation.

Hur gör man Bodelningsavtal?

Att bodela innebär att du och din partner delar upp vad ni äger tillsammans mellan er. Bodelning kan göras vid en skilsmässa, när två sambor separerar, när man fortfarande är gift eller när en av er går bort.

Bodelningen betyder alltså att makarnas eller sambornas ”bo” delas upp. Vad som ska och inte ska delas skiljer sig åt beroende på relationen mellan parterna. 

Det är i bodelningsavtalet ni berättar hur egendomen delats upp mellan er. I korthet kan man säga att det är en förteckning över vad ni äger och vilka skulder ni har. 

Bodelningsavtalet sammanfattar bodelningen och ses även som ett bevis på att bodelningen är klar. 

Bodelningsavtalet är ett viktigt juridiskt dokument. Utan bodelningsavtalet finns det nämligen risk för att en tidigare partner kan kräva bodelning flera år senare. 

Ett bodelningsavtal bör skrivas i så nära anslutning till en separation som möjligt. Det är framför allt viktigt för gifta par eftersom rätten att kräva bodelning finns kvar lång tid efter skilsmässan. 

Rent juridiskt finns inte någon exakt tidsgräns för att begära bodelning. Men tio år efter skilsmässan har ansetts godtagbart samtidigt som 24 år ansetts vara för lång tid. Dessutom kräver banken ofta ett bodelningsavtal om ni båda ska ha möjlighet att ta nya bolån!

På Lexly kan du svara på några frågor så skapar vi ett juridiskt korrekt bodelningsavtal för gifta eller för sambor åt dig. Du kan också skapa ett bodelningsavtal tillsammans med en av våra jurister via telefon- eller videomöte. 

Om du väljer att skriva avtalet online ställer vi samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Utifrån dina svar skapas ett individanpassad bodelningsavtal som kan laddas ner direkt och som även sparas på Mina sidor.

Tips: Du kan testa att skriva ett bodelningsavtal för att se hur det fungerar. Du förbinder dig inte till något genom att påbörja ett avtal. Betalningen sker i sista steget!

Vem betala skatt vid bodelning?

Om ni bodelar för att ni ska skiljas ska ni lämna in en ansökan om äktenskapsskillnad till Tingsrätten innan ni skriver bodelningshandlingen.

Hur värderar man möbler vid bodelning?

I samband med en bodelning är det många detaljer som ska redas ut. Några vanliga frågor som kan uppstå vid bodelningen handlar om vilka regler som gäller, vad som ska ingå samt vad som händer om parterna är oeniga. 

Reglerna för bodelningen varierar beroende på dels relationen och dels orsaken till uppbrottet. Här reder vi ut det som har med bodelning att göra och om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta oss, vi finns här för dig. 

I en skilsmässa är utgångspunkten att all egendom delas och i en samboseparation är utgångspunkten att endast gemensam anskaffad bostad och det inuti (bohag) delas upp. 

 • Vid problem och oenighet kan en bodelningsförrättare utses att hjälpa till vid skilsmässor och separationer. När det är svårt att reda ut ett dödsbo och åstadkomma en fördelning av arv kan en boutredningsman eller skiftesman utses. 
 • Ett bodelningsavtal bör alltid skrivas efter att bodelningen är avslutad, oavsett hur enkel eller komplicerad den varit. Avtalet fungerar som ett bevis på att bodelningen är klar och krävs för vissa praktiska frågor samt för undvikande av problem.  
 • En bodelning är inte obligatorisk i samband med en samboseparation. Det blir bara aktuellt om en sambo begär bodelning, vilket kan göras högst ett år efter uppbrottet. Annars går rätten till bodelning förlorad.