:

Vad menas med att redovisa?

Innehållsförteckning:

 1. Vad menas med att redovisa?
 2. Hur man gör redovisning?
 3. Varför redovisar företag?
 4. Vad ska man tänka på när man redovisar?
 5. Vem är ansvarig för redovisning?
 6. Vad gör en Redovisare?
 7. Vad är det för skillnad på bokföring och redovisning?
 8. Hur bör ett redovisnings manus se ut?
 9. Hur börjar man ett tal exempel?
 10. Vad är det för skillnad på redovisning och bokföring?
 11. Vad tjänar en Redovisare?
 12. Hur mycket får en ekonom i lön?
 13. Vem gör bokföring?
 14. Vilka delar består redovisningen av?
 15. Vad ska en redovisning innehålla?

Vad menas med att redovisa?

 • avlägga räkenskap,
 • visa upp,
 • förete,
 • stå till svars för,
 • rapportera,
 • meddela,
 • klargöra,
 • redogöra,
 • deklarera

Ordet redovisa används oftast mitt i en mening och uttalas precis som det låter.

Hur man gör redovisning?

 • avlägga räkenskap,
 • visa upp,
 • förete,
 • stå till svars för,
 • rapportera,
 • meddela,
 • klargöra,
 • redogöra,
 • deklarera

Ordet redovisa används oftast mitt i en mening och uttalas precis som det låter.

Varför redovisar företag?

Det finns olika lagar och regler som ska tillämpas när det gäller bokföring. Dessa regler tillämpas  inom  alla bolagsformer så som aktiebolag, handelsbolag, enskilda firmor samt föreningar. Löpande bokföring är ett centralt begrepp när man pratar om redovisning. Vilket innebär att affärshändelser ska bokföras (registreras) löpande. Det betyder att man inte får vänta för länge med att registrera företagets affärshändelser.

En affärshändelse är i sin tur de aktiviteter (händelsen) som påverkar ekonomin i ett företag. Ditt hör bland annat in- och utbetalningar från kassa, bank och andra konton men också överföringar mellan konton och förändringar av skulder och fordringar. Affärshändelser (förändring)  sker också när varor och tjänster köps och säljs, när försäljningar genomförs eller när inventarier köps in. Egna insättningar och uttag är också affärshändelser.

Det finns olika lagar och regler som ska tillämpas när det gäller bokföring. Dessa regler tillämpas  inom  alla bolagsformer så som aktiebolag, handelsbolag, enskilda firmor samt föreningar. Löpande bokföring är ett centralt begrepp när man pratar om redovisning. Vilket innebär att affärshändelser ska bokföras (registreras) löpande. Det betyder att man inte får vänta för länge med att registrera företagets affärshändelser.

En affärshändelse är i sin tur de aktiviteter (händelsen) som påverkar ekonomin i ett företag. Ditt hör bland annat in- och utbetalningar från kassa, bank och andra konton men också överföringar mellan konton och förändringar av skulder och fordringar. Affärshändelser (förändring)  sker också när varor och tjänster köps och säljs, när försäljningar genomförs eller när inventarier köps in. Egna insättningar och uttag är också affärshändelser.

Löpande bokföring innebär att du bokför samtliga affärshändelser i kronologisk ordning. Samtliga händelser innebär alla försäljningar, kostnader och inbetalningar i verksamheten. Till dessa ska det även finnas underlag, med andra ord en verifiering att händelsen har ägt rum. Verifieringen kallas en verifikation.

Exempel på verifiering till en affärshändelse kan vara ett kvitto, faktura eller en reseräkning, en inbetalning eller en utbetalning. Enkelt förklarat att alla händelser som inträffar är en verifikation som behöver bokföras som en händelse i bokförings programmet på ett lämpligt konto.

Vad ska man tänka på när man redovisar?

Vad är det egentligen som gör en muntlig presentation riktigt bra? Alla har vi deltagit vid både lyckade och mindre lyckade presentationer och nu är det kanske din tur att presentera? Här är 10 tips som hjälper dig att hålla nerverna i schack och leverera på ett slagkraftigt sätt.

Ska du hålla en muntlig presentation på jobbet? Kanske njuter du av publikens ögon fästa vid dig eller så fladdrar fjärilarna oroligt i magen vid blotta tanken på att stå och prata inför andra. Oavsett hur du tar dig an uppgiften finns mängder av smarta knep att ta till för att hjälpa dig att lyckas med din presentation.

Vem är ansvarig för redovisning?

Bokföringsskyldigheten regleras i bokföringslagen och årsredovisningslagen. Den innebär att du som är skyldig att upprätta bokföring måste:

 • bokföra alla affärshändelser i tid
 • se till så att alla bokföringsposter kan verifieras med till exempel kvitton eller fakturor
 • spara bokföringen i sju år efter räkenskapsårets slut
 • avsluta bokföringen med årsbokslut eller årsredovisning. (I de flesta fall.)

På Bokföringsnämndens hemsida finns mer information om hur du ska sköta din bokföring.

Vad gör en Redovisare?

En auktoriserad och godkänd revisor är utsedd av ägarna att granska företagets alla räkenskaper, årsredovisning och förvaltning. Man ska verka enligt god redovisningssed och det styrs av ett eget regelsystem. När man har granskat företagets siffror ska man rapportera resultatet av granskningen i en revisionsberättelse som senare offentliggörs i årsredovisningen.

Normativ teori syftar till att ange hur en person eller organisation bör fatta beslut för att handla rationellt. Subjektiv normativ teori gör bedömningar för ekonomiska händelser. Kan jämföras med deduktiv forskningsmetod.Positiv teori fokuserar mer på fakta och kausala relationer, mer objektivt "såhär ser det ut". Kan jämföras med induktiv forskningsmetod. Uppbyggd kring tre hypoteser som skall kunna förutse ledningens redovisningsval i olika situationer. Hypoteserna grundar sig på om den verkställande direktören eller övrig ledning har bonusavtal, om företaget har en hög andel skulder från extern part och om företaget är utsatt för politisk påverkan.

Vad är det för skillnad på bokföring och redovisning?

Många delar av ditt företags ekonomi är reglerat av lagen och okunskap kan i värsta fall leda till att du ofrivilligt begår ett ekonomisk brott. Bokföring och redovisning ligger nära varandra men det finns nyansskillnader som är viktiga att ha koll på.

Med bokföring menas det pågående administrativa arbetet av att löpande registrera olika ekonomiska händelser som sker i ditt bolag. Exempel är inköp och försäljning, kvitton, fakturor och andra underlag.

Hur bör ett redovisnings manus se ut?

fungerar och hur du får koll på ditt företags ekonomi (2:18 min).

Bokföring är det praktiska arbetet med att löpande registrera olika händelser, till exempel inköp och försäljning, på olika konton. Det är ett system för att ordna och behandla ekonomiska händelser (affärshändelser) i ett företag.

Innan du bokför ordnar du dina underlag till affärshändelserna som kvitton, fakturor och andra underlag så att du kan registrera och redovisa affärshändelserna.

Hur börjar man ett tal exempel?

Ska du hålla ett tal på lektionen? Här får du tips för skriva ett så bra tal som möjligt och för att minska nervositeten! I videon går vi igenom några retoriska grepp och annat som kan vara bra att tänka på. Så att du kan känna dig säkrare och bli bättre på att hålla tal och andra muntliga framföranden. ORKA PLUGGA är en satsning om studieteknik från UR. Här hittar du tips på strategier och metoder som hjälper dig att träna minnet, förenkla läsningen, felsöka i matten och förstå betygskriterierna. Här hittar du också tips på olika pluggvanor som gör det lättare att komma igång och planera tiden när du ska plugga. Många av tipsen går att använda i flera ämnen, både i och utanför skolan, så testa dig fram och se vilka du gillar bäst. Och kom ihåg – det handlar inte om talang, utan om att hitta bra strategier som passar just dig! https://www.instagram.com/orkaplugga/ https://www.tiktok.com/@orkaplugga_of...

Vad är det för skillnad på redovisning och bokföring?

Bokföring är i korta drag en sammanställning av de inkomster (intäkter) och utgifter (kostnader) som finns i en verksamhet. I bokföringen kan dessa intäkter och kostnader utgöras av exempelvis pengar, varor, utfört arbete, skatter m.m.

Att bokföra innebär alltså att man ordnar och rapporterar alla bolagets affärshändelser på ett systematiskt och överskådligt sätt. En affärshändelse är en in- eller utbetalning som direkt påverkar bolagets resultat, till exempel ett inköp eller när en kund betalar din faktura.

Varje affärshändelse som bokförs ska kunna styrkas i form av dokumentation, en så kallad verifikation, vilken kan utgöras av exempelvis ett kvitto eller en faktura.‍

Hittills har vi alltså lärt oss att affärshändelser ska bokföras i kronologisk ordning och fördelas ut på bokföringskonton som representerar vad händelsen avser. Detta förfarande följer en internationell standard som kallas dubbel bokföring. 

Dubbel bokföring innebär att varje transaktion ska bokföras på minst två olika konton. Man kan säga att bokföringen är uppdelad i två delar som alltid ska spegla varandra. På ena sidan – debet-sidan – bokförs resurser som tillförs verksamheten och på andra sidan – kredit-sidan – bokförs var verksamheten tar resurser från.

Låt säga att du fakturerat 20 000 kr och har fått betalt från din kund. Då ska inbetalningen på 20 000 kr bokföras på tillgångskontot i debet och sedan ska samma belopp föras in på ett intäktskonto för försäljning i kredit. Vid försäljning ökar alltså beloppet på debet och minskar i kredit och tvärtom vid inköp.

När du bildade ditt bolag fick du med stor sannolikhet välja om du ville bokföra enligt kontantmetoden eller fakturametoden – två olika sätt att bokföra som ger samma resultat i slutänden, men ger olika goda möjligheter att följa ekonomin i den löpande bokföringen.

Kontantmetoden – som också brukar kallas boklsutsmetoden – innebär att man bokför sina inkomster och utgifter enbart när in- och utbetalningarna sker. Fakturametoden innebär istället att alla affärshändelser bokförs två gånger. En faktura från en kund bokförs till exempel som en skuld när fakturan kommer in och sedan som en kostnad när fakturan är betald.

Alla verksamheter med en årsomsättning på över tre miljoner måste använda fakturametoden eftersom det är ett lite mer grundligt sätt att bokföra medan verksamheter som omsätter under tre miljoner kan välja kontantmetoden istället. Den är extra vanlig i verksamheter som inte har särskilt många transaktioner om året.‍

Vad tjänar en Redovisare?

En redovisningskonsult är en person som självständigt biträder externa uppdragsgivare med redovisningstjänster och rådgivning. Arbetsuppgifterna kan variera från att hjälpa en mindre organisation med delar av bokföringen eller avstämningar av konton till att helt sköta all löpande redovisning, göra årsbokslut, deklaration, årsredovisning, hantera skatteinbetalningar och upprätthålla kontakter med myndigheter.

Hur mycket får en ekonom i lön?

Akavias färska lönestatistik visar att medianlönen för ekonomer 2023 ligger på 55 300 kronor – den högsta noteringen för fackförbundets samtliga sex professioner. Nina Forssblad, professionsanalytiker på Akavia, berättar att det råder en stark efterfrågan på ekonomer, trots det kärva ekonomiska läget i Sverige och omvärlden.

– Vi ser ett högt söktryck efter och en ständig efterfrågan på ekonomer inom exempelvis redovisning och revision, men även på controllers. Historiskt har vi sett att ekonomer tenderar att klara sig bättre under lågkonjunkturer än många andra yrkesgrupper, vilket beror på att ekonomer har arbetsuppgifter och kompetenser som verksamheterna inte så enkelt klarar sig utan, säger hon.

Vem gör bokföring?

Bokföringen regleras bland annat av bokföringslagen och mervärdesskattelagen. Reglerna varierar enligt olika bolagsformer och företagets storlek.

Bokföringslagen anger i detalj hur företag av olika storlekar ska sköta sin bokföring. Till exempel kravet på förvaring av verifikat och tidtabellen för upprättandet av bokslutet är lagstadgade. Följande råd utgår från bokföringslagen och etablerad praxis i branschen.

Bokföringen kan vara enkel eller dubbel. För en företagare med firma kan enkel bokföring räcka. Du hittar bokföringsskyldighetens kriterier i bokföringslagen.

Vilka delar består redovisningen av?

Redovisningen består av ett planeringsunderlag för energiutvinning till havs som ska tas vidare av Havs- och vattenmyndigheten i steg två av uppdraget och där resultera i uppdaterade havsplaner som enligt uppdragets mål ska möjliggöra för ytterligare 90 TWh årlig elproduktion. Dagens havsplaner inrymmer områden motsvarande ca 20-30 TWh. 

Naturvårdsverket har analyserat och bedömt de föreslagna områdenas potential för vindkraft utifrån påverkan på i första hand fågel, fladdermöss och värden för friluftslivet. En annan utgångspunkt har varit myndighetens uppgift att verka för en hållbar utbyggnad av vindkraft.

Vad ska en redovisning innehålla?

Redovisningens omfattning och uppbyggnad varierar beroende på företagsstorlek och bransch. Den externa redovisningen ingår normalt som en del i ett företags ekonomisystem, där andra komponenter exempelvis kan vara budgetering, produkt- och projektkalkylering eller efterkalkylering. De sistnämnda delarna kallas intern redovisning.