:

Hur skickar man in skilsmässoansökan?

Innehållsförteckning:

 1. Hur skickar man in skilsmässoansökan?
 2. Kan man neka att skriva på Skilsmässopapper?
 3. Vilka papper behöver man för att skilja sig?
 4. Hur får man Skilsmässopapper?
 5. Kan man bli nekad skilsmässa?
 6. Vad gäller ekonomiskt vid skilsmässa?
 7. Hur många ångrar sin skilsmässa?
 8. Vem är det oftast som initiativ till skilsmässa?
 9. Vad delas inte vid skilsmässa?
 10. Vad Delar man inte vid skilsmässa?
 11. Kan man neka att gå med på skilsmässa?
 12. Hur fördelas skulder vid en skilsmässa?
 13. Måste man dela allt vid skilsmässa?
 14. Måste man dela sina sparade pengar vid skilsmässa?

Hur skickar man in skilsmässoansökan?

Om du vill skilja dig ska du ansöka om det hos tingsrätten där du bor. Ansökan kan vara gemensam eller enskild.

Kan man neka att skriva på Skilsmässopapper?

Hej och tack för din fråga,

Om endast en av makarna vill skiljas så har denne rätt till äktenskapsskillnad först efter en betänketid som är minst sex månader lång enligt Äktenskapsbalken. [1] Det är först när tingsrätten meddelar dom om äktenskapsskillnad som äktenskapet är upplöst. En skilsmässoansökan till tingsrätten kräver alltså inte båda makarnas underskrift.

Vilka papper behöver man för att skilja sig?

 Om ni båda är överens om att ni ska skilja er fyller ni i blanketten Gemensam ansökan angående äktenskapsskillnad/upplösning av registrerat partnerskap som ni hittar här. Det går även att gemensamt ansöka om äktenskapsskillnad via Sveriges domstolars e-tjänst.

 Är det bara en av er som vill skilja sig fyller den personen i blanketten Ansökan om stämning – äktenskapsskillnad eller upplösning av registrerat partnerskap som du hittar här.

Kom ihåg 1 - Fyll i om det ska vara betänketid eller inte. Betänketid betyder att tingsrätten inte kan döma till äktenskapsskillnad förrän en så kallad betänketid om sex månader har förflutit. Tingsrätten beslutar om betänketid i följande fall: om en av er eller ni båda begär betänketid, om bara en av er vill skiljas och om ni båda eller någon av er varaktigt bor tillsammans med eget barn under 16 år som den maken också har vårdnaden om.

Hur får man Skilsmässopapper?

Om ni vill skiljas vänder ni er till tingsrätten på den ort där ni är folkbokförda. Tingsrätten kan också besluta om frågor som hänger ihop med skilsmässa, till exempel frågor om vårdnad om barn.

Om ni är överens om att skiljas gör ni en gemensam ansökan på en särskild blankett hos domstol.se. Ni kan då beviljas skilsmässa direkt utan betänketid under förutsättning att ni inte har barn under 16 år.

Kan man bli nekad skilsmässa?

Äktenskapsskillnad regleras i kapitel 4 i del 2 i volym III (”Familjerätt”) i Republiken Litauens civillag (nedan kallad den litauiska civillagen) (Civilinis kodeksas).

I artikel 3.51 anges villkoren för att beviljas äktenskapsskillnad i samförstånd. Ett äktenskap kan upplösas om samtliga av följande villkor är uppfyllda:

Ett äktenskap upphör om en av makarna avlider eller om det avslutas enligt lag. Ett äktenskap kan upplösas om båda makar samtycker till äktenskapsskillnaden, om en av makarna ansöker om äktenskapsskillnad eller om en av, eller båda, makarna anses har orsakat söndring i äktenskapet.

Äktenskapet upphör den dag då domen om äktenskapsskillnad träder i kraft. Domstolen måste inom tre arbetsdagar från domens ikraftträdande skicka en kopia av domen till det lokala folkbokföringskontoret, som därefter registrerar skilsmässan.

Om domstolen fattar beslut om hemskillnad bor makarna inte längre tillsammans, men deras rättigheter och skyldigheter gentemot varandra kvarstår. Hemskillnad kan vara ett första steg mot en äktenskapsskillnad. Det är emellertid inte uteslutet att makarna flyttar ihop på nytt. Till skillnad från en äktenskapsskillnad har makar som beviljats hemskillnad inte rätt att gifta om sig, eftersom de inte är formellt skilda.

Vad gäller ekonomiskt vid skilsmässa?

Ibland blir livet inte som man tänkt. Eller så är separationen just ett första steg mot en positiv förändring. Oavsett hur skilsmässan känns för dig så finns det saker som är bra att ha koll på vad det gäller de ekonomiska aspekterna av skilsmässan.

För vad är det som påverkar er ekonomi egentligen? Och vad är best practice för ett så rättvist avslut som möjligt? Dags att reda ut vem som har rätt till vad med andra ord. 

Hur många ångrar sin skilsmässa?

SkilsmässaOm du vill skiljas ska du ansöka om äktenskapsskillnad vid den tingsrätt som din kommun tillhör. Mer information finns här Skilsmässa - Sveriges Domstolar.

Äktenskapsskillnad utan betänketid

Vem är det oftast som initiativ till skilsmässa?

 I sin avhandling ”Life after divorce” utgår Michael Gähler från intervjuer med ett stort antal kvinnor och män, både före och efter skilsmässan. Ett tydligt resultat är att männen mår sämre än kvinnorna efteråt.

 – Särskilt dåligt mår de män som efter flera år inte har gått in i en ny relation. Jämfört med kvinnor som befinner sig i samma situation är det en stor skillnad i deras psykiska hälsa, säger Michael Gähler.

Vad delas inte vid skilsmässa?

Bodelningen går annorlunda till om du och din partner är gifta eller om ni har ett samboförhållande. Läs nedan i avsnittet om bodelning vid äktenskap eller samboförhållande.

ATT BODELA OM DU ÄR GIFT Skilsmässa – hur gör man? När två personer som är gifta inte längre vill vara det kan en eller båda makarna ansöka om äktenskapsskillnad hos tingsrätten, man behöver aldrig ange varför man vill skilja sig. Finns det barn under 16 år som bor hemma får makarna automatiskt en betänketid på minst 6 månader innan tingsrätten kan meddela dom i äktenskapsskillnad. Detsamma gäller om endast en av parterna vill skiljas.

Vad Delar man inte vid skilsmässa?

När ni an­sö­ker om skils­mäs­sa och an­sö­kan god­känts är ni inte längre gifta. Genom en bo­del­ning­en delar ni sedan upp er egen­dom, och efter bo­del­ning­en kan ingen av er hävda att ni har rätt till egen­dom som den andra har.

Vid bo­del­ning­en delar ni upp egen­do­men som ni hade vid tid­punk­ten ni an­sök­te om skils­mäs­sa. Hu­vud­re­geln är att ni delar lika på all er egen­dom, oav­sett vem som är ägare och vem som köpt eller be­ta­lat mer för egen­do­men.

💡 Visste du att även värdet av aktier, fö­re­tag, arv och gåvor ska delas lika? Genom att skriva ett äk­ten­skaps­för­ord kan ni på­ver­ka hur egen­do­men för­de­las.

En bo­del­ning ska göras när ni skil­jer er, men en bo­del­ning ska även göras vid ena makens döds­fall och om sambor se­pa­re­rar och en av sam­bor­na vill att deras sam­bo­e­gen­dom ska delas lika vid en bo­del­ning. Den här ar­ti­keln be­hand­lar bo­del­ning vid skils­mäs­sa.

Enligt lagen måste en bo­del­ning göras vid en skils­mäs­sa, men det finns inget exakt datum för när bo­del­ning­en senast måste ske. Vi re­kom­men­de­rar därför att ni gör en bo­del­ning redan när ni lämnat in den första skils­mäs­so­an­sö­kan.  

Vad händer om en bo­del­ning inte görs? Om en bo­del­ning inte görs kan ex­ma­ken långt senare kräva att en bo­del­ning görs. Det är be­tyd­ligt enkla­re att dela upp er egen­dom i sam­band med att ni skil­jer er och inte fem eller tio år senare.

Om ni inte gör en bo­del­ning kan det leda till att ni för­lo­rar rätten att dela er egen­dom, vilket kan leda till att den ena maken får be­hål­la mycket mera egen­dom än den andra maken.

Högsta dom­sto­len har ansett att en bo­del­ning kan göras ännu 10 år efter skils­mäs­san, om det finns en god an­led­ning till att en bo­del­ning inte gjor­des genast i sam­band med skils­mäs­san. En god­tag­bar an­led­ning är att en bo­del­ning inte gjor­des ef­tersom det var det bästa för omyn­di­ga barn.

Det går bra att göra bo­del­ning­en redan när ni skic­kat in de första skils­mäs­so­pap­per­na.

Vi re­kom­men­de­rar att ni gör en bo­del­ning direkt när ni skic­kat in den första an­sö­kan ef­tersom många i sam­band med det flyt­tar isär och ni då sam­ti­digt kan gå igenom vem som äger vilken egen­dom.  

Kan man neka att gå med på skilsmässa?

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar det som att dina frågor handlar om äktenskapsskillnad (skilsmässa) och bodelning vid skilsmässa.

Hur fördelas skulder vid en skilsmässa?

Flytta isär, skilja sig & separera

Skillsmässa. Jag har skulder utöver vårt huslån. Blir det så att han får ta del av de skulder också? Lägger vi ihop våra skulder som vi har och delar på det? Eller hur fungerar det?

Måste man dela allt vid skilsmässa?

Bodelning kan göras under pågående skilsmässa eller efter en skilsmässa. Inför en snart kommande skilsmässa kan makarna i förväg bestämma hur den kommande bodelningen ska göras genom ett så kallat föravtal. Detta bekräftas sedan av de före detta makarna efter skilsmässan eller då talan om skilsmässa väckts hos domstolen. Ett bodelningsavtal ska vara skriftligt och skrivas under av makarna. En bodelning behövs inte om inget så kallat giftorättsgods finns då makarna endast har enskild egendom och ingen av dem begär att få överta bostad eller möbler, köksutrustning och liknande från den andra maken.

Bodelning kan göras under ett pågående äktenskap, för att ändra vem av makarna som som äger vad, om makarna är överens om det. Detta kan göras för att t.ex. trygga den ena maken om den andra maken ska starta ett företag, vilket kan vara riskfyllt då maken kan bli skuldsatt för företagets räkning.

Genom ett bodelningsavtal kommer man överens om hur bodelningen ska sluta och vem som tar över vilka tillgångar/skulder. En bodelning går till så att vardera make redovisar sina ägodelar/tillgångar som ska ingå i bodelningen och de skulder som ska dras av. Giftorättsgods är all makarnas egendom som inte gjorts till enskild genom till exempel äktenskapsförord eller villkor i testamente. Giftorättsgods är den egendom som ska tas med i en bodelning. Är makarna överens har man såklart möjlighet att välja att även egendom som är makes enskilda ska tas med i bodelningen.

Innan bodelningen får var och en i rimlig omfattning ta undan kläder, personliga presenter och andra mer personliga föremål, trots att dessa saker är giftorättsgods. Hit räknas till exempel fritidsutrustning och smycken av mindre värde. Dyrbara hobbyartiklar som till exempel en omfattande kamerautrustning eller dyrbar golfutrustning ingår däremot i bodelningen trots att de kan anses vara personliga tillhörigheter. Likaså saker som t.ex. kapitalplaceringar. Man kan innan bodelningen göra en bouppteckning där man reder ut vilka saker som är giftorättsgods och inte men det behövs i allmänhet bara när makarnas samlade saker och skulder (boet) är omfattande och komplicerat.

Görs bodelningen med anledning av en skilsmässa ska ägodelar som är giftorättsgods och som skaffats efter dagen då ansökan om skilsmässa inkommit till domstolen, inte ingå i bodelningen.

Vardera make har rätt att från värdet av sina ägodelar/tillgångar göra ett avdrag för värdet av sina skulder. Detta gäller endast skulder som hänför till giftorättsgods (t.ex. ett bolån som står på den ena maken, om huset är giftorättsgods). Detta gäller alltså inte skulder som hänför sig till saker som är enskild egendom (t.ex. billån om bilen har gjorts till enskild egendom i ett äktenskapsförord).

Man får inte göra avdrag för skulder för ett belopp som är större än värdet av tillgångar maken har. Maken kan alltså inte gå in i bodelningen med ett minusbelopp, utan som minst noll kr.

Måste man dela sina sparade pengar vid skilsmässa?

Hej och välkommen till Lawline med din fråga!

Vid en skilsmässa kommer en bodelning ske där all giftorättsgods kommer delas mellan mannen och frun.