:

Vad menas med fritt levererat?

Innehållsförteckning:

 1. Vad menas med fritt levererat?
 2. Vad är skillnaden på DDP och DAP?
 3. Vad är skillnaden mellan FCA och Exw?
 4. Vad menas med DAP?
 5. Vad innebär fritt köparen?
 6. Vilka leveransvillkor gäller?
 7. Vem betalar tull vid DDP?
 8. Vad betyder FOB och CIF?
 9. Vem betalar frakten vid FCA?
 10. Vad menas med fritt kund?
 11. Vad betyder Leveringsbetingelser DDP?
 12. Vad menas med CIF?
 13. Vad står det i Incoterms?
 14. Hur vet jag om jag måste betala tull?
 15. Hur vet man att man måste betala tull?

Vad menas med fritt levererat?

Välj rätt leveransvillkor för din verksamhet

Leveransvillkoren är den del av köpeavtalet som reglerar hur kostnader och ansvar för transport ska fördelas mellan säljare och köpare. Vem ska stå för transportskadan? Vem ska teckna försäkring? Vems ansvar är det att varorna sitter fast i tullen med felaktig dokumentation?

Vad är skillnaden på DDP och DAP?

Incoterms är en samling av leveransvillkor, som används för handel både i Sverige och internationellt.

Combiterms är kostnadsfördelningsverktyg som används för att detaljstyra vem som betalar för de olika delarna av transporten i enlighet med Incoterms.

Vad är skillnaden mellan FCA och Exw?

Incoterms är Internationella Handelskammaren ICCs regelverk för internationell handel och logistik. Det består av olika villkor som reglerar hur ansvaret, risken och kostnaderna är fördelade mellan köparen och säljaren i transportkedjan. De fastställer också vem som står för dokumentation, förtullningskostnader och andra avgifter i olika delar av kedjan.

Incoterms är ingen lagstiftning, utan en samling regler och villkor med syfte att underlätta global handel och logistik. Regelverket är dock så etablerat att villkoren mer eller mindre är standard i internationella avtal som rör import eller export. De är erkända av alla större transportaktörer och används för att avgöra leveransvillkoren i en stor del av alla internationella transporter. Att använda Incoterms är första steget till trygga och tydliga leveransvillkor.

Incoterms finns i olika versioner och de vanligaste är 2010 och 2020. Versionerna är snarlika, men har sina skillnader. I avtalet ska det därför alltid framgå vilken version av Incoterms som avses, tillsammans med plats eller ort för leveransen. Till exempel ”FCA Göteborg, Incoterms 2010”.

Den stora fördelen för dig som köpare eller säljare är att du inte behöver lägga tid på att utforma specifika leveransvillkor. Du kan i stället välja något av Incoterms färdigutformade villkor utifrån vad som passar din affär bäst. Du får då tryggheten i ett etablerat regelverk som är inarbetat, respekterat och tydligt.

Villkoren är utformade utifrån olika scenarier och ansvarsgrad för säljaren respektive köparen. Vilket villkor som är bäst lämpat för din affär beror på dina förutsättningar, krav och förväntningar.

Ex Works (EXW) är det villkor som lägger mest ansvar på köparen. Som köpare är du då ansvarig för att hämta upp godset på fabriken och transportera det till ditt eget lager, inklusive kostnader, dokumentation och risk.

Vad menas med DAP?

fraktregel DAP Incoterms är en av termerna som definierar reglerna för internationell handel Incoterms. DAP, eller Delivered At Place, översätts bokstavligen till "leverans till platsen" och indikerar exakt när äganderätten, risken och kostnaden för produkten överförs från säljaren till köparen. När det gäller en regel DAP-leveranser det är säljaren som bär risken vid transport av varan från ursprungsorten till mottagaren. Köparen å sin sida står för kostnaderna för tullklarering och eventuella importtullar. 

DAP-villkor de är perfekta för alla transportprocesser. Den kan användas både i klassisk transport och multimodal transport. 

Vad innebär fritt köparen?

Välj rätt leveransvillkor för din verksamhet

Leveransvillkoren är den del av köpeavtalet som reglerar hur kostnader och ansvar för transport ska fördelas mellan säljare och köpare. Vem ska stå för transportskadan? Vem ska teckna försäkring? Vems ansvar är det att varorna sitter fast i tullen med felaktig dokumentation?

Vilka leveransvillkor gäller?

Incoterms är något som alla som skickar varor internationellt kommer att stöta på förr eller senare. Incoterms är en förkortning för International Commercial Terms och är en uppsättning av fördefinierade handelsvillkor, som rör internationell handelsrätt. Dessa villkor fastställer rättigheterna och skyldigheterna för de parter som är involverade i köp eller försäljning av varor.

Varför behövs Incoterms? Incoterms behövs eftersom internationell handel och logistik är komplexa och länder har olika lagar och regler, som ofta är svåra att förstå och följa. Vid internationella transporter finns risken annars att reglerna tolkas olika i olika länder.

För att göra reglerna vid internationella transporter mer begripliga för både köpare och säljare har standardiserade globala regler, s.k. leveransvillkor eller Incoterms införts.

Incoterms kan kännas igen genom en uppsättning av villkor med tre bokstäver, som oftast ingår i internationella avtal om försäljning av varor. Dessa villkor ingår i försäljningsavtalen för att tillhandahålla en standardlösning för leveranskostnader, risker och ansvar. När man skickar varor internationellt, är det viktigt att känna till innebörden av olika leveransvillkor.

Incoterms markeras med tre bokstäver följt av en plats: T.ex. CIF London. Detta ger köparen och säljaren information om regler, risker och leveranskostnader, beroende på plats. För att förstå innebörden av denna Incoterm, måste vi först förstå de olika Incotermstyperna.

Totalt finns det 11 regler som definierar vem som är ansvarig för vad vid internationella transaktioner: EXW, FCA, FOB, FAS, CPT, CIF, CFR, CIP, DPU, DAP, DDP. Olika Incoterms används för olika typer av transporter. När det gäller transport, är dessa villkor indelade i två kategorier:

Vem betalar tull vid DDP?

Om värdet på din vara är högst 150 euro utan transportkostnader och om nätbutiken har ett IOSS-nummer, kan du betala finsk moms samtidigt som du betalar näthandelsköpet. I detta fall förtullar Posten eller en annan transportfirma vanligtvis paketet automatiskt åt dig. Fråga nätbutiken om den har ett IOSS-nummer. Läs mer om IOSS-nummer.

Notera dock att du ska ta hand om förtullningen i följande fall.

 • Du har beställt varor som omfattas av restriktioner.
 • Du har beställt varor för vilka man måste betala punktskatt, t.ex. alkohol. IOSS-nummer kan inte tillämpas på sådana här produkter.
 • Du har fått en ankomstavi där du ombeds att förtulla paketet. Som exempel kan nämnas att vissa transportföretag inte ännu förtullar paket åt dig. Därför kan du bli tvungen att förtulla paketet och betala momsen för det i samband med förtullningen. I detta fall återbetalar nätbutiken till dig den moms som du redan betalat. Läs mer om undantag.

Vad betyder FOB och CIF?

Incoterms® regler används över hela världen för att klargöra ansvaret mellan köpare och säljare när det handlar om kostnader, risker, ansvar för transportförsäkring och regelefterlevnad.

Det är två huvudsakliga skillnader mellan Incoterms® 2010 och Incoterms® 2020:

Vem betalar frakten vid FCA?

Incoterms är en samling av leveransvillkor, som används för handel både i Sverige och internationellt.

Combiterms är kostnadsfördelningsverktyg som används för att detaljstyra vem som betalar för de olika delarna av transporten i enlighet med Incoterms.

Vad menas med fritt kund?

Välj rätt leveransvillkor för din verksamhet

Leveransvillkoren är den del av köpeavtalet som reglerar hur kostnader och ansvar för transport ska fördelas mellan säljare och köpare. Vem ska stå för transportskadan? Vem ska teckna försäkring? Vems ansvar är det att varorna sitter fast i tullen med felaktig dokumentation?

Vad betyder Leveringsbetingelser DDP?

DDP och Incoterms är bägge förkortningar – där DDP står för “Delivered Duty Paid” och Incoterms är en förkortning av International Commerce Terms. Incoterms är en samling internationellt gångbara villkor, eller standardiserade handelstermer, som reglerar ansvarsfördelningen mellan köpare och säljare vid transport av varor. DDP är ett av dessa villkor.

I DDP Incoterms definieras säljaren som den ansvarsbärande parten under hela transportens gång, fram till dess att godset är klart för lossning hos mottagaren. Detta innebär att säljaren står för alla kostnader och risker kopplade till transporten – inklusive tullklarering i såväl avsändarlandet som mottagarlandet.

Vad menas med CIF?

Cost, insurance and freight, förkortat CIF (kostnad, försäkring, frakt[1]), är en Incoterm som används inom handel och sjötransporter. CIF betyder att säljaren har levererat när godset har passerat fartygets reling i ankomsthamnen.

Säljaren måste betala alla kostnader för att godset ska komma till ankomsthamnen. Säljaren måste också stå för marinförsäkring även för köparen. Endast minimikrav ställs på säljarens försäkring. Säljaren ska exportklarera varan. Transportrisken övergår när godset passerat fartygets reling i lastningshamnen. Transportdokumentet övergår när godset passerat fartygets reling i lossningshamnen. Kostnaden för godstransporten övergår när godset ligger vid fartygets reling i lossningshamnen.[2]

Vad står det i Incoterms?

När en kund köper en vara måste varan transporteras mellan säljaren och köparen. Vid försäljning av varor är det därför viktigt att båda parter är överens om vad som ska gälla avseende transporten och vem som bär ansvaret för kostnaderna och riskerna som uppstår i samband med att varorna transporteras. Av den anledning är det viktigt att tillämpa en lämplig leveransregel, dessa regler framgår av de allmänna leveransvillkoren. Läs fördjupning.

De vanligaste leveransreglerna i internationell handel kallas för Incoterms. Incoterms som är en förkortning av “International Commercial Terms” består av internationellt erkända regler som beskriver vem som bär ansvaret för varan vid transport samt under vilken tidsaspekt. Incoterms är ett regelverk som publiceras och skyddas av Internationella handelskammaren (ICC). Regelverket används huvudsakligen i samband med kommersiella transaktioner och internationella avtal.

Hur vet jag om jag måste betala tull?

Import kallas det när du tar in en vara till EU från ett land som är utanför EU. Varan ska i samband med detta anmälas och deklareras till Tullverket och du ska betala moms och eventuellt tull och andra skatter och avgifter. Hur mycket du ska betala beror bland annat på hur mycket din vara är värd och vad det är för slags vara.

Använd vår tjänst Tullräknaren för att räkna ut vad du ska betala

Hur vet man att man måste betala tull?

Om betalningen inte bokförts på Transportstyrelsens konto för trängselskatt det datum som står på avin, läggs en tilläggsavgift på. Tilläggsavgiften är 500 kronor.

Skatten, tillsammans med tilläggsavgiften, måste vara bokförd på vårt konto för trängselskatt senast 30 dagar efter beslutet om tilläggsavgift. Obetalda skattebeslut överlämnas därefter till Kronofogden, som debiterar 600 kronor i grundavgift.