:

Hur bokför man goodwill?

Innehållsförteckning:

  1. Hur bokför man goodwill?
  2. Vad är goodwill redovisning?
  3. Hur räknar man ut goodwill?
  4. Kan man skriva upp goodwill?
  5. Är goodwill avdragsgill?
  6. Varför skriver man ner goodwill?
  7. Hur påverkar goodwill resultatet?
  8. Är det skatt på goodwill?
  9. Är goodwill en kostnad?
  10. Vad är goodwill i balansräkning?

Hur bokför man goodwill?

Ett förvärv av en verksamhet innebär att en redovisningsenhet köper tillgångarna/skulderna (inkråmet) eller andelarna i ett annat företag.

En försäljning av aktier eller andra andelar i ett företag är alltid momsfri. En försäljning av en hel verksamhet (inkråm) eller en avgränsad del av en verksamhet är momsfri om köparen är momsregistrerad och skall driva verksamheten vidare. Om förutsättningarna för momsfri överlåtelse är uppfyllda får säljaren inte ta ut någon moms.

Vad är goodwill redovisning?

Goodwill tillhör ett företags immateriella tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod och består av bland annat rykte, vaurmärken och kundkrets. Det kan förenklat förklaras som att det är det värde som överstiger ett företags bokförda värde.

Om ett företag har ett gott rykte värderas det högre än det faktiska kapital som företaget innehar. Vid en försäljning utgör företagets goodwill därför själva skillnaden mellan företagets nettovärde, alltså företagets tillgångar minus dess kostnader, och vad köparen betalar.

Hur räknar man ut goodwill?

Goodwill tillhör ett företags immateriella tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod och består av bland annat rykte, vaurmärken och kundkrets. Det kan förenklat förklaras som att det är det värde som överstiger ett företags bokförda värde.

Om ett företag har ett gott rykte värderas det högre än det faktiska kapital som företaget innehar. Vid en försäljning utgör företagets goodwill därför själva skillnaden mellan företagets nettovärde, alltså företagets tillgångar minus dess kostnader, och vad köparen betalar.

Kan man skriva upp goodwill?

Goodwill är ett uppskattat värde av ett företags renommé och anseende. Det avser alltså immateriella tillgångar och kan, förutom renommé och anseende, bestå av till exempel varumärket och kundregister. Det är helt enkelt det värde som överstiger företagets bokförda värde och innebär att företaget värderas högre än de faktiska tillgångarna.

Goodwill uppstår när ett företag ska säljas och det förvärvande företaget betalar mer än vad de tillgångar och skulder som finns i bolaget är värda, dvs företagets tillgångar minus dess skulder. Man betalar alltså för saker som inte är materiella men som ändå har ett värde. Det kan vara att företaget befinner sig på en mycket lönsam marknad eller att företaget har ett starkt profilerat varumärke. Företaget får inte göra avskrivningar på goodwill men kan skriva ner det om värdet sjunkit. Tillgångarna ska värderas till dess verkliga värde och företaget måste alltså regelbundet kontrollera (nedskrivningspröva) om goodwillvärdet finns kvar oförändrat. Motsatsen till goodwill är badwill eller negativ goodwill.

Är goodwill avdragsgill?

In addition to cookies that are strictly necessary to operate this website, we use the following types of cookies to improve your experience and our services: Functional cookies to enhance your experience (e.g. remember settings), and Performance cookies to measure the website's performance and improve your experience., and Marketing/Targeting cookies, which are set by third parties with whom we execute marketing campaigns and allow us to provide you with content relevant to you.

We have detected that Do Not Track/Global Privacy Control is enabled in your browser; as a result, Marketing/Targeting cookies, which are set by third parties with whom we execute marketing campaigns and allow us to provide you with content relevant to you, are automatically disabled.

Varför skriver man ner goodwill?

Goodwill tillhör ett företags immateriella tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod och består av bland annat rykte, vaurmärken och kundkrets. Det kan förenklat förklaras som att det är det värde som överstiger ett företags bokförda värde.

Om ett företag har ett gott rykte värderas det högre än det faktiska kapital som företaget innehar. Vid en försäljning utgör företagets goodwill därför själva skillnaden mellan företagets nettovärde, alltså företagets tillgångar minus dess kostnader, och vad köparen betalar.

Hur påverkar goodwill resultatet?

Goodwill tillhör ett företags immateriella tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod och består av bland annat rykte, vaurmärken och kundkrets. Det kan förenklat förklaras som att det är det värde som överstiger ett företags bokförda värde.

Om ett företag har ett gott rykte värderas det högre än det faktiska kapital som företaget innehar. Vid en försäljning utgör företagets goodwill därför själva skillnaden mellan företagets nettovärde, alltså företagets tillgångar minus dess kostnader, och vad köparen betalar.

Är det skatt på goodwill?

Y AB överlät under år 2008 en verksamhetsgren bestående av inventarier till dotterbolaget X AB. Överlåtelsen gjordes i form av en verksamhetsavyttring enligt 38 kap. IL.

I sin redovisning tog X AB upp de förvärvade tillgångarna till verkliga värden, vilka översteg de skattemässiga värden tillgångarna haft hos moderbolaget. Skillnaden mellan den utgivna ersättningen, vilken enligt 38 kap. 2 § andra stycket 2 måste vara marknadsmässig, och värdet på de förvärvade tillgångarna i bokföringen redovisade X AB som goodwill.

Är goodwill en kostnad?

I målet har en internationell koncern förvärvat aktierna i ett amerikanskt moderbolag och följaktligen även moderbolagets underkoncern. Med anledning av förvärvet togs ett centralt  beslut att den förvärvade koncernen skulle integreras, vilket ledde till en fusion av två svenska dotterbolag, till vilket vi härefter refererar till “bolaget”.

I bolagets årsredovisning framgår att goodwill hänförlig till förvärvet av rörelsen och de tillhörande tillgångarna och skulderna har tagits upp som en immateriell anläggningstillgång i balansräkningen och därmed behandlats som en rörelsekostnad. Utöver detta har bolaget under samtliga år sedan omstruktureringen även redovisat omstruktureringskostnader.

Vid beräkningen av bolagets internprissättning bortsåg bolaget från ovan nämnda omstruktureringskostnader. Det ledde till att bolagets resultat faller inom en armlängdsmässig ersättning utifrån de oberoende bolag som ingår i jämförbarhetsanalysen. 

Vad är goodwill i balansräkning?

Anskaffningsvärdet för förvärvad goodwill debiteras normalt konto 1070 Goodwill. Avskrivningar krediteras normalt konto 1079 och debiteras konto 7817 Avskrivningar på goodwill. Avskrivningar ska enligt ÅRL ske över nyttjandeperioden med, som anges ovan, en slags presumtionsregel på 5 år.