:

Hur får man tillgång till Avlidens konto?

Innehållsförteckning:

 1. Hur får man tillgång till Avlidens konto?
 2. Vem kan begära ut kontoutdrag?
 3. Vilka kostnader står dödsboet för?
 4. Hur får man ut pengar från dödsbo?
 5. Hur lång tid tar det för banken att betala ut arv?
 6. Kan dödsbo ha BankID?
 7. Vad får man röra i ett dödsbo?
 8. Hur långt bak kan man få kontoutdrag?
 9. Vem ska betalar dödsboets räkningar?
 10. Hur länge ska ett dödsbo betala löpande räkningar?
 11. Hur lång tid tar det att få pengar efter bouppteckning?
 12. Får man betala skatt på arv?
 13. Hur betalar man räkningar från ett dödsbo?
 14. Hur lång tid tar det för banken att betala ut ett arv?
 15. Vad får man inte göra innan bouppteckning?

Hur får man tillgång till Avlidens konto?

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du undrar: Om och hur man kan få tillgång till kontoutdrag för de transaktioner som gjorts på ett bankkonto som tillhört en avliden person.

Vem kan begära ut kontoutdrag?

Du får en betalningsuppmaning om underskottet på företagets skattekonto är 2 000 kronor eller mer när Skatteverket gör en avstämning. Du får ett betalningskrav om underskottet är 10 000 kronor eller mer. Om företaget fått ett betalningskrav och fortfarande har ett underskott på 10 000 kronor eller mer vid nästa avstämning, överlämnas skulden till Kronofogden. Betalningsuppmaningar och krav skickas ut efter första helgen i varje månad.

Vilka kostnader står dödsboet för?

När en person dör övergår alla tillgångar och skulder som personen hade till ett dödsbo. 

Här hittar du grundläggande information om dödsbon och om hur du gör med kontakten med banker och försäkringsbolag, frågor som vi är specialiserade på.

Mer omfattande information om dödsbon kan du bland annat hitta hos Skatteverket och i Efterlevandeguiden. Behöver du hjälp med att ta hand om ett dödsbo eller har frågor som gäller bouppteckningar och arvskiften med mera kan du behöva kontakta en jurist som arbetar med arvsfrågor.

Hur får man ut pengar från dödsbo?

När en person avlider övergår tillgångarna och skulderna till dennes dödsbo. Dödsboet är en juridisk person som själv kan ha rättigheter och skyldigheter. Dödsboet företräds av efterlevande sambo eller maka, där sådan finns, och den avlidnes arvingar enligt lag och/eller på grund av testamente. Tidigare avliden makas arvingar kan i vissa fall också vara dödsbodelägare. Alla dödsbodelägare företräder dödsboet gemensamt i alla ärenden. 

När en person avlider ska en bouppteckning göras som utvisar vem eller vilka som är dödsbodelägare samt den avlidnes tillgångar och skulder. Normalt ska bouppteckningen göras inom tre månader efter dödsfallet, men anstånd kan sökas hos Skatteverket inom samma tid.

Hur lång tid tar det för banken att betala ut arv?

Tillbaka

Hur lång tid tar det innan hela dödsboavvecklingen är klar? Vilka delar måste genomföras innan arvet kan fördelas?

Kan dödsbo ha BankID?

Arvskifte innebär att dödsboets tillgångar delas mellan dödsbodelägarna när eventuella skulder är betalda och bodelning är gjord. Detta sker först när bouppteckningen är registrerad. Du behöver inte skicka med bouppteckningen då vi själva beställer kopia via Skatteverket.

OBS! Om dödsboet äger fastighet/bostadsrätt som ska säljas kan inte alla konton avslutas då det krävs att ett konto finns kvar för insättning av försäljningslikviden och även för hantering av eventuell skatt.

Vad får man röra i ett dödsbo?

Det är inte döds­bo­et i sig som gör något utan det är döds­bo­de­lä­gar­na som till­sam­mans är an­sva­ri­ga för att sköta döds­bo­et. 

Det kan ex­em­pel­vis vara att betala räk­ning­ar, säga upp pre­nu­me­ra­tio­ner och ordna boupp­teck­ning. En boupp­teck­ning ska göras så snart som möj­ligt och den ska senast fyra må­na­der efter döds­fal­let skic­kas till Skat­te­ver­ket. 

Boupp­teck­ning­en är viktig för att döds­bo­de­lä­gar­na ska komma vidare med döds­bo­et och till sist dela ut arv. 

För att det ska bli enkla­re att sköta döds­bo­et utses ofta en fö­re­trä­da­re att sköta allt det prak­tis­ka.

Ofta är det en bröstar­vinge eller nära an­hö­rig som fö­re­trä­der döds­bo­et. Den som fö­re­trä­der döds­bo­et be­hö­ver ett döds­fall­sin­tyg för att visa att den har rätt att re­pre­sen­te­ra döds­bo­et. 

Det kan också vara en ut­om­stå­en­de person som fö­re­trä­der döds­bo­et. Döds­bo­de­lä­gar­na be­stäm­mer då ge­men­samt vem det ska vara. 

Hur långt bak kan man få kontoutdrag?

Ett kontoutdrag är en sammanställning av alla transaktioner på ditt konto. Det visar allt som har gått in på kontot samt allt som har betalats ut. När bankhändelserna har registrerats får du ett saldo som visar kontots behållning, det vill säga summan du har att röra dig med vid den aktuella tidpunkten. Kontoutdrag som du beställer på papper avser en viss tidsperiod – månad, kvartal eller år. Den visar dock inte det tillgängliga beloppet på kontot just den dagen du får utdraget eftersom det tar några dagar med posten. Vill du veta den exakta summan av dina tillgångar ska du logga in på din internetbank. Det är vanligt att banker och långivare ber om kontoutdrag, för att göra en riskbedömning av dig när du vill låna pengar

Vem ska betalar dödsboets räkningar?

När en person dör övergår alla tillgångar och skulder som personen hade till ett dödsbo. 

Här hittar du grundläggande information om dödsbon och om hur du gör med kontakten med banker och försäkringsbolag, frågor som vi är specialiserade på.

Mer omfattande information om dödsbon kan du bland annat hitta hos Skatteverket och i Efterlevandeguiden. Behöver du hjälp med att ta hand om ett dödsbo eller har frågor som gäller bouppteckningar och arvskiften med mera kan du behöva kontakta en jurist som arbetar med arvsfrågor.

Hur länge ska ett dödsbo betala löpande räkningar?

Ta del av ytterligare engagemang för den avlidne genom att registrera dig i Efterlevanderegistret här.

När den avlidne har haft olika engagemang, tillgångar och skulder och andra eventuella stående överföringar är det viktigt att du kommer ihåg att utföra betalningar. Eventuella räkningar kan av dödsboet betalas och avser: hyra el, fakturor till banken, avgifter till Skatteverket och annat. Lite längre ner skriver vi om att det är viktigt att bouppteckningen är klar hos Skatteverket. Det är också viktigt med dödsfallsintyg med släktutredning.

Hur lång tid tar det att få pengar efter bouppteckning?

Tillbaka

Hur lång tid tar det innan hela dödsboavvecklingen är klar? Vilka delar måste genomföras innan arvet kan fördelas?

Får man betala skatt på arv?

– Det är ett faktum att värdet på arven blivit större och den här utvecklingen fortsätter då de stora åldersgrupperna börjar avlida. De lämnar avsevärt mycket större egendom efter sig än tidigare generationer, säger juristen Marjatta Onnela-Kariniemi till nättidningen Taloussanomat.

Den allra förmögnaste gruppen är i dag över 64 år gamla. Mest förmögenhet finns i åldersgruppen 65 till 74 år.

Hur betalar man räkningar från ett dödsbo?

Vi använder kakor (cookies) som på olika sätt gör det lättare att använda våra sidor och för att vi ska förstå hur webbplatsen används.

Hur lång tid tar det för banken att betala ut ett arv?

Man får räkna med att det tar minst några månader innan arvet betalas ut. Om den avlidnes finanser är komplicerade eller om arvingarna är oense kan det dessutom ta betydligt längre tid.

De moment som ska utföras innan arvet betalas ut är en bouppteckning och arvskifte.

Vad får man inte göra innan bouppteckning?

I juridisk mening ska dödsboet ses som en egen juridisk person fram till dess att bouppteckningen har avslutats och lämnats in till Skatteverket. Det innebär att du som dödsbodelägare inte har rätt att sälja hela eller delar av den avlidnes tillgångar innan dödsboet upphört. 

Bouppteckningen är som bekant en sammanställning över den dödes tillgångar och skulder. För att det ska bli balans i räkningen och för att undvika arvstvister är det därför viktigt att bouppteckningen är klar innan ni börjar tömma dödsboet eller sälja den dödes tillgångar. Som dödsbodelägare är det också viktigt att känna till att försäljning av ett dödsbos tillgångar innan avslutad bouppteckning räknas som bedrägeri eller förskingring, vilket kan ge fängelse i upp till två år. 

Du som dödsbodelägare kan även bli ersättningsskyldig ifall Skatteverket skulle upptäcka att det saknas tillgångar i dödsboet.