:

På vilka grunder kan man få uppehållstillstånd i Sverige?

Innehållsförteckning:

 1. På vilka grunder kan man få uppehållstillstånd i Sverige?
 2. Får en utländsk medborgare köpa hus i Sverige?
 3. Vad krävs för att få permanent uppehållstillstånd i Sverige?
 4. Får man vara i Sverige i väntan på uppehållstillstånd?
 5. Hur mycket måste man tjäna för att få uppehållstillstånd?
 6. Vilka har rätt till uppehållstillstånd?
 7. Kan man köpa hus i Sverige utan uppehållstillstånd?
 8. Vad krävs för att köpa hus i Sverige?
 9. Kan man bli svensk medborgare utan permanent uppehållstillstånd?
 10. Hur länge får man bo i Sverige utan uppehållstillstånd?
 11. Hur mycket måste man tjäna för att få stanna i Sverige?
 12. Hur länge måste man jobba för att få permanent uppehållstillstånd?
 13. Kan man köpa hus i Sverige om man bor utomlands?
 14. Kan man få bolån för att köpa hus utomlands?
 15. Kan man äga ett hus utan att vara skriven där?

På vilka grunder kan man få uppehållstillstånd i Sverige?

Om du redan har någon annan typ av uppehållstillstånd, är det möjligt att du också har rätt att arbeta i Finland. När rätten att arbeta ingår i ditt nuvarande uppehållstillstånd, behöver du i regel inte ett separat uppehållstillstånd för att arbeta. Du ser om du har rätt att arbeta på beslutet om ditt uppehållstillstånd och på ditt uppehållstillståndskort. Läs mer på sidan Arbete i Finland.

Du måste ansöka om tillstånd, om du ska komma till Finland för säsongsarbete. Med tillstånd för säsongsarbete avses visum för säsongsarbete, säsongsarbetsintyg eller uppehållstillstånd för säsongsarbete. Längden på din anställning avgör vilket tillstånd du ska söka. Med säsongsarbete avses arbete inom jordbruk och turism som utförs under vissa delar av året. Läs mer på sidan Säsongsarbete.

Får en utländsk medborgare köpa hus i Sverige?

Om du är bosatt utomlands, begränsat skattskyldig i Sverige och har något att deklarera här så får du ett särskilt registreringsnummer (GD-nummer) som börjar på 30. Det gäller till exempel dig som sålt aktier, äger en fastighet eller driver en näringsverksamhet i Sverige. Du får ett registreringsnummer även om du har ett svenskt personnummer. Det numret ska du använda när du deklarerar. 

Tänk på att om du är begränsat skattskyldig i Sverige behöver du inte deklarera inkomster som kommer från andra länder än Sverige. Du behöver inte heller deklarera inkomster från lön, pension eller arvode som du betalar särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK) för.

Du som har fått ett särskilt registreringsnummer (GD-nummer) efter den 2 december 2021 och har en e-legitimation kan deklarera genom att logga in i e-tjänsten Inkomstdeklaration 1. Ditt registreringsnummer är automatiskt kopplat till ditt personnummer.

Du som fick ett registreringsnummer före den 2 december 2021 måste anmäla dig som ombud för att kunna logga in och deklarera i e-tjänsten Inkomstdeklaration 1. Du anmäler dig som ombud på blankett Ansökan som deklarationsombud (SKV 4809).

Vad krävs för att få permanent uppehållstillstånd i Sverige?

Uppehållstillstånd för doktorandstudier kan beviljas för 3-48 månader i taget. Studieintyg och antagningsbeslut ska bifogas, se Migrationsverkets checklista Checklistor och exempel för studieintyg gällande studier på forskarnivå (doktorandstudier) för första tillstånd resp. förlängningsansökan. Observera att tillståndet kan inte beviljas för längre tid än passets giltighet. Tillståndet ska vara klart innan doktoranden reser till Sverige. 

Om doktoranden redan är i Sverige och har uppehållstillstånd för forskare eller arbetstillstånd, kan personen ansöka om uppehållstillstånd för doktorandstudier från Sverige. Om doktoranden har uppe­hålls­till­stånd för att söka arbete eller är medföljande, behöver personen lämna Sverige för att kunna få uppehållstillstånd på andra grunder, se Kan man ansöka om uppehållstillstånd utan att lämna Sverige?  

EU-medborgare har rätt att arbeta, studera eller bo i Sverige utan uppehållstillstånd. Medborgare i Schweiz ansöker om uppehållstillstånd om vistelsen är längre än tre månader, men får börja arbeta eller studera direkt efter att har kommit till Sverige. 

Doktorander kan ansöka om förlängning av uppehållstillstånd tidigast sex månader innan nuvarande tillstånd går ut. Man har rätt att stanna i Sverige i avvaktan på beslut.

Får man vara i Sverige i väntan på uppehållstillstånd?

När en person beviljas uppehållstillstånd så får hen ett uppehållstillståndskort från Migrationsverket. Ett sådant kort får alla oavsett om uppehållstillståndet gäller arbete, studier eller skyddsbehov som t.ex. flykting. Kortet i sig ger därför inte rätt till subventionerad vård.

Om uppehållstillståndets giltighetstid är längre än 12 månader kan personen vanligtvis folkbokföra sig och då få vård som alla andra folkbokförda invånare. Personen måste själv gå till Skatteverket och ansöka om folkbokföring. Den som får uppehållstillstånd kortare än ett år har inte rätt att folkbokföra sig enligt regelverket och räknas inte heller som papperslös eller asylsökande eftersom de har uppehållstillstånd i Sverige.

Hur mycket måste man tjäna för att få uppehållstillstånd?

Du måste ansöka om förlängning innan ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd går ut. Tidigast två månader innan uppehållstillståndet går ut kan du ansöka om förlängning.

Vilka har rätt till uppehållstillstånd?

En person som vill bosätta sig i Sverige och som är medborgare i ett land utanför EU måste ansöka om uppehållstillstånd. Det finns flera olika skäl för att få uppehållstillstånd i Sverige, till exempel för att arbeta eller studera här, flytta till en familjemedlem eller för att söka skydd undan krig och förföljelse.

Att få uppehållstillstånd i Sverige betyder att man har rätt att leva och bo här. Uppehållstillståndet kan antingen vara permanent eller tidsbegränsat. Ett permanent uppehållstillstånd gäller så länge personen bor kvar i Sverige och kan bara återkallas i särskilda fall, till exempel om personen har begått ett allvarligt brott eller har bosatt sig i ett annat land. Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd gäller under en bestämd tid, men kan ofta förlängas om kraven för att få bo kvar i Sverige är uppfyllda.

En person som är medborgare i ett land utanför EU och som vill flytta till en familjemedlem i Sverige behöver ett uppehållstillstånd. Som familjemedlem räknas make eller maka, registrerad partner eller sambo samt barn under 18 år. Vuxna syskon eller föräldrar till vuxna barn kan normalt inte få uppehållstillstånd som anhörig.

Personen i Sverige ska antingen vara svensk medborgare, ha permanent uppehållstillstånd eller tidsbegränsat uppehållstillstånd med flyktingstatus. Det finns också ett så kallat försörjningskrav som innebär att den som bor i Sverige måste kunna försörja sig själv och de familjemedlemmar som ansöker om uppehållstillstånd.

Kan man köpa hus i Sverige utan uppehållstillstånd?

En person som vill bosätta sig i Sverige och som är medborgare i ett land utanför EU måste ansöka om uppehållstillstånd. Det finns flera olika skäl för att få uppehållstillstånd i Sverige, till exempel för att arbeta eller studera här, flytta till en familjemedlem eller för att söka skydd undan krig och förföljelse.

Att få uppehållstillstånd i Sverige betyder att man har rätt att leva och bo här. Uppehållstillståndet kan antingen vara permanent eller tidsbegränsat. Ett permanent uppehållstillstånd gäller så länge personen bor kvar i Sverige och kan bara återkallas i särskilda fall, till exempel om personen har begått ett allvarligt brott eller har bosatt sig i ett annat land. Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd gäller under en bestämd tid, men kan ofta förlängas om kraven för att få bo kvar i Sverige är uppfyllda.

En person som är medborgare i ett land utanför EU och som vill flytta till en familjemedlem i Sverige behöver ett uppehållstillstånd. Som familjemedlem räknas make eller maka, registrerad partner eller sambo samt barn under 18 år. Vuxna syskon eller föräldrar till vuxna barn kan normalt inte få uppehållstillstånd som anhörig.

Personen i Sverige ska antingen vara svensk medborgare, ha permanent uppehållstillstånd eller tidsbegränsat uppehållstillstånd med flyktingstatus. Det finns också ett så kallat försörjningskrav som innebär att den som bor i Sverige måste kunna försörja sig själv och de familjemedlemmar som ansöker om uppehållstillstånd.

Vad krävs för att köpa hus i Sverige?

De flesta bostäder förmedlas av en mäklare. Det är både tryggare och säkrare att köpa bostad genom en mäklare än att köpa en bostad direkt från en privatperson. Men det går att köpa bostäder privat, dvs utan mäklare också. På vår sida om att köpa bostad utan mäklare kan du läsa mer om vad du skall tänka på i den situationen.

Kan man bli svensk medborgare utan permanent uppehållstillstånd?

För att du ska kunna erhålla ett svenskt medborgarskap finns det vissa kriterier som måste var uppfyllda.

För att du ska kunna erhålla ett svenskt medborgarskap finns det vissa kriterier som måste var uppfyllda.

Hur länge får man bo i Sverige utan uppehållstillstånd?

Här kan du läsa om arbetstillstånd och uppehållstillstånd i Sverige. Du kan läsa om vilka regler som gäller om du vill stanna och jobba i Sverige som nordisk medborgare, som EU-/EES-medborgare eller som medborgare i ett land utanför EU/EES.

Den gemensamma nordiska arbetsmarknaden är en hörnsten i det nordiska samarbetet. De nordiska länderna ingick 1954 ett avtal om en gemensam nordisk arbetsmarknad som ger nordiska medborgare rätt att fritt kunna arbeta och bosätta sig i ett annat nordiskt land.

Hur mycket måste man tjäna för att få stanna i Sverige?

Om du är medborgare i ett land utanför EU och har bott i Sverige i fem år utan avbrott, kan du få status som varaktigt bosatt i Sverige. Detta är inte samma sak som permanent uppehållstillstånd, men om du blir beviljad status som varaktigt bosatt ska du enligt lag även få permanent uppehållstillstånd. Någon ytterligare prövning av villkoren för permanent uppehållstillstånd ska alltså inte göras efter beslutet om status som varaktigt bosatt. Status som varaktigt bosatt bygger på ett EU-direktiv och innebär också att du har större möjligheter att arbeta, studera eller starta eget företag i ett de flesta andra EU-länder. Har du status som varaktigt bosatt kan du vistas utanför Sverige om du vistas inom EU och i de länder som omfattas, i upp till 6 år. Dessa länder är: Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. Du kan även, vid en mer permanent flytt till något av dessa länder, överföra din status som varaktigt bosatt dit.

För att få status som varaktigt bosatt i Sverige ska du:

Hur länge måste man jobba för att få permanent uppehållstillstånd?

Om du blir beviljad ett uppehållstillstånd för att arbeta i Sverige gäller det för att arbeta hos den arbetsgivare och inom det yrke som du har angivit i din ansökan.

Om du får ett nytt arbete hos en annan arbetsgivare eller byter arbetsuppgifter ska du ansöka om ett nytt tillstånd.

När du ansöker om förlängt arbetstillstånd kommer du att behöva visa att villkoren för arbetstillståndet har varit uppfyllda under hela tillståndstiden. Du behöver därför spara alla lönespecifikationer, anställningsintyg, intyg om eventuell frånvaro och intyg om att du har omfattats av försäkringar under hela tillståndstiden då du kan bli ombedd att visa dessa dokument för Migrationsverket.

Du som får tillstånd att arbeta i Sverige för längre tid än tre månader får ett uppehållstillståndskort. Kortet är ett bevis på att du har tillstånd att vara i Sverige och innehåller bland annat ett foto på dig och dina fingeravtryck.

Kan man köpa hus i Sverige om man bor utomlands?

Det räcker inte att bara flytta utomlands om du vill sänka skatten på din pension. Du måste även se till att följa andra regler och därmed ”klippa banden” med Sverige. Om du gör detta på rätt sätt kommer du inte längre att ha väsentlig anknytning till Sverige.

Om du som pensionär bosätter dig utomlands och samtidigt vill erhålla en lägre skatt på pensionen måste du därmed tillse att:

Kan man få bolån för att köpa hus utomlands?

Som standard sorteras långivarna i tabellen efter ”Rekommenderade”. Det innebär att vi själva har sorterat långivarna utifrån beviljandegrad, vilken ersättning vi får från långivaren och hur pålitlig långivaren är. Men du kan själv välja att sortera tabellen på andra sätt. Du kan sortera tabellen utifrån “Populärast”, vilket innebär att de sorteras efter så kallat EPC (Earnings Per Click). Det är en kombination av hur mycket ersättning vi får från långivaren och hur många som får sin ansökan godkänd av långivaren. Du kan även välja att sortera långivarna efter lägst ränta. Om flera långivare erbjuder samma ränta sorteras de långivarna efter EPC.

Om du ansöker om lån hos någon av de långivare vi samarbetar med får vi ersättning av dem. Detta påverkar inte priset för dig på något sätt.

Kan man äga ett hus utan att vara skriven där?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Nej, du kan äga en bostadsrätt utan att varken bo eller vara skriven där. Det finns inget krav på att man måste vara mantalsskriven (folkbokförd) på en bostadsrätt. Däremot ska du som regel vara folkbokförd där du faktiskt bor. Det finns inget som säger att du är tvungen att skriva dig på adressen, däremot kan det uppstå problem om du t.ex. vill hyra ut lägenheten då bostadsrättsföreningen kan ställa vissa krav.