:

Vad ska en redovisning innehålla?

Innehållsförteckning:

 1. Vad ska en redovisning innehålla?
 2. Vad menas med redovisning?
 3. Vad gör en redovisning?
 4. Vilka delar består redovisningen av?
 5. Vem är ansvarig för redovisning?
 6. Hur mycket tjänar en redovisningskonsult?
 7. Hur mycket tjänar en redovisning?
 8. Hur man gör redovisning?
 9. Hur gör man bokslut steg för steg?
 10. Hur ska jag bokföra?
 11. När är man redovisningsskyldig?
 12. Vad har en ekonomiassistent i lön?
 13. Vad har en redovisningsansvarig i lön?
 14. Vad kostar redovisning per timme?
 15. Vad pluggar man om man läser redovisning?

Vad ska en redovisning innehålla?

Redovisning handlar om att sammanställa och dokumentera ekonomisk information rörande företagets ställning och resultat. Till redovisning hör den dagliga bokföringen av företagets affärshändelser, men även bokslut och årsredovisning. Den information som sammanställs och rapporteras i företagets redovisning utgör grunden för många av de beslut som fattas inom ett företag. Redovisningen ska se till att företagets interna såväl som externa intressenter har tillgång till den information de behöver.

Redovisningen uppdelas i extern redovisning (även kallad affärsredovisning) och intern redovisning. Den externa redovisningen är reglerad i lag och syftar till att ge de externa intressenterna information om ett företags resultat och ställning under en bestämd period. Den interna redovisningen är ofta mer omfattande än den externa, och har som främsta ändåmål att förse de interna intressenterna med information, det vill säga de som arbetar inom företaget.

Vad menas med redovisning?

Redovisningens omfattning och uppbyggnad varierar beroende på företagsstorlek och bransch. Den externa redovisningen ingår normalt som en del i ett företags ekonomisystem, där andra komponenter exempelvis kan vara budgetering, produkt- och projektkalkylering eller efterkalkylering. De sistnämnda delarna kallas intern redovisning.

Vad gör en redovisning?

Inledningsvis tittar vi på det mer traditionella arbetsområdet för redovisningsekonomer – basuppgifterna för de flesta inom yrket. Sedan tittar på hur yrket förväntas utvecklas, så att du har en chans att hänga med.

Som redovisningsekonom har du din anställning antingen hos en redovisningsbyrå, som redovisningskonsult, eller hos det företag du ska utföra ditt ekonomiarbete åt. Bemanningsföretag är ytterligare en variant. Även om den ger dig mindre säkerhet kring var och när du ska arbeta så för den med sig en rad fördelar. Dels får du möjligheten att prova på flera olika arbetsplatser och arbetsuppgifter och då upptäcka vad du trivs bäst med. Dels får du chansen att öka dina anställningsmöjligheter på dessa platser, genom att göra ett gott intryck medan du är där.

Yrket innebär en frihet att kunna arbeta i olika branscher och att vara verksam i såväl privata som offentliga sektorn. Och marknaden har ett klart behov redovisningsekonomer, särskilt sådana som håller sig uppdaterade i linje med dagens (och gärna och morgondagens) behov.

Vilka delar består redovisningen av?

Redovisning innefattar flera områden, däribland årsbokslut och bokföring. Det lagen reglerar gällande redovisning är vilka bolag som behöver skicka in vilka typer av underlag till Bolagsverket. I grund och botten handlar allt som rör redovisning om att rapportera om finansiella förändringar i verksamheten. Den här rapporteringen sker på löpande basis genom bokföringen, och sammanfattas sedan i ett bokslut när ett räkenskapsår kommer till sin ända. I redovisningen ska det gå att utläsa företagets utgifter och intäkter, kort och gott vilken ekonomisk ställning som finns för tillfället i bolaget. 

Alla som är näringsidkare, oavsett om det är ett aktiebolag eller en enskild firma måste ha en kontinuerlig redovisning. Den har inte bara till syfte att fylla lagkraven utan fungerar också som underlag för beslut som ska tas om verksamheten. Det kan också hända att det finns intressenter som inte är verksamma i bolaget som vill veta hur ekonomin ser ut, och de ska kunna ta del av sådan information genom redovisningen. Det kan exempelvis handla om investerare, leverantörer eller kunder. Det är även här den externa redovisningen kommer in i bilden, som vi kommer gå djupare in på om en liten stund. 

Intern redovisning är den redovisning som görs löpande och som är till för alla som sitter i styrelsen eller som på något annat sätt driver bolaget i fråga. Den interna redovisningen behöver inte offentliggöras utan används främst för att den kan hjälpa ledningen att ta rätt affärsbeslut. Den här typen av redovisning ger en aktuell insyn i företagets ekonomi vilket underlättar när man ska planera en budget eller när man ska göra kalkyler och rapporter. Man kan kombinera den interna och externa redovisningen för att undvika extra arbete om man vill, men man måste inte göra det. Den interna redovisningen regleras inte i lagen. 

Vem är ansvarig för redovisning?

Du som är företagare kanske anlitar en redovisningskonsult för att sköta företagets redovisning. Och är företaget lite större, eller växande kanske du också har en revisor. Många släpper därmed kontrollen och har ingen riktig insyn i företagets årsbokslut eller årsredovisning. Jag kan förstå den ståndpunkten, att driva företag är komplext, och många företagare är inte speciellt intresserade av ekonomi utan vill få sin verksamhet att blomstra. Men se upp – om något går fel är du (eller rent juridiskt styrelsen och den verkställande direktören) som har det slutgiltiga ansvaret. 

Innan jag går in på ansvarsfrågan vill jag först ge dig en kort beskrivning av vad en årsredovisning är. För vart och ett av bolagets räkenskapsår ska en årsredovisning upprättas. Denna består förenklat av följande delar:

Hur mycket tjänar en redovisningskonsult?

I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 39300 kronor i yrket medan männen har en lön på 42500 kronor.

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 39900 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket.

Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 39900 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket.

Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

Hur mycket får en redovisningskonsult, bokslut, deklaration kvar i lön efter skatt? En redovisningskonsult, bokslut, deklaration får ut 27 076 kronor i lön efter skatten är betald.

I nedanstående kalkyl kan du i detalj se var pengarna försvinner innan dom når ditt lönekonto. Kalkylen tar hänsyn till följande skatter och avdrag:

Hur mycket tjänar en redovisning?

I Sverige tjänar en Redovisningsekonom i snitt 41 200 kr i månadslön.

Beroende på var en Redovisningsekonom arbetar kan lönen skilja sig åt. Vi har sammanställt mängder av lönestatisk så att du kan djupdyka och lära dig mer om de olika lönespannen.

Nedan finner du bland annat statistik för högst och lägst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Yrken med krav på högskolekompetens eller motsvarande där yrket Redovisningsekonom ingår.

Hur man gör redovisning?

Ett företag med stora lån kan må mycket bättre än ett som är helt obelånat, och en hög omsättning är ingen garanti för hög lönsamhet. För att förstå hur företaget mår måste vi analysera det. En sådan analys kan omfatta många områden, men här ska vi utgå från den vanligaste formen, nämligen då man analyserar de ekonomiska rapporterna, dvs. resultat- och balansräkningen. Vid analysen försöker man hitta mönster och relationer som visar om företaget mår bra eller inte, t ex hur stora räntekostnaderna är jämfört med hur mycket man har att betala med. Syftet med den ekonomiska företagsanalysen är således att kontrollera företagets hälsotillstånd, för att se om något måste åtgärdas. Informationen är mycket viktig för att kunna fatta rätt beslut och styra företaget vidare. Att driva ett företag utan att förstå hur det mår och kan påverkas är som att köra bil från baksätet – svårt och farligt!

De vanligaste teknikerna för att analysera ett företag är att arbeta med nyckeltal och kassaflöden. Båda teknikerna använder poster från resultat- och balansräkningen för att beräkna och visa ny information eller för att visa mönster som inte syns annars.

Nyckeltal är oftast ekonomiska relationer som beräknas till ny information, t ex hur många procent resultatet är av omsättningen.

Hur gör man bokslut steg för steg?

Alla företag och föreningar som bedriver näringsverksamhet ska i slutet av varje räkenskapsår upprätta ett bokslut som sammanfattar deras ekonomi under det gångna året. Bokslutet består av resultat- och balansräkning och visar alla affärshändelser du bokfört under året.

När bokslutet ska vara klart och vad det ska innehålla beror på vilket företag du driver. På Bolagsverkets hemsida hittar du viktig information om bokslut i just ditt företag.

Hur ska jag bokföra?

Svar:Alla affärshändelser som påverkar företagets ekonomiska ställning ska bokföras. Det kan handla om kvitton på inköp och försäljningar, fakturor för inköp och försäljningar, insättningar på bankkonton och uttag från bankkonton, betalningar till Skatteverket och utbetalningar från Skatteverket, etc. Offerter, följesedlar, orderbekräftelser och de flesta avtal ska inte bokföras såvida de inte direkt påverkar företagets ekonomiska ställning.

Svar: Räkenskapsinformation ska sparas i sju år – och i den form den hade när den kom till företaget. Får företaget in material på papper ska det också arkiveras på papper och har det kommit in elektroniskt ska det arkiveras elektroniskt. Det går inte att skanna in pappersfakturor och sedan slänga fakturorna när allt är inskannat. Man får inte heller skriva ut elektroniska fakturor och sedan bara arkivera dem på papper, de måste även arkiveras digitalt. Väljer du att skanna in en pappersfaktura säger dock bokföringslagen att du bara behöver arkivera pappersfakturan (originalet) i tre år och den inskannade kopian i sju år.

När är man redovisningsskyldig?

Du ska årligen senast den 1 mars lämna årsredovisning till överförmyndarnämnden som visar vilka inkomster, utgifter, tillgångar och skulder som din huvudman har haft under föregående kalenderår. Årsräkningen ska undertecknas på heder och samvete, vilket innebär att straffansvar kan utkrävas vid osant intygande.

Tillsammans med årsräkningen ska du också lämna in en redogörelse av övriga insatser i uppdraget. Har du inte delen Förvalta egendom i ditt uppdrag ska du endast lämna in blanketten Redogörelse.

Vad har en ekonomiassistent i lön?

Lästid: 4 minuter

Hur är det att jobba som ekonomiassistent? Är det viktigt med massor av erfarenhet och vilken utbildning krävs? Hur mycket lön får en ekonomiassistent per månad? Är ekonomiassistent samma sak som ekonomiadministratör och redovisningsassistent? Och måste du vara bra på huvudräkning? TNG ger dig svar på frågorna så du kan veta om ekonomiassistent är ett jobb som du borde söka!

Vad har en redovisningsansvarig i lön?

Arbetsuppgifterna innefattar vanligen att göra sammanställningar, analyser, utvärderingar, beräkningar och prognoser. De kan även innefatta bedömningar av interna och externa faktorers påverkan och betydelse. Alternativt kan arbetsuppgifterna innefatta att åt klienter utföra ekonomisk rådgivning, göra budget, sköta redovisning, årsbokslut och deklarationer.

Detta är det normala löneintervallet. Det kan finnas orsaker till att du ligger både under och över intervallet. Nedan har vi listat saker som påverkar, både negativt och positivt, var du hamnar i lönenivå.

Vad kostar redovisning per timme?

Att välja om du ska anlita en redovisningskonsult för ditt företag är främst ett ekonomiskt beslut. Men hur mycket kostar det att anlita en bokföringsbyrå?

Eftersom varje företag är unikt begränsade vi enkäten och koncentrerade oss på mindre företag med en årlig omsättning på upp till 5 miljoner kronor. Vi undersökte löpande räkenskaper, momsredovisning, bokslut/årsbokslut och företagsdeklarationer. Priserna i den här artikeln inkluderar inte moms.

Vad pluggar man om man läser redovisning?

Programmets fem ämnesfördjupningar är:

Ekonomistyrning Ämnesfördjupning ekonomistyrning vänder sig till dig som är intresserad av att fördjupa dina kunskaper inom ekonomi/verksamhetsstyrning. Betoningen ligger inte på att ”räkna rätt” utan på att förstå varför olika typer av redovisning och beräkningsmodeller ser ut som de gör och vilken påverkan de har på olika intressenter såväl inom som utanför organisationen.