:

Kan man begära ut dödsorsaksintyg?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man begära ut dödsorsaksintyg?
 2. Vem får skriva dödsorsaksintyg?
 3. Hur kan man ta reda på dödsorsak?
 4. När ska dödsorsaksintyg skrivas?
 5. Kan man beställa dödsfallsintyg på nätet?
 6. Kan anhöriga kräva obduktion?
 7. När en anhörig dör Skatteverket?
 8. Kan man se vilka som dött?
 9. Får man kopiera dödsfallsintyg?
 10. Vad ska man tänka på när en anhörig dör?
 11. Vem underrättar anhöriga vid dödsfall?
 12. Vad göra när anhörig dör?
 13. Är det tillåtet att tömma dödsbo innan bouppteckning?
 14. Vem kan begära ut obduktionsprotokoll?
 15. Vilken tid på dygnet dör de flesta?

Kan man begära ut dödsorsaksintyg?

Syftet med registret är att kunna beskriva dödsorsaker och följa dödlighetens utveckling i Sverige. Uppgifterna kan användas för att svara på exempelvis:

 • Hur många avlider i dödsorsaker, som kunde ha undvikits, under ett visst år?
 • Hur ser utvecklingen av antalet döda i lungcancer ut över tid?
 • Finns det regionala skillnader i dödsorsaker?

Dödsorsaksregistret uppdateras varje år. I registret ingår samtliga dödsfall som inträffat i Sverige. Dit räknas också de dödsfall där personen inte var folkbokförd i Sverige vid tidpunkten för dödsfallet. Dessa dödsfall inkluderas i registret drygt ett år efter övriga dödsfall.

Vem får skriva dödsorsaksintyg?

Du kan antingen lämna uppgifter via Ineras intygstjänst eller genom att skicka en en ifylld blankett via post.

Socialstyrelsen tillhandahåller inte längre blankett för dödsbevis på vår webbplats. Vi hänvisar till de elektroniska tjänsterna för utfärdandet av dödsbevis. Blanketten går också att beställa från [email protected].

Hur kan man ta reda på dödsorsak?

Syftet med registret är att kunna beskriva dödsorsaker och följa dödlighetens utveckling i Sverige. Uppgifterna kan användas för att svara på exempelvis:

 • Hur många avlider i dödsorsaker, som kunde ha undvikits, under ett visst år?
 • Hur ser utvecklingen av antalet döda i lungcancer ut över tid?
 • Finns det regionala skillnader i dödsorsaker?

Dödsorsaksregistret uppdateras varje år. I registret ingår samtliga dödsfall som inträffat i Sverige. Dit räknas också de dödsfall där personen inte var folkbokförd i Sverige vid tidpunkten för dödsfallet. Dessa dödsfall inkluderas i registret drygt ett år efter övriga dödsfall.

När ska dödsorsaksintyg skrivas?

För de allra flesta kan det vara svårt att veta vad man ska göra vid dödsfall och i vilken ordning. Börja med att informera om dödsfallet, förbereda begravning, avsluta abonnemang och autogiron.

Du kan använda Efterlevandeguidens checklista för att se vilka praktiska saker du behöver göra först.

Ta en sak i taget och börja med det viktigaste. 

Kan man beställa dödsfallsintyg på nätet?

Ett döds­fall­sin­tyg visar när en person avled och vilka ef­ter­le­van­de släk­ting­ar som finns. Det kallas för döds­fall­sin­tyg med släktut­drag och du be­stäl­ler det från Skat­te­ver­ket. 

Ett döds­fal­lis­n­tyg visar vem som får sköta döds­bo­ets eko­no­mis­ka ären­den och kon­tak­ta bank, för­säk­rings­bo­lag, myn­dig­het och andra vik­ti­ga in­stan­ser. In­ty­get är en del i att iden­ti­fi­e­ra sig i upp­gif­ter som kommer med att ta hand om döds­bo­et.

Du be­hö­ver också ett döds­fall­sin­tyg och släktut­drag om du ska göra boupp­teck­ning. 

För att ett döds­fall­sin­tyg ska kunna ut­fär­das måste döds­fal­let vara re­gi­stre­rat. 

När en person av­li­der ska läkare som fast­ställt döds­fal­let skicka ett döds­be­vis till Skat­te­ver­ket. Skat­te­ver­ket re­gi­stre­rar sedan döds­fal­let. Från att ett döds­be­vis kommer till myn­dig­he­ten tar det un­ge­fär en dag eller så till att det re­gi­stre­rats. 

Skat­te­ver­ket med­de­lar sedan au­to­ma­tiskt döds­fal­let till andra myn­dig­he­ter och många pri­va­ta fö­re­tag, banker och för­säk­rings­bo­lag som är an­slut­na till Skat­te­ver­kets system.

Kan anhöriga kräva obduktion?

Den rättsmedicinska obduktionen görs på någon av våra rättsmedicinska enheter i Stockholm, Göteborg, Lund, Linköping, Uppsala eller Umeå. För att veta vilken enhet din anhöriga är på ska du kontakta polisen. Det är också dem du ska prata med om du vill se din anhöriga innan obduktionen.

Kroppen obduceras så fort som möjligt – oftast inom några dagar. Obduktionen innefattar bland annat en noggrann undersökning av kroppens yttre och inre samt en kemisk analys av kroppsvätskor.

När en anhörig dör Skatteverket?

För de allra flesta kan det vara svårt att veta vad man ska göra vid dödsfall och i vilken ordning. Börja med att informera om dödsfallet, förbereda begravning, avsluta abonnemang och autogiron.

Du kan använda Efterlevandeguidens checklista för att se vilka praktiska saker du behöver göra först.

Ta en sak i taget och börja med det viktigaste. 

Kan man se vilka som dött?

Syftet med registret är att kunna beskriva dödsorsaker och följa dödlighetens utveckling i Sverige. Uppgifterna kan användas för att svara på exempelvis:

 • Hur många avlider i dödsorsaker, som kunde ha undvikits, under ett visst år?
 • Hur ser utvecklingen av antalet döda i lungcancer ut över tid?
 • Finns det regionala skillnader i dödsorsaker?

Dödsorsaksregistret uppdateras varje år. I registret ingår samtliga dödsfall som inträffat i Sverige. Dit räknas också de dödsfall där personen inte var folkbokförd i Sverige vid tidpunkten för dödsfallet. Dessa dödsfall inkluderas i registret drygt ett år efter övriga dödsfall.

Får man kopiera dödsfallsintyg?

Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Banksekretess är huvudregeln

Vad ska man tänka på när en anhörig dör?

Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

När någon avlider är det många praktiska frågor som de närstående måste hantera. För de allra flesta kan det vara svårt att veta vad man behöver göra och i vilken ordning. Här har vi samlat det viktigaste du behöver känna till vid dödsfall och vad du behöver ta hand om när det gäller dödsboet efter den avlidne.

Vem underrättar anhöriga vid dödsfall?

Läkaren ansvarar för att den avlidnes identitet fastställs och att identitetsband fästs om detta saknas. Identitetsband med rätt angivet personnummer/reservnummer ska vara fäst runt hand- och fotled. Om den avlidne redan har ett identitetsband ansvarar läkaren för att kontrollera att uppgifterna stämmer.

Läkaren undersöker hela hudytan, ögonens bindehinnor, öron- och näsöppningar samt munhåla. Resultatet av den yttre undersökningen noteras i patientjournalen och om tidpunkten för undersökningen är annan än när dödsfallet fastställdes noteras även detta. Likaså noteras det om annan läkare än den som fastställer dödsfallet genomför undersökningen.

Läkaren fastställer genom patientjournalen eller klinisk undersökning om det finns kvarvarande explosivt implantat (till exempel pacemaker) och meddelar bårhuset via ”Meddelande till bårhuset inför avlämning av avliden” att borttagande ska utföras.

Om den avlidne har kvar ett explosivt implantat ska detta framgå på dödsbeviset.

Vad göra när anhörig dör?

Det varierar hur man reagerar när någon dör. Det beror bland annat på hur det var när personen dog, vilken relation ni hade och hur du är som person.

Att prata med någon kan ofta vara en tröst om du känner sorg och saknad. Det är också bra om ni är fler som kan hjälpas åt med det praktiska. Be om hjälp och stöd från närstående eller vänner om du behöver.

Det varierar hur man reagerar när någon dör. Det beror bland annat på hur det var när personen dog, vilken relation ni hade och hur du är som person.

Att prata med någon kan ofta vara en tröst om du känner sorg och saknad. Det är också bra om ni är fler som kan hjälpas åt med det praktiska. Be om hjälp och stöd från närstående eller vänner om du behöver.

Det leder ofta till stora förändringar för barnen om någon i en barnfamilj dör. Beroende på barnets ålder kan du behöva förklara för barnet vad som har hänt på ett anpassat sätt.

Du som är närstående kan behöva ta hand om en del praktiska saker efter att en person har dött. Det kan vara till exempel att gå igenom personens saker, ta kontakt med dem som ska ordna begravningen eller informera släktingar, vänner och andra berörda om vad som har hänt.

I den här texten kan du läsa en del om vad som behöver göras när någon har dött. På webbplatsen Efterlevandeguiden finns mer information och checklistor över vad som behöver göras och i vilken ordning. Webbplatsen är gjord gemensamt av Skatteverket, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten.

Du som är närstående kan behöva ta hand om en del praktiska saker efter att en person har dött. Det kan vara till exempel att gå igenom personens saker, ta kontakt med dem som ska ordna begravningen eller informera släktingar, vänner och andra berörda om vad som har hänt.

I den här texten kan du läsa en del om vad som behöver göras när någon har dött. På webbplatsen Efterlevandeguiden finns mer information och checklistor över vad som behöver göras och i vilken ordning. Webbplatsen är gjord gemensamt av Skatteverket, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten.

Är det tillåtet att tömma dödsbo innan bouppteckning?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om bouppteckning och arvsskifte finns stadgade i ärvdabalken (ÄB).

Vem kan begära ut obduktionsprotokoll?

Det finns två slags obduktioner som kan göras efter ett dödsfall. Det är antingen en klinisk obduktion eller en rättsmedicinsk obduktion.

Det är alltid en läkare som är ansvarig för undersökningen av kroppen. Läkaren arbetar tillsammans med en obduktionstekniker, men flera andra personer kan också delta i obduktionen i studiesyfte.

Det finns två slags obduktioner som kan göras efter ett dödsfall. Det är antingen en klinisk obduktion eller en rättsmedicinsk obduktion.

Det är alltid en läkare som är ansvarig för undersökningen av kroppen. Läkaren arbetar tillsammans med en obduktionstekniker, men flera andra personer kan också delta i obduktionen i studiesyfte.

En obduktion kan göras några timmar efter dödsfallet, men det kan också ske några dagar efteråt. Ibland kan den göras ännu senare, men väldigt sällan mer än två veckor efter dödsfallet.

Vilken tid på dygnet dör de flesta?

Cancerfonden och våra samarbetspartners sparar information på din enhet för att kunna erbjuda anpassad funktionalitet, samla in besöksstatistik och möjliggöra personaliserad marknadsföring. Du väljer vilka typer av cookies du tillåter utöver de som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera.

Besöksstatistik Marknadsföring