:

Vad kostar en bodelning i tingsrätten?

Innehållsförteckning:

 1. Vad kostar en bodelning i tingsrätten?
 2. Hur lång tid tar en bodelning i tingsrätten?
 3. Hur lång tid tar det innan man får en bodelningsförrättare?
 4. Vad ska inte ingå i en bodelning?
 5. Kan man skriva bodelning själv?
 6. Vem ska betala bodelning?
 7. Kan man göra bodelning själv?
 8. Kan man vägra en bodelning?
 9. Hur värderar man möbler vid bodelning?
 10. Vem betala skatt vid bodelning?
 11. Vilka papper behövs vid bodelning?
 12. Måste man gå på bodelning?
 13. Måste man ha en jurist vid bodelning?
 14. Vem betalar jurist vid bodelning?
 15. Får man ta saker innan bodelning?

Vad kostar en bodelning i tingsrätten?

Är ni överens kostar inte själva bodelningen er några större summor och tar knappt någon tid. De dokument ni behöver kan ni ladda ner här:

Därutöver tillkommer eventuella uppläggningskostnader till bank för lånehantering, eventuell expeditionsavgift för lagfart samt en registreringsavgift till Skatteverket om ni som är makar vill registrera ert bodelningsavtal. Sambor har inte den möjligheten.

Hur lång tid tar en bodelning i tingsrätten?

En bodelning är en överenskommelse mellan två makar om hur de ska dela upp sin egendom med anledning av en skilsmässa. Som utgångspunkt kan makarna själva komma överens om att fördela egendomen på sätt som de önskar. Men detta förutsätter att makarna är överens. Är makarna inte överens om hur de ska fördela egendom är det reglerna i Äktenskapsbalken som avgör hur egendomen ska fördelas. Utgångspunkten i bodelningsreglerna är att makarna ska erhålla hälften vardera av den egendom som utgör giftorättsgods.

I bodelningen ingår makarnas giftorättsgods. Egendom som är enskild till följd av t ex äktenskapsförord eller villkor i gåva eller testamente ingår inte i bodelningen. Vem av makarna som äger egendomen har inte någon betydelse för bodelningen. Avgörande är om egendomen är giftorättsgods eller enskild egendom.

Varje make får dessutom i skälig omfattning ta undan kläder och andra föremål vilka maken har uteslutande till sitt personliga bruk. Även personlig presenter får undantas.

Har makarna endast enskild egendom och ingen av makarna begär att ta över bostaden från den andra maken behöver makarna inte göra en bodelning. I övriga fall ska makarna göra en bodelning. Detta gäller även om makarna kommer överens om att var och en ska behålla sin egendom. Gör makarna en sådan överenskommelse ska de upprätta ett bodelningsavtal där de anger just detta.

Hur lång tid tar det innan man får en bodelningsförrättare?

Om ni båda är överens om villkoren går er bodelning snabbt att genomföra på egen hand. Det enda ni behöver göra är att fördela era tillgångar och skriva ett bodelningsavtal. Kom ihåg att er bank kan behöva justera eventuella lån om ni har sådana. Beroende på er boendesituation kan ni också behöva genomföra ägarbyten för er bostad. Då kan ni antingen ansöka om lagfart, överföra bostadsrätten eller uppdatera ert hyresavtal. Själva bodelningsprocessen tar alltså inte lång tid, men att hantera bankärenden och liknande kan däremot dra ut på tiden. 

Vad ska inte ingå i en bodelning?

Rent praktiskt börjar bodelningen med att en av parterna begär att en sådan ska utföras. Om ni är överens om hur ni vill göra uppdelningen kan ni sköta hela processen själva. Ni måste skriva avtal i vissa fall, till exempel om ni äger en fastighet som ska delas upp.

Tips! Om ni är överens om bodelningen behöver ni inte anlita någon bodelningsförrättare eller advokat, utan kan sköta hela bodelningen själva.

Om ni inte kommer överens eller om ni vill ta hjälp av en expert kan ni ansöka hos tingsrätten om en bodelningsförrättare. En bodelningsförrättare är oftast en advokat eller jurist som sköter bodelningen åt er. Bodelningsförrättaren försöker först få fram en frivillig överenskommelse mellan parterna. Om ni inte kommer överens gör bodelningsförrättaren en tvångsdelning.

Ni som ska göra bodelning ska göra en utredning av de tillgångar och skulder som ni hade vid den tidpunkt då ni ansökte om skilsmässa, då samboförhållandet upphörde, vid dödsfallet eller då ansökan skickas in. Dessa tillgångar och skulder ska skrivas upp i en bouppteckning.

Kan man skriva bodelning själv?

Så här skriver ni ett bodelningsavtal

En bodelning innebär kortfattat att ni i ett avtal, som kallas “bodelningsavtal”, skriver ner alla tillgångar och skulder ni har den dag er ansökan om skilsmässa inkom till tingsrätten (den så kallade “brytdagen”).

Vem ska betala bodelning?

När separationen är ett faktum måste du och din föredetta partner börja fundera på hur ni ska dela upp ert gemensamma liv. Det är något som sker genom bodelning. Även om det inte finns ett lagligt krav på bodelning är det något som rekommenderas, så att ni båda två slutar så jämlikt som möjligt. På denna sida ger vi dig vägledning i allt som har med bodelning att göra, både när det gäller bodelning för gifta som skiljer sig och för sambor som separerar.

Vet du inte hur du ska komma vidare? Gör vår enkla Skilsmässoanalys för att få koll på fakta och vilka steg du behöver ta. Du kan också boka en kostnadsfri Divorce Planning för att få en plan för just din separation.

Kan man göra bodelning själv?

Ett bo­del­nings­av­tal är ett do­ku­ment som visar hur egen­dom har delats upp i sam­band med skils­mäs­sa. Det är ett slags bevis på att bo­del­ning är gjord och hur det gick till. 

Bo­del­nings­av­tal ska vara skrift­ligt och un­der­teck­nas av er båda. Det är vik­tigt att spara då banken kan vilja se av­ta­let vid an­sö­kan av nytt bolån. Det kan också komma till nytta vid boupp­teck­ning den dag en av er går bort.

Ett bo­del­nings­av­tal in­ne­hål­ler dels en upp­ställ­ning av till­gång­ar och skul­der, och dels en re­do­gö­rel­se för hur till­gång­ar­na ska för­de­las. Av bo­del­nings­av­ta­let ska det också framgå att paret inte har några yt­ter­li­ga­re eko­no­mis­ka an­språk på varand­ra. 

Det finns regler i äk­ten­skaps­bal­ken om hur till­gång­ar­na ska för­de­las och vad var make har rätt till enlig lag. Men ni måste inte följa dessa regler. Ni är alltså fria att på egen hand komma över­ens om hur ni vill dela till­gång­ar­na.

Läs mer: Hur länge kan man vägra bo­del­ning?

Kan man vägra en bodelning?

Vad gäller vid en bodelning?

En bodelning görs vid en skilsmässa eller när ett samboförhållande tagit slut för att fördela tillgångarna.

Hur värderar man möbler vid bodelning?

Hej! Jag har försökt att sätta mig in i hur detta med bodelning egentligen fungerar. Jag är med på att värdet av alla tillgångar ska delas lika osv.

Men hur gör man egentligen med allt lösöre? Hur värderar man bestick, serviser, handdukar, sängkläder, utemöbler och allt annat som hör vardagen till?

Vem betala skatt vid bodelning?

När ni genomför en bodelning med anledning av skilsmässa ska ert giftorättsgods skriftligen delas upp mellan er. Om ni äger en fastighet som ska säljas kan ni först genomföra försäljningen och därefter fördela eventuellt överskott mellan er, det går också att bodela fastigheten och därefter fortsätta samäga fastigheten och sälja den efter bodelningen är genomförd.

Om någon av er ska ta över en fastighet i bodelningen kan ni räkna ut fastighetens nettovärde genom följande steg:

 • Bestäm vem av er som ska ta över fastighetenOm en av er ska ta över fastigheten i bodelningen är den vanligaste lösningen att den andra blir kompenserad ekonomiskt. Man brukar då utgå från att vardera part ska få hälften av nettovärdet giftorättsgodset, däribland fastigheten. på fastigheten.
 • Vilka papper behövs vid bodelning?

  Rent praktiskt börjar bodelningen med att en av parterna begär att en sådan ska utföras. Om ni är överens om hur ni vill göra uppdelningen kan ni sköta hela processen själva. Ni måste skriva avtal i vissa fall, till exempel om ni äger en fastighet som ska delas upp.

  Tips! Om ni är överens om bodelningen behöver ni inte anlita någon bodelningsförrättare eller advokat, utan kan sköta hela bodelningen själva.

  Om ni inte kommer överens eller om ni vill ta hjälp av en expert kan ni ansöka hos tingsrätten om en bodelningsförrättare. En bodelningsförrättare är oftast en advokat eller jurist som sköter bodelningen åt er. Bodelningsförrättaren försöker först få fram en frivillig överenskommelse mellan parterna. Om ni inte kommer överens gör bodelningsförrättaren en tvångsdelning.

  Ni som ska göra bodelning ska göra en utredning av de tillgångar och skulder som ni hade vid den tidpunkt då ni ansökte om skilsmässa, då samboförhållandet upphörde, vid dödsfallet eller då ansökan skickas in. Dessa tillgångar och skulder ska skrivas upp i en bouppteckning.

  Måste man gå på bodelning?

  I samband med en bodelning är det många detaljer som ska redas ut. Några vanliga frågor som kan uppstå vid bodelningen handlar om vilka regler som gäller, vad som ska ingå samt vad som händer om parterna är oeniga. 

  Reglerna för bodelningen varierar beroende på dels relationen och dels orsaken till uppbrottet. Här reder vi ut det som har med bodelning att göra och om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta oss, vi finns här för dig. 

  I en skilsmässa är utgångspunkten att all egendom delas och i en samboseparation är utgångspunkten att endast gemensam anskaffad bostad och det inuti (bohag) delas upp. 

 • Vid problem och oenighet kan en bodelningsförrättare utses att hjälpa till vid skilsmässor och separationer. När det är svårt att reda ut ett dödsbo och åstadkomma en fördelning av arv kan en boutredningsman eller skiftesman utses. 
 • Ett bodelningsavtal bör alltid skrivas efter att bodelningen är avslutad, oavsett hur enkel eller komplicerad den varit. Avtalet fungerar som ett bevis på att bodelningen är klar och krävs för vissa praktiska frågor samt för undvikande av problem.  
 • En bodelning är inte obligatorisk i samband med en samboseparation. Det blir bara aktuellt om en sambo begär bodelning, vilket kan göras högst ett år efter uppbrottet. Annars går rätten till bodelning förlorad.
 • Måste man ha en jurist vid bodelning?

  En bodelning är en slutlig ekonomisk och juridisk uppgörelse mellan makar avseende hur egendom fördelas i samband med att ett äktenskap tar slut. En bodelning sker i det flesta fall i samband med skilsmässa eller när en av makarna går bort, nedan redogör vi översiktligt för hur en bodelning kan gå till i samband med skilsmässa.

  Måste man göra en bodelning efter skilsmässa? Svaret är att en bodelning ska ske och att det finns stora fördelar med att genomföra en bodelning efter en skilsmässa. En bodelning sker dock inte automatiskt utan måste initieras av en av parterna.

  Vem betalar jurist vid bodelning?

  Det är inte möjligt att ge ett generellt svar på vad en vårdnadstvist kostar. Den största kostnadsposten är ersättningen till det egna ombudet. I vissa fall kommer föräldrarna överens vid den första muntliga förberedelsen i tingsrätten medan det i andra fall krävs flera muntliga förberedelser, omfattande kontakter mellan föräldrar och ombud samt ombuden emellan och därtill en huvudförhandling. När en förälder inte är nöjd med tingsrättens bedömning har han eller hon även möjlighet att överklaga domen och då kan det följa en process även i hovrätten. Föräldrarnas konfliktnivå och föräldrars olika behov av stöttning från ombudet påverkar också hur mycket tid som ombudet behöver lägga ner.

  Får man ta saker innan bodelning?

  Flytta isär, skilja sig & separera

  Hej! Jag undrar om min före detta fru kan ta ca 30 flyttlådor från vårt gemensamma hus med saker utan tillåtelse när hon flyttade den 1 nov 19. Skilsmässan är inlämnad 17 okt 19. Är detta brott mot bodelningslagen? Jag har inte skrivit på några papper än och följdaktligen inte har koll på vad som tagits då jag inte var hemma vid tidpunkten för hennes flytt.