:

Hur lång tid tar det att göra en bouppteckning?

Innehållsförteckning:

 1. Hur lång tid tar det att göra en bouppteckning?
 2. Hur mycket kostar det att göra en bouppteckning?
 3. Kan man göra en bouppteckning själv?
 4. Vem ska betala för bouppteckning?
 5. Måste man ange lösöre i bouppteckning?
 6. Får man röra dödsbo innan bouppteckning?
 7. Måste alla arvingar vara med på bouppteckning?
 8. Måste man ta upp lösöre i bouppteckning?
 9. Vilka problem kan uppstå vid bouppteckning?
 10. Vad får man inte göra innan bouppteckning?
 11. Får man slänga kläder innan bouppteckning?
 12. Är det tillåtet att tömma dödsbo innan bouppteckning?
 13. Måste tömma lägenhet innan bouppteckning?

Hur lång tid tar det att göra en bouppteckning?

En bouppteckning kan göras privat. Då ska en av er efterlevande som bäst känner till dödsboets egendom utses till bouppgivare och lämna uppgifter om dödsboet.

Bouppgivaren ska också utse två utomstående förrättningsmän. Det är två personer som inte på grund av lag eller testamente har rätt till att ärva den avlidna. Förrättningsmännen intygar att allt har blivit riktigt antecknat och att tillgångarna har värderats efter bästa förstånd.

Om ni har bett någon utomstående förvalta dödsboet, exempelvis en boutredningsman eller en testamentsexekutor kan inte samma person agera som förrättningsman.

Hur mycket kostar det att göra en bouppteckning?

Om man väljer att anlita en jurist för att få hjälp med bouppteckningen kan priset variera. Priset beror på hur mycket arbete juristen behöver lägga ner, då de oftast tar betalat per arbetad timme. Det betyder att en bouppteckning för ett större dödsbo med många dödsbodelägare där fler utredningar behöver göras kostar mer, än om det bara finns en efterlevande som ska ärva allt.

Idag finns det fastpristjänster som bygger på att den efterlevande gör en större del av utredningsarbetet själv, och att juristen endast vägleder i vissa delar.

Kan man göra en bouppteckning själv?

Hur man gör en bouppteckning påverkas av om du bestämmer dig för att göra den själv, eller anlita hjälp. En bouppteckning regleras av specifika bestämmelser och rutiner. I de flesta fall kan dödsbodelägarna själva genomföra bouppteckningen. Men om dödsboet upplevs som komplicerat eller överväldigande kan det vara fördelaktigt att ta hjälp av någon du litar på. Detta skulle kunna vara en jurist eller begravningsbyrå som har möjlighet att underlätta i processen. Det skulle även kunna vara en utomstående person som du känner dig trygg att lämna över ansvaret på. 

Att göra en bouppteckning själv behöver inte vara svårt. Däremot finns det vissa delar du inte får glömma bort – för att den ska gå rätt till. Vi guidar dig till hur man gör en bouppteckning själv, med hjälp av vår checklista. 

Vem ska betala för bouppteckning?

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du undrar vem som ska betala för bouppteckningen vid en persons bortgång.

Det är i första hand ur dödsboets tillgångar som bouppteckningskostnader ska betalas. Som arvinge (dödsbodelägare) blir man inte ansvarig för den avlidnes skulder, utan de skulder som inte kan betalas ur dödsboet måste avskrivas.

Måste man ange lösöre i bouppteckning?

När bouppteckningen upprättas är det mycket viktigt att alla moment går rätt till, och detta för att inga konflikter eller praktiska problem ska uppstå. Bouppteckningen är också en handling som får betydelse i framtiden. Så säkerställ att den blir korrekt för att undvika framtida problem.

Fyll i formuläret så återkommer vi så snart som möjligt.

Joachim Erman är en av våra duktiga jurister som du kan komma i kontakt med.

Får man röra dödsbo innan bouppteckning?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om bouppteckning och arvsskifte finns stadgade i ärvdabalken (ÄB).

Måste alla arvingar vara med på bouppteckning?

När någon har dött ska de som ärver göra en bouppteckning som ska skickas till Skatteverket senast 4 månader efter dödsfallet. Bouppteckning är en förteckning som visar vad den döda har ägt och eventuella skulder.

En bouppteckning som är registrerad hos Skatteverket visar vem som har rätt att representera dödsboet.

Det finns särskilda regler för hur en bouppteckning ska gå till. I många fall kan dödsboet göra bouppteckningen själv, men om det känns svårt kan det vara bra att ta hjälp av en person som du har förtroende för. Det går även att anlita en jurist eller begravningsbyrå.

Måste man ta upp lösöre i bouppteckning?

När en person går bort lämnar han eller hon saker efter sig. Det kan exempelvis vara ett hus, möbler eller pengar på ett bankkonto. Sådana saker kallas för kvarlåtenskap.

Vanligtvis delar den avlidnes anhöriga upp kvarlåtenskapen mellan sig. Men innan arvet kan delas ut behöver tillgångar och skulder kartläggas.

Det kallas för bouppteckning. Och en bouppteckning är alltså en kartläggning av vad en person hade för tillgångar och skulder vid sin bortgång. Samt vilka som ska ärva personen.

 • Det hela startar med ett frivilligt möte där alla arvtagare kan delta. Under mötet listas den avlidnes tillgångar och skulder. Dessutom fastställer man vilka som har rätt att ärva och vem som ska företräda dödsboet.
 • Den som företräder dödsboet kallas för bouppgivare. Det är bouppgivarens ansvar att alla tillgångar och skulder listas på ett korrekt sätt. Så att kvarlåtenskapen efter den avlidne blir korrekt fördelad när bouppteckningen är registrerad och klar.
 • När allt är klart skickas bouppteckningen in till Skatteverket tillsammans med övriga relevanta dokument. Det måste göras inom fyra månader från dödsdagen.
 • Ja, en bouppteckning måste upprättas senaste fyra månader efter dödsfallet.

  I undantagsfall kan däremot socialförvaltningen bestämma att en så kallad dödsboanmälan ska genomföras. Men det förutsätter att den som avlidit har mycket små tillgångar.

  En bouppteckning innehåller många delar som är reglerade i lag.

  Exempelvis måste arvtagare kallas till bouppteckningsmöte. Dessutom är det bra om två vittnen är med som intygar att allt gått rätt till. Vittnena måste vara oberoende och kallas för förrättningsmän.

  Eftersom själva bouppteckningen är en genomgång av skulder och tillgångar är det även viktigt att ha med så mycket information som möjligt. Det kan vara en fastighetsbeteckning, uppgifter om bankkonton och aktieinnehav.

  Vilka problem kan uppstå vid bouppteckning?

  Det sker genom en bouppteckning, ett efterföljande arvskifte och de åtgärder som man kommer fram till under boutredningen.

  Bouppteckningen är ett juridiskt dokument som utgör dödsboets legitimationshandling.

  Vad får man inte göra innan bouppteckning?

  Enkelt för­kla­rat kan man säga att lösöre är fy­sis­ka ägo­de­lar som går att flytta. Man kan tänka att lösöre inte sitter fast i huset eller marken. Ex­em­pel på lösöre är:

  • Möbler, pors­lin och heme­lekt­ro­nik
  • Kläder, böcker och andra per­son­li­ga ägo­de­lar
  • Ma­ski­ner och verk­tyg
  • Skul­debrev, sedlar och mynt
  • Bil, cykel och andra fordon

  💡 Saker som inte räknas som lösöre: är pengar på ett bank­kon­to, aktier och rät­tig­he­ter. Inte heller det som är fast egen­dom så som hus eller tomt. 

  Lösöre är inte rik­tigt samma sak som lös egen­dom men lösöre är en sorts lös egen­dom. 

  I be­grep­pet lös egen­dom ingår alltså lösöre men även sådant som inte är fy­sis­ka saker, till ex­em­pel pengar, vär­de­pap­per, hy­res­rätt, rät­tig­he­ter och fod­ring­ar. Där­e­mot ingår inte fast egen­dom.

  Fast egen­dom kan ses som mot­sat­sen till lös egen­dom. 

  Får man slänga kläder innan bouppteckning?

  Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

  Vi får gå in och kika i Ärvdabalken (ÄB) för att få svar på din fråga.

  Är det tillåtet att tömma dödsbo innan bouppteckning?

  Från det att ett dödsfall inträffat brukar det ta åtminstone 3 månader att göra en bouppteckning – men ofta tar det längre tid än så. 

  Senast 3 månader efter dödsdagen ska bouppteckningsförrättningen hållas. Detta är ett möte där alla som ärver den avlidne har rätt att närvara tillsammans med två förrättningsmän. Inom en månad efter förrättningen ska bouppteckningen lämnas in till Skatteverket. Alltså ska den lämnas in senast 4 månader efter dödsdagen. 

  Det är vanligt att det tar längre tid än så innan bouppteckningen kan skickas in, och i dessa fall måste anstånd begäras från Skatteverket. Att samla in alla uppgifter är ofta den mest tidskrävande delen av bouppteckningen eftersom banker, myndigheter och försäkringsbolag har olika långa hanteringstider för att skicka ut all information.  

  Måste tömma lägenhet innan bouppteckning?

  ☐ Meddela dödsfallNär du fått besked om att en anhörig eller vän har avlidit är det viktigt att du tar kontakt med anhöriga och eventuell arbetsgivare. Vet ni inte om några nära släktingar? Kontakta kommunen som kan förvalta dödsboet tills eventuella släktingar hittas.

  ☐ Husdjur Har den avlidne husdjur? Kan ni inte själv kan ta hand om husdjuret så kan ni höra er för om någon i er närhet kan ta hand om husdjuret. I annat fall kan ni kontakta t ex katthemmet eller andra organisationer för omplacering av husdjuret.