:

Vad är gemensam ansökan om äktenskapsskillnad?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är gemensam ansökan om äktenskapsskillnad?
 2. Måste båda skriva under skilsmässa?
 3. Kan man skilja sig och bo tillsammans?
 4. Kan man ansöka om skilsmässa på nätet?
 5. Måste makar alltid Bodela vid en äktenskapsskillnad?
 6. Hur mycket kostar det att ansöka om skilsmässa?
 7. Hur många ångrar sin skilsmässa?
 8. Vad händer om den ena parten inte vill skiljas?
 9. Kan två skilda personer bo tillsammans?
 10. Vad gäller ekonomiskt vid skilsmässa?
 11. Kan man bli nekad skilsmässa?
 12. Hur gör man om bara en vill skiljas?
 13. Vad delas inte vid skilsmässa?
 14. Vem har rätt till bilen vid skilsmässa?
 15. Vem betalar vad vid skilsmässa?

Vad är gemensam ansökan om äktenskapsskillnad?

 • För att tingsrätten ska kunna behandla er ansökan behöver ni bifoga personbevis för skilsmässa för er båda.
 • Personbevisen beställer ni via Skatteverket. Ange att det gäller skilsmässa.

Måste båda skriva under skilsmässa?

Hej och tack för din fråga,

Om endast en av makarna vill skiljas så har denne rätt till äktenskapsskillnad först efter en betänketid som är minst sex månader lång enligt Äktenskapsbalken. [1] Det är först när tingsrätten meddelar dom om äktenskapsskillnad som äktenskapet är upplöst. En skilsmässoansökan till tingsrätten kräver alltså inte båda makarnas underskrift.

Kan man skilja sig och bo tillsammans?

Hej, tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga!

När gifta blir sambos

Kan man ansöka om skilsmässa på nätet?

Såhär ser tur­ord­ning­en ut för skils­mäs­sa.

Det första steget mot att skilja sig är att göra en an­sö­kan om skils­mäs­sa till tings­rät­ten. An­sö­kan kan du enkelt skapa online med Aatos skils­mäs­so­tjänst. An­sö­kan om äk­ten­skaps­skill­nad går också att göra med blan­kett som skrivs ut och postas eller genom dom­sto­lens e-tjänst.

Till­sam­mans med an­sö­kan ska per­son­be­vis bi­fo­gas. När du skil­jer dig online med hjälp av Aatos be­stäl­ler vi per­son­be­vis åt dig. Det sker au­to­ma­tiskt och du be­hö­ver då inte själv gå in och be­stäl­la med e-le­gi­ti­ma­tion från Skat­te­ver­ket. 

Skils­mäs­so­an­sö­kan gör du till­sam­mans med din part­ner, men det går också att ansöka om skils­mäs­sa på egen hand. När du gör det själv dröjer det oftast lite längre tills att skils­mäs­san går igenom. En an­sök­nings­av­gift ska be­ta­las till tings­rät­ten innan hand­lägg­ning­en kan på­bör­jas.

Måste makar alltid Bodela vid en äktenskapsskillnad?

Bodelning vid skilsmässa innebär att makarnas ekonomiska tillgångar och skulder delas upp mellan makarna. Bodelningen sker vanligtvis genom att parterna signerar ett skriftligt bodelningsavtal som upprättats med hjälp av advokat eller jurist. Kan parterna inte komma överens kan en make ansöka hos tingsrätten om en bodelningsförrättare som i stället fattar ett beslut om bodelningen. Kostnaden för bodelningsförrättaren betalas av makarna solidariskt.

Hur mycket kostar det att ansöka om skilsmässa?

Hur mycket en skilsmässa kan komma att kosta finns det inget exakt värde på. Det beror på hur pass överens de båda parterna är, om det finns barn boendes hemma och om det uppstår tvister om olika delar under skilsmässan.

Den enda kostnaden som egentligen är obligatorisk vid en skilsmässa är ansökningsavgiften till Tingsrätten, som kostar 900 kronor. Sen är frågan om man anser att man behöver juristhjälp med att fylla i ansökan eller om det råder tvister mellan parterna. I vissa fall kan det behövas advokat för att reda ut tvist gällande boendet under äktenskapet eller vårdnadstvist om barnen.

Om man behöver hjälp med att fylla i ansökan korrekt, så kan man anlita en advokat. Detta kan behövas vid punkterna om betänketid och vårdnaden om barn. Vad kostnaden slutar på med en advokat beror ju i stort på vilken advokat man anlitar och hur lång tid allt tar. 

Hur många ångrar sin skilsmässa?

Jag förstår inte hur jag ska kunna gå vidare. Jag ältar detta dagligen och har hamnat i en djup depression. Har även legat inlagd på psyk. Under flera år har jag gått och funderat på att separera och tillslut gjorde jag det. Allt var frid och fröjd till en början men efter en månad träffade mitt ex en ny tjej. Och då slog svartsjukan till och jag ångrade mig. Jag har ångrat mig så sjukt så jag kan inte ta mig vidare. Det här har pågått över ett halvår. Mitt ex vill inte tillbaka och han ville aldrig separera från början men nu har han tydligen insett att vi inte hade det så bra. Vi har en son på 9 år som vi har delad vårdnad av. Och nu får jag bara tillbringa hälften av hans uppväxt med honom och det gör så in det gör så jävla ont. Jag kan inte fatta hur jag tänkte. Hur FAN kunde jag välja bort mitt barn??? Och nu har exet blivit värsta superpappan som han inte riktigt var förrut. På det hela har vi båda blivit bättre föräldrar åt våran son och men jag önskar vi kunde vara bättre föräldrar tillsammans. Jag e så jävla svartsjuk på mitt ex nya så jag går sönder. Jag har konstant ångest och gråter hela tiden. Framtiden känns otrygg och ensam. Har förlorat hans sida av släkt och vänner. Och det enda jag tänker är att varför gjorde jag slut? För att jag trodde gräset var grönare på andra sidan?? Jag skulle vilja slå ihjäl mig själv. Fyfan vad jag hatar mig. Jag kommer aldrig komma över det här…

dec '18

Vad händer om den ena parten inte vill skiljas?

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Du har rätt i att en ansökan om skilsmässa ibland ska föregås av sex månaders betänketid. Så är fallet om någon av makarna bor tillsammans med ett barn under 16 år som står under den makens vårdnad, eller om båda makarna begär betänketid (5 kap. 1 § Äktenskapsbalken, ÄktB).

Kan två skilda personer bo tillsammans?

Att två personer väljer att bygga bo tillsammans kan vara en fantastisk sak. Kanske är det äntligen slut med att kånka den där övernattningsväskan. Kanske har drömmen om ett gemensamt hem äntligen gått i uppfyllelse.

Men även om det finns drömmar med i flyttlasset, kan det vara bra att först landa i en verklighetskoll.

Vad gäller ekonomiskt vid skilsmässa?

Bo­del­ning be­ty­der att ni delar upp er ge­men­sam­ma eko­no­mi till att bli två in­di­vi­du­el­la eko­no­mi­er. Man skulle kunna be­skri­va bo­del­ning­en som den eko­no­mis­ka skils­mäs­san.

Det är bra att så snart som möj­ligt göra bo­del­ning efter att ni skic­kat in era skils­mäs­so­pap­per till tings­rät­ten. Dels ef­tersom bo­del­ning­en ska utgå från de pengar och egen­dom som ni har dagen då an­sö­kan om skils­mäs­sa lämnas in. Det blir då lät­ta­re att få en över­blick jäm­fört med långt senare.

Att på­bör­ja bo­del­ning­en är också ett vik­tigt steg mot två en­skil­da eko­no­mi­er och gör det enkla­re att ta beslut och pla­ne­ra inför den nya fram­ti­den. Om du ex­em­pel­vis vill ansöka om lå­nelöf­te för att köpa en ny bostad måste bo­del­ning­en vara klar och re­gi­stre­rad hos Skat­te­ver­ket.

Om ni har ge­men­sam­ma lån och skul­der vid skils­mäs­sa har ni ge­men­samt be­tal­nings­an­svar fram tills att lånet blir löst eller skrivs om. Ni är so­li­da­riskt be­tal­nings­an­sva­ri­ga vilket be­ty­der att banken kan kräva vem som helst av er på hela skul­den.

Det är ex­em­pel­vis van­ligt för huslån och gäller även om ni har valt att bo åt­skil­da. Om en av er har flyt­tat ut ur den ge­men­sam­ma bo­sta­den kan det vara rim­ligt att ni delar upp de totala bo­en­de­kost­na­der­na mellan er på ett skä­ligt sätt.

Om där­e­mot bara en av er står på ett lån har den per­so­nen ensamt be­tal­nings­an­svar. Det in­ne­bär att ingen av er enligt lag har skyl­dig­het att betala av på den andres lån.  Det gäller även om lånet togs i sam­för­stånd och för ge­men­sam­ma syften. 

Kan man bli nekad skilsmässa?

Skils­mäs­sa börjar med en an­sö­kan om skils­mäs­sa till tings­rät­ten. Detta kan du enkelt göra genom Aatos online tjänst eller via tings­rät­tens blan­kett eller webb­si­da. Du ska också bifoga per­son­be­vis.

Dom­sto­len tar sedan beslut om huruvi­da ni får be­tän­ke­tid eller skils­mäs­sa direkt. Om det blir be­tän­ke­tid ska den vara minst 6 må­na­der, men kan vara upp till ett år.

När be­tän­ke­ti­den går ut så be­hö­ver ni sedan be­kräf­ta eller full­gö­ra skils­mäs­san genom att skicka in en andra skils­mäs­so­an­sö­kan. För att skynda på skils­mäs­san kan ni göra detta så snart dom sex må­na­der­na har pas­se­rat.  

Hur gör man om bara en vill skiljas?

Vill ni båda skiljas och ingen av er har barn under 16 år som ni bor med? Då börjar skilsmässan gälla direkt.

Vill bara en av er skiljas? Eller har någon av er barn under 16 år som ni bor med? Då behöver ni vänta ett halvår innan skilsmässan kan börja gälla. Det är för att ni ska bli riktigt säkra på att ni vill skiljas och för att ni ska hitta lösningar som är bra för eventuella barn. Så här funkar det då:

Vill ni båda skiljas och ingen av er har barn under 16 år som ni bor med? Då börjar skilsmässan gälla direkt.

Vill bara en av er skiljas? Eller har någon av er barn under 16 år som ni bor med? Då behöver ni vänta ett halvår innan skilsmässan kan börja gälla. Det är för att ni ska bli riktigt säkra på att ni vill skiljas och för att ni ska hitta lösningar som är bra för eventuella barn. Så här funkar det då:

 • Ni behöver inte bo tillsammans medan ni funderar.
 • Efter sex till tolv månader måste ni meddela tingsrätten en gång till att ni fortfarande vill skiljas.
 • Ni behöver skicka in en ny ansökan om det har gått mer än ett år från den första ansökan.

Vad delas inte vid skilsmässa?

Tillbaka

Jag och min fru har varit gifta i 12 år och har under åren fått tre barn tillsammans. Jag är hemmaman och har under barnens uppväxt tagit ansvar för dem och för hemmet. Några år efter att vi gifte sig startade min fru ett aktiebolag som efter flera års hårt arbete äntligen börjar ge utdelning. Min fru äger även huset där familjen bor och hon har ensam gått in med hela kontantinsatsen och betalat av på huslånen. Vi har nu beslutat oss för att separera. När Min fru startade aktiebolaget var vi helt överens om att aktiebolaget skulle vara hennes eget eftersom hon investerade mycket tid och pengar i det. Vi skrev dock aldrig några juridiska handlingar om det. När vi nu ska separera tycker jag inte längre att det känns rättvist att hon ska få behålla värdet av hela aktiebolaget själv. Jag tycker att jag borde ha rätt till någon form av kompensation eftersom jag har varit hemma själv med barnen när hon satsat på aktiebolaget. Min fru anser att aktiebolaget är hennes och att hon inte heller ska behöva dela med sig av huset eftersom det är hon som äger det. Vad gäller?

Vem har rätt till bilen vid skilsmässa?

Du kan själv kontrollera vilka typer av cookies du vill acceptera genom att ta ställning nedan. Läs mer här

Cookies

Vem betalar vad vid skilsmässa?

Du kan själv kontrollera vilka typer av cookies du vill acceptera genom att ta ställning nedan. Läs mer här

Ett aktiebolag styrs av tre beslutande organ på olika nivåer, nämligen bolagsstämman, styrelsen och - i förekommande fall - verkställande direktören. Till dessa tre bolagsorgan kommer i många bolag ett fjärde kontrollerande organ, nämligen revisorerna.