:

Kan man överlåta en fordran?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man överlåta en fordran?
 2. Vad innebär det att vara borgenär?
 3. När förfaller en fordran till betalning?
 4. När är ett skuldebrev ogiltigt?
 5. Är en fordran en tillgång?
 6. Kan man ärva en fordran?
 7. Hur länge står man som borgensman?
 8. Vad händer om en borgenär dör?
 9. Hur länge ligger en skuld kvar?
 10. Kan en privat skuld preskriberas?
 11. Kan banken dra tillbaka skuldebrev?
 12. Vad händer om man inte skriver på skuldebrev?
 13. Hur länge kan man ha en fordran?
 14. Är det tillåtet att tömma dödsbo innan bouppteckning?
 15. Kan arvingar ärva skulder?

Kan man överlåta en fordran?

I linje med kommissionens förslag skulle lagen i det land där borgenärer (överlåtare) har sin vanliga vistelseort gälla oavsett vilket medlemslands domstolar eller myndigheter som prövar ärendet, eftersom det skulle leda till större förutsägbarhet för tredje man. Rådet har dock slutsatsen kommit fram till att lagen för den överlåtna fordran skulle vara lämpligare för vissa överlåtelser som anges i texten, såsom överlåtelse av kontantfordringar och fordringar på finansmarknaderna. I texten behålls ett lagval mellan de två för värdepapperisering.

I linje med andra EU-lagvalsregler är tillämpningsområdet för utkastet till förordning universellt, vilket innebär att den lag som anges som tillämplig enligt förordningen kan vara lagen i ett EU-land eller lagen i ett land utanför EU.

Vad innebär det att vara borgenär?

En borgensman är någon som skriver under borgen för en låntagare och därmed förbinder sig att betala låntagarens skuld, det vill säga själva lånet, om denna inte klarar av det ekonomiskt.

Låntagaren går även under namnet gäldenär. Innan långivaren, eller borgenären, kan godta en viss person som borgensman brukar denne utföra en grundlig kreditprövning av borgensmannen. Då får långivaren reda på om borgensmannen faktiskt har en så pass stabil ekonomi som låntagaren hävdar. Det är borgensmannens förmåga att klara av omkostnaderna för lånet och dennes ekonomi som inger förtroende att låntagaren får tillbaka sina pengar. Är kreditprövningen av borgensmannen godkänd innebär det grönt ljus för långivaren att bevilja lånet som låntagaren ansökt om. Att vara borgensman kanske låter riskfritt men skulle personen man gått i borgen för drabbas av en ekonomisk kris på något sätt, är man skyldig att ta över skulden och börja betala av den.

När förfaller en fordran till betalning?

Privaträttsliga skulder som företagen driver in hos konsumenter och som grundar sig på beviljande av lån eller anskaffning av varor eller tjänster är konsumentfordringar.

 • Preskriptionstiden för en skuld är i regel tre år från det att skulden förfallit till betalning eller varan överlåtits.
 • Preskriptionstiden för en skuld är fem år, om en lagakraftvunnen dom eller någon annan utsökningsgrund som kan verkställas som en lagakraftvunnen dom har meddelats för skulden.

I regel kan preskriptionen av en skuld avbrytas. Efter att preskriptionen har avbrutits börjar en ny, lika lång preskriptionstid som kan avbrytas.

När är ett skuldebrev ogiltigt?

11 §  Såsom löpande anses skuldebrev som är ställt till innehavaren eller till viss man eller order.

Lika med skuldebrev som är ställt till innehavaren anses skuldebrev varav ej framgår till vem betalning skall ske.

Har den som utfärdat skuldebrev till viss man därå tecknat medgivande till inteckning, gälle skuldebrevet såsom vore det ställt till viss man eller order, utan så är att, genom orden "icke till order" eller motsvarande uttryck, i skuldebrevet träffats förbehåll att det ej skall vara löpande.

Att skuldebrev som är ställt till viss man och av gäldenären försetts med medgivande till inteckning gäller såsom löpande, är stadgat i 11 §.

27 §  Varder enkelt skuldebrev överlåtet, njute nye borgenären ej mot gäldenären bättre rätt än den överlåtaren ägde; dock gälle, i fråga om skuldebrev som upprättats för skens skull, vad därom är stadgat i lagen om avtal.

32 §  Innehåller bevis rörande tillgodohavande hos bank förbehåll enligt vilket medlen ej må uttagas utan att beviset återställes eller förses med påskrift, vare, i fråga om bankens rätt att mot ny innehavare av beviset göra gällande invändning som grundas å bankens förhållande till tidigare innehavare, tillämpat vad med avseende å löpande skuldebrev är stadgat; och skola de i 22 § givna bestämmelser om överlåtelses verkan mot överlåtarens borgenärer äga tillämpning. Varder sådant bevis överlåtet till flere, äge den företräde som i god tro fått beviset i besittning.

Beträffande motbok rörande tillgodohavande hos bank skall vad i första stycket är stadgat gälla, ändå att motboken ej innehåller förbehåll som där är sagt.

Enkla skuldebrev som, under namn av förlagsbevis eller eljest, utgivas i större antal och uppenbarligen äro avsedda för den allmänna rörelsen, vare ock, oaktat sådant förbehåll saknas, ansedda lika med löpande skuldebrev i de hänseenden nu äro angivna.

Är en fordran en tillgång?

Gränsdragningen mellan delägarrätt och fordringsrätt beskrivs på sidan Vad beskattas som delägarrätter?. De grundläggande bestämmelserna om beskattning av svenska fordringsrätter gäller även i inkomstslaget näringsverksamhet.

En fordran i svenska kronor är en svensk fordringsrätt. Bland fordringar i svenska kronor ingår t.ex. obligationer, förlagsbevis och premieobligationer.

Bestämmelserna om svenska fordringsrätter ska också tillämpas på derivat där den underliggande tillgången är en fordran i svenska kronor (48 kap. 3 § IL).

Med lånefordran menar man i allmänhet en fordran som uppkommit i utbyte mot kontanter, till skillnad från en kundfordran som uppkommit i samband med försäljning av varor och tjänster i den ordinarie verksamheten. Lånefordringar, och andra fordringar som inte är kundfordringar, ska behandlas som kapitaltillgångar (25 kap. 3 § IL). En fordran som uppkommer i samband med försäljning av inventarier är en kapitaltillgång (prop. 1999/2000:2, del 2, sid. 326). Skatteverket anser att ett aktiebolags fordran på köpeskilling vid en inkråmsöverlåtelse alltid är en kapitaltillgång.

Om ett företag lämnar en avsevärt längre kredittid än normalt till ett dotterbolag, på grund av intressegemenskapen, och fordran därigenom indirekt finansierar dotterbolagets verksamhet, bör fordran betraktas som en lånefordran, även om den uppkommit i samband med försäljning av varor och tjänster (RÅ 1990 not. 193, mål nr 849-1989).

I ett fall där ett bolag hade lämnat ett förskott till ett företag i intressegemenskap erhöll bolaget enligt avtalet rätt till rabatt vid framtida varuleveranser. Avtalet gav inte en faktisk rätt till varuleveranser. Förskotten bedömdes inte ha karaktären av varufordringar utan istället fordringar som var kapitaltillgångar (KRNS 2018-11-07, mål nr 3477-17).

Kan man ärva en fordran?

Juridik vid dödsfall

Hej, min mamma är över 90 år, min pappa är död, vi är två syskon jag och min storasyster. Min syster vill låna en större summa pengar av mamma, jag tänker att hon inte hinner betala tillbaka innan mamma avlider, hur blir det då? Om mammas tillgångar understiger summan på min systers lån, ärver jag ingenting då?

Hur länge står man som borgensman?

Att gå i borgen innebär, när man talar om banklån, att borgensmannen lovar att ta ansvar för skulden.

Borgensmannen svarar oftast lika mycket som låntagaren för att skulden blir återbetald. I bankens ögon är det i princip som att det finns en extra låntagare som tar den ekonomiska risken.

Att ansöka ett lån med borgensman kan även innebära att man får bättre lånevillkor och lägre ränta. I lånesammanhang brukar man ofta kalla borgensman för antingen medlåntagare eller medsökande. Orden betyder i regel exakt samma sak.

Det är vanligt att man blandar ihop begreppen, de betyder däremot helt olika saker.

Borgenär är ett annat ord för fordringsägare, vilket är den part som äger skulden gentemot en annan.

Motsatsen till borgenär är gäldenär, vilket är den som mottagit pengarna och således har ett krav riktat mot sig.

Vad händer om en borgenär dör?

När en person avlider, ska tillgångarna och skulderna bli antecknade sådana de var vid dödsfallet, enligt Ärvdabalken (20 kap 4 §).

Genom att bevisa att gäldenären har en skuld till borgenären, har borgenären rätt till att få betalt för skulden. Bevisningen kan ske genom att visa upp skuldebrevet till förrättningsmännen eller den jurist/begravningsbyrå som blir anlitad för att ha hand om ärendet. Då kommer skuldebrevet att bli betalt genom dödsboet.

Skulderna ska bli betalda ur dödsboet, innan något arvsskifte sker. Det innebär att borgenären får ut den summa som gäldenären är skyldig borgenären ur dödsboet, innan någon får ta del av arvet efter gäldenären. 

Hur länge ligger en skuld kvar?

Vi gör ingen automatisk bedömning av om en skuld är preskriberad eller inte när sökanden skickar en ansökan om att vi ska driva in en skuld (verkställighet). Om du eller ditt företag anser att skulden är preskriberad måste du alltså invända mot kravet.

Kan en privat skuld preskriberas?

När man talar om preskription så menar man en tid när en rättslig följd upphör att gälla. I fråga om skuld innebär det med andra ord när skulden slutar att gälla.

Beroende på vilken typ av skuld som föreligger, så varierar preskriptionstiden. Rör skulden till exempel mellan dig och staten preskriberas skulderna efter fem år men kan förlängas om det gäller till exempel en skatteskuld. Om du däremot har en enskild skuld har man normalt sett en preskriptionstid på tio år medan en konsumentfordringar i regel har en preskriptionstiden tre år (se 2 § Preskriptionslag).

Kan banken dra tillbaka skuldebrev?

Långivaren har bara under vissa förutsättningar rätt att säga upp ett lån i förtid. Du som konsument har dock alltid rätt att betala lånet i förtid. I vissa fall får du då betala viss ersättning till långivaren.

Rätten att säga upp ditt lån till omedelbar betalning gäller bara i vissa situationer. De handlar i huvudsak om att

Vad händer om man inte skriver på skuldebrev?

Skuldebrevets innehåll varierar beroende på vilket slags lån det rör sig om och vilka personer lånet avser, men skuldebrevet brukar innehålla följande punkter: 

Hur länge kan man ha en fordran?

 • Preskriptionstiden kan förlängas. Räkna därför inte med att din skuld preskriberas.

 • Protestera till företaget om du inte håller med om skulden.

Är det tillåtet att tömma dödsbo innan bouppteckning?

Från det att ett dödsfall inträffat brukar det ta åtminstone 3 månader att göra en bouppteckning – men ofta tar det längre tid än så. 

Senast 3 månader efter dödsdagen ska bouppteckningsförrättningen hållas. Detta är ett möte där alla som ärver den avlidne har rätt att närvara tillsammans med två förrättningsmän. Inom en månad efter förrättningen ska bouppteckningen lämnas in till Skatteverket. Alltså ska den lämnas in senast 4 månader efter dödsdagen. 

Det är vanligt att det tar längre tid än så innan bouppteckningen kan skickas in, och i dessa fall måste anstånd begäras från Skatteverket. Att samla in alla uppgifter är ofta den mest tidskrävande delen av bouppteckningen eftersom banker, myndigheter och försäkringsbolag har olika långa hanteringstider för att skicka ut all information.  

Kan arvingar ärva skulder?

Det är inte ovanligt att man har gemensamma skulder tillsammans med sin make, maka eller sambo. Det kan exempelvis vara skulder hos sin bank. Vid gemensamma skulder gäller så kallat solidariskt betalningsansvar, vilket innebär att banken kan kräva båda innehavarna på hela skulden. Om medlåntagaren, i detta fall den avlidne, inte kan betala är alltså den efterlevande skyldig att återbetala hela lånet.

– Jag råder alla att se över sitt testamente och försäkringsskydd, särskilt i situationer där man har större och kanske gemensamma skulder, till exempel på bostaden. Ta hjälp av din bank för att se över vilka försäkringar du kan behöva teckna, och se till att ta aktiva beslut gällande vem som är förmånstagare, alltså vem som får utfallande belopp ur dina försäkringar. Med hjälp av beloppet har efterlevande möjlighet att betala av hela eller delar av skulderna, säger Caroline Törnquist.