:

Vad är ett optionsavtal?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är ett optionsavtal?
 2. Är optionsavtal bindande?
 3. Vilka är formkraven vid köp av fastighet?
 4. Har optionsrätt?
 5. Hur mycket skatt betalar man på optioner?
 6. Vad händer med mina optioner vid uppköp?
 7. Hur skriver man ett juridiskt bindande avtal?
 8. Vem kan ingå i ett bindande avtal?
 9. Måste köpekontrakt fastighet bevittnas?
 10. Hur länge ansvarar säljaren för fel i en fastighet?
 11. Hur mycket kan man förlora på optioner?
 12. Hur länge gäller en option?
 13. När ska man köpa optioner?
 14. På vilka grunder kan ett avtal ogiltigförklaras?
 15. Vilket avtal måste alltid vara skriftligt?

Vad är ett optionsavtal?

En options värde är detsamma som marknadspriset, det vill säga premien. Premien är det pris en köpare betalar för att erhålla rätten att köpa eller sälja optionen. Premien påverkas av faktorer som real- och tidsvärde.

Är optionsavtal bindande?

En option är en ensidig rättighet för den som innehar optionen, innehavaren, att inom en viss tid få köpa eller sälja en viss egendom till ett visst pris av den andra parten, utfärdaren. I stället för att köpa eller sälja den underliggande egendomen kan optionen innebära en rätt till kontantavräkning (44 kap. 12 § IL). Innehavaren utnyttjar optionen eller får pengar vid en kontantavräkning, om värdeförändringen går i den riktning som hen tror. Om värdeförändringen däremot går åt andra hållet får hen ingenting. Innehavaren väljer om hen vill utnyttja optionen. Utfärdaren däremot är bunden av sitt åtagande. Eftersom en sådan rättighet har ett värde betalar innehavaren en ersättning, en premie, till utfärdaren när de ingår optionsavtalet.

Innehavaren skaffar sig en köpoption om hen vill ha en rätt att köpa den underliggande egendomen eller tror att priset ska stiga. Vill innehavaren i stället ha en rätt att sälja den underliggande egendomen eller tror att priset ska sjunka ska hen skaffa en säljoption.

Vilka är formkraven vid köp av fastighet?

Hej!

Köp av fast egendom regleras i 4 kap. 1§ Jordabalken (JB) och uppställer vissa formkrav för att köpet ska bli giltigt. En skriftlig köpehandling ska upprättas innehållande uppgift om fastigheten, köpeskilling, en överlåtelseförklaring samt båda parternas underskrifter. Uppfylls inte dessa krav är köpet ogiltigt enligt 4 kap. 1§ 3st. JB.

Har optionsrätt?

About 3 years ago

OP / Option Pending as defined by HAR MLS Rules and Regulations: Listings that are under contract and the seller and buyer have agreed to use the “Termination Option” in paragraph 23 of the standard TREC contract, effective 1/1/03.

Hur mycket skatt betalar man på optioner?

En option innebär en rätt att i framtiden köpa en aktie för ett i förväg bestämt pris. Om du får optionen i samband med en anställning klassas det i vanliga fall som en personaloption, vilket medför särskilda skatteregler. Skattemässigt finns det två olika typer av optioner, de som klassificeras som personaloptioner respektive värdepapper. En personaloption definieras genom att den är villkorad. Definitionen är inte glasklar, utan en bedömning görs från fall till fall. Skatteverket har uttalat att dessa villkor är typiska för en personaloption:

 • Den anställde kan inte sälja optionen
 • Optionen har en viss intjänandetid 
 • Optionsmöjligheten försvinner eller begränsas om anställningen upphör

Optioner som inte kan bedömas vara personaloptioner klassificeras som värdepapper. Till exempel teckningsoptioner, ett värdepapper som ger innehavaren rätt att köpa en nyemitterad aktie till ett visst pris under en bestämd tid. Den största skillnaden mellan personaloption och värdepapper ligger i beskattningstidpunkten för arbetsgivaren och dig som anställd. Personaloptioner beskattas när du utnyttjar optionens möjlighet att köpa aktier.

Vad händer med mina optioner vid uppköp?

Med hjälp av optioner kan du som företagare locka talanger och motivera medarbetare trots att du i dagsläget inte har möjlighet att erbjuda en marknadsmässig lön. I ett startup-företag ligger utmaningen i att hitta ett attraktivt upplägg för både arbetsgivaren och den anställde.

Sverige har en av världens starkaste startup-miljöer. Men för dig som driver ett litet, snabbväxande företag med innovativa tjänster och produkter kan det vara en utmaning att attrahera och behålla kompetens. En möjlighet är då att erbjuda incitamentsprogram i form av optioner.

Hur skriver man ett juridiskt bindande avtal?

är att parterna skriver ned vad de har kommit överens om. Muntliga avtal gäller, men det kan bli svårt att bevisa vad som är överenskommet.

Den som påstår något måste kunna styrka det. Det är alltså mycket bättre med ett kort skriftligt avtal än inget skriftligt avtal alls. Om motparten inte vill skriva ett avtal bör du ändå skriva ned vad ni har kommit överens om och skicka det, förslagsvis med e-post till motparten. Be motparten att bekräfta eller återkomma om det är någonting som inte stämmer. Gör det innan samarbetet börjar. All dokumentation kan användas senare för att reda ut vad ni kommit överens om.

Om du inte är van vid att skriva avtal kan det vara lätt att glömma bort det allra viktigaste: vad, vem, när, var, hur och till vilket pris.

Vem kan ingå i ett bindande avtal?

För juridiska personer som har exempelvis ett aktiebolag, behövs att avtal undertecknas av en eller flera firmatecknare. En fullmaktshavare kan också ingå ett avtal åt en fysisk eller juridisk person. Det är bra att ha en person som har fullmakt och det finns olika anledningar till att man utnämner en sådan. En anledning är att du kanske inte alltid är på plats och kan skriva på något med en annan part, eller en försäljningschef som ska göra en stor affär men som inte har behörighet att teckna då det inte täcks av hans ställningsfullmakt. Mer om det längre fram.

Som privatperson är det du som skriver på när du ingår ett avtal. I en enskild firma är du en näringsidkare samt firmatecknare och därmed kan endast du skriva på, men genom att ha en fullmakt kan denne med din tillåtelse köpa och sälja å dina vägnar.

Måste köpekontrakt fastighet bevittnas?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Varken köpavtalet (köpehandlingen) eller köpebrevet har krav på bevittning (4 kap. 1-2 §§ JB). För köpehandlingen gäller enbart att det ska vara underskrivet av säljaren och köparen för att köpet ska vara giltigt (4 kap. 1 § JB).

Hur länge ansvarar säljaren för fel i en fastighet?

Det här med dolda fel har de flesta hört talas om, men det finns många missförstånd. Här rätar vi ut de vanligaste frågetecknen kring dolda fel vid husköp och fel i bostadsrätt.

Felreglerna skiljer sig något beroende på om det är en fastighet eller en bostadsrätt som har överlåtits. Vid köp av fastighet tillämpas jordabalken och vid köp av bostadsrätt tillämpas köplagen. Skillnaderna mellan lagarna handlar främst om köparens undersökningsplikt och säljarens upplysningsplikt.

Hur mycket kan man förlora på optioner?

När du köper en option köper du rätten att köpa eller sälja en viss mängd värdepapper i framtiden till ett visst pris. Till exempel sluter du ett avtal om att ha rätt att köpa 100 specifika aktier under 6 månader till ett förutbestämt pris. Optioner är en typ av derivat. Det innebär att produkten hämtar sitt värde från kursen för den underliggande tillgången. Den underliggande tillgången kan vara ett index, en aktie eller till och med en råvara. Det finns till exempel indexoptioner, som till exempel AEX-optioner, eller aktieoptioner, som till exempel ING-optioner. Värdet för en option baseras huvudsakligen på priset för dess underliggande värde, rörligheten för det underliggande värdet och kontraktets löptid. Det finns två typer av optionskontrakt, köpoptioner och säljoptioner. I den här artikeln kommer vi att förklara skillnaden mellan de två och svara på några vanliga frågor om optioner.

Att köpa en köpoption (lång position) ger rätten, men inte skyldigheten, att köpa en underliggande tillgång till ett förutbestämt pris. Köparen betalar ett pris för denna rättighet, även kallad en premie. Förutom priset anges även det specifika datum då optionen upphör. Det kallas för dess lösendatum. Det anger fram till vilket datum som köparen av köpoptionen har rätt att köpa. Som tumregel gäller att det är fördelaktigt för en köpare att köpa en option om han eller hon förutspår att priset kommer att stiga under optionskontraktets löptid. Investerare använder denna strategi när de förutser vissa förändringar på marknaden. Å andra sidan har säljaren (kort position) sålt rätten att köpa och kan därför tvingas att sälja det underliggande för kontraktet enligt villkoren om köparen väljer att utnyttja köpoptionen. Köparen och säljaren av köpoptioner har motsatta förväntningar av vad som kommer att ske på marknaden. Säljaren förutspår att den underliggande tillgångens pris kommer att vara lägre än lösenpriset och premien vid lösendatumet för optionen. Säljare av optionskontrakt kallas även utfärdare, vilket diskuteras ytterligare i den här artikeln.

Hur länge gäller en option?

Martin Vildhede och Johanna Hamrefält, Setterwalls advokatbyrå.

En inte ovanlig situation är att ett upphandlat kontrakt eller ramavtal av någon anledning behöver ändras under dess löptid. Det kan handla om prisjusteringar, olika kravanpassningar eller oförutsebara omständigheter som behöver regleras.

När ska man köpa optioner?

 • Priset på optionen / premien = det pris köparen betalar till utfärdaren för optionen
 • Lösendatum = det datum då optionen går till lösen
 • Lösenpris = det pris som som köparen har rätt att köpa eller sälja den underliggande tillgången till

Exempel 1: Köpa en köpoptionVolvos aktie står i 115 kr i detta exempel. Du köper 1 st köpoption med Volvo-aktien som underliggande tillgång. – Optionens pris (premien) är 6 kr – Optionen har ett lösenpris 120 kr – Optionens lösendatum är om 1 månad

När du köper optionen dras premien (6 kr x 100 st = 600) kr från ditt konto. Du har alltså satsat totalt 600 kr på denna affär. Du kan inte förlora mer än så, oavsett utfall.

Att köpa optioner är inte särskilt riskfyllt, du vet då exakt hur mycket du kan förlora. Att utfärda optioner är däremot väldigt riskfyllt eftersom förlusterna kan bli oändligt stora. Du riskerar till och med att bli skuldsatt om förlusterna blir så stora så att de överstiger pengarna du har på ditt konto.

På vilka grunder kan ett avtal ogiltigförklaras?

Den grundläggande principen om att avtal ska hållas genomsyrar i mångt och mycket den svenska avtalsrätten. Under vissa förutsättningar har lagstiftaren dock känt att avtal ska kunna ogiltigförklaras på grund av omständigheter innan eller vid avtalets ingående. Här ska några av dessa ogiltighetsgrunder avhandlas, och fokus kommer att ligga på de fall som uttryckligen beskrivs i lagtexten, nämligen råntvång, tvång, svek, ocker och förklaringsmisstag. Dessa kompletteras dock med två andra bestämmelser, nämligen de allmänt hållna generalklausulerna om tro och heder samt oskäliga avtalsvillkor. Dessa kommer dock inte att beröras närmare här.

Inledningsvis bör kort sägas något om råntvång och tvång, där den förstnämnda är den grövsta. Ett avtal som någon tvingats ingå genom våld, eller hot om våld, är i princip alltid ogiltigt. Den brottsliga handlingen måste inte ha utövats av avtalsparten utan det kan vara fråga om en tredje part som utövar påtryckningar. Skulle det dock vara så att motparten inte vetat om detta grova tvång, och alltså är i god tro, krävs dock att den tvingade, när våldet eller hotet upphört, meddelar denne om att avtalet inte kan göras gällande. Mildare former av tvång, där våld eller hot om våld inte används, gör också ett ingånget avtal ogiltigt. Det kan röra sig om utpressning av olika slag där hotet riktar in sig på offentliggörande av några, för den utpressade, mycket besvärande omständigheter. I dessa fall gäller dock, till skillnad från vid ovan nämnda grova tvång, att ogiltighet inte inträder om motparten varit i god tro om tvånget.

Vilket avtal måste alltid vara skriftligt?

är att parterna skriver ned vad de har kommit överens om. Muntliga avtal gäller, men det kan bli svårt att bevisa vad som är överenskommet.

Den som påstår något måste kunna styrka det. Det är alltså mycket bättre med ett kort skriftligt avtal än inget skriftligt avtal alls. Om motparten inte vill skriva ett avtal bör du ändå skriva ned vad ni har kommit överens om och skicka det, förslagsvis med e-post till motparten. Be motparten att bekräfta eller återkomma om det är någonting som inte stämmer. Gör det innan samarbetet börjar. All dokumentation kan användas senare för att reda ut vad ni kommit överens om.

Om du inte är van vid att skriva avtal kan det vara lätt att glömma bort det allra viktigaste: vad, vem, när, var, hur och till vilket pris.