:

Hur bokföra en reseräkning?

Innehållsförteckning:

 1. Hur bokföra en reseräkning?
 2. Hur mycket moms är det på flygresor?
 3. Hur bokför man kostnad för flygbiljetter?
 4. Är det moms på resekostnader?
 5. Har flygbiljetter moms?
 6. Är det skatt på flygbiljetter?
 7. Hur fakturera man resekostnader?
 8. Vad räknas som resekostnader?
 9. Kan man dra av resor på företaget?
 10. Vad är moms på resor?
 11. Hur fungerar flygbiljetter?
 12. Hur mycket av en flygbiljett är skatt?
 13. Är flygbiljetter avdragsgilla?
 14. Är resekostnader avdragsgilla?
 15. Vad ingår i resekostnader?

Hur bokföra en reseräkning?

Milersättning och bilersättning är egentligen två olika namn på samma sak och innebär att din arbetsgivare kan betala ut en ersättning till dig när du kör bil i tjänsten. Har du inte fått ersättning från din arbetsgivare för milersättning kan du göra avdrag för det i din deklaration. Det finns inga restriktioner vad gäller bolagsform för bilersättning och alla bolagsformer kan använda sig av det. 

Milersättning är till för att ersätta dig för slitage och bränsle för de mil du kör i tjänsten. Det ersätter inte andra kostnader såsom parkering, böter eller trängselavgift. 

För att räkna ut din bilersättning (milersättning) behöver du egentligen bara veta hur långt du har kört. Sedan har skatteverket en schablon för beloppen du kan få: 

 • 18,50 kr per mil du har kört med din egen (privata) bil, 
 • 6,50 kr/mil om du kört en förmånsbil som går på diesel (avdrag för dieselolja),
 • 9,50 kr/mil om du kört en förmånsbil som går på annat drivmedel.

Det är helt enkelt bara att du håller koll på hur många mil du kört och gångrar det med det belopp som stämmer överens med den bil du kört.

Hur mycket moms är det på flygresor?

Momsen (mervärdesskatten) är en konsumtionsskatt som tillämpas på nästan alla varor och tjänster som köps och säljs för användning eller konsumtion i EU (I det här fallet de 27 EU-länderna).

EU har en rad grundregler för moms men hur de tillämpas kan variera från land till land. I de flesta fall måste du betala moms på alla varor och tjänster i alla steg av försörjningskedjan ända till försäljningen till slutkunden. Det kan också omfatta alla led i produktionskedjan – från början till slutet, t.ex. inköp av komponenter, transport, montering, underhåll, förpackning, försäkring och försändelse till slutkunden.

Hur bokför man kostnad för flygbiljetter?

Gör du inköp från utlandet så bokförs detta generellt med omvänd skatteskyldighet. Har varan eller tjänsten däremot förbrukats i utlandet så gäller ej reglerna med omvänd skatteskyldighet. Inköpet ska då bokföras helt utan moms.

Vid inköp av biljetter till utlandet (flygbiljetter), samt biljetter och taxiresor som förbrukas utomlands finns bokföringsmallen "Biljetter utrikes".

Är det moms på resekostnader?

Det är inte ovanligt att du vid något tillfälle har kostnader eller utlägg för resor du gjort i verksamheten. Företagsform och vilken moms det är på utlägget påverkar hur du bokför det. 

Vanliga resekostnader kan vara

Har flygbiljetter moms?

Det är inte ovanligt att du vid något tillfälle har kostnader eller utlägg för resor du gjort i verksamheten. Företagsform och vilken moms det är på utlägget påverkar hur du bokför det. 

Vanliga resekostnader kan vara

Är det skatt på flygbiljetter?

Anledningen är inte att regeringspartierna plötsligt har svängt om synen på flygskatt. Skatten är kopplad till inflationen och reglerna har inte ändrats sedan 2022 års massiva inflation slog till. Eftersom inflationen det senaste året är högre än de senaste åren sammanlagt, är det därför inte så märkligt att flygskatten också ökar.

Det finns tre nivåer av flygskatt. Den första nivån är den lägsta. De ingår i listan som kallas för bilaga ett, det vill säga korta resor inom norden och Sverige. I Bilaga 2 ingår andra länder som ligger längre bort, och i den tredje kategorin finns alla andra länder.

Det är inte bara inrikesresorna som blir dyrare. Alla tre kategorier höjs.

Hur fakturera man resekostnader?

Skatteverket har på senare tid dragit av del av ROT utbetalningen med motiveringen att man inte har redovisat resekostnader. Vi har haft en lång diskussion med tjänsteman på skatteverket. För att vara säker på att få hela ROT utbetalningen godkänd utan en förfrågan från skatteverket, måst fakturan innehålla resekostnader. Du som fakturerar ROT eller RUT tjänster bör därför på fakturan till kunden skriva resekostnader Ex 5 mil t.o.r arbete i 6 dagar hos kund blir. 5mil per dag X35kr per mil X6 dagar=1050kr resekostnad på fakturan.

Denna resekostnad får man inte söka ROT för och är således en kostnad för kunden i sin helhet. Det går inte säga att resekostnaden ingår i fakturan. Det går inte heller påstå att man bjuder på resekostnaden. Kan du visa att du använt dig av SL transporter till och från kund så behöver du inte ta resekostnad om du har använt en period biljett och kan visa det. Tex städpersonal som åker kommunalt mellan kunder. Detta är svårare att hävda om man gör ett större bygg eller renoveringsarbete som kräver bil för transporter.

Vad räknas som resekostnader?

Det finns olika typer av ersättningar som kan vara aktuella i samband med att du gör en tjänsteresa. Din arbetsgivare ska till exempel betala kostnader för flyg, tåg, taxi och för hotellövernattning i samband med att du reser i tjänsten. De flesta företag där det förekommer tjänsteresor har någon form av resereglemente eller reseavtal. Det reglerar vad som gäller om du behöver resa i tjänsten och vilka ersättningar du har rätt till.

Om det finns ett resereglemente på ditt företag som reglerar hur du ska boka resor och övernattningar samt till vilka kostnader, är det viktigt att du följer dessa för att du ska kunna få ut ersättning.

På Skatteverkets webbplats hittar du mer information om regler vid resa i tjänsten.

Kan man dra av resor på företaget?

• Schablonavdraget för arbetsrum i hemmet är 2 000 kronor per år om du arbetar hemma i en villa, oavsett om det är du eller din make som äger fastigheten.

• Om du arbetar hemma i en hyresrätt eller bostadsrätt är schablonavdraget 4 000 kronor per år.

Serviceavgiften är en avdragsgill kostnad i näringsverksamhet. Förbundsavgiften är INTE avdragsgill.

Vad är moms på resor?

Momsen (mervärdesskatten) är en konsumtionsskatt som tillämpas på nästan alla varor och tjänster som köps och säljs för användning eller konsumtion i EU (I det här fallet de 27 EU-länderna).

EU har en rad grundregler för moms men hur de tillämpas kan variera från land till land. I de flesta fall måste du betala moms på alla varor och tjänster i alla steg av försörjningskedjan ända till försäljningen till slutkunden. Det kan också omfatta alla led i produktionskedjan – från början till slutet, t.ex. inköp av komponenter, transport, montering, underhåll, förpackning, försäkring och försändelse till slutkunden.

Hur fungerar flygbiljetter?

Svaret är inte så enkelt som det kan verka. Dagen du flyger, när du flyger, ort för avresa och ankomst, flygbolag, när du bokar din biljett (för att inte tala om semester och andra populära restider under året), alla dessa faktorer avgör priset på dina billiga flygbiljetter.

Så vad gör vi för att förstå? Just det som nästan varje människa gör med för mycket information. Vi går på magkänsla och väljer det mest logiska. Fast när det gäller köp av en flygbiljett kan magkänslan få oss att göra det största misstaget av dem alla:

Hur mycket av en flygbiljett är skatt?

Sverige är till ytan EU:s tredje största land och har längst avstånd mellan den södra och den norra landsänden. Flyget spelar en unik roll i att möjliggöra att hela Sverige kan leva. En väl utvecklad flyginfrastruktur med flygplatser runt om i landet gör det möjligt att etablera företag och verksamheter även utanför storstäderna och förbinder Sverige med övriga världen. Det gör att människor kan komma till och från jobb, att företag kan rekrytera rätt kompetens, att turistnäringen kan växa och att vi kan hälsa på nära och kära. Flyget knyter samman Sverige och bidrar till att de transportpolitiska målen kan nås.

Enlig en studie av Oxford Economics bidrar svensk luftfart med 53 miljarder kronor till BNP, 80 000 jobb samt bidrar till ytterligare 100 000 jobb inom turistnäringen. Flygnäringen som helhet bidrar med 24 miljarder kronor till den svenska statskassan varje år.

Flygskatten har tidigare både utretts och införts i Sverige av den socialdemokratiska regeringen 2006, trots att över 90 procent av remissinstanserna var negativa. Även om flygskatten avskaffades innan den trädde i kraft, hann flera flyglinjer stängas. Redan 2006, då förslaget togs fram, konstaterades att effekten på miljön skulle bli försumbar, och att det skulle få negativa, trafikpolitiska, näringspolitiska och regionalpolitiska konsekvenser. Med andra ord färre flyglinjer, flygplatsnedläggningar och förlorade jobb. Sveriges tillgänglighet skulle försämras. Delar av kapaciteten flyttar med stor sannolikhet över gränsen och tar även med arbetstillfällena. De resenärer som kan väljer att istället resa via Kastrup eller Oslo, medan priskänsliga turister skulle välja att besöka andra länder i vårt närområde vilket kommer få konsekvenser för besöksnäringen.

MPs förslag är en skatt på resor inom eller från Sverige på 110 kronor inom EU och 270 kronor på resor utanför EU. Den riskerar minska det totala passagerarantalet med 2,4 miljoner passagerare per år. Tiotusentals arbetstillfällen skulle kunna försvinna i hela den svenska ekonomin, statens intäkter skulle minska med över 3 miljarder kronor och BNP skulle falla med mer än 6 miljarder kronor.

Enligt uträkningar gjorda av Riksdagens utredningstjänst kommer antalet inrikesresenärer minska med mellan 800 000 och 1,2 miljoner per år om flygskatten införs. Det är en minskning med upp till 17 % jämfört med 2013. Vilket kommer leda till färre flygavgångar och flygplatser som hotas när flyglinjer lägger ner. Biljettpriset kommer dock att behöva höjas mer än den ev skatten, då alla fasta kostnader ska fördelas på betydligt färre resenärer, som personalkostnader, start och landningsavgifter, bränsle, security mm.

Är flygbiljetter avdragsgilla?

En redovisningsenhet har utgifter för flygbiljetter i samband med en tjänsteresa om en anställd eller en delägare har rest med flyg för att nå en eller flera destinationer under tjänsteresan.

En tjänsteresa är en resa som görs inom ramen för en redovisningsenhets näringsverksamhet och därmed anses de utgifter för flygbiljetter som uppstår i samband med en tjänsteresa tillhöra redovisningsenheten.

Är resekostnader avdragsgilla?

Begreppet avdragsgill används oftast när man pratar om avdragsgill kostnad, och betyder en kostnad som kan dras av från årets resultat i syfte att få skattemässiga fördelar. Avdragsgill innebär alltså att man, genom att göra avdrag, minskar företagets vinst. Detta leder till att även skatten blir lägre. 

Dock finns det regler för vad ett företag kan räkna som avdragsgill kostnad.

Grundregeln är alltid att ett företag endast får avdrag för kostnader som läggs ner för att företaget ska få inkomster. Den avdragsgilla utgiften ska alltså ha en direkt relation till verksamheten i företaget och vara förenlig med företagets verksamhet. Vad som anses vara avdragsgillt i verksamheten och hur stora belopp det rör sig om, avgörs alltid av Skatteverket. Det kan vara utgifter för till exempel dubbel bosättning, representation, julgåvor, tjänsteresor eller friskvård. 

Vad ingår i resekostnader?

Resor, såväl flyg/tåg/dylikt som när det är möjligt kringresor med buss/taxi/dylikt och hotell, ska beställas från avtalad resebyrå.

På Resa i tjänsten-sidorna på Medarbetarwebben finns information om vad du behöver tänka på innan, under och efter en resa du gör i tjänsten. Till exempel vilken resebyrå du ska boka via, vilka handlingar du behöver ha med dig och hur du får ersättning för utlägg när du kommit hem.