:

Vad gäller vid försäljning av aktier?

Innehållsförteckning:

 1. Vad gäller vid försäljning av aktier?
 2. Hur mycket skatt betalar man på Avanza?
 3. Måste man skatta när man säljer?
 4. Hur beskattas försäljning av aktier i fåmansbolag?
 5. Måste man deklarera sålda aktier?
 6. När får man pengarna vid försäljning av aktier?
 7. Hur mycket skatt på 100 000 ISK?
 8. Hur många har över 1 miljon på Avanza?
 9. Hur kan man slippa vinstskatt?
 10. Hur mycket ved får jag sälja utan att betala skatt?
 11. Vad menas med 3 12 regeln?
 12. Vad händer om man inte deklarerar försäljning av aktier?
 13. Hur deklarerar man aktier man fått?
 14. Hur deklarerar man försäljning av aktier?
 15. Får man sälja aktier till vilket pris man vill?

Vad gäller vid försäljning av aktier?

Om det företag som du äger aktier i försätts i konkurs eller går i likvidation betraktas det som om du avyttrat (gjort dig av med) aktierna. En aktie anses avyttrad den dag det företag som gett ut aktien försatts i konkurs. Försäljningspriset för dina aktier är då noll kronor. Detta gäller oavsett vilket land företaget kommer ifrån.

Om företaget blivit likviderat får du normalt inte avdrag för förlusten förrän likvidationen är avslutad. Om du får utdelning i likvidationen, tar du upp det beloppet som försäljningspris.

Banker och kreditinstitut lämnar normalt en kontrolluppgift till Skatteverket när du sålt eller löst in aktier. På kontrolluppgiften får du information om försäljningspris för aktierna efter avdrag för försäljningsprovision (courtage), hur många aktier du sålt och namnet på aktierna.

Hur mycket skatt betalar man på Avanza?

När du blir kund hos oss får du automatiskt ett aktie- och fondkonto. Kontot är helt gratis att öppna och ha, du betalar 30% skatt när du säljer med vinst och en årlig fondskatt som är 0,12% av fondernas värde.  

Måste man skatta när man säljer?

När du säljer bostad får du i regel försäljningsvinst, det vill säga överlåtelsevinst, eller försäljningsförlust, det vill säga överlåtelseförlust. När du beräknar storleken på vinsten eller förlusten ska du från försäljningspriset dra av

det inköpspris som du betalt på bostaden och överlåtelseskatten

utgifterna för vinstens förvärvande, såsom förmedlingsarvode och leveransavgift.

Hur beskattas försäljning av aktier i fåmansbolag?

Särskilda skatteregler. För delägare i fåmansföretag finns särskilda skatteregler, ofta kallade 3:12-reglerna, som bland annat syftar till att arbetsinkomster i aktiebolag inte ska beskattas mer gynnsamt än lön, även om delägarna tar ut inkomsterna som utdelning eller vid en aktieförsäljning (läs om aktieöverlåtelseavtal här). Eftersom lön beskattas progressivt, skattenivån ökar om din lön är hög, och utdelningar och kapitalvinst i regel beskattas med en lägre och platt skattesats, har man skapat ett system som ger en liknande progressiv beskattning även för utdelning och kapitalvinst när en delägare anses ha så kallade kvalificerade andelar. 

Aktiva delägare i fåmansföretag. Den som är operativt aktiv i ett fåmansföretag har i regel “kvalificerade andelar” – lagen anger att en delägare har kvalificerade andelar om delägaren varit “verksam i betydande omfattning”. Det finns en mängd rättsfall som förtydligar när någon anses verksam i betydande omfattning, du som driver verksamhet i ett fåmansföretag bör åtminstone utgå från att du anses ha kvalificerade andelar snarare än tvärtom. Notera att en närståendes verksamhet i aktiebolaget påverkar delägaren i fråga, om en närstående anses verksam i betydande omfattning gör även delägaren i fråga det. 

Måste man deklarera sålda aktier?

Anna köpte 500 aktier i november 2009. I juni 2022 sålde hon samtliga aktier.

Har du köpt aktier vid ett tillfälle och sålt alla vid ett tillfälle behöver du inte göra någon genomsnittsberäkning. Detta gäller om det inte skett någon händelse i bolaget som påverkar omkostnadsbeloppet.

När får man pengarna vid försäljning av aktier?

När du inte längre tror på en aktie kan det förstås också vara läge att sälja. Men hur avgör du om en aktie förtjänar din fortsatta tillit? Anledningarna till att man slutar tro på en aktie kan vara många, men det finns vissa principer du kan ta hjälp av för att komma fram till om du fortfarande tror på aktien eller inte.

Hur mycket skatt på 100 000 ISK?

Den som har ett ISK-sparande på 100 000 kr kan behöva skatta närmare en 1000-lapp under 2023. Det enligt regeringens nya budget som innebär att skatten på ISK-sparande förväntas öka med nästan det tredubbla, i takt med en ökad statslåneränta. Skandia har i nya beräkningar kartlagt vad den förväntade skatten innebär för sparande i olika storlekar.

Hur många har över 1 miljon på Avanza?

Snittkapitalet uppgår till 378 381 kronor och mediankapitalet uppgår till 36 436 kronor. Av våra kunders totala sparkapital på 715 miljarder kronor så återfinns strax över 55% i aktier, närmare 30% i fonder och resten i övriga värdepapper och likvida medel/torrt krut.

Hur kan man slippa vinstskatt?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Oavsett om en bostadsrätt överlåts genom arv eller gåva undgår man inte skatten på något sätt. Enligt 44 kap. 21 § inkomstskattelagen innebär en sådan överlåtelse att mottagaren av arvet/gåvan träder in i den tidigare ägarens skattemässiga situation. Detta innebär att den nya ägaren av bostadsrätten inte behöver skatta när arvet/gåvan mottages, men när bostadsrätten vid ett senare tillfälle avyttras ska den nya ägaren skatta på samma sätt som den tidigare ägaren. Din son ska alltså skatta för den vinst som görs på lägenheten oavsett om han får den genom arv eller gåva. Enligt 46 kap. 18 § inkomstskattelagen beskattas 22/30 av vinsten. På detta ska sedan 30 % betalas i skatt (65 kap. 7 § inkomstskattelagen). Något som kan vara värt att tillägga är att gåvor som sker i nära anslutning till arvlåtarens död kan betraktas vara ett testamente vilket innebär att andra arvingar till arvlåtaren kan ha möjlighet att göra anspråk på delar av bostadsrätten (7 kap. 4 § ärvdabalken).

Hur mycket ved får jag sälja utan att betala skatt?

Du redovisar ersättning som du får, i både pengar och i annan form, om du säljer exempelvis frukter eller avverkade träd som kommer från privatbostaden.

 • Säljer du mat från din privatbostad läser du här

Vad menas med 3 12 regeln?

Det här är det regelverk som styr hur investeringar i fåmansbolag ska beskattas och däribland hur fåmansföretagare blir beskattade för utdelning från det egna bolaget eller för kapitalvinst vid försäljning av bolaget. Tidigare fanns bestämmelserna i tredje paragrafen, 12 momentet i lagen om statlig inkomstskatt, vilket gav namnet 3:12-reglerna. Även om bestämmelserna numera finns i inkomstskattelagen har namnet dröjt sig kvar.

Vad händer om man inte deklarerar försäljning av aktier?

Om det företag som du äger aktier i försätts i konkurs eller går i likvidation betraktas det som om du avyttrat (gjort dig av med) aktierna. En aktie anses avyttrad den dag det företag som gett ut aktien försatts i konkurs. Försäljningspriset för dina aktier är då noll kronor. Detta gäller oavsett vilket land företaget kommer ifrån.

Om företaget blivit likviderat får du normalt inte avdrag för förlusten förrän likvidationen är avslutad. Om du får utdelning i likvidationen, tar du upp det beloppet som försäljningspris.

Banker och kreditinstitut lämnar normalt en kontrolluppgift till Skatteverket när du sålt eller löst in aktier. På kontrolluppgiften får du information om försäljningspris för aktierna efter avdrag för försäljningsprovision (courtage), hur många aktier du sålt och namnet på aktierna.

Hur deklarerar man aktier man fått?

När du ska deklarera aktieaffärer gjorda i en depå ska du först räkna fram om du gjort en vinst eller förlust. Det beräknar du genom att ta försäljningspriset - omkostnadsbeloppet = vinst eller förlust.

För att räkna fram omkostnadsbeloppet finns två metoder: genomsnittsmetoden och schablonmetoden. Kortfattat kan man säga att genomsnittsmetoden innebär att du skattar för den faktiska vinsten medan schablon­metoden är en beräkning av skatten på ett fiktivt värde. Även om du känner till det verkliga omkostnads­beloppet får du använda schablon­metoden om du vill. Det är förmånligare att använda schablon­metoden om dina aktier har ökat mer än 400 procent i värde.

Vinsten eller förlusten ska du sedan deklarera i något som kallas en K4-blankett. Om du sålt aktier från en depå under året kommer det stå på din deklaration att du ska fylla i en kompletterande K4-blankett. Om du gjort en förlust kan du kvitta den mot de aktier du sålt med vinst under året. När du deklarerar dina aktier brukar detta räknas ut automatiskt av Skatteverket. De har mer information om hur du kvittar förluster mot vinster (Skatteverket).

Hur deklarerar man försäljning av aktier?

Hur deklarerar du aktier? Hur beskattas de? Vad är skillnaden mellan a- och b-aktier? Och hur kommer du igång med ditt aktiesparande? Frågorna kan vara många när man ska börja spara i aktier. För att hjälpa dig så har vi samlat några av de vanligaste frågorna och svaren. Få en flygande start!

En aktie är en andel i ett företag. Aktiekapitalet är ägarnas egen insats och bolagets finansiella plattform. Om företaget går bra får aktieägarna del i vinsten i förhållande till sin insats i form av utdelning och genom att kvarhållna vinster i bolaget ökar företagets och därmed aktiernas värde. Vad är en aktie?

Får man sälja aktier till vilket pris man vill?

Här nedan kan du läsa om olika mer avancerade tekniker som du kan använda dig av när du köper eller säljer aktier.  Dessa tekniker ger dig större kontroll när du handlar med aktier och jag rekommenderar att du lär dig hur du använder samtliga dessa tekniker.  Om du vill lära dig hur du handlar med aktier framgångsrikt så är det alltid bäst att lära dig hur du använder alla grundläggande verktyg som aktiemäklare på nätet erbjuder.

Att sälja aktier fungerar på exakt samma sätt som att köpa aktier. Ende skillnaden är att när du säljer aktier så kan du bara välja bland de aktier du äger medan du kan köpa vilken aktie som helst.   Du väljer hur många aktier du vill sälja, till vilket pris och som vilken typ av order (fill and kill, fill or kill, dold order) du vill använda dig av precis på samma sätt som du köper en aktie. Om du säljer din aktie så finns pengarna på ditt konto på avstämningsdagen.