:

Är Juristkostnader avdragsgilla?

Innehållsförteckning:

 1. Är Juristkostnader avdragsgilla?
 2. Vilka advokatkostnader är avdragsgilla?
 3. Hur bokför man advokatkostnader?
 4. Kan man göra avdrag för advokatkostnader?
 5. Vilka är ej avdragsgilla kostnader?
 6. Vad är avdragsgill och ej avdragsgill?
 7. Vad är bokförda kostnader som inte ska dras av?
 8. Är det moms på juridiska tjänster?
 9. Hur man bokför i Bokio?
 10. Kan man bli skyldig att betala motpartens advokatkostnader?
 11. Kan man göra avdrag i efterhand?
 12. Vad bokförs på 6991?
 13. Vad bokförs på 7699?
 14. Vad händer om man bokför på fel konto?
 15. Vilka tjänster är momsbefriade?

Är Juristkostnader avdragsgilla?

Avdrag för advokatkostnader och rättegångskostnader regleras inte särskilt i IL. Avdragsrätten får i stället bedömas med hjälp av den allmänna avdragsbestämmelsen i 12 kap. 1 § IL. Av bestämmelsen framgår att utgifter för att förvärva och behålla inkomster i inkomstslaget tjänst ska dras av som kostnad. Man måste också bedöma om det finns någon bestämmelse som hindrar avdraget, exempelvis 9 kap. 2 § IL som säger att avdrag inte kan medges för privata levnadskostnader.

Enligt praxis medges avdrag för styrkta advokat- och rättegångskostnader om man både har

 • förvärvat eller behållit en inkomst, och
 • haft skälig anledning att få saken prövad i en process.

Vid den skattemässiga bedömningen av avdragsrätten måste man väga in samtliga omständigheter i det enskilda fallet, även om den som inleder en process alltid anser sig ha skälig anledning till detta.

Vilka advokatkostnader är avdragsgilla?

Uttag från ISK kan göras när som helst och är i regel kostnadsfria. Det är enkelt att ta ut pengar från ett ISK.

 • Logga in på internetbanken där du har kontot (eller gå till bankkontoret).
 • Begär ett uttag från ditt ISK-konto.
 • Du betalar ingen skatt när du tar ut pengar från ett investeringssparkonto.

För att förstå varför du inte betalar skatt vid uttag från ISK måste vi förklara begreppet schablonintäkt som är centralt för investeringssparkontot.

Hur bokför man advokatkostnader?

bokföras senast påföljande arbetsdag och övriga affärshändelser ska bokföras så snart det kan ske. 

Det finns dock flera möjligheter att senarelägga bokföringen.

Kan man göra avdrag för advokatkostnader?

 • Jobbtvister, RÅ 1954 not 458, RÅ 1945 fi 743, RÅ 1993 ref 34
 • Tvist med beställare, RÅ 1973 fi 1125, RÅ 1969 not 1189
 • Tvist om tomtindelning, RÅ 1973 fi 771
 • Förvärv av fastighet, RÅ 2003 ref 2, jfr RÅ1994 ref 18

Vilka är ej avdragsgilla kostnader?

Kostnader i ett företag är som regel avdragsgilla och inget som företaget behöver skatta för, men det finns även kostnader som företaget inte tillåts göra skatteavdrag för och dessa kallas för ej avdragsgilla (ENG: Non-deductible cost).

Eftersom ej avdragsgilla kostnader påverkar årets resultat avviker bolagsskatten från nominell skatt på 20,6 % vilket innebär att räknar man med 20,6 % på resultat före skatt ger den en annan skattekostnad en den slutligt beräknade och bokförda.

Vad är avdragsgill och ej avdragsgill?

Kostnader i ett företag är som regel avdragsgilla och inget som företaget behöver skatta för, men det finns även kostnader som företaget inte tillåts göra skatteavdrag för och dessa kallas för ej avdragsgilla (ENG: Non-deductible cost).

Eftersom ej avdragsgilla kostnader påverkar årets resultat avviker bolagsskatten från nominell skatt på 20,6 % vilket innebär att räknar man med 20,6 % på resultat före skatt ger den en annan skattekostnad en den slutligt beräknade och bokförda.

Vad är bokförda kostnader som inte ska dras av?

Till kostnader som inte är avdragsgilla kan höra kostnadsräntor på skattekonto, föreningsavgifter, viss representation, gåvor, böter, skattetillägg, restavgifter.

Vid SIE-import från bokföringen föreslås belopp från följande konton vara sådana kostnader som inte ska dras av:

Är det moms på juridiska tjänster?

En redovisningsenhet som anlitar externa advokater och jurister för hjälp i rättstvister eller för juridisk rådgivning har externa utgifter för advokatarvoden.

Advokater och jurister kan hjälpa en redovisningsenhet med rättstvister, att skriva avtal, att tolka lagar och avtal, att stämma andra personer, att svara på frågor om juridik, att fastställa betalningsförelägganden och att försätta kunder i konkurs med mera. Advokater och jurister kräver advokatarvode som ersättning för sina tjänster och advokatarvodet bestäms normalt av ett timpris multiplicerat med utnyttjad tid.

Hur man bokför i Bokio?

Bokio erbjuder ett system för enklare bokföring. Deras idé är att bokföring visst går att sköta på ett enkelt sätt, och har därför fokuserat på just det när de byggt sitt gränssnitt för dig som kund. Men de tror också på automatisering och försöker även förenkla din vardag.

Deras idé är att du fotar in dina underlag, och med hjälp av bokföringsmallar själv kan bokföra alla underlag. Använder du Bokios företagskort och betalkonto sker ännu mer automatiskt. Ett plus är att dessa ingår om du är betalande kund. Det gör även enkel lönehantering och ett faktureringsprogram.

Kan man bli skyldig att betala motpartens advokatkostnader?

Ett tvistemål kan ge upphov till en hel del kostnader, men hur mycket du måste betala beror på om det är du som vinner eller förlorar rättegången. Dessutom finns det oftast möjlighet att få hjälp med rättegångskostnaderna via rättskyddet som ingår i de flesta hemförsäkringar. Ersättningen man har rätt till täcker generellt 80 % av rättegångskostnader mellan 75 000 och 250 000 kr. Du som inte har någon hemförsäkring kan i vissa fall även få rättshjälp från staten. Då gäller bland annat att du inte får ha en årlig inkomst på mer än 260 000 kr.

Generellt gäller att du som förlorar ett tvistemål måste betala även vinnarens rättegångskostnader. Däremot finns det något som kallas för småmål, och till denna kategori hör de mål som rör krav på mindre än ett halvt prisbasbelopp, dvs. 26 250 kr. Då kan man inte få lika mycket i ersättning som vid vanliga tvistemål. I annat fall måste rättegångskostnaderna bland annat täcka arvoden till ombud och förberedandet av rättegången. Om tvistemålet handlar om en konflikt inom familjen får däremot varje part betala sina rättegångskostnader separat.

Förlikning innebär att parterna med hjälp av en domare gör ett försök att komma överens med varandra innan parterna väljer att gå vidare till domstol. Det anges i 42 kapitlet rättegångsbalken att rätten ska försöka få parterna att förlikas eller på annat sätt komma överens, om det inte är så att det är olämpligt med en överenskommelse i just det målet. Vidare anges i förarbetet till rättegångsbalken att domstolen ska ha konkreta skäl, för att parterna inte ska tilldelas möjlighet att förlikas istället för att direkt avgöra saken i domstol.

En förlikningsförhandling kan gå till på lite olika sätt, men det vanligaste sättet är utifrån göteborgsmodellen. Med den modellen går förhandlingen till så att domaren först har en diskussion med dig och ditt eventuella ombud. Sedan går ni ut ur rummet och motparten med dennes eventuella ombud för därefter en diskussion med domaren. På det sättet växlar ni tills dess att du och din motpart är överens, eller nått en förlikning som det också kallas. Att parterna för diskussion med domaren en och en, har visat sig vara mer effektivt än om parterna för diskussion med domaren samtidigt. Vilken part som ska få börja diskutera med domaren får avgöras från fall till fall.

Kan man göra avdrag i efterhand?

Skicka in en begäran om omprövning till Skatteverket. Det kan använda blanketten Begäran om omprövning (SKV 6891) eller skriva ett brev. Glöm inte att skriva under begäran.

Du bör även bifoga underlag som visar hur du kommit fram till de belopp du redovisar, exempelvis en K4 bilaga och årssammandrag för varje aktuellt år.

Vad bokförs på 6991?

Du har anordnat en konferens och slutfakturan landar på 50 000 kr inklusive moms. Momsen är 25% och blir då 10 000 kr. Du bokför enligt kontantmetoden. Om du bokför enligt faktureringsmetoden byter du ut konto 1930 Företagskonto i exemplet till konto 2440 Leverantörsskulder.

Vilket kostnadskonto du använder beror på syftet med konferensen. I exemplet antar vi att ni har varit på en kongress och kostnaden avser då utbildning.

När du har en konferens med dina anställda är det inte bara själva utbildningen som kommer dyka upp som kostnad. Till exempel kan det tillkomma kostnader för resor, kost och logi med mera. I så fall behöver du välja det konto som passar för den specifika händelsen.

Vad bokförs på 7699?

Fika dvs kaffe, te och tilltugg räknas som en skattefri personalförmån. Kostnaden bokförs på konto 7699 Övriga personalkostnader, direkt mot 1930 Kassa. Se utförliga exempel nedan.

Nedan följer ett enkelt exempel där vi köper kaffe, bullar, te och några äpplen för allt som allt 336 kr. Det bokförs på följande sätt.

Vad händer om man bokför på fel konto?

Vad händer om jag inte har någon bokföring?

Det är brottsligt att inte ha någon bokföring. Reglerna om att alla som driver ett företag ska ha bokföring finns i en lag som heter Bokföringslagen. Om du bryter mot den lagen begår du bokföringsbrott.

Vilka tjänster är momsbefriade?

All försäljning av varor och tjänster är i regel momspliktig om den sker i form av affärsverksamhet. I mervärdesskattelagen definieras dock separat vilka varors eller tjänsters försäljning är momsfri.

Momsfria är bland annat: