:

Vad innebär juridiskt?

Innehållsförteckning:

 1. Vad innebär juridiskt?
 2. Hur mycket kostar juridisk rådgivning?
 3. Vad är juridiska konsekvenser?
 4. Vad betyder åberopa juridik?
 5. Vad är skillnaden mellan juridisk och jurist?
 6. Vad är juridiskt ansvar?
 7. Kan man få gratis juridisk hjälp?
 8. Hur löser man juridiska problem?
 9. Kan en advokat åberopa?
 10. Kan en dom omprövas?
 11. Är en advokat en jurist?
 12. Hur mycket kostar en advokat i timmen?
 13. Vilka skyldigheter har man som förälder?
 14. Vem kan vara juridiskt ombud?
 15. Hur mycket kostar en jurist i timmen?

Vad innebär juridiskt?

Alla som är ett rättssubjekt kan vara del i ett avtal. Inom svensk rätt finns det två olika rättssubjekt; fysiska personer och juridiska personer. En fysisk person är en helt vanlig individ medan en fysisk person inte är något som man kan ”ta på”. Så vad definieras då som en juridisk person?

En juridisk person har genom rättsordningen fått status som ett rättssubjekt och kan kännetecknas av att ha både skyldigheter, rättigheter och även förmågan att bli påverkade av ett avtal. Detta medför att en juridisk person kan ådra sig skyldigheter men även förvärva vissa rättigheter samtidigt som en juridisk person kan påverka och påverkas av ett avtal.

Hur mycket kostar juridisk rådgivning?

För att förebygga konflikter och hålla ordning på relationerna i familjen är det klokt att upprätta juridiska dokument som reglerar hur du vill ha det i olika situationer. Hos oss kan du få hjälp att skapa avtal online eller tillsammans med en jurist via telefon- eller videomöte. Så det finns ingen anledning att acceptera eller anlita en jurist som inte kan erbjuda ett fast pris för till exempel ett samboavtal, testamente, äktenskapsförord eller gåvobrev.

Vid en tvist är det dock svårare: ingen kan på förhand kan veta hur mycket arbete som krävs för att lösa tvisten eller få den avgjord i domstol. Vanligen tar juristen därför betalt per timme och redovisar all upparbetad tid som faktureras löpande under tvisten. Det är domstolen som bedömer skäligheten av upparbetad tid i tvisten och det finns flera möjliga vägar där du kan få hjälp att finansiera ett eget juridiskt ombud i tvist.

De allra flesta har en hemförsäkring med rättsskydd som täcker kostnaderna för en jurist om man hamnar i en domstolstvist. Det kan gälla en tvist med grannen, en släkting du lånat ut pengar till men inte får återbetalt eller en tvist om barn eller arv. Hos i princip alla försäkringsbolag ingår rättsskydd i hemförsäkringen utan att du behöver betala någon extra avgift. I dina försäkringsvillkor framgår om rättsskydd ingår och vilka krav som ställs för att du ska få rätt till hjälp. Den jurist du kontaktar bör vara behjälplig med att undersöka detta och även ordna med din ansökan om rättsskydd till försäkringsbolaget. Rättsskyddet täcker oftast mellan 80-90 procent av juristens kostnader upp till ett varje år fastställt maxtimpris som kallas rättshjälpstaxa. För 2021 är maxbeloppet 1 781 kr/tim.

Vad är juridiska konsekvenser?

Straffrätten behandlar brott och konsekvensen av att begå brott. I straffrätten ingår vilka gärningar som är straffbelagda, vad som krävs för att någon ska anses ha begått ett brott, under vilka förutsättningar gärningsmannen kan dömas för brottet samt vilket straff och andra påföljder som kan bli aktuella. Att begå ett brott kan leda till både skadeståndsansvar och straffrättsligt ansvar. Utgångspunkten inom svensk rätt är att en person är oskyldig tills motsatsen har bevisats, detta kallas för oskyldighetspresumtionen.

Brottsbegreppet

Vad betyder åberopa juridik?

Den som vill att domstolen ska avgöra t.ex. en tvist är den som väcker talan genom att skriva till domstolen.

Den handling som ges in till domstolen där en part begär att domstolen ska fastställa något rättsförhållande eller att domstolen ska ålägga någon till exempelt en arbetsgivare att fullgöra något till exemplet betala skadestånd. Det finns regler i rättegångsbalken om vad som ska framgå av en stämningsansökan.

Domstolen utfärdar så kallad stämning. Stämningen är en uppmaning till motparten att svara på det som käranden (den som väckt talan) har begärt.

Efter det att domstolen utfärdat stämning kommer domstolen att handlägga ärendet genom att båda parter redovisar sin inställning till de uppgifter som lämnas av respektive part.

Vad är skillnaden mellan juridisk och jurist?

För att bli advokat krävs först att man genomgår en vanligtvis fyra och ett halvt eller fem år lång universitetsutbildning och tar en juristexamen. Man måste också ha minst tre års erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete.

Advokater måste följa god advokatsed. Reglerna om god advokatsed är ett ramverk som vägleder i frågor om bland annat advokatens yrkesetik, roll och skyldigheter. Den kan behandla frågor som hur en advokatfirma ska styras eller hur advokaten ska beräkna sitt arvode.

Advokater står dessutom under tillsyn av Sveriges advokatsamfund, oftast kallat Advokatsamfundet. Det är en organisation för advokater som bland annat ser till att Sveriges advokater följer god advokatsed. Om en advokat bryter mot god advokatsed kan Advokatsamfundet tilldela advokaten en erinran, varning och straffavgift eller uteslutning.

Vad är juridiskt ansvar?

Begreppet juridisk person används för att beskriva företag, verksamheter eller organisationer som har samma juridiska rättigheter och skyldigheter som en fysisk person. Det innebär att det juridiska ansvaret tillskrivs verksamheten snarare än ägarna eller de anställda. Ett exempel på detta är att stämningsansökan vid tvistemål mellan två aktiebolag, företrädesvis ställs mot bolaget istället för mot enskilda chefer eller anställda. En enskild firma är inte en juridisk person; däremot är följande olika juridiska företagsformer: Aktiebolag, Handelsbolag och Ekonomisk förening.

Däremot är det inte sant att företagsledare och styrelseledamöter helt kan slippa undan ett personligt ansvar genom att vara verksamma inom exempelvis ett aktiebolag.  Den verkställande direktören har huvudansvar för att ett företags finanser och verksamhet hålls i god ordning, men samtliga styrelseledamöter har ett gemensamt ansvar för företagets förvaltning. Vid fusk och oegentligheter kan rätten bedöma att styrelseledamöter i t.ex. ett aktiebolag har personligt ansvar för de skador som uppstått.

Kan man få gratis juridisk hjälp?

Rådgivning är ett möte med en advokat eller annan jurist där du får möjlighet att berätta om ditt ärende och din situation. Advokaten sätter sig in i ditt ärende för att ge råd och göra en juridisk bedömning av ditt behov av rättshjälp.

Hur löser man juridiska problem?

Verktyget för att lösa juridiska problem

Juridik är ju som bekant läran om hur rättsreglerna kan förstås och användas. Juristens uppgift är inte bara att ha kunskap om hur olika lagregler lyder, utan framför allt att kunna tolka och tillämpa lagen. För att kunna tolka lagen måste juristen känna till hur lagregler kommer till och hur de är uppbyggda. Ifråga om tillämpningen av lagarna är det ett viktigt rättssäkerhetskrav att den är förutsebar. Samtidigt är det önskvärt att lösningen i varje enskilt fall upplevs som rättvis och moraliskt rimlig. Allt detta kan sammanfattas i hur en jurist arbetar för att lösa juridiska problem. Kortfattat består den juridiska metoden av fyra olika delar.

Kan en advokat åberopa?

Kommunikation med bolagsjurister omfattas inte av EU:s sekretesskydd för advokater, även om bolagsjuristen är ledamot av sitt lands advokatorganisation. Det här fastslog EU-domstolen, som i september kom med sin dom i det omdiskuterade så kallade Akzo Nobel-målet.

Frågan om vem som kan åberopa advokatsekretess är grundläggande i Akzo Nobel-målet, som har sin grund i EU-kommissionens utredning av en misstänkt kartell i början av 2000-talet. Under en undersökning av företaget Akzo Nobels lokaler i Storbritannien lät kommissionen kopiera e-post som utväxlats mellan vd och en bolagsjurist. Bolagsjuristen var ledamot av Nederländernas advokatsamfund, och åberopade advokatsekretess.

Kan en dom omprövas?

En av få möjligheter som finns att angripa en lagakraftvunnen dom är att med stöd av nya omständigheter eller bevis ansöka om resning. Ett beslut om resning innebär att den gamla domen upphävs och att det normalt blir en ny rättegång.

När det gäller en dom som har meddelats av en hovrätt är det Högsta domstolen som beslutar om resning. Om det är klart att det inte finns skäl för att bevilja resning kan Högsta domstolen direkt avslå ansökan. I andra fall ska riksåklagaren yttra sig över ansökan.

Riksåklagaren kan i vissa fall besluta att återuppta förundersökningen och ansöka om resning men det krävs att det finns nya bevis eller omständigheter i ärendet som inte har prövats av domstol i den tidigare rättegången.

När det gäller en dom som har meddelats av en tingsrätt är det den hovrätt som tingsrätten hör till som beslutar om resning. I sådana fall är det  en åklagare vid den åklagarkammare som hör till tingsrätten som är motpart i resningsärendet.

Är en advokat en jurist?

Det ställs höga krav på den som vill kalla sig advokat. Förutom juridisk utbildning krävs också praktisk erfarenhet och lämplighet för yrket, och godkänt resultat på advokatexamen. Advokaterna är också skyldiga att upprätthålla och vidareutveckla sin yrkeskompetens. I praktiken innebär detta att alla advokater måste delta i minst 18 timmars utbildning varje år. Alla advokater omfattas också av ett obligatoriskt försäkringsskydd, som skyddar klienten om något går fel.

Eftersom kraven för att få bli advokat är höga, och advokaterna dessutom står under fortlöpande tillsyn i arbetet, är advokattiteln en kvalitetsstämpel.

Hur mycket kostar en advokat i timmen?

Hej,

Min exfru har stämt mig på vårdanden om våra barn. Jag har jättedålig ekonomi och är nu orolig att jag inte skall ha råd att betala för en advokat. Hur mycket kostar en vårdnadstvist? Jag har hört att man kan använda hemförsäkringen, stämmer det och hur går jag till väga?

Vilka skyldigheter har man som förälder?

Familj & barn

Barnens föräldrar är skilda och har gemensam vårdnad. Barnet bor hos mamman på 100% eftersom pappan jobbar inom vården och säger att han jobbar flera helger i rad och under veckan och inte kan ta barnet på grund av detta. Han säger även att han bara kan ha barnet när han själv kan. Om barnet behöver gå till läkaren eller skolsamtal så säger pappan att han inte kan för att han jobbar och att det påverkar hans ekonomi. Jag säger då att man har rätt att vabba, men han säger att det ej går. Frågan är, har han rätt att säga så och bara hämta barnet när han själv kan?

Vem kan vara juridiskt ombud?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När det rör sig om så kallade tvistemål, vilket jag antar att du syftar på med "rättstvist", så finns det i 12 kap rättegångsbalken (RB) bestämmelser om parternas ombud. De kraven som finns är att ombudet med hänsyn till redbarhet, insikter och tidigare erfarenheter är lämplig att vara ombud i målet. Personen måste dessutom vara över 18 år, inte vara ställd under förvaltarskap och inte heller satt i konkurs, 12 kap 2 § RB. Detta innebär vidare att det föreslagna ombudet inte ska ha dömts för grövre brottslighet, att personen behärskar svenska språket och har en viss praktisk erfarenhet av rättegångsförfarandet. Dock finns det inget krav på att personen ska ha juristexamen. Det är rätten som avgör om en person är lämplig. Om de inte finner att det föreslagna ombudet uppfyller kriterierna kan de avvisa förslaget på ombud. Ju mer komplicerat målet är, desto högre krav ställs dessutom på ombudet.

Hur mycket kostar en jurist i timmen?

När en situation uppstår där du behöver anlita en jurist eller advokat skapar det naturligtvis en oro för vad det kan komma att kosta.

Förvaltningsjuristerna tar betalt för den tid det tar att utföra ert ärende från början till slut, vilket innefattar tid för uppstart, rådgivningsmöten, telefonsamtal, e-post, utredningsarbete, upprättande av handlingar, färdigställande m.m.

I många fall finns det möjlighet till stöd för att täcka kostnaderna som uppstår – antingen genom ditt försäkringsbolag (rättsskydd) eller också genom statlig rättshjälp.