:

Vad innebär det att jämka ett avtal?

Innehållsförteckning:

 1. Vad innebär det att jämka ett avtal?
 2. När kan man jämka ett avtal?
 3. Vilken bestämmelse används för att jämka avtal?
 4. På vilka grunder kan ett avtal ogiltigförklaras?
 5. Är det värt att jämka?
 6. Hur gör man för att jämka?
 7. När är det värt att jämka?
 8. När anses ett avtal vara ogiltigt?
 9. Får man ändra ett avtal?
 10. Vad krävs för att ett avtal ska vara giltigt?
 11. Vad krävs för jämkning?
 12. Vad krävs för att få jämkning?
 13. Måste man ansöka om jämkning?
 14. Kan man bryta ett skriftligt avtal?
 15. Kan man ångra sig i ett avtal?

Vad innebär det att jämka ett avtal?

Ibland kan ett avtal ogiltigförklaras genom de så kallade generalklausulerna som finns i avtalslagens tredje kapitel. Syftet är att omfatta sådana situationer som inte finns direkt uttryckt i avtalslagen. Detta leder till att klausulen har ett ganska omfattande och stort tillämpningsområde. 

36 § AvtL, även kallad den stora generalklausulen, gör det möjligt för dig att jämka, alltså ändra eller korrigera ett avtal. Den ger dig även möjlighet att lämna ett avtal helt och hållet eller ogiltigförklara andra rättshandlingar som inte är att anse skäliga. För att man ska kunna använda sig av denna generalklausul förutsätter man dock att det finns ett avtalsvillkor eller liknande som är oskälig. Till exempel skulle det kunna vara ett oskäligt beteende i samband med omständigheter när avtalet ingicks, om ett visst avtalsvillkor är oskäligt i sig själv eller om avtalet är att anses vara oskäligt efter själva avtalets redan har sluts. Med andra ord skulle man kunna säga att 36 § AvtL är ett undantag från huvudregeln om att avtal ska hållas (pacta sunt servanda).

När kan man jämka ett avtal?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Då vi har avtalsfrihet finns det ett begränsat antal regler som påverkar ingångna köpeavtal. Lagen som reglerar avtals giltighet är Avtalslagen (AvtL). Den kan du hitta här. Eftersom du beskriver din svärfar som mycket förvirrad, så kommer jag även redogöra för lagen Lag (1924:323) om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning, som du kan hitta här. Jag inleder med en redogörelse för gällande rätt och beskriver sedan hur det kan påverka din svärfar och vad ni kan göra.

Vilken bestämmelse används för att jämka avtal?

En rättsligt bindande överenskommelse mellan två parter om deras rättigheter och skyldigheter gentemot varandra.

Formerna för att ingå ett avtal kan skilja sig åt beroende på vad avtalet handlar om, och hur förutsättningarna för ingående ser ut. Det finns tre huvudsakliga sätt att ingå ett avtal på:

På vilka grunder kan ett avtal ogiltigförklaras?

Köpa, hyra ut & sälja

Hej Jag har skrivt på ett överlåtelseavtal på våran bostadsrätt som min ex fru kastade framför näsan på mig medans hon hade 2 grannar som vittnen som var väldigt intimiderande. Jag trodde det var ett skämt Förstog inte vad som hände Jag undrar om man kan göra så?

Är det värt att jämka?

Att skattejämka innebär helt enkelt att du justerar ditt skatteavdrag under året och betalar mindre i skatt varje månad under det aktuella inkomståret, i stället för att deklarera skatteavdraget efterföljande inkomstår. Jämkningen påverkar med andra ord egentligen inte hur mycket avdrag du får, utan snarare när du får det.  

Tänk på att inte skattejämka för stora belopp. Då kan du nämligen få kvarskatt, vilket innebär att du måste betala tillbaka det du har jämkat för.

Hur gör man för att jämka?

 • lämna ansökan om jämkning
 • lämna ansökan om jämkning för nästa år
 • se ditt aktuella beslut om preliminär A-skatt
 • avsluta pågående jämkning.

Ansökningar för nästa år kan göras från den 1 oktober. Om du har ansökt om jämkning för nästa år och är ansluten till en digital brevlåda får du beslutet i mitten av december. Annars skickas det med post till din folkbokföringsadress i början av januari.

När är det värt att jämka?

Skattejämkning innebär att en förbetald preliminär skatt justeras till att vara högre eller lägre än enligt skattetabellen. Det är vanligt att personer som har flera arbetsgivare eller en lön som varierar kraftigt under årets lopp väljer att jämka. Genom att jämka slipper du riskera kvarskatt eller att betala för mycket skatt under året.

När anses ett avtal vara ogiltigt?

 • vilka som träffar överenskommelsen
 • vad som ska utföras/levereras och hur detta ska göras
 • eventuella undantag till avtalet som annars skulle kunna förväntas ingå

 • var tjänsten ska utföras eller varan levereras
 • när tjänsten ska utföras eller varan levereras
 • pris för tjänsten eller varan
 • när betalning ska ske
 • vad konsekvenserna blir om det uppstår försening

Det går att göra ändringar och tillägg i ett avtal i efterhand men då krävs det att båda parterna är överens.

Avtalsvillkoren som du erbjuder konsumenter måste vara skäliga. Det innebär bland annat att de följer de lagar och regler som finns. Avtalslagen och avtalsvillkorslagen är de centrala lagarna du behöver ha koll på när du utformar dina avtal. Men du behöver självklart även ha koll på övrig konsumenträttslig lagstiftning, så att inte villkoren i avtalet bryter mot dem. Till exempel konsumenttjänstlagen och konsumentköplagen. Utöver dessa lagar finns det, inom vissa områden och branscher, allmänna avtalsvillkor som är överenskomna med Konsumentverket.

I grå listan (sidan 13) som finns i Liten laghund 2019 kan du läsa om avtalsvillkor som typiskt sett är oskäliga. Grå listan är en bilaga till direktiv 93/13/EEG, det direktiv som är grunden till avtalsvillkorslagen.

Får man ändra ett avtal?

Hej,

Frågan om avtalsvillkor får ändras under tiden mellan anbudstidens slut och då ett avtal ingås är inte reglerad i lag. Frågan har inte prövats av högsta instans. I sammanhanget kan dock nämnas att frågan om vad som gäller när ett leverantörsbyte sker under ett pågående upphandlingsförfarande har prövats av Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 5090–18. I avgörandet såg inte domstolen något hinder mot att genomföra ett leverantörsbyte under en pågående upphandling. Avgörandet talar för att reglerna om vilka ändringar som får göras efter att ett avtal ingåtts skulle kunna ge stöd för att göra ändringar efter att anbudstiden löpt ut men innan avtalet blir bindande.

Vad krävs för att ett avtal ska vara giltigt?

Jämkning betyder att din arbetsgivare gör ett lägre eller högre avdrag för skatt än vad som framgår av skattetabellen. För att det preliminära skatteavdraget enligt skattetabell ska stämma med den slutliga skatten krävs att din inkomst är lika stor hela året, att du endast får lön från en arbetsgivare och att du inte har några avdrag utöver grundavdraget.

Om du har inkomster från fler än ett håll (till exempel Försäkringskassan eller ytterligare arbetsgivare), endast jobbar en del av året tex om du är student eller föräldraledig eller har lån som du får göra ränteavdrag på (eller andra avdrag såsom arbetsresor med egen bil och kapitalvinster/förluster) riskerar dina skatteinbetalningar att bli fel. Genom att jämka kan du se till att skatten som dras under året stämmer överens med den slutliga skatten. Rätt skatt dras direkt och du får varken kvarskatt eller pengar tillbaka - skatten regleras istället varje månad.

I slutändan betalar du samma summa i skatt, men jämkning kan göra att du slipper kvarskatt alternativt att låna ut pengar till staten gratis. Får du kvarskatt har du betalat för lite skatt under året, och får du tvärtom tillbaka på skatten har du betalat onödigt mycket skatt. Handlar det om stora summor är det smartare att jämka.

Om din jämkning gör att du betalar mindre skatt varje månad kan du ta hand om pengarna själv och få ränta på dem under året istället för att de sitter låsta på ditt skattekonto med noll procent i ränta. Du kan använda pengarna, placera dem på ett sparkonto med ränta, köpa aktier eller fonder, amortera på lån eller placera pengarna på något annat sätt.

Vad krävs för jämkning?

Jämkning betyder att din arbetsgivare gör ett lägre eller högre avdrag för skatt än vad som framgår av skattetabellen. För att det preliminära skatteavdraget enligt skattetabell ska stämma med den slutliga skatten krävs att din inkomst är lika stor hela året, att du endast får lön från en arbetsgivare och att du inte har några avdrag utöver grundavdraget.

Om du har inkomster från fler än ett håll (till exempel Försäkringskassan eller ytterligare arbetsgivare), endast jobbar en del av året tex om du är student eller föräldraledig eller har lån som du får göra ränteavdrag på (eller andra avdrag såsom arbetsresor med egen bil och kapitalvinster/förluster) riskerar dina skatteinbetalningar att bli fel. Genom att jämka kan du se till att skatten som dras under året stämmer överens med den slutliga skatten. Rätt skatt dras direkt och du får varken kvarskatt eller pengar tillbaka - skatten regleras istället varje månad.

I slutändan betalar du samma summa i skatt, men jämkning kan göra att du slipper kvarskatt alternativt att låna ut pengar till staten gratis. Får du kvarskatt har du betalat för lite skatt under året, och får du tvärtom tillbaka på skatten har du betalat onödigt mycket skatt. Handlar det om stora summor är det smartare att jämka.

Om din jämkning gör att du betalar mindre skatt varje månad kan du ta hand om pengarna själv och få ränta på dem under året istället för att de sitter låsta på ditt skattekonto med noll procent i ränta. Du kan använda pengarna, placera dem på ett sparkonto med ränta, köpa aktier eller fonder, amortera på lån eller placera pengarna på något annat sätt.

Vad krävs för att få jämkning?

Skattejämkning innebär att en förbetald preliminär skatt justeras till att vara högre eller lägre än enligt skattetabellen. Det är vanligt att personer som har flera arbetsgivare eller en lön som varierar kraftigt under årets lopp väljer att jämka. Genom att jämka slipper du riskera kvarskatt eller att betala för mycket skatt under året.

Måste man ansöka om jämkning?

Det kan finnas motiv för att lämna jämkningsansökan om du:

 • har inkomst under endast en del av året, till exempel om du sommarjobbar eller har ränteutgifter
 • har avdragsgilla kostnader för resor mellan din bostad och ditt arbete.

Ovanstående är exempel som kan leda till att det skatteavdrag som din eller dina arbetsgivare gör på dina inkomster blir för högt för dig totalt sett. Den arbetsgivare som betalar ut den högsta inkomsten (huvudutbetalaren) ska göra skatteavdrag enligt skattetabell och där tas ingen hänsyn till ränteutgifter och avdragsgilla kostnader. En annan förutsättning är att du har jämna inkomster över året, varför det kan vara aktuellt att jämka om du endast har inkomst under en del av året.

Kan man bryta ett skriftligt avtal?

Den som bryter ett avtal måste visa att detta beror på ett väsentligt kontraktsbrott från den andra partens sida. Den som bryter ett avtal och inte kan visa detta ska ersätta den andra parten för skador som uppstår, och i vissa fall även för utebliven vinst.

Kan man ångra sig i ett avtal?

Du kan själv kontrollera vilka typer av cookies du vill acceptera genom att ta ställning nedan. Läs mer här

Cookies