:

Vad menas med offentlig finansiering?

Innehållsförteckning:

 1. Vad menas med offentlig finansiering?
 2. Vilka ingår i den offentliga sektorn?
 3. Är bidrag från Vinnova skattepliktigt?
 4. Vad är den offentliga sektorn och hur finansieras den?
 5. Hur kan ett företag få finansiering?
 6. Hur får den offentliga sektorn in pengar?
 7. Vilka 3 delar ingår i den offentliga sektorn?
 8. Vilka bidrag är skattefria?
 9. Vad är offentliga bidrag?
 10. Var får offentliga sektorn in sina pengar?
 11. Vilka bidrag kan man få som företagare?
 12. Kan man startar ett företag utan pengar?
 13. Vem beslutar hur pengarna i den offentliga sektorn ska användas?
 14. Vad använder offentliga sektorn pengar till?
 15. Vad kan jag få för bidrag?

Vad menas med offentlig finansiering?

Det finns olika typer av offentlig finansiering, där finansieringsform och villkor för stöd varierar beroende på program.

 • Bidrag: Bidrag utan krav på ägande eller återbetalning är den vanligaste formen av offentlig finansiering. Återbetalning kan dock bli aktuellt om bidraget inte används till ett avtalat specifikt projekt eller om överenskomna projektplaner frångås. Exempel på stöd: Forsknings- och utvecklingsprojekt från VINNOVA eller EU-kommissionen.
 • Mjuka lån: Lån som exempelvis kan efterskänkas mot godkänd projektrapportering och en godkänd kostnadsredovisning eller som kan efterskänkas om projektet läggs ner på grund av skäl som den sökande inte kan råda över. Exempel på stöd: Stöd till utlandsetablering eller projektexport från Nordiska Projektexportfonden (NOPEF).
 • Lån från offentliga finansiärer: Lån för viss typ av investeringar. Exempel på stöd: Lån till miljöprojekt från Nordiska Investeringsbanken (NIB) eller Europeiska Investeringsbanken (EIB).
 • Riskkapital från offentliga aktörer: Riskkapital för viss typ av investeringar: Exempel på stöd: Riskkapital till internationaliseringsprojekt i vissa länder utanför Sverige från Swedfund eller Nefco. Mer om riskkapital HÄR.

Vilka ingår i den offentliga sektorn?

Svenska staten består utav statschefen, riksdag, och regering. Även förvaltningsmyndigheter och domstolar ingår i staten.

 • Statschef är kungen, Kung Carl den XVI Gustaf.
 • Riksdag består utav de politiska partier som svenska folket valt vid riksdagsval.
 • Regering är det parti eller partier som valts utav svenska folket att leda landet.

Ja, staten äger många företag helt eller delvis. När det gäller statliga bolag så handlar det mest om att staten har kontroll över aktierna. Staten kan även driva företag i vinstsyfte, vilket ger mer pengar till statsbudgeten eller också drivs företaget som ett monopol med kommersiellt syfte.

Är bidrag från Vinnova skattepliktigt?

EU:s statsstödsregler sätter ramarna för medlemsstaternas möjligheter att stödja verksamheter med offentliga medel. 

Reglerna utgår från den EU-rättsliga huvudprincipen att statligt stöd till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet normalt sett snedvrider konkurrensen. Men undantag finns – däribland visst stöd till forskning, utveckling och innovation.

Vinnovas bestämmelser om statligt stöd finns i regeringens förordning (2015:208) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation, även kallad "Stödordningen". Den hänvisar till EU-kommissionens förordning om allmänna gruppundantag (GBER) och kommissionens förordningen om stöd av mindre betydelse.

Vad är den offentliga sektorn och hur finansieras den?

Den offentliga sektorn omfattar statens, kommunernas och regionernas verksamheter och är till stor del skattefinansierad. Exempel på verksamheter inom den offentliga sektorn är vård och omsorg, utbildning, försvarsmakten och infrastruktur.

Den offentliga sektorn kallas ibland för den gemensamma sektorn och inkluderar statens, kommunernas och regionernas verksamheter. I den offentliga sektorn finns sådana funktioner som alla medborgare använder och har nytta av. Det kan gälla allt från till exempel skola, vård och omsorg till brandskydd, försvar och gator. Den offentliga sektorn finansieras till stor del av skatter men även av bidrag, avgifter och lån. Omfattning och uppbyggnad av den gemensamma sektorn varierar mellan olika länder, tidsepoker och ideologiska värderingar.

Hur kan ett företag få finansiering?

För att driva ett företag behövs i de allra flesta fall någon typ av finansiering, med andra ord kapitalanskaffning. Framförallt vid starten och vid större investeringar behövs finansiering. 

Finansiering behövs också om man ser att det går att öka lönsamheten till exempel genom att effektivisera tillverkningsprocesserna eller vill att företaget ska växa. Om företagaren själv inte kan finansiera starten eller utvecklingen av företaget på egen hand finns alternativet att vända sig till en finansiär, men i första hand är det företagets ägare som ska stå för den ekonomiska risken genom att satsa eget kapital. De externa finansieringsformerna kan delas in i lån, riskkapital och bidrag. Banker och andra låneinstitut erbjuder ofta företagslån.

Hur får den offentliga sektorn in pengar?

Som sagt så syftar man i de allra flesta fall på ett samhälles cirkel av olika ekonomiska tillgångar, det vill säga hur det ekonomiska systemet ser ut och hur det tar sig runt. I det systemet räknar man in ekonomiska tillgångar som pengar, värdepapper, varor och tjänster, och arbeten. Tanken med det här begreppet är att man vill få en översiktlig bild av hur samhället går runt och vad som finns att ta del av. Vanligt är att man redovisar det ekonomiska kretsloppet genom att rita upp diagram för att illustrera de olika ekonomiska tillgångarna och hur de cirkulerar mellan de olika ekonomiska aktörerna.

Begreppet om det ekonomiska kretsloppet är alltså inte så mycket mer komplicerat än det som man så ofta fick gå igenom på samhällskunskapen i skolan, bara med skillnaden att man nu måste förstå hur det ska appliceras i den verkliga världen och den rådande samhällsekonomin.

Vilka 3 delar ingår i den offentliga sektorn?

Svensk offentlig sektor är omfattande och syftar till att erbjuda Sveriges invånare en trygg, effektiv och välfungerande välfärd. Offentlig sektor erbjuder en mängd tjänster, bland annat inom hälso- och sjukvård, utbildning, rättsväsende och äldreomsorg. De verksamheter inom stat, kommuner och regioner som till största del finansieras med hjälp av offentliga medel (skattepengar) samt kontrolleras av det offentliga ingår i offentlig sektor. 

Vill du ha nyheter direkt i din inkorg som berör offentlig sektor? Tendiums nyhetssvep bevakar marknaden och samlar de viktigaste nyheterna inom offentlig sektor, digitalisering, upphandling och AI varje vecka.

Offentlig upphandling omsätter årligen drygt 800 miljarder kronor. Offentlig sektor köper alltså in varor och tjänster för en enorm summa pengar varje år. Med tanke på den omfattande marknaden och att offentlig upphandling finansieras av skattepengar, är det inte konstigt att offentlig sektor är skyldig att följa detaljerade regler vid inköpsprocessen. Reglerna för offentlig upphandling finns bland annat i lagen om offentlig upphandling, men det finns fler lagar än så, och beroende på vad den offentliga sektorn köper in kommer olika lagar att bli aktuella.

Vilka bidrag är skattefria?

Du ansöker om äldreförsörjningsstöd på samma ansökan som för bostadstillägg. Du ansöker alltså om båda förmånerna samtidigt. Äldreförsörjningsstöd beviljas för en period av högst tolv månader i taget. Sedan måste du lämna in en ny ansökan. Ansök om äldreförsörjningsstöd och bostadstillägg

Du som har rätt till allmän pension men inte har ansökt om den behöver göra det samtidigt som du ansöker om äldreförsörjningsstöd. Ansök om allmän pension

Du som redan har allmän pension kan ansöka om äldreförsörjningsstöd direkt. Du som inte har rätt till någon allmän pension kan också ansöka om äldreförsörjningsstöd direkt.

En skälig levnadsnivå innebär att du ska ha tillräckligt med pengar kvar att leva på efter att du har betalat för ditt boende. Som skälig levnadsnivå räknas 6 719 kronor per månad (2023) för dig som är ensamstående och 5 404 kronor per månad (2023) för dig som är gift, sambo eller registrerad partner. 

Är din totala inkomst efter avdrag för skatt och skälig bostadskostnad lägre än skälig levnadsnivå, får du äldreförsörjningsstöd så att du kommer upp i denna nivå.  Är ni gifta räknas era inkomster ihop och delas sedan lika mellan er. I vissa fall kan gifta personer räknas som ogifta. Det kan till exempel gälla om den ena maken eller makan bor på ett äldreboende.

När du söker äldreförsörjningsstöd får du räkna med skälig bostadskostnad, det vill säga upp till 7 500 kronor i månaden för ogifta och 3 750 kronor i månaden för gifta, registrerad partner eller sambo. 

Vad är offentliga bidrag?

Förordningen (2023:233) om elstöd till företag för år 2023 utfärdades den 8 maj 2023. Elstöd till företag är ett offentligt bidrag som utgör ett näringsbidrag enligt 29 kap. 2 § IL.

Bokföringsnämnden har på sin webbplats under frågor och svar publicerat när elstöd till företag ska redovisas som intäkt. Elstöd till företag enligt elstödsförordningen ska redovisas som intäkt när Skatteverket har fattat beslut om stödet. Det innebär att stödet kan redovisas som intäkt i årsredovisningar som avser räkenskapsår som avslutas under 2023 om Skatteverket har fattat beslut om stödet senast på balansdagen.

För företag som tillämpar K3 (BFNAR 2012:1) ska stödet inte periodiseras.

Förordningen (2022:1872) om elstöd till konsumenter för oktober 2021–september 2022 utfärdades den 22 december 2022 och elstödet betalas ut 2023. Elstödet till konsumenter är ett offentligt bidrag som utgör ett näringsbidrag enligt 29 kap. 2 § IL till den del stödet är hänförligt till näringsverksamheten.

Bokföringsnämnden har på sin webbplats under frågor och svar publicerat när elstöd som har betalats ut till enskilda näringsidkare med stöd av förordningen ska redovisas. Enskilda näringsidkare som fått elstödet insatt på sitt konto eller utbetalt med en avi enligt denna förordning ska enligt Bokföringsnämnden redovisa stödet som intäkt för 2023. Detta gäller för enskilda näringsidkare som antingen upprättar bokslut enligt förenklat årsbokslut (BFNAR 2006:1) eller årsbokslut (BFNAR 2017:3).

Det är bara den del av stödet som hör till näringsverksamheten som ska bokföras. I förekommande fall ska en fördelning göras mellan den del av elstödet som avser den enskilda näringsverksamheten och den privata delen.

Bokföringsnämnden har gett ut ett särskilt allmänt råd om vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset (BFNAR 2020:1). Det handlar om bland annat om periodisering av offentliga bidrag. Det allmänna rådet får tillämpas av företag som tillämpar något av följande tre regelverk (BFNAR 2020:1 punkt 1):

 • Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) om årsredovisning och koncernredovisning
 • Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag
 • Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2017:3) om årsbokslut.

Stöd som ett företag erhåller till följd av de effekter som spridningen av sjukdomen covid-19 har får redovisas som intäkt det räkenskapsår som stödet hänförs sig till (BFNAR 2020:1 punkt 4). Stödet får tas upp till det belopp som med rimlig säkerhet kommer att erhållas. Detta under förutsättning att följande två krav också är uppfyllda.

Var får offentliga sektorn in sina pengar?

Entreprenören är en person (ett hushåll) som har en idé som hon vill utveckla och som hon tror kunna tjäna pengar på. Hon tar risken att satsa egna eller lånade pengar för att förverkliga idén i företaget. Om företaget går bra kan det skapa varor eller tjänster som hushållen vill ha. Företaget skapar kanske dessutom arbete till fler personer. Dessa personer får lön som de sedan betalar skatt på. Arbetsgivaren betalar också in skatt via arbetsgivaravgifter för sina anställda. Dessa skattepengar går till det offentliga som till exempel levererar välfärd för pengarna. Det är alltså hushållen som äger företagen och investerar i nya företag. 

Vilka bidrag kan man få som företagare?

Vi har tidigare pratat om crowdfunding och hur du genom olika crowdfundingportaler kan skaffa finansiering till ditt startup eller nya projekt. Ett annat sätt att skaffa finansiering är att söka ett bidrag. Det finns, tro det eller ej, många bidrag att söka just för dig som är egenföretagare, eller funderar på att starta en verksamhet.

Bidragen varierar och är ofta beroende av nisch, bransch och geografiskt läge.

Kan man startar ett företag utan pengar?

Vad ska produceras?Hur ska produkturen gå till?Hur ska reslutatet av det som tillverkas fördelas?

Click the card to flip 👆

Vem beslutar hur pengarna i den offentliga sektorn ska användas?

Vad ska produceras?Hur ska produkturen gå till?Hur ska reslutatet av det som tillverkas fördelas?

Click the card to flip 👆

Vad använder offentliga sektorn pengar till?

De svenska offentliga utgifterna håller på att växa sig för stora. Så stora att de skapar en negativ spiral, hotar tillväxten och i förlängningen finansieringen av den offentliga sektorn och hela den svenska modellen. I vår senaste rapport, Nordic Agenda – Transforming for the next wave of success, visar vi vad som nu behöver göras för att säkra Sveriges framtida välfärd, skriver rapportförfattarna på BCG.

Trots att Sverige de senaste åren har minskat sina offentliga utgifter, och tagit steg för att begränsa sin offentliga sektor, har vårt land fortfarande en av de största offentliga sektorerna jämfört med våra konkurrenter. Bristen på konkurrens gör att produktivitetstillväxten är betydligt lägre än i den privata sektorn. Det är den privata sektorn som investerar mest i framtiden, driver innovation och finansierar våra offentliga utgifter. Sverige har tagit steg i rätt riktning men behöver minska sina offentliga utgifter ytterligare.

Vad kan jag få för bidrag?

Ekonomiskt bistånd är ett stöd som du kan ansöka om i din kommun om du har problem att försörja dig själv och din familj. Ekonomiskt bistånd består av försörjningsstöd och bistånd till livsföringen i övrigt. Regler om ekonomiskt bistånd finns i socialtjänstlagen.