:

Hur skriver jag ett arvskifte?

Innehållsförteckning:

 1. Hur skriver jag ett arvskifte?
 2. Måste arvskifte registreras hos Skatteverket?
 3. Vad kostar en jurist vid arvskifte?
 4. Måste man skriva arvskifte?
 5. Vem betalar för arvskifte?
 6. Vem skall ansvara för ett arvskifte?
 7. Måste arvskifte bevittnas?
 8. Vem betalar kostnaden för arvskiftet?
 9. När kommer pengarna efter arvskifte?
 10. Vad händer om man inte skriver på ett arvskifte?
 11. Vad kostar det att göra ett arvsskifte?
 12. När får man pengar efter arvskifte?
 13. Vem sköter arvskifte?
 14. Hur lång tid tar det att få pengar efter arvskifte?

Hur skriver jag ett arvskifte?

Den avlidnes egendom skiftas mellan delägarna i dödsboet. Om den avlidne inte har haft ett testamente är det arvsordningen som bestämmer vilken arvsandel var och en får.

Till egendomen som ska skiftas hör de tillgångar som räknas upp i bouppteckningshandlingen.

Om den avlidne vid sin död var gift ska makarnas egendom avvittras före arvet kan skiftas. Avvittring behöver inte göras om makarna inte alls har giftorätt i varandras egendom.

Arvet skiftas i regel så att arvsandelarna för var och en bestäms först. Exempelvis om det finns tre arvingar i samma släktgren (såsom syskon) är arvsandelen för var och en 1/3. Med hjälp av arvsandelen beräknas hur stor varje arvinges andel är av värdet på hela dödsboet. Arvingarna får sin andel exempelvis som pengar eller fast egendom.

Måste arvskifte registreras hos Skatteverket?

Så här gör ni vid arvskiften när ni är flera arvingar/dödsbodelägare och där ni förvaltar dödsboet själva.

Bouppteckningen ska registreras hos Skatteverket och ni skickar en vidimerad* kopia till oss. Det är viktigt att ni skickar in samtliga sidor av bouppteckningen. Ifall bouppteckning ej upprättats skickar ni istället en vidimerad* kopia av dödsboanmälan (denna registreras inte hos Skatteverket) till oss.

Vad kostar en jurist vid arvskifte?

Arvskifte är den process där den avlidnes tillgångar och skulder fördelas mellan arvingarna efter dödsfallet. Det innebär att den avlidnes egendom och eventuella skulder delas upp och överförs till de personer som har rätt till arv enligt arvsrättsliga regler eller enligt den avlidnes testamente.

Under arvskiftet fastställs arvingarnas rättigheter och andelar i den avlidnes tillgångar. Det är en viktig process för att fördela den avlidnes egendom på ett rättvist sätt och för att säkerställa att arvingarna får sin beskärda del enligt lag eller testamente.

Arvskiftet inkluderar vanligtvis upprättandet av en bouppteckning, där den avlidnes tillgångar och skulder dokumenteras. Bouppteckningen används som underlag för att fördela tillgångarna bland arvingarna. Om det finns flera arvingar kan de komma överens om en fördelning av arvet, antingen genom ett arvskifteavtal eller genom andra överenskommelser. Om det uppstår tvister eller oenigheter bland arvingarna kan arvskiftet bli mer komplicerat och behöva hanteras genom rättsliga processer. 

Måste man skriva arvskifte?

Sist i den här artikeln finns exempel på hur arvskiften kan se ut.

I ett enmansdödsbo görs inget arvskifte. Där är det ju bara en person, den enda dödsbodelägaren, som ärver allt. Då är det viktigt att föra över tillgångarna på arvingen, ansöka om lagfart, avsluta bankkonton och registrera om värdepapper på arvingen. Annars ser man det som om dödsboet finns kvar som en egen juridisk person som ska deklarera sina inkomster varje år. Den registrerade bouppteckningen används som underlag för att göra överföringen av tillgångarna.

Vem betalar för arvskifte?

Dödsbodelägarna ska gemensamt förvalta den dödes egendom, göra en boutredning och förrätta bouppteckning som ska dokumenteras i det som vanligen kallas bouppteckning.

Bouppteckningen ska göras senast tre månader efter dödsfallet. Delägarna ska skicka handlingen till Skatteverket inom en månad efter att den upprättats.

Vem skall ansvara för ett arvskifte?

Dödsbodelägarna ska gemensamt förvalta den dödes egendom, göra en boutredning och förrätta bouppteckning som ska dokumenteras i det som vanligen kallas bouppteckning.

Bouppteckningen ska göras senast tre månader efter dödsfallet. Delägarna ska skicka handlingen till Skatteverket inom en månad efter att den upprättats.

Måste arvskifte bevittnas?

Nej, ett avtal om arvskifte måste inte bevittnas för att vara giltigt.

En sån här arvskifteshandling ska innehålla en överenskommelse om hur ett arv ska fördelas. För att vara giltigt ska alla dödsbodelägare skriva under handlingen, men det ställs inte några andra formkrav (Ärvdabalken 23 kap. 4 §).

Vem betalar kostnaden för arvskiftet?

Sist i den här artikeln finns exempel på hur arvskiften kan se ut.

I ett enmansdödsbo görs inget arvskifte. Där är det ju bara en person, den enda dödsbodelägaren, som ärver allt. Då är det viktigt att föra över tillgångarna på arvingen, ansöka om lagfart, avsluta bankkonton och registrera om värdepapper på arvingen. Annars ser man det som om dödsboet finns kvar som en egen juridisk person som ska deklarera sina inkomster varje år. Den registrerade bouppteckningen används som underlag för att göra överföringen av tillgångarna.

När kommer pengarna efter arvskifte?

Första steget mot att kunna få ett arv är bouppteckningen. När någon har dött ska man upprätta en bouppteckning. Denna bouppteckning ska registreras hos Skatteverket innan man kan börja avveckla dödsboet. Efter att bouppteckningen registrerats hos Skatteverket kan man påbörja boets avveckling. Vad som sker i denna fas är beroende av hur tillgångarna i dödsboet ser ut. Kanske finns där en fastighet som ska säljas? Eller aktier som ska säljas? En skatteberäkning måste kanske till för säkerställa att man behåller tillräckligt med medel i boet för att betala kommande skulder? Det ser olika ut hur snabbt det går innan ett arv kan betalas ut. Om det finns flera dödsbodelägare behöver ni komma överens om hur ni ska fördela kvarlåtenskapen i ett så kallat arvskifte. Alla dödsbodelägarna behöver godkänna arvskiftet innan arvet kan betalas ut.

Vad händer om man inte skriver på ett arvskifte?

Juridik vid dödsfall

Vi är tre syskon. Frågan gäller hur min bror och jag kan få ut vårt morsarv. Vår syster har vägrat skriva på dokumentet från juristen på begravningsbyrån som handhar dödsboet. Vår mor dog i december 2015.     Vi (dödsboet, hösten 2016) har sålt en sommarstuga som mamma ägde, vilken även var i praktiken det enda värdefulla hon hade, förutom pengar till sin begravning.      Vår syster bodde de senaste 13 åren hos vår mamma, som lät henne få mat och husrum gratis. Dessutom fick vår syster 3000 i månaden. Dessa pengar har naturligt nog räknats som förskott på arv, och dessa fakta (de extra pengarna) kom fram vid vårt första möte med juristen på begravningsbyrån. Dödsboet sålde fastigheten och försäljningen blev klar i höstas. Då skickade juristen papper på uträkning och fördelning av försäljningen.  Inget blev kvar åt vår syster när han räknat bort det hon fått i förskott.      Min bror och jag skrev på och skickade in våra papper till juristen redan i november 2016. Vår syster vägrar skriva på och tycker att hon fått "lön" av vår mor, trots att vår mor inte behövt hjälp. Vi får inte våra pengar utan att vår syster skrivit på, menar juristen. Vi har frågat honom hur vi kan gå vidare, men han har inte svarat annat än att vi kan vända oss till någon annan jurist. Vår syster har skrivit på att hon fått dessa pengar så jag förstår inte varför juristen avvaktar. Med vänlig hälsning 

Vad kostar det att göra ett arvsskifte?

Juridik vid dödsfall

Vi har haft bouppteckning efter min mamma som gått bort. Den är klar och godkänt av skatteverket. Juristen som skött den har tagit sitt arvode från dödsboet. Nu är det arvskifte och jag önskar ingen mer hjälp från juristen utan vill att banken bara för över min laglott på mitt konto. Min mammas man som också är i dödsboet vill att juristen sköter arvdkiftet. Kostnaden för det kommer på faktura i efterhand, betyder det att jag trots att jag inte önskar mer hjälp ändå måste betala arvskiftets faktura ur egen fick?

När får man pengar efter arvskifte?

Tillbaka

Hur lång tid tar det innan hela dödsboavvecklingen är klar? Vilka delar måste genomföras innan arvet kan fördelas?

Vem sköter arvskifte?

Dödsboet är kvarlåtenskapen efter den avlidna personen och ses som en juridisk person fram tills att det upplöses i ett arvskifte. Dödsboet måste förtecknas i en bouppteckning innan det får lösas upp i ett arvskifte bland dödsboets delägare. Delägarna av dödsboet är efterlevande make, maka, arvingar och testamentstagare.

Tänk på! Bouppteckningen måste upprättas inom tre månader efter dödsfallet. Ytterligare en månad senare måste den lämnas in till Skatteverket. För arvskiften finns ingen tidsgräns.

Bröstarvingar ärver först och tillhör därför den första arvsklassen. Med bröstarvingar menas personer i rakt nedstigande led från den avlidne, det vill säga barn, barnbarn, etc. Barnbarn blir bröstarvingar först om även den avlidnes barn är avlidna. I de fall där den avlidne efterlämnar en make, maka eller registrerad partner skjuts dock arvet upp. Bröstarvingarna ärver då först när också den andra partnern har avlidit.

Hur lång tid tar det att få pengar efter arvskifte?

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arvskifte finns i Ärvdabalken (1958:637).