:

Vem ansvarar för att upprätta bouppteckning?

Innehållsförteckning:

 1. Vem ansvarar för att upprätta bouppteckning?
 2. Vad gör Förrättningsman?
 3. Kan svärson vara Förrättningsman vid bouppteckning?
 4. Hur går ett Förrättningsmöte till?
 5. Måste man ha Förrättningsmän vid bouppteckning?
 6. Får vem som helst upprätta bouppteckning?
 7. Måste det vara två Förrättningsmän vid bouppteckning?
 8. Måste Bouppgivare närvara vid bouppteckning?
 9. Vem utser Förrättningsmän?
 10. Hur lång tid tar en förrättning bouppteckning?
 11. Måste alla Dödsbodelägare skriva på bouppteckning?
 12. Vilka kan vara Förrättningsmän vid bouppteckning?
 13. Måste alla arvtagare vara med på bouppteckning?
 14. Måste man ta upp lösöre i bouppteckning?
 15. Vem skall närvara vid bouppteckning?

Vem ansvarar för att upprätta bouppteckning?

Juridik vid dödsfall

Min far var omgift, dog 2010. Hans änka fick ut sin rätt och satt i orubbat bo fram till hennes död 2019. Då skulle vi två särkullbarn ha kallats till bouppteckning efter vår far, vilket inte skedde. Vi fick vetskap om detta då bouppteckning redan gjorts av hennes barn. Jag begärde ut denna från Skatteverket och tog kontakt med en bouppteckningsman för råd. Hon bad mig överklaga då det också fanns ett kontant arv efter vår far. Jag överklagade till Förvaltningsrätten och har precis fått beslutet. Överklagan beviljades och det ska göras en ny bouppteckning med oss särkullbarn närvarande. Vem ser till att den blir gjord? Kan vi särkullbarn och hennes två barn göra en förlikning? Hur går i sådana fall en sådan till?

Vad gör Förrättningsman?

Förrättningsmannen intygar att allt har blivit riktigt antecknat och att tillgångarna har värderats efter bästa förstånd. Det är förrättningsmännen som kontrollerar att hela boets egendom tas upp i bouppteckningen. Förrättningsmannen ska anteckna allt av faktisk eller rättslig betydelse som förekommer vid förrättningen. Exempelvis anteckna om det finns ett äktenskapsförord eller testamente.

En förrättningsman ska vara en kunnig och trovärdig person. Följande personer kan inte vara förrättningsmän: dödsbodelägare, efterarvinge, bouppgivare, boutredningsman, testamentsexekutor eller särskild boutredningsman.

Kan svärson vara Förrättningsman vid bouppteckning?

En bouppteckning måste inte göras av dyra jurister. Enkla fall klarar du lätt själv – och sparar tusenlappar på köpet.

 En person kan ha flera roller i en bouppteckning. Ett barn till den avlidna kan till exempel vara både bouppgivare, döds­bodelägare och ingivare.

Bouppgivare: Den som bäst känner till dödsboet, det vill säga vilka skulder och tillgångar som finns.

Dödsbodelägare: De som ärver direkt från dödsboet.

Hur går ett Förrättningsmöte till?

Nu har det blivit dags att kalla till bouppteckningsförrättning, det vill säga ett förrättningsmöte. Där ska de som ärver gå igenom den avlidnes tillgångar och skulder. Vet du redan nu vilka som kommer närvara på mötet, ange närvarostatus nedan så kommer det med i underlaget inför mötet.

Personlig närvaro, fullmakt/ombud eller kallelsebevis?

Måste man ha Förrättningsmän vid bouppteckning?

En bouppteckning ska förrättas av två kunniga och trovärdiga gode män (20 kap. 2 § första stycket ÄB). De kallas förrättningsmän.

Förrättningsmännens uppgift är att anteckna allt av faktisk eller rättslig betydelse som förekommer vid förrättningen. Förrättningsmännen ska t.ex. anteckna om det finns äktenskapsförord eller testamenten, samt vilka som varit närvarande vid förrättningen. Förrättningsmännen har också ansvar för att tillgångarna värderats riktigt.

Får vem som helst upprätta bouppteckning?

När en person har dött behöver man göra en bouppteckning. Bouppteckning är den handling som visar vilka tillgångar och skulder som en avlidna har och vilka som är efterarvingar och testamentstagare. Det är en offentlig handling som används för arvskiftet och som redogör vem som kommer ärva vad. En bouppteckning ska som regel alltid göras, den ska vara påbörjad senast 3 månader från dödsdagen för att senast 4 månader skickas till Skatteverket. Det är viktigt att den görs på ett korrekt sätt då den kan ha stor betydelse i framtiden.

Alla kan upprätta en bouppteckning. Det är delägarna i dödsboet som ansvarar för att upprätta handlingen. I regel faller ansvaret på den som har bäst insikt i dödsboet. Som dödsbodelägare får ni inte göra den helt på egen hand. Eftersom det är en offentlig handling måste den verifieras av två utomstående förrättningsmän. Innan den skickas till Skatteverket ska den nämligen skrivas under av dödsbodelägarna, och två förrättningsmän bevittnar och skriver under handlingen.

Måste det vara två Förrättningsmän vid bouppteckning?

Med bouppteckning menas den genomgång (förrättning) som dödsbodelägarna gör av den avlidnes och den efterlevandes tillgångar och skulder. Även det dokument man då upprättar kallas bouppteckning.

En registrerad bouppteckning har följande funktion:

Måste Bouppgivare närvara vid bouppteckning?

Den som ansvarar för bouppteckningen är dödsbodelägarna. Dessa utser förrättningsmän som i sin tur är kunniga inom området att sammanställa dödsboets tillgångar och skulder. Dödsbodelägare, efterarvingar eller ombud för någon av dessa kan inte vara förrättningsmän, i övrigt kan vem som helst vara förrättningsman.

Lavendla hjälper dig gärna med bouppteckningen genom våra egna kunniga jurister, genom en av våra så kallade bouppteckningsmän. För oss är det viktigt att det juridiska arbetet efter ett dödsfall går rätt och riktigt till. Så när du använder dig av våra jurister kan du alltid vänta dig ett såväl grundligt som engagerat arbete.

Vem utser Förrättningsmän?

Den som ansvarar för bouppteckningen är dödsbodelägarna. Dessa utser förrättningsmän som i sin tur är kunniga inom området att sammanställa dödsboets tillgångar och skulder. Dödsbodelägare, efterarvingar eller ombud för någon av dessa kan inte vara förrättningsmän, i övrigt kan vem som helst vara förrättningsman.

Lavendla hjälper dig gärna med bouppteckningen genom våra egna kunniga jurister, genom en av våra så kallade bouppteckningsmän. För oss är det viktigt att det juridiska arbetet efter ett dödsfall går rätt och riktigt till. Så när du använder dig av våra jurister kan du alltid vänta dig ett såväl grundligt som engagerat arbete.

Hur lång tid tar en förrättning bouppteckning?

 • En bouppteckningsförrättning ska hållas inom tre månader efter inträffat dödsfall.
 • Syftet och avsikten med bouppteckningsförrättningen är att gå igenom dödsboets tillgångar och skulder. Det görs för att de närvarande ska få information av vad som ingår i den avlidnes dödsbo.
 • En förutsättning för att bouppteckningsförrättning ska kunna ske är att en kallelse skickas inom god tid innan tillfället för bouppteckningsförrättningen.
 • Måste alla Dödsbodelägare skriva på bouppteckning?

  Den person som gör bouppteckningen kallas förrättningsman. Under bouppteckningsförrättningen behövs enligt svensk lag två förrättningsmän. Bara den ena av dem behöver vara på plats under själva förrättningsmötet. Dock ska bägge förrättningsmännen skriva under bouppteckningen och därmed intyga att allt gått rätt och riktigt till.

  Det är vanligt att man låter jurister förrätta bouppteckningen, och detta för att det är viktigt att det hela sköts på ett juridiskt korrekt sätt. Privatpersoner kan däremot vara just förrättningsmän. Då ska man inte vara dödsbodelägare, det vill säga direkt arvtagare eller efterarvinge till kvarlåtenskapen.

  Vilka kan vara Förrättningsmän vid bouppteckning?

  Den person som gör bouppteckningen kallas förrättningsman. Under bouppteckningsförrättningen behövs enligt svensk lag två förrättningsmän. Bara den ena av dem behöver vara på plats under själva förrättningsmötet. Dock ska bägge förrättningsmännen skriva under bouppteckningen och därmed intyga att allt gått rätt och riktigt till.

  Det är vanligt att man låter jurister förrätta bouppteckningen, och detta för att det är viktigt att det hela sköts på ett juridiskt korrekt sätt. Privatpersoner kan däremot vara just förrättningsmän. Då ska man inte vara dödsbodelägare, det vill säga direkt arvtagare eller efterarvinge till kvarlåtenskapen.

  Måste alla arvtagare vara med på bouppteckning?

  En bouppteckning kan göras privat. Då ska en av er efterlevande som bäst känner till dödsboets egendom utses till bouppgivare och lämna uppgifter om dödsboet.

  Bouppgivaren ska också utse två utomstående förrättningsmän. Det är två personer som inte på grund av lag eller testamente har rätt till att ärva den avlidna. Förrättningsmännen intygar att allt har blivit riktigt antecknat och att tillgångarna har värderats efter bästa förstånd.

  Om ni har bett någon utomstående förvalta dödsboet, exempelvis en boutredningsman eller en testamentsexekutor kan inte samma person agera som förrättningsman.

  Måste man ta upp lösöre i bouppteckning?

  En bouppteckning ska upprättas inom tre månader från dödsdagen. Bouppteckningen kan förklaras som en förteckning över den avlidnas tillgångar och skulder som denne hade/ägde när den avled. Bouppteckningen blir senare underlag för det arv som så småningom ska gå ut till arvingarna, efter det att bouppteckningen har registrerats av Skatteverket.

  Exempel på tillgångar som ska antecknas i en bouppteckning kan vara allt ifrån fastigheter till fordon, lösöre (möbler, inredning, husgeråd etc.), kontanter, banktillgångar och värdepapper. Som skuld i ett dödsbo ska exempelvis begravningskostnader och obetalda fakturor som förelåg på dödsdagen tas upp. Skulder som uppkommer efter dödsfallet tas inte upp om de inte är direkt hänförliga till dödsfallet. Det kan exempelvis handla om en faktura för palliativ vård, en ambulansresa i samband med dödsfallet eller liknande.

  Vem skall närvara vid bouppteckning?

  Du kan själv kontrollera vilka typer av cookies du vill acceptera genom att ta ställning nedan. Läs mer här

  Cookies