:

När krävs bygglov för ändrad användning?

Innehållsförteckning:

 1. När krävs bygglov för ändrad användning?
 2. Vad är ändrad användning?
 3. Får man bygga ekonomibyggnad utan bygglov?
 4. Vad räknas som en ekonomibyggnad?
 5. När blir ett svartbygge lagligt?
 6. Vad är en väsentlig ändring?
 7. Vad händer om man bygger ett uterum utan bygglov?
 8. Får man bo i en ekonomibyggnad?
 9. Hur mycket får man i böter om man bygger utan bygglov?
 10. Vad räknas som ändrad planlösning?
 11. Vad händer om man bygger utan lov?
 12. Vilka krav i BBR gäller vid ändring av byggnad?
 13. När är ett svartbygge preskriberat?
 14. Måste man ha bygglov när man har jordbruksfastighet?
 15. Får man bygga 15 kvm utan bygglov?

När krävs bygglov för ändrad användning?

 • En del av din bostad ska ändras till kontor för egen verksamhet.
 • En del av din bostad, exempelvis en källare eller ett vindsutrymme, inreds till boyta.
 • Ett fritidshus ska ändras till permanentboende.
 • Det du vill göra är en mindre ändring från den befintliga användningen, eller det som du senast har fått bygglov för.

Vad är ändrad användning?

 • Vad är ändrad användning
 • Vilka krav gäller vid ändrad användning
 • På vilken del ställs det krav
 • Hänsyn till ändringens omfattning vid ändrad användning
 • Webbutbildning
 • Relaterad information

Att ändrat användningssätt, eller kortare uttryckt ändrad användning, är en form av ändring framgår av plan- och bygglagen, PBL. Ändrad användning är ett vitt begrepp som omfattar en stor mängd olika åtgärder. Det krävs inte några byggnadstekniska åtgärder för att den ändrade användningen ska vara en ändring enligt PBL.

För att en ändrad användning ska vara en bygglovspliktig åtgärd så krävs det att ändringen medför att byggnaden tas i anspråk för ett väsentligen annat ändamål. Det finns alltså en stor mängd situationer då en åtgärd kan betraktas som ändring av en byggnad även om åtgärden inte är bygglovspliktig. Ett exempel på ändrad användning som inte kräver bygglov är när en studentbostad ändras till en vanlig bostad.

Får man bygga ekonomibyggnad utan bygglov?

Enligt plan- och bygglagen (PBL) krävs det inte bygglov för att uppföra en ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring, om det sker i ett område som inte omfattas av en detaljplan. Vad innebär detta egentligen?

Vad en ekonomibyggnad är definieras inte i PBL. Inte heller vad som anses vara jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring framgår. Uppfödning av kor och spannmålsodling har dock traditionellt sett ansetts vara sådana näringar. Även fisket räknas till en sådan näring som omfattas av undantaget. För att omfattas av undantaget måste byggnaden även vara omedelbart avsedd för den aktuella näringen.

Vad räknas som en ekonomibyggnad?

Leksands kommun och våra samarbets­partners sparar information på din enhet för att kunna erbjuda anpassad funktionalitet, samla in besöks­statistik och möjliggöra personaliserad marknads­föring. Du väljer vilka typer av cookies som du accepterar utöver de nödvändiga som behövs för att webbplatsen ska fungera.

Besöksstatistik Marknadsföring

När blir ett svartbygge lagligt?

I plan- och bygglagen (PBL) regleras vilka åtgärder som kräver bygglov. De flesta känner till att det krävs för att bygga en ny byggnad eller göra en tillbyggnad men kanske inte att det kan krävas för att uppföra murar, plank och altaner eller för att byta fasad. Det finns även undantag från kravet på bygglov, det kanske kändaste är den så kallade ”Friggeboden”. Det kan vara svårt att avgöra vad som kräver bygglov och det gör att fastighetsägare omedvetet, eller kanske i vissa fall medvetet, bygger något olovligen. Detta gör att du som mäklare med stor sannolikhet kan komma att förmedla en fastighet där det framkommer att bygglov eller annat tillstånd saknas för något på fastigheten.

Som mäklare är du skyldig att lämna de råd och upplysningar till säljare och tilltänkt köpare om fastigheten och andra förhållanden som du känner till och som kan ha betydelse för dem. Så känner du till att något på fastigheten uppförts olovligen ska du informera en köpare om detta, ur bevishänseende är det bra om du lämnat informationen skriftligen. Som mäklare ska du också verka för att säljaren före överlåtelsen lämnar sådan information om fastigheten till köparen som kan vara av betydelse för denne. Här ingår bland annat uppgifter om bygglov och eventuell avsaknad därav. Om säljaren på förhand vet att det saknas bygglov för något på fastigheten bör uppgift om detta lämnas skriftligen till köparen, förslagsvis i frågelistan. Genom att uppgiften på så sätt dokumenteras, minskar risken för att frågan om bygglov orsakar tvist mellan parterna längre fram. 

Vad är en väsentlig ändring?

Hej Håkan,

Vad som exakt utgör en väsentlig ändring måste avgöras i varje enskilt fall. Upphandlingsmyndigheten gör inte bedömningar i enskilda fall. Vi kan därför inte bistå i en bedömning om ändringen av språket i upphandlingsdokumenten och en justering av språkkravet är en väsentlig ändring eller inte. Generellt sett gäller följande.

Vad händer om man bygger ett uterum utan bygglov?

none id="readability-page-1" class="page">

När kommunen får veta att du byggt utan bygglov begär kommunen in en skriftlig förklaring till varför du har byggt utan lov. Om det finns möjlighet att du kan få bygglov uppmanar kommunen dig att söka det i efterhand. Kan du inte få bygglov, till exempel om du byggt där man inte får bygga, kan du bli tvungen att riva byggnaden. Oavsett om du får bygglov eller inte måste du betala en sanktionsavgift om inte det olovligt utförda är rivet eller återställt innan nämnden fattar beslut.

Får man bo i en ekonomibyggnad?

I det aktuella målet hade övervåningen i en ekonomibyggnad på en jordbruksfastighet byggts om till bostad. I byggnadens undervåning fanns förrådsutrymmen som hyrdes ut till utomstående. Övervåningen hade innan ombyggnaden använts som lagerutrymme av fastighetsägaren Nils.

Nils som ansåg att byggnaden var en näringsfastighet hade dragit av kostnaderna för ombyggnaden samt den ingående momsen som belöpte på beloppet.

Hur mycket får man i böter om man bygger utan bygglov?

 • börjar en lovpliktig byggnation utan startbesked. Exempel på lovpliktiga byggnationer är om du bygger nytt, bygger till, gör en fasadändring eller väsentligt ändrar verksamhet.
 • börjar en anmälningspliktig byggnation utan startbesked. Exempel på anmälningspliktiga byggnationer är om du installerar en eldstad och/eller en rökkanal, gör hål i bärande konstruktioner, installerar hiss eller ventilation, alternativt gör saker som ändrar brandskyddet.
 • börjar använda en byggnad innan du fått slutbesked (förutsättningen är att du har fått ett startbesked)
 • river en byggnad eller anläggning som kräver anmälan, utan att ha rivningslov
 • schaktar, fyller, fäller träd eller planterar skog inom områden med detaljplan eller områdesbestämmelser, utan marklov.

Läs mer i plan- och bygglagen och i plan- och byggförordningen .

Vad räknas som ändrad planlösning?

Kanske är det så att du trivs bra i din bostad och med dina grannar. Du kanske har investerat en hel del i ditt boende under åren och barnen går i skolan som ligger inpå knuten, men du tycker att bostaden har ett för litet kök, att det saknas ett rum eller så drömmer du om ett till badrum. Eller så har du nyligen köpt en ny bostad som inte har en ultimat planlösning.

Se över planlösningen

Vad händer om man bygger utan lov?

Om du gör en åtgärd som räknas som olovlig får du betala en avgift, en så kallad byggsanktionsavgift. Du måste betala avgiften även om du inte visste att det du gjorde var fel.

Vilka krav i BBR gäller vid ändring av byggnad?

För att få en mer enhetlig tillämpning av PBL vid ombyggnad och annan ändring av byggnader har Boverket nu publicerat en vägledning om ändring på PBL Kunskapsbanken. I vägledningen beskrivs:

 • vad är en ändring
 • krav vid ändring av byggnader
 • tillämpning av kraven vid ändring av byggnader
 • tillgänglighetskraven vid ändring
 • tillbyggnad
 • ändrad användning
 • ombyggnad.

Dessutom ger Boverket exempel på ett antal ändringar och vilka krav som då kan ställas samt hur man kan resonera vid olika ändringssituationer.

När är ett svartbygge preskriberat?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bygglov och rättelseföreläggande

Måste man ha bygglov när man har jordbruksfastighet?

Reglerna för ekonomibyggnader är komplicerade då det är en helhetsbedömning av byggnadens karaktär, verksamhetens omfattning och art vilket gör det svårt för byggnadsnämnden att göra en bedömning i förväg huruvida en byggnad är en ekonomibyggnad eller inte.

Med ekonomibyggnad avses byggnader som är avsedd för jordbruk, skogsbruk eller därmed jämförlig näring.

 • Byggnaden ska omedelbart sammanhänga med den avsedda näringen
 • Byggnaden får inte anses ingå i självständigt företag såsom till exempel mejeri, slakteri, konserveringsfabrik, stall för travverksamhet, sågverk, växthus eller liknande.

Enligt praxis har uttalats att det måste bli fråga om en helhetsbedömning där man beaktar

Får man bygga 15 kvm utan bygglov?

Att planera och utföra ett byggprojekt som privatperson kan vara otroligt tidskrävande och svårt. Att dessutom behöva ansöka om bygglov och få detta beviljat innan bygget sätter igång är ett ytterligare moment att hantera. Många väljer därför att försöka undvika att behöva ansöka om bygglov. Det är nämligen tillåtet att utföra vissa typer av byggprojekt utan att ansöka om bygglov, men vad gäller egentligen?