:

Hur mycket kan man max få i allmän pension?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket kan man max få i allmän pension?
 2. Hur hög blir pensionen 2023?
 3. Vilka får höjd pension i januari 2023?
 4. Vilka pensionärer får högre skatt 2023?
 5. Var går gränsen för att få högre pension?
 6. Hur mycket bör man ha i allmän pension?
 7. Vad är en normal pension 2023?
 8. När kommer pensionen i januari 2023?
 9. Hur mycket sänks skatten för pensionärer 2023?
 10. När räknas man som höginkomsttagare 2023?
 11. Hur mycket höjs pensionerna 2024?
 12. När är det bäst att ta ut allmän pension?
 13. Hur långt räcker 5 miljoner i pensionskapital?
 14. När kommer besked om pension för 2023?
 15. Hur mycket höjs allmänna pensionen 2024?

Hur mycket kan man max få i allmän pension?

Du kan tjäna in till din allmänna pension hela livet. Alla år du arbetar och betalar skatt räknas. 

Hur hög blir pensionen 2023?

Garantipension och förmånsbestämda pensioner räknas upp med 8,7 procent. I och med riksdagens beslut i somras att höja garantipensionen kommer ytterligare 127 000 personer att omfattas av den, totalt 912 000 personer.

Samtidigt minskar antalet personer som enbart har inkomstpension från 1 011 000 till 889 000.

Pensionsmyndighetens analyschef Ole Settergren kritiserar i en tidigare TN-artikel grundskyddets träffsäkerhet och kallar det för ett lapptäcke av förmåner som inte träffar målet. Han varnar för att kopplingen mellan arbete och pension är på väg att försvinna.

Vilka får höjd pension i januari 2023?

Garantipension och förmånsbestämda pensioner räknas upp med 8,7 procent. I och med riksdagens beslut i somras att höja garantipensionen kommer ytterligare 127 000 personer att omfattas av den, totalt 912 000 personer.

Samtidigt minskar antalet personer som enbart har inkomstpension från 1 011 000 till 889 000.

Pensionsmyndighetens analyschef Ole Settergren kritiserar i en tidigare TN-artikel grundskyddets träffsäkerhet och kallar det för ett lapptäcke av förmåner som inte träffar målet. Han varnar för att kopplingen mellan arbete och pension är på väg att försvinna.

Vilka pensionärer får högre skatt 2023?

Många som är födda i slutet av 50-talet riskerar att hamna i kläm både före och efter att man gått i pension och straffas sedan de kommande åren av höjda skatter till följd av ogenomtänkta skatteförändringar.

Fler än 100 000 pensionärer riskerar högre skatt när riktåldern för pensionen höjs. Alla pensionärer födda 1957 som tar ut pension 2023 går miste om den skattesänkning som skulle utjämna skillnaden mellan skatt på arbete och pension. Det innebär en skattesmäll på upp emot 3 000 kronor i månaden. Och om tre år drabbas du som är 59:a. Det här en hård, orättvis och helt omotiverad skattesmocka från den förra regeringen.

Var går gränsen för att få högre pension?

Du kan ha rätt till garantipension om du varit bosatt i Sverige i minst tre år. För att du ska få full garantipension krävs att du har bott 40 år i Sverige från och med det att du fyllde 16 år fram till och med året innan det år då du har rätt till garantipension. Har du bott i Sverige kortare tid minskar garantipensionen med 1/40-del för varje år. Har du till exempel bott 27 år i Sverige får du alltså garantipension med 27/40-delar.

Som mest kan garantipensionen bli 10 631 kronor för ensamstående och 9 625 kronor i månaden för gifta. Beroende på hur länge du har bott i Sverige, hur mycket inkomstgrundad pension du har tjänat in och från vilken ålder du först tar ut din allmänna pension så kan garantipensionen bli lägre.

Har du garantipension kan du logga in med din e-legitimation för att se dina pågående och tidigare utbetalningar.

Den ansökan du lämnar in för att få din allmänna pension gäller också för garantipensionen, oberoende av din ålder när du lämnar in din ansökan. Garantipensionen kan du få först från den månad du fyller 66 år och den beviljas automatiskt när du lämnar in din ansökan om allmän pension eller vid 66 år om du tagit ut din inkomstgrundade pension tidigare. Om du är född 1957 gäller 65 år.

Utbetalningen av garantipension påverkas inte av om du arbetar eller väljer att sluta arbeta. Men garantipensionen kommer att minskas vid kommande årsskifte om du har arbetat och tjänat in nya pensionsrätter så att din inkomstpension ökar.

Garantipensionen påverkas inte av om du har kapital eller om du har tjänstepension eller privata pensionsförsäkringar.

Hur mycket bör man ha i allmän pension?

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

”Hur mycket kan jag maximalt få i allmän pension?”, ”Hur mycket har en genomsnittlig pensionär i pension?” eller ”Vad är det lägsta beloppet jag kan få i pension från staten?”. Det här är några vanliga frågor som förklaras och besvaras här. 

Det går inte att svara på hur hög den allmänna pensionen kan bli. Det beror på att det belopp du får i allmän pension per månad påverkas av hur höga inkomster du har under hela ditt liv, samt hur många år du jobbar.

Vad är en normal pension 2023?

 • Inkomst- och tilläggspensionen höjs med 3 (2,5) procent, i genomsnitt 220–560 (180–460) kronor före skatt. Höjningen med 3 procent motsvarar inkomstutvecklingen (4,6 procent) minus förskottsräntan (1,6 procent).
 • Personer födda 1938 eller senare omfattas även av premiepensionen. Premiepensionen förändras med -17,6–0,7 (6–31) procent, vilket motsvarar -240–5 (10–380) kronor i månaden.
 • Garantipensionen och vissa tjänstepensioner höjs med prisbasbeloppets förändring som är 8,7 (1,5) procent.
 • Den genomsnittliga totala pensionen, det vill säga allmän pension och tjänstepension**, ökar med 500–1 090 (360–840) kronor per månad efter skatt. Det motsvarar en ökning på 480–1 280 (220–890) kronor per månad före skatt.

*) Redovisade intervall omfattar 80 procent av alla pensionärer födda 1957 eller tidigare som är bosatta i Sverige och tar ut full pension.

När kommer pensionen i januari 2023?

Under februari 2023 får du ditt årsbesked för 2022. I årsbeskedet visas värdet på ditt pensionssparande, vilka transaktioner som har skett under året samt hur kapitalets värde har förändrats.

Har du flera pensionsförsäkringar får du ett besked för varje försäkring. Senast i slutet av februari ska du ha fått samtliga årsbesked. 

Du som har utbetalning från Frivillig ITP, Frivillig BTP, Frivillig FTP, FTP2, BTP2 eller PTP får ett pensionsbesked i samband med första utbetalningen 2021 istället för årsbesked.

Hur mycket sänks skatten för pensionärer 2023?

Det är du själv som ansvarar för att tillräckligt mycket skatt dras på din totala inkomst. Ju fler utbetalare du har, desto större är risken för att det totala skatteavdraget blir för lågt. Vi förklarar hur det fungerar och ger dig tips för att undvika kvarskatt.

Om du tar ut hela din allmänna pension från Pensionsmyndigheten kommer vi att göra ett skatteavdrag enligt den skattetabell som gäller för din kommun. Om du samtidigt tar ut tjänstepension dras endast 30 procent på dina tjänstepensioner.

Om du endast tar ut en del av din pension, drar vi 30 procent eftersom vi anser oss vara sidoarbetsgivare och att din arbetsgivare eller annan ska dra skatt enligt tabell.  

Från det år du fyller 67 år är du berättigad till ett förhöjt grundavdrag vilket innebär att du betalar lägre skatt på din pension. Det året flyttas du som har pension från kolumn 6 till kolumn 2 i skattetabellen. Oavsett om du tagit ut pensionen tidigare eller börjar ta ut från 67 år så får du ett lägre skatteavdrag. 

 • Från 2023  kommer de som är födda 1957-1958 att bli beskattade enligt kolumn 2 från och med januari det år de fyller 67 år.
 • Från 2026 ändras dessa regler igen vilket innebär att de som är födda från och med 1959 kommer att bli beskattade enligt kolumn 2 från och med januari det år de fyller 68 år. Observera att det finns förslag om att denna ålder ska sänkas till 67 år för födda 1959. 

När räknas man som höginkomsttagare 2023?

För de som är föräldralediga eller får sjukpenning finns det ett inkomsttak, som i nuläget ligger på cirka 44 000 kronor i månaden. Tjänar man mer än det får man inte mer i ersättning.

Men nu höjs taket, vilket innebär att den högsta ersättningsnivån höjs med 102 kronor per dag.

– För en som är föräldraledig och tjänar mer än inkomsttaket motsvarar det ungefär 3 000 kronor mer i månaden.

Hur mycket höjs pensionerna 2024?

Din pension består av flera delar och under december varje år räknas alla delar om. Det är viktigt att känna till att det inte är samma regler för olika pensionsförmåner.

Inkomstpensionen och tilläggspensionen följer inkomstutvecklingen i samhället. För 2023 betyder det att din inkomstpension och tilläggspension ökar med 3 procent.

Garantipensionen följer prisutvecklingen i samhället och räknas om med förändringen av prisbasbeloppet. För 2023 betyder det att din garantipension ökar med upp till 8,7 procent.

När är det bäst att ta ut allmän pension?

När ska du börja plocka ut pensionen? Hur länge tänker du dig att du behöver pension? När man pratar om pensionen hamnar man ofrånkomligen i krassa frågor om livets slutskede, men uttaget av pensionen är även klurigt rent matematiskt – och därför så intressant! Innan vi går in på tjänstepensionen ska vi lägga fast vad som gäller för den allmänna pensionen. De hänger nämligen ihop.

Den mest grundläggande insikten när man planerar sitt allmänna pensionsuttag är detta: Ju längre man väntar, desto mer får man ut, per månad.

Om du tittar på en pensionsprognos, till exempel på MinPension.se, ser du att för varje ytterligare år som du skjuter upp uttaget av pensionen ökar storleken på månadsutbetalningarna märkbart. Det beror på att två faktorer samverkar och förstärker varandra: Dels jobbar du längre och tillför mer kapital till pensionen. Dels förkortar du din tid som pensionär och minskar antalet utbetalningar som den insparade pensionen ska räcka till. Du kan i dag tidigast ta ut din allmänna pension från 62 års ålder, eller 63 år om du är född efter 1960. Från 2026 införs en riktålder som visar vid vilken ålder du kan ta ut allmän pension.

Till skillnaden från den allmänna pensionen kan du själv bestämma om du vill ta ut dina tjänstepensioner livsvarigt eller under en begränsad tid. När valet en gång är gjort kan det inte ändras. Livsvarigt uttag innebär att du får ett visst belopp varje månad så länge du lever. Med en bestämd uttagstid (ofta 10 eller 20 år) betalas hela din tjänstepension ut under uttagstiden. Observera att det är vanligt att en person har flera olika tjänstepensioner från olika arbetsgivare vilket innebär att du kan ta ut en viss tjänstepension tidsbestämt och en annan tjänstepension livsvarigt.

Det vanligaste är att du kan börja ta ut tjänstepension tidigast vid 55 år, men du bör undersöka vad som gäller för just dina insamlade tjänstepensioner då det kan variera.

Att ta ut hela tjänstepensionen under en begränsad tid har en nackdel jämfört med livsvarigt uttag, i så måtto att pensionen på det senare sättet aldrig tar slut. Men begränsad uttagstid har också en fördel, nämligen att du på så vis hinner få ut hela beloppet och hinner använda pengarna innan det är för sent. Kalkylen för livsvarigt uttag leder ofta till att det finns en slant kvar när du är borta. Det ingår i kalkylen. Dock kan du se till att din innestående tjänstepension går i arv till dina anhöriga, så att kvarstående belopp inte går ”förlorat”.

Hur långt räcker 5 miljoner i pensionskapital?

Tjänstepensionen är en av de viktigaste delarna i ditt pensionssparande. Oftast består den av flera olika pensionssparanden från olika arbetsgivare som dessutom placerats hos olika pensionsbolag. Det gör att många sparare upplever att det är svårt att få överblick över just tjänstepensionen.

Vi ska här försöka gå igenom några av de vanligaste frågorna om tjänstepensionen:

 • Hur stor del av pensionen är tjänstepensionen?
 • Hur mycket är “normalt” att ha i tjänstepension?
 • Hur kan jag placera min tjänstepension?
 • Vad kan jag göra för att förbättra min tjänstepension?

För de allra flesta som är äldre än 25 år och är fast anställda betalar arbetsgivaren in runt 4,5 procent av bruttolönen till tjänstepensionen. Detta gäller för inkomster upp till 44 375 kronor (år 2022). Tjänar du mer än så kan avsättningen på överskjutande inkomst vara hela 30 procent.

Den totala avsättning till din pension illustreras ofta som en pyramid.

När kommer besked om pension för 2023?

Under februari 2023 får du ditt årsbesked för 2022. I årsbeskedet visas värdet på ditt pensionssparande, vilka transaktioner som har skett under året samt hur kapitalets värde har förändrats.

Har du flera pensionsförsäkringar får du ett besked för varje försäkring. Senast i slutet av februari ska du ha fått samtliga årsbesked. 

Du som har utbetalning från Frivillig ITP, Frivillig BTP, Frivillig FTP, FTP2, BTP2 eller PTP får ett pensionsbesked i samband med första utbetalningen 2021 istället för årsbesked.

Hur mycket höjs allmänna pensionen 2024?

Information från Skattebetalarnas samarbetspartner Pensionex:

Efter ett mycket tufft privatekonomiskt år kan det vara bra att hålla koll på nyheter som berör din ekonomi. Nedan följer några av de viktigaste förändringar som gäller från 2023 och som påverkar din pension.