:

Hur anställer man någon från Ukraina?

Innehållsförteckning:

 1. Hur anställer man någon från Ukraina?
 2. Får man betalt för att ta emot folk från Ukraina?
 3. Kan ukrainare jobba i Sverige?
 4. Kan ukrainare få nystartsjobb?
 5. Hur länge får ukrainare stanna i Sverige?
 6. Hur mycket skatt betalar man i Ukraina?
 7. Vilken ersättning får ukrainska flyktingar?
 8. Hur mycket får en flyktingfamilj i bidrag?
 9. Hur länge får ukrainare stanna?
 10. Hur mycket pengar får man för nystartsjobb?
 11. Är det gratis sjukvård i Ukraina?
 12. Hur mycket pengar får en ukrainsk flykting?
 13. Hur är lönerna i Ukraina?
 14. Hur mycket får ukrainare i bidrag?
 15. Vad har ukrainska flyktingar rätt till?

Hur anställer man någon från Ukraina?

Fråga: Vad gäller om jag vill anställa en ukrainare i mitt företag? Hur påverkar massflyktsdirektivet mig som blivande arbetsgivare till ukrainare?

Svar från juristen: Arbetsgivare som vill anställa en ukrainare behöver kontrollera dennes rätt att vistas och arbeta i Sverige och hur länge arbetstillståndet är giltigt. Därefter ska en anmälan göras till Skatteverket om anställningen senast den 12:e månaden efter att anställningen påbörjats. Eftersom det är straffbart för arbetsgivare att anställa tredjelandsmedborgare (läs: personer från utanför EU/EES) som saknar arbetstillstånd ska du som arbetsgivare även ta en kopia på arbetstillståndet.

Får man betalt för att ta emot folk från Ukraina?

EU:s medlemsstater har beslutat att aktivera massflyktsdirektivet med anledning av den ryska invasionen av Ukraina.

Det innebär att den som kommer från Ukraina kan få ett omedelbart skydd i Sverige och beviljas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd till och med 4 mars 2023. Tillståndet ger därutöver möjlighet att få hjälp med boende, rätt att arbeta, rätt att söka grundläggande vård, rätt till skolgång för barn och visst ekonomiskt bistånd i Sverige. Direktivet gäller för den som är ukrainsk medborgare, är varaktigt bosatt i Ukraina eller har skyddsstatus i Ukraina. För att omfattas av direktivet ska den ukrainska medborgaren ha lämnat landet efter den 24 februari 2022. Även ukrainska medborgare som rest in i Sverige under perioden från och med den 30 oktober 2021 till och med den 23 februari 2022, och som efter inresan har fortsatt att vistas här i landet, ska omfattas av massflyktsdirektivet.

För att ukrainska medborgare på flykt ska ha rätt att arbeta i Sverige behöver de registrera sig hos Migrationsverket. Från den 21 mars kan registreringen göras digitalt. De behöver visa upp ett biometriskt hemlandspass eller andra ukrainska identitetshandlingar på ett av Migrationsverkets servicecenter.

Migrationsverket beslutade den 24 februari att ställa in alla avvisningar från Sverige till Ukraina. Det betyder att alla personer från Ukraina som befinner sig i Sverige (exempelvis asylsökande, arbetskraftsinvandrare och anhöriga), men som saknar uppehållstillstånd, kan stanna tills vidare. Stoppet för avvisningar kommer att gälla tills säkerhetsläget i Ukraina förbättras avsevärt.

Kan ukrainare jobba i Sverige?

Svenskt Näringsliv har sammanställt en checklista om vad som gäller när du som arbetsgivare vill erbjuda ukrainska medborgare på flykt ett jobb.

Arbetsförmedlingen har sammanställt frågor och svar om vad som gäller när du som arbetsgivare vill anställa en person som kommit till Sverige på grund av Rysslands invasion av Ukraina.

Kan ukrainare få nystartsjobb?

Ukrainare som beviljats uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet och är inskrivna på Arbetsförmedlingen kan ta del av följande anställningar med ekonomiskt stöd.

Stöd till en arbetsgivare lämnas för en person som vid beslutstillfället fyllt 20 år och är anmäld som arbetssökande hos den offentliga Arbetsförmedlingen sedn minst sex månader, är arbetslös vid beslutstillfället och inom de senaste 36 månaderna har beviljats uppehållstillstånd enligt 21 kap. utlänningslagen. Det innebär att man ska beviljas nystartsjobb om de formella kraven i förordningarna är uppfyllda.

Hur länge får ukrainare stanna i Sverige?

Cirka 13 000 personer som sökt skydd enligt massflyktsdirektivet väntas lämna Sverige under 2023 – 3 000 fler än i föregående prognos. Migrationsverket justerar upp siffran efter att många personer blivit utskrivna ur mottagningssystemet sedan den 4 mars, då de inte ansökt om att förlänga sina uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. Bedömningen är att dessa personer har lämnat Sverige utan att meddela Migrationsverket.

Totalt har cirka 20 procent av dem som fått tillfälligt skydd registrerats som utresta från Sverige. Ungefär en tredjedel har uppgett att de ska återvända till Ukraina, men det kan röra sig om fler än så.

– För resterande två tredjedelar är landet de avsett att åka till okänt eller så har de angett ett annat land än Ukraina som destination. En liten andel av dem som rest ut från Sverige har kommit tillbaka, säger Annika Gottberg.

Hur mycket skatt betalar man i Ukraina?

Du som har flytt från kriget i Ukraina kan ha rätt till uppehållstillstånd med tillfälligt skydd i Sverige enligt EU:s massflyktsdirektiv.

På Migrationsverkets webbplats kan du läsa mer om vem som kan ansöka om tillfälligt uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. Du kan också läsa om hur du gör för att ansöka och vad som händer efter beslut.

Vilken ersättning får ukrainska flyktingar?

EU har beslutat att aktivera massflyktsdirektivet, vilket innebär att personer från Ukraina (massflyktingar) ska erbjudas tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd inom EU. På den här sidan har vi samlat vanliga frågor och svar för dig som jobbar inom Sveriges kommuner, regioner eller apotek. Sidan uppdateras kontinuerligt.

Hur mycket får en flyktingfamilj i bidrag?

Personer som söker asyl i Sverige och inte själva kan försörja sig har rätt till ekonomiskt stöd medan de väntar på beslut. Ersättningen sätts in på ett bankkort från Migrationsverket. Det ekonomiska stödet består av dagersättning, särskilt bidrag och bostadsersättning: Dagersättning Bor den sökande på en av Migrationsverkets anläggningar där fri mat ingår är dagersättningen: 24 kr/dag för vuxna ensamstående 19 kr/dag per person för vuxna som delar hushåll 12 kr/dag för barn t.o.m. 17 år (fr.o.m. tredje barnet halveras bidraget) Har den sökande eget hushåll och sköter matinköpen själv är dagersättningen: 71 kr/dag för vuxna ensamstående 61 kr/dag och person för vuxna som delar hushållskostnader 37 kr/dag för barn upp till 3 år 43 kr/dag för barn 4–10 år 50 kr/dag för barn 11–17 år (fr.o.m. tredje barnet halveras bidraget Förutom mat ska dagersättningen också räcka till kläder och skor, sjukvård och medicin, tandvård, hygienartiklar, andra förbrukningsvaror och fritidsaktiviteter. Rätten till dagersättningen upphör vid beslut om avvisning eller utvisning och beslutet har börjat gälla eller när tidsfristen för frivillig avresa har tagit slut. Detta gäller dock inte för de med barn under 18 år. Dagersättningen kan sänkas om den asylsökande inte medverkar till att klarlägga sin identitet, försvårar utredning genom att hålla sig undan eller att den asylsökande inte samarbetar till att förbereda hemresa vid ett avvisning- eller utvisningsbeslut.

Särskilt bidrag Om den asylsökande har ett mycket starkt behov av något som inte täcks av dagersättningen går det att ansöka om särskilt bidrag för det. Migrationsverket gör alltid en individuell bedömning av behovet. Detta kan till exempel vara varma vinterskor, en barnvagn eller glasögon. Bostadsersättning När den asylsökande har fått ett arbete eller ett erbjudande om arbete, går det att ansöka om bostadsersättning. Dock enbart om anställningstiden är längre än tre månader och du måste flytta till en ort där Migrationsverket inte har några bostäder att erbjuda. Bostadsersättningen är: 850 kr/månad för familjer och 350 kr/månad för ensamstående.1 Läs mer om ekonomiskt stöd till asylsökande

Hur länge får ukrainare stanna?

Det var Fredrik Reinfeldts regering som först tog initiativet till att införa en subvention till arbetsgivare som anställde individer som stod utanför arbetsmarknaden. Dessa individer kategoriseras som långtidsarbetslösa, förtidspensionärer eller nyanlända som varit utanför arbetsmarknaden i åtminstone ett år.

Syftet med nystartsjobb är att stimulera tillväxten av arbetstillfällen och minska arbetslösheten bland de mest utsatta grupperna på arbetsmarknaden. Genom att erbjuda lönebidrag till arbetsgivare som anställer personer som uppfyller vissa kriterier, underlättar nystartsjobb för dessa individer att komma in på arbetsmarknaden och bidrar till att öka deras anställningsbarhet.

Detta var en av många åtgärder som vidtogs för att sänka kostnaderna som är associerade med en anställning.

Det är inte alla arbetssökande som möter de krav som omgärdar nystartsjobben. Det finns olika kategorier av framtida arbetstagare som möter villkoren. Nedan är några exempel, tagna från Arbetsförmedlingen.

 • Arbetstagaren måste vara mellan 20 – 25 år gammal
 • Nystartsjobb kräver att arbetstagaren varit arbetslös i 6 av de senaste 9 månaderna
 • Anställningsformen är tillsvidare, tidsbegränsad eller en deltidsanställning

Det är dessa krav som ställs för att arbetstagaren ska kvalificeras för programmet kring nystartsjobb. Men det ställs även en rad krav på dig arbetsgivaren. Bland annat måste all utbetalning av lön ske elektroniskt, något som är standard i Sverige. Utöver det får du inte ha några problem med betalningsanmärkningar eller liknande.

Nystartsjobb innebär att arbetsgivaren får ett lönebidrag som täcker en del av arbetsgivarens lönekostnader. Du har rätt till den lön som står i arbetsgivarens kollektivavtal. Om arbetsgivaren inte har kollektivavtal ska du ändå ha en lön som är likvärdig med kollektivavtalet.

Lönebidrag när du anställer någon med funktionsnedsättningNivån på lönebidraget påverkas av lönekostnaden och arbetsförmågan hos den du vill anställa. Du kan få bidrag för den del av lönekostnaden som inte är högre än en bruttolön på 20 000 kronor per månad för heltid.

Arbetsförmågan är objektivt och en bedömning som görs i samförstånd mellan Arbetsförmedlingen och arbetsgivaren.

Efter att du som arbetsgivare ansökt hos arbetsförmedlingen om att få ersättning för att anställa en individ inom ramen för nystartsjobb ansökan får du ersättning. Detta sker genom kreditering på ditt skattekonto. Som arbetsgivare är det viktigt att läsa igenom faktabladet och kontakta de relevanta myndigheterna innan du anställer någon via programmet. På så sätt är du väl förberedd och informerad om vad som regler och lagar som omgärdar initiativet. Notera att timanställningar inte omfattas av denna stödåtgärd, utan det är endast deltidsanställningar eller heltidsanställningar som kvalificerar Er till den statliga subventionen.

Något som många funderar över är hur sjukfrånvaro och vad som krävs från dig som är arbetstagare.

Om du som arbetstagare har blivit anställd via nystartsjobb har du diverse skyldigheter. Beroende på vilken anställningsform du har ska du fylla i en aktivitetsrapport. Arbetar du heltid behöver du inte bekymra dig om detta. Men om anställningen är deltidsbaserad och du inte når upp till 100% anställning måste du rapportera.

Skulle du bli sjuk, ha behov av semester eller vara lycklig nog att ta föräldraledigt fungerar det precis som under en vanlig anställning. Med andra ord är dessa typer av ersättningar inte beroende på din status som anställd inom programmet för nystartsjobb. Skulle samarbetet med den anställda inte utvecklats som planerat, kan du fungerar självklart nystartsjobb uppsägning likt vid andra anställningsformer.

Hur mycket pengar får man för nystartsjobb?

Det var Fredrik Reinfeldts regering som först tog initiativet till att införa en subvention till arbetsgivare som anställde individer som stod utanför arbetsmarknaden. Dessa individer kategoriseras som långtidsarbetslösa, förtidspensionärer eller nyanlända som varit utanför arbetsmarknaden i åtminstone ett år.

Syftet med nystartsjobb är att stimulera tillväxten av arbetstillfällen och minska arbetslösheten bland de mest utsatta grupperna på arbetsmarknaden. Genom att erbjuda lönebidrag till arbetsgivare som anställer personer som uppfyller vissa kriterier, underlättar nystartsjobb för dessa individer att komma in på arbetsmarknaden och bidrar till att öka deras anställningsbarhet.

Detta var en av många åtgärder som vidtogs för att sänka kostnaderna som är associerade med en anställning.

Det är inte alla arbetssökande som möter de krav som omgärdar nystartsjobben. Det finns olika kategorier av framtida arbetstagare som möter villkoren. Nedan är några exempel, tagna från Arbetsförmedlingen.

 • Arbetstagaren måste vara mellan 20 – 25 år gammal
 • Nystartsjobb kräver att arbetstagaren varit arbetslös i 6 av de senaste 9 månaderna
 • Anställningsformen är tillsvidare, tidsbegränsad eller en deltidsanställning

Det är dessa krav som ställs för att arbetstagaren ska kvalificeras för programmet kring nystartsjobb. Men det ställs även en rad krav på dig arbetsgivaren. Bland annat måste all utbetalning av lön ske elektroniskt, något som är standard i Sverige. Utöver det får du inte ha några problem med betalningsanmärkningar eller liknande.

Nystartsjobb innebär att arbetsgivaren får ett lönebidrag som täcker en del av arbetsgivarens lönekostnader. Du har rätt till den lön som står i arbetsgivarens kollektivavtal. Om arbetsgivaren inte har kollektivavtal ska du ändå ha en lön som är likvärdig med kollektivavtalet.

Lönebidrag när du anställer någon med funktionsnedsättningNivån på lönebidraget påverkas av lönekostnaden och arbetsförmågan hos den du vill anställa. Du kan få bidrag för den del av lönekostnaden som inte är högre än en bruttolön på 20 000 kronor per månad för heltid.

Arbetsförmågan är objektivt och en bedömning som görs i samförstånd mellan Arbetsförmedlingen och arbetsgivaren.

Efter att du som arbetsgivare ansökt hos arbetsförmedlingen om att få ersättning för att anställa en individ inom ramen för nystartsjobb ansökan får du ersättning. Detta sker genom kreditering på ditt skattekonto. Som arbetsgivare är det viktigt att läsa igenom faktabladet och kontakta de relevanta myndigheterna innan du anställer någon via programmet. På så sätt är du väl förberedd och informerad om vad som regler och lagar som omgärdar initiativet. Notera att timanställningar inte omfattas av denna stödåtgärd, utan det är endast deltidsanställningar eller heltidsanställningar som kvalificerar Er till den statliga subventionen.

Något som många funderar över är hur sjukfrånvaro och vad som krävs från dig som är arbetstagare.

Om du som arbetstagare har blivit anställd via nystartsjobb har du diverse skyldigheter. Beroende på vilken anställningsform du har ska du fylla i en aktivitetsrapport. Arbetar du heltid behöver du inte bekymra dig om detta. Men om anställningen är deltidsbaserad och du inte når upp till 100% anställning måste du rapportera.

Skulle du bli sjuk, ha behov av semester eller vara lycklig nog att ta föräldraledigt fungerar det precis som under en vanlig anställning. Med andra ord är dessa typer av ersättningar inte beroende på din status som anställd inom programmet för nystartsjobb. Skulle samarbetet med den anställda inte utvecklats som planerat, kan du fungerar självklart nystartsjobb uppsägning likt vid andra anställningsformer.

Är det gratis sjukvård i Ukraina?

Pressmeddelande – 23 mars 2022

Ukrainska medborgare som kommer till Dalarna har rätt till subventionerad hälso- och sjukvård, det har har nu regionstyrelsen beslutat.– Självfallet måste Region Dalarna ställa upp och göra vad vi kan. Vi är beredda att ta emot krigets offer, sjuka som inte kan vårdas i hemlandet och personer på flykt som behöver vård, men även vaccinera mot covid-19 och exempelvis mässling där det behövs, säger regionstyrelsens ordförande, Ulf Berg (M).

Hur mycket pengar får en ukrainsk flykting?

SKR har hemställt till regeringen om ytterligare behov av förändrade ersättningsregler. Skrivelsen behandlar ersättningsregler och ersättningsnivåer för förskola och skolgång samt behov av ett förtydligat regelverk och ersättningar för sociala insatser vid ett eventuellt kommunalt bosättningsuppdrag för massflyktingar från Ukraina.

Hur är lönerna i Ukraina?

Följande är UNHCR:s svar på frågor som tagits emot efter att en dokumentär nyligen släppts av TV4:s Kalla Fakta.

UNHCR, FN:s flyktingorgan, vill klargöra och framföra följande om hur vi bedriver vår verksamhet i Ukraina, och på vilket sätt vi mottar och fördelar biståndsmedel i regionen:

Hur mycket får ukrainare i bidrag?

Med plus får du läsa alla artiklar på sajten och i vår nyhetsapp, e-tidning ingår inte. Du kan även dela ditt konto med tre familjemedlemmar inom samma hushåll. När kampanjtiden är slut övergår prenumerationen till ordinariepris. Prenumererar du på papperstidningen? Då ingår redan allt digitalt innehåll!

Tillgång till låsta artiklarLäs låsta artiklar på nyhetssajterna nedan:

Vad har ukrainska flyktingar rätt till?

Vad gäller egentligen för ukrainska flyktingar i Sverige? Hur många har kommit – och vilka rättigheter har de? SvD söker svaren på de grundläggande frågorna.