:

Vilken lag förkortas HB?

Innehållsförteckning:

 1. Vilken lag förkortas HB?
 2. Vilken lag som reglerar bolagsformerna?
 3. Vad händer om en delägare i ett handelsbolag dör?
 4. Vilka lagar gäller för handelsbolag?
 5. Hur mycket ska Hb ligga på?
 6. När är Hb för högt?
 7. Vilka är de fyra viktigaste bolagsformerna?
 8. Vilken lag styr aktiebolag?
 9. Vilka risker finns det med handelsbolag?
 10. Kan man dela vinsten med någon i handelsbolag?
 11. Vilka för och nackdelar finns det med ett handelsbolag?
 12. Vad är skillnad på blodbrist och järnbrist?
 13. Kan man få lågt blodvärde av stress?
 14. Kan stress ge högt blodvärde?
 15. Kan man bli trött av för högt blodvärde?

Vilken lag förkortas HB?

1 §  Vill någon burskap vinna, evad han är inländsk (eller utländsk) man; söke det hos (borgmästare och råd), och höre de stadens borgerskap där över: varder det honom då av (borgmästare och råd) beviljat; sätte där borgen, att han skall till det minsta sex år i staden bo, och all stadens rätt och rättighet efter makt sin uppehålla; nämne ock den handel och näring, eller det hantverk, där han i stadens bok må inskrivas före, (och göre så vanlig borgare ed;) sedan gives honom burbrev där å.

2 §  Den, som haver sitt hemvist utrikes, må ej vinna burskap här i riket, så länge han står i lydno under annan överhet.

3 §  Ej må någon vara borgare i tvenne städer tillika. Varder någon där med funnen, böte femtio daler. (Vill någon bruka flere hantverk än ett, eller idka både köpenskap och hantverk; söke där lov till.) Förordning (1857:62 s.8).

1 §  Sätter man i pant guld, silver, eller vad det helst är i lösören; göre det med tvenne vittnen, eller tage där å handskrift av honom, som panten i händer får.

2 §  Nu är dag ute, och löses ej panten åter; have då panthavaren våld, att den å häradstinget en gång, och i staden å tre måndagar, uppbjuda och sedan lagligen värdera och mäta låta. Vill då ägaren lösa panten åter; göre det, i staden inom fjorton dagar, och å landet inom en månad, sedan det honom kungjort var, och gälde därtill den ränta, som han utfäst haver. Vill eller gitter han ej; stånde honom fritt, vad han hellre vill låta panten under offentligt utrop till salu gå, eller låta borgenären den behålla efter värderingen. Varder panten högre värderad, eller försåld, än gälden är; njute då gäldenären det över är: är panten mindre; fylle han bristen.

3 §  Pant bör väl gömmas och vårdas, och ej utan ägarens lov och minne brukas, eller utlånas, (vid sex dalers bot,) och skadan åter.

1 §  Lånar man något av annan, dött eller kvickt; give åter så gott, som han det tog. Ej må lån missfaras.

1 §  Lägger man in hos annan i förvar guld, silver, penningar, eller annat löst gods; lägge in med vittnen, eller tage brev där å.

2 §  Inlagsfä, och förtrott gods, bör man vårda som sitt eget. Missfares, eller förkommer det, av hans vangömmo, eller vållande; gälde fullt åter. Sker det av våda; vare saklös.

3 §  Sätter man under annans förvar tillslutna eller förseglade kistor, skåp eller packor, och vet ej den, som anammade, vad där i är; eller är det honom ej, stycke från stycke, till vikt, mått eller antal, i händer givet; påstår sedan den, som inlade, mera under förvar givet vara, än han åter fick;

1 §  Leger man till annan (hus, gård, tomt), eller vad det är, för hyra i penningar eller varor, med vissa villkor, eller utan; det bör fast stånda, evad fästepenning där å given är, eller ej.

2 §  Leger man tvem ett; behålle den, som först hyrde, evad den senare mera utlovat haver, eller ej; och (böte) den, som utlegde (, tio daler), och skadan åter. Samma lag vare om den, som hyrer det han visste till annan uthyrt vara.

1 §  Varder man av annan ombuden, att å dess vägnar något syssla och uträtta, och säger där ja till; tage fullmakt, och ligge där sedan hans vårdnad å; göre ock redo och besked för det han om händer får.

2 §  Vad ombudsman eller fullmakt gör och sluter, det vare så gillt, som huvudman det själv gjort och slutit hade. Går ombudsman vidare, än honom betrott är; rätte själv upp all skada, (och böte tjugu daler), och huvudmannen vare saklös.

3 §  Handlar syssloman oredligt, brukar list emot honom, som fullmakt gav, vänder sig hans gods till nytta, lånar hans penningar ut, eller tager penningar upp i hans namn; svare till all skada (,och plikte efter omständigheterna). Vare ock den, som fullmakt gav, saklös i allt, vad syssloman, utom hans ombud eller vilja, av annan lånt, eller med någon slutit haver; utan det vises, att det honom till nytta använt är.

Vilken lag som reglerar bolagsformerna?

Hej och stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga!

 • Vid handelsbolag gäller främst handelsbolagslagen och bokföringslagen.
 • Vid enskild firma gäller främst bokföringslagen.

Vad händer om en delägare i ett handelsbolag dör?

Som företagare med aktiebolag får du sjukpenning från Försäkringskassan när du är sjukskriven längre än sjuklöneperioden. Sjukpenningen baseras på den lön du annars skulle ha fått företaget. Det kan därför finnas skäl att se över företagets försäkring om du som företagare inte längre kan vara aktiv i bolaget och generera inkomster.

Är du delägare i ett bolag kan det vara bra att redan nu sätta dig ner tillsammans med dina kompanjoner och bestämma hur ni vill agera i det fall någon av er till exempel blir långvarigt sjuk och oförmögen att aktivt verka för företagets bästa. Det kan då vara bra att diskutera frågor som exempelvis möjligheten att lösa ut eventuell frånvarande delägare på grund av sjukdom eller annat, värdering av bolaget om något sådan skulle hända med mera. Det ni bestämmer kan ni föra in i ett aktieägaravtal, eller göra ett tillägg i ett redan befintligt avtal.

Vilka lagar gäller för handelsbolag?

Ett handelsbolag är en bolagsform som minst två personer kan bedriva tillsammans. både fysiska och juridiska personer kan vara delägare i handelsbolag. Likt aktiebolag, där bolagets firma behöver innehålla ordet ”AB” (eller aktiebolag), måste handelsbolag innehålla ”handelsbolag” eller ”HB”. Dessutom ska bolaget bli registrerat i handelsregistret hos Bolagsverket.

Handelsbolag är omfattade av handelsbolagslagen, som är kortare än aktiebolagslagen. Bolagsmän är ett annat ord för delägare i handelsbolag och de ska främja bolagsändamålet.

Hur mycket ska Hb ligga på?

När man mäter blodvärdet mäter man egentligen hemoglobinet i blodet. Den som har lågt hemoglobin har lågt blodvärde, eller blodbrist som det också kallas.

Blodvärdet mäts oftast genom ett nålstick i fingret, men kan även mätas genom att större blodprov i armvecket, vilket bland annat görs för den som lämnar blod som blodgivare.

Det krävs bara en droppe blod för att kunna mäta hemoglobinet. Ofta tittar man på blodets röda färg som hjälp när man analyserar blodvärdet.

När är Hb för högt?

Polycytemia vera (PV) är en myeloproliferativ neoplasm (MPN) med ökning av framför allt erytrocyter, men ofta även leukocyter och trombocyter. Ett högt hemoglobin (Hb) är det som oftast leder till misstanke om PV. Ett annat vanligt kännetecken är järnbrist som ger en paradoxal järnbristpolycytemi. Detta innebär förhållandevis hög erytrocytvolymfraktion (EVF) även vid måttligt förhöjt hemoglobin (Hb). Då det har visat sig att bara cirka hälften av patienterna vid diagnos uppfyller WHO:s kriterium med högt Hb bör även ett påtagligt förhöjt EVF leda till misstanke om PV.

Den största risken för PV-patienter är trombo-emboliska komplikationer. Två andra huvudrisker är utveckling av sekundär myelofibros respektive akut leukemi. Dagens behandlingar för PV har effekt avseende tromboemboliska komplikationer emedan det inte finns några effektiva medel för myelofibros- och leukemiutveckling.

Vilka är de fyra viktigaste bolagsformerna?

En bolagsform är den juridiska formen ett företag ska ha, till exempel aktiebolag eller enskild firma. Det finns fem vanliga bolagsformer i Sverige, men i praktiken kan du sällan välja mellan alla. Det beror på att de olika företagsformerna passar olika typer av verksamheter. Bolagsformen du väljer styr bland annat hur du redovisar till Skatteverket, vad ditt företag får göra, hur du hanterar lön, hur många som kan vara ägare till företaget och vem som är ansvarig för företagets skulder.

Det som avgör vilken bolagsform som passar dig bäst är bland annat dina ekonomiska förutsättningar, vilka risker som är förknippade med verksamheten och hur många ägare bolaget ska ha.

Vilken lag styr aktiebolag?

är bolagsmännen alltid personligt och solidariskt ansvariga gentemot utomstående och det kan aldrig avtalas bort. Det personliga ansvaret innebär att bolagsmännen ansvarar med sin privata ekonomi för företagets skulder och ingångna avtal. Det solidariska ansvaret innebär att var och en av bolagsmännen personligen kan tvingas betala företagets alla skulder. Den som har betalat får i sin tur kräva de andra bolagsmännen på deras andel i skulden.

Även om ni är muntligt överens är det bra att skriva ett kompanjonavtal

. I kompanjonavtalet skriver ni ned allt det ni har kommit överens om. Kompanjonavtalet kan till exempel reglera hur ni ska fördela vinsten eller hur ni ska göra om en bolagsman vill gå ur bolaget. Bestämmelser i avtalet och ömsesidiga försäkringar kan bidra till att ge er som kompanjoner ett ekonomiskt skydd.

Det finns inga formella krav på kompanjonavtalet. Här nedan finns exempel på sådant som är vanligt att ha med. Ni har troligen fler punkter för just er verksamhet. Diskutera gärna med en utomstående rådgivare.

Vilka risker finns det med handelsbolag?

En bolagsform är den juridiska formen ett företag ska ha, till exempel aktiebolag eller enskild firma. Det finns fem vanliga bolagsformer i Sverige, men i praktiken kan du sällan välja mellan alla. Det beror på att de olika företagsformerna passar olika typer av verksamheter. Bolagsformen du väljer styr bland annat hur du redovisar till Skatteverket, vad ditt företag får göra, hur du hanterar lön, hur många som kan vara ägare till företaget och vem som är ansvarig för företagets skulder.

Det som avgör vilken bolagsform som passar dig bäst är bland annat dina ekonomiska förutsättningar, vilka risker som är förknippade med verksamheten och hur många ägare bolaget ska ha.

Kan man dela vinsten med någon i handelsbolag?

är bolagsmännen alltid personligt och solidariskt ansvariga gentemot utomstående och det kan aldrig avtalas bort. Det personliga ansvaret innebär att bolagsmännen ansvarar med sin privata ekonomi för företagets skulder och ingångna avtal. Det solidariska ansvaret innebär att var och en av bolagsmännen personligen kan tvingas betala företagets alla skulder. Den som har betalat får i sin tur kräva de andra bolagsmännen på deras andel i skulden.

Även om ni är muntligt överens är det bra att skriva ett kompanjonavtal

. I kompanjonavtalet skriver ni ned allt det ni har kommit överens om. Kompanjonavtalet kan till exempel reglera hur ni ska fördela vinsten eller hur ni ska göra om en bolagsman vill gå ur bolaget. Bestämmelser i avtalet och ömsesidiga försäkringar kan bidra till att ge er som kompanjoner ett ekonomiskt skydd.

Det finns inga formella krav på kompanjonavtalet. Här nedan finns exempel på sådant som är vanligt att ha med. Ni har troligen fler punkter för just er verksamhet. Diskutera gärna med en utomstående rådgivare.

Vilka för och nackdelar finns det med ett handelsbolag?

Handelsbolag (HB) är en vanlig bolagsform. Handelsbolagformen används vanligtvis om två eller flera vill starta ett företag tillsammans. Den som är delägare kallas för handelsbolagsdelägare.

När man driver ett handelsbolag så behöver man registrera ett namn på sitt handelsbolag. En grundregel är att man behöver hitta på ett namn. Det kan vara svårt att finna något som man trivs med själv och samtidigt är säljande. Här tycker vi att man bör lägga lite tid. Ett företagsnamn ska du förhoppningsvis leva länge med och det ska helst berätta lite om vad ditt företag sysslar med. Det kanske är ett av dina viktigaste beslut som du behöver fatta, redan från början.

När du väl har beslutat dig för att starta ett företag som handelsbolag, så ska det registreras hos Bolagsverket. Det gör ni enklast genom att använda de blanketter som finns på Bolagsverkets hemsida eller den online-tjänst som Bolagsverket tillhandahåller. Här kommer en länk till Bolagsverkets hemsida(klicka här).

Vad är skillnad på blodbrist och järnbrist?

Järn behövs för att kroppen ska kunna tillverka hemoglobin (Hb), det protein som fångar upp syre från inandningsluften och transporterar syret runt i kroppen. Normalt har kroppen extra järn lagrat i levern, mjälten och benmärgen att ha som reserv, till exempel vid en blödning. Om kroppen har slut på järnreserverna och därmed inte kan tillverka tillräckligt med Hb, faller blodvärdet. Detta kallas för järnbristanemi, eller lågt blodvärde på grund av järnbrist. 

Kan man få lågt blodvärde av stress?

Vad som upplevs stressframkallande varierar från person till person. Det kan handla om allt från höga krav på arbetsplatsen till sociala påfrestningar och vardagssysslor som måste hinnas med. Påtvingad inaktivitet, känslan av förlorad kontroll, väntan och osäkerhet kan också trigga stressreaktioner. Ibland kan stress ha en positiv inverkan på prestationsförmågan, men om man börjar känna att tiden, eller man själv, inte räcker till kan stressen bli en hälsorisk.

Kan stress ge högt blodvärde?

Blodtrycket bör ligga mellan 100-140/60-90 mmHg. Överstigande värden räknas som hypertoni, högt blodtryck. I de flesta fall går det inte att fastställa någon direkt orsak till hypertoni. Ofta handlar det om en kombination av livsstilsbetingade, ärftliga och medicinska faktorer. Övervikt, ålder, dålig kondition, stress, rökning, högt salt-, koffein- och alkoholintag kan vara bidragande orsaker, liksom diabetes och underliggande njursjukdomar. P-piller, vissa hormonbehandlingar, antiinflammatoriska preparat (NSAID) och andra läkemedel kan också ha blodtryckshöjande effekt.

Kan man bli trött av för högt blodvärde?

När läkare pratar om blodvärde så brukar de referera till koncentrationen hemoglobin i blodet (HB), som finns i de röda blodkropparna och tar hand om syretransporten från lungorna ut i kroppen. Men uttrycket normala blodvärden kan såklart även innefatta flera olika värden och kan egentligen refereras till vilket blodvärde som helst. Några av de vanligaste blodvärdena som kontrolleras inkluderar hemoglobin, vita blodkroppar, röda blodkroppar, blodplättar, kolesterolnivåer, blodsockernivåer, sänkan (CRP) och leverfunktionstester.

Ett av de vanligaste förekommande blodproven är hemoglobin, blodprovet kallas för Hb eller just “blodvärdet” och man säger ofta “mäta blodvärdet” eller “mäta Hb”. Provet genomförs eftersom det kan påvisa om du lider av blodbrist. Det är vanligt att lämna provet i samband med att en läkare följer upp en behandling om du har en sjukdom eller vid misstanke om sjukdom.