:

Hur upplöser man ett äktenskap?

Innehållsförteckning:

 1. Hur upplöser man ett äktenskap?
 2. Hur länge kan man annullera ett äktenskap?
 3. När kan äktenskapet som tidigast vara upplöst?
 4. Kan man häva äktenskap?
 5. När man bestämt sig för att skiljas?
 6. Kan man gifta sig igen efter skilsmässa?
 7. Hur många procent av alla äktenskap slutar i skilsmässa?
 8. Hur länge brukar ett äktenskap vara i snitt?
 9. Hur länge behöver man vara gift för att ha rätt till hälften?
 10. Vad är 12 2 regeln?
 11. Hur gör man om bara en vill skiljas?
 12. Hur får man bort ett äktenskapsförord?
 13. När är det dags att gå skilda vägar?
 14. Vad gäller ekonomiskt vid skilsmässa?
 15. Kan man gifta sig två gånger med samma person?

Hur upplöser man ett äktenskap?

Upplösande äktenskapshinder var enligt svensk rätt sådant av lagen uppställt hinder mot ingående av äktenskap, vilket inte utsläcktes genom vigselakten, utan kunde göras gällande även efter en sådan felaktigt genomförd vigselakt. Vid en talan inför domstol om upplösande äktenskaphinder skulle då dömas till återgång av äktenskapet. Motsatsen var icke upplösande äktenskapshinder, vilka inte hade något inflytande på äktenskapets lagliga bestånd, för det fall hindren i fråga förs på tal först efter vigseln.

Efter den stora reformen av svensk äktenskapsrätt (Lag om äktenskaps ingående och upplösning) 12 november 1915, var de upplösande äktenskapshindren fyra:

 • Rätt upp- och nedstigande släktskap (fader + dotter, moder + son)
 • Hur länge kan man annullera ett äktenskap?

  Äktenskapsskillnad kan beviljas av ett civilregisterkontor eller en notarie efter ömsesidig överenskommelse makarna emellan på grundval av en gemensam skriftlig ansökan, eller av en domstol på grundval av en talan som förs av en make mot den andra. Det senare scenariot gäller om makarna inte är överens om äktenskapsskillnaden eller omständigheterna kring äktenskapsskillnaden, eller om ett civilregisterkontor inte är behörigt att bevilja äktenskapsskillnaden.

  Ett civilregisterkontor eller en notarie kan bevilja äktenskapsskillnad efter ömsesidig överenskommelse makarna emellan på grundval av en gemensam skriftlig ansökan och om båda makarna bor i Estland.

  Äktenskapsskillnad kan beviljas av en domstol efter att en make väckt talan mot den andra, om det äktenskapliga samlivet slutgiltigt har upphört. Det äktenskapliga samlivet har upphört om makarna inte längre har någon äktenskaplig samlevnad och det finns skäl att anta att de inte kommer att flytta samman igen. Det äktenskapliga samlivet antas ha upphört om makarna levat isär i minst två år.

  Äktenskapsskillnad påverkar inte de personliga förhållandena mellan makarna. Vid äktenskapsskillnad kan domstolen eller civilregisterkontoret efter ansökan återställa en persons tidigare efternamn, annars behålls det efternamn som tagits när äktenskapet ingicks.

  Makarna anses vara lagligen skilda när de inte har något gemensamt hushåll eller någon äktenskaplig samlevnad och minst en av makarna är tydligt ovillig att återupprätta eller åstadkomma detta.

  När kan äktenskapet som tidigast vara upplöst?

  I enlighet med Riksdagens beslut varder härigenom stadgat, som följer:

  Två personer som har kommit överens om att ingå äktenskap med varandra är förlovade. (20.2.2015/156)

  Kan man häva äktenskap?

  Mannen misshandlade frun under lång tid. Nu vill hon skiljas. Men kan hon häva äktenskapsförordet? SvD:s familjeadvokat Caroline Elander Knip reder ut juridiken kring skilsmässor.

  Mannen misshandlade frun under lång tid. Nu vill hon skiljas. Men kan hon häva äktenskapsförordet? SvD:s familjeadvokat Caroline Elander Knip reder ut juridiken kring skilsmässor.

  När man bestämt sig för att skiljas?

  Forskning visar nämligen att de allra flesta återhämtar sig och mår trots allt bättre efter en skilsmässa. Det menar Emma Frans, doktor och forskare vid Karolinska Institutet.

  I ett inslag i SVT nyheter slår hon också hål på myten om att antalet skilsmässor i Sverige skulle öka. Sedan 1970-talet har antalet skilsmässor varit i stor sett det samma och ligger på runt 25 000 per år. Inte heller håller äktenskapen kortare tid nu än förr, vilket också är en vanlig missuppfattning.

  Enligt statistik, som Emma Frans refererar till, är det en skilsmässotopp efter fyra-fem års äktenskap. Därefter minskar risken. Antalet guldbröllop, som innebär att ett par har varit gift i 50 år, ökar till och med.

  Kan man gifta sig igen efter skilsmässa?

  Sakta ner. Skynda dig inte in i ett nytt förhållande och gifta dig igen efter en skilsmässa.

  Dessa rebound-förhållanden kan ge övergående bedövning av skilsmässans smärta. Att rusa in i äktenskap efter skilsmässa har sina fallgropar.

  I det långa loppet är det impulsivt att åter gifta sig efter en skilsmässa. Så innan du gifter dig igen efter skilsmässa, gör följande.

  Att gifta sig om efter en skilsmässa är ett loftbeslut och det kan vara en dålig idé om det förflutna är stort över huvudet.

  Planer för omgift är dömda till misslyckande om du inte kan släppa ditt förflutna . Om ilskan fortfarande finns för ditt ex kommer du aldrig att kunna engagera dig helt med en ny partner.

  Hur många procent av alla äktenskap slutar i skilsmässa?

  De flesta som skiljde sig förra året var mellan 35 och 46 år, vilket är den vanligaste åldern att skilja sig på i Sverige. Absolut ovanligast är att skilja sig när man är över 85, eller yngre än 19.

  De flesta av de 23 647 paren hann ändå fira sitt tennbröllop, det vill säga tioårsjubileum. Äktenskapen höll i drygt 11 år i snitt.

  Hur länge brukar ett äktenskap vara i snitt?

  Det visar sig att vi gifter oss senare numera än för bara några årtionden sedan, och även av helt andra anledningar.

  Känns det som att det här med äktenskap ligger sjukt långt fram i framtiden när man är sådär runt 21? Då är du inte ensam om att känna så, men det var inte alls så för bara 40 år sedan. 

  Hur länge behöver man vara gift för att ha rätt till hälften?

  När det kommer till en separation eller skilsmässa gör juridiken skillnad mellan exempelvis äktenskap och samboskap.

  – En skillnad är att när ett par separerar eller skiljer sig har man som gift, som huvudregel, rätt till hälften av alla gemensamma tillgångar, även det som var och en ägde innan giftermålet. Det kallas giftorätt som man i och för sig kan avtala bort genom ett äktenskapsförord, säger Madelén Falkenhäll, hållbarhetsekonom på Swedbank.

  Vad är 12 2 regeln?

  1 §  Bouppteckning skall förrättas senast tre månader efter dödsfallet, om inte Skatteverket efter ansökan inom samma tid med hänsyn till boets beskaffenhet eller av annan särskild orsak förlänger tiden.

  Om dödsboanmälan och undantag på grund av sådan anmälan från skyldigheten att förrätta bouppteckning föreskrives i 8 a §. Lag (2003:675).

  1 §  Innan en månad har förflutit efter det att bouppteckning förrättades eller, om boet förvaltas av boutredningsman, uppgörelse har träffats med samtliga borgenärer om betalningen av skulderna får en skuld betalas endast om det med fog kan antas att betalningen inte är till skada för borgenärerna. Lag (1981:359).

  2 §  Sedan en månad har förflutit efter det att bouppteckning förrättades får borgenärerna kräva säkerhet för sådana skulder efter den döde vilka inte har förfallit till betalning och för vilka det inte redan finns tillräcklig säkerhet. Ställs ej säkerhet inom tre månader, får dödsboet inte längre tillgodoräkna sig någon förfallotid. Lag (1981:359).

  1 §  Legat av oskifto skall utgivas så snart det kan ske utan men för någon, vars rätt är beroende av boets utredning.

  Företages arvskifte innan legatet utgivits eller egendom, som därför erfordras, blivit ställd under särskild vård, äro delägarna en för alla och alla för en ansvariga för förordnandets verkställande såsom om skifte ej ägt rum. Vad sålunda utgivits skall dem emellan fördelas enligt den i 18 kap. 6 § stadgade grunden.

  2 §  Skall legat fullgöras av viss arvinge eller testamentstagare, är denne pliktig att verkställa förordnandet, när han mottagit den egendom som är avsedd för legatets fullgörande. Där av hans försummelse beror att egendomen ej utgivits till honom, skall han gälda skadan.

  Var den döde gift, skall först bodelning förrättas enligt bestämmelserna i äktenskapsbalken. Efterlämnar den döde en sambo och begär denne bodelning enligt sambolagen (2003:376), skall bodelningen förrättas innan arvskifte äger rum. Lag (2003:377).

  2 §  Mot någon delägares bestridande får skifte ej företas innan bouppteckning har förrättats och alla kända skulder har betalts eller medel till deras betalning har ställts under särskild vård eller uppgörelse har träffats som innebär att delägaren inte svarar för skulderna.

  1 §  Om ett dödsbo förvaltas av delägarna gemensamt och de har kommit överens om att leva samman i oskiftat bo, gäller i fråga om förvaltningen av boet och rätten att företräda boet vad som sägs i 18 kap. 1 §, om inte annat har avtalats. Också bestämmelserna i 3, 4, 6 och 7 §§ samma kapitel skall tillämpas.

  I fråga om rätten för enskilda delägare att väcka och föra talan som parter i eget namn men för boets räkning gäller vad som sägs i 18 kap. 1 a §, om inte annat avtalats mellan delägarna. Lag (1989:30).

  Hur gör man om bara en vill skiljas?

  Läs mer genom att välja de alternativ som stämmer för dig.

  Välj om du vill se de olika stegen i skilsmässan för gemensam eller enskild ansökan.

  Hur får man bort ett äktenskapsförord?

  Gör så här för att registrera ett äktenskapsförord hos Skatteverket:

 • Skriv äktenskapsförordet. Eftersom det kan se ut på olika sätt finns ingen särskild blankett. Det kan därför vara bra att kontakta en jurist för att få hjälp att formulera äktenskapsförordet.
 • Ange era personnummer i äktenskapsförordet, så att Skatteverket kan kontrollera era folkbokföringsuppgifter.
 • När är det dags att gå skilda vägar?

  Ingen vill separera – det är inte sällan en tuff resa som väntar. Därför kan det vara svårt att veta när det egentligen är dags. Men visst finns det tecken på att en relation är över. Vi har samlat fem av dem.

  Det kan vara svårt att veta när det är värt att kämpa för en relation och när det faktiskt kan vara dags att gå skilda vägar.

  Vad gäller ekonomiskt vid skilsmässa?

  Ibland blir livet inte som man tänkt. Eller så är separationen just ett första steg mot en positiv förändring. Oavsett hur skilsmässan känns för dig så finns det saker som är bra att ha koll på vad det gäller de ekonomiska aspekterna av skilsmässan.

  För vad är det som påverkar er ekonomi egentligen? Och vad är best practice för ett så rättvist avslut som möjligt? Dags att reda ut vem som har rätt till vad med andra ord. 

  Kan man gifta sig två gånger med samma person?

  04 dec, 2022 

  Bröllop, skilsmässa – och sedan bröllop igen. Ja, det har varit verklighet för bland annat Pamela Anderson och Rick Salomon. Här är fler exempel på kändispar som sagt "ja" till varandra två gånger!