:

Hur mycket skatt dras på Omvårdnadsbidrag?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket skatt dras på Omvårdnadsbidrag?
 2. Är vårdbidrag skattepliktigt?
 3. Kan man jobba heltid och få Omvårdnadsbidrag?
 4. Hur mycket höjs Omvårdnadsbidrag 2023?
 5. Är Omvårdnadsbidrag skattefritt?
 6. Får man vabba när man har Omvårdnadsbidrag?
 7. Får man Vabba om man har Omvårdnadsbidrag?
 8. Vad krävs för fullt Omvårdnadsbidrag?
 9. Hur länge kan man ha Omvårdnadsbidrag?
 10. Hur mycket är ett helt Omvårdnadsbidrag?

Hur mycket skatt dras på Omvårdnadsbidrag?

När du söker studiemedel eller studiestartsstöd ska du beräkna vilket överskott du kommer att ha i inkomstslagen tjänst, näringsverksamhet och kapital. Med överskott menas din sammanlagda inkomst minus eventuella avdrag. Vi kontrollerar i efterhand med Skatteverket att de inkomstuppgifter som du lämnat till CSN stämmer. Läs mer om hur du beräknar din inkomst på sidan Inkomst och fribelopp

Ska du ansöka om tilläggslån? Då ska du enbart räkna med överskottet från dina inkomster i inkomstslagen tjänst och näringsverksamhet, det vill säga de inkomster som du haft för att du arbetat.

Är vårdbidrag skattepliktigt?

Vid ansökan om omvårdnadsbidrag är det viktigt med intyg som styrker ett omvårdnadsbehov som går utöver vad som kan anses normalt för ålder. Läkarutlåtandet måste vara utförligt, och det kan även behövas intyg från förskola, skola, korttids etcetera. Den här guiden har många tips och råd till dig som har ett barn med funktionsnedsättning.

Omvårdnadsbidraget är till för föräldrar till barn som har funktionsnedsättning som kräver mer omvårdnad än vad som är normalt för andra barn i samma ålder.

Det är inte enbart föräldrarna till ett barn med funktionsnedsättning som kan få det nya omvårdnadsbidraget. Även personer som likställs med föräldrar kan ha rätt till bidraget, exempelvis make som bor med föräldern och annan vårdnadshavare.

Båda föräldrarna kan beviljas bidraget, med hälften vardera eller med den fördelning som de själva önskar. Om föräldrarna inte är överens, ska bidraget fördelas mellan föräldrarna utifrån fjärdedelar med hänsyn till var barnet bor eller vistas.

Rätten till omvårdnadsbidrag hänger på hur mycket omvårdnad och tillsyn som föräldrarna måste sköta om utöver ”normalt föräldraansvar”.

Men vad innebär det i praktiken? Nedan finns exempel på behov som har betydelse. De är hämtade ut Försäkringskassans interna vägledning (avsnitt 3.4.3).

Försäkringskassans handläggare ska ”utreda vilken omvårdnad och tillsyn barnet totalt behöver, det vill säga föräldrarnas dagliga insatser på grund av barnets funktionsnedsättning”. Hur mycket behov av omvårdnad och tillsyn finns, utöver vad som är vanligt för barn i motsvarande ålder?

Försäkringskassan kräver att det finns ett samband mellan funktionsnedsättningen och de behov av omvårdnad och tillsyn som barnet har. Därför gör man en så kallad DFA-analys (diagnos, funktionsnedsättning, aktivitetsbegränsning), för att se samband mellan ansökan och medicinsk information.

Svenska Downföreningen har kritiserat Försäkringskassans krav på DFA-analys. Man menar att det är praktiskt taget omöjligt att få fram läkarintyg som täcker allt. Föreningen skrev i en rapport 2020:

”Hur ska en läkare kunna intyga den extratid jag lägger varje morgon på att få iväg mitt barn till skolan? Hur ska en läkare kunna intyga all den extratid jag lägger på att ta fram bildstöd och träningsmaterial till mitt barn, som det dessutom är en logoped som rekommenderat? Hur ska en läkare kunna intyga all den tid dessa oändliga möten med habilitering, skola och kommunen tar? Vi ser många exempel på konsekvenser av aktivitetsbegränsningar som den sökande beskriver men som inte tydligt står med i läkarintyget. Trots att begränsningen uppenbart är kopplad till en intygad funktionsnedsättning blir resultatet att ansökan avslås.”

Det ska alltid finnas en läkares beskrivning av hälsotillståndet hos barnet. Det ska framgå på vilket sätt läkaren har haft kontakt med barnet. Läkarens beskrivning kan kompletteras av psykolog, fysioterapeut, arbetsterapeut, logoped och andra medicinska professioner.

Läkarintyget ska ska omfatta hela kedjan och därför innehålla:* diagnos enligt ICD-10 med diagnoskod, om det finns en diagnos* uppgifter om funktionsnedsättningen* uppgifter om aktivitetsbegränsningen* information om vilka medicinska behandlingar som pågår och som är planerade, och hur funktionsnedsättningen och aktivitetsbegränsningarna bedöms utvecklas över tid.

Det är viktigt att läkarintyget är utförligt. Annars är risken stor att Försäkringskassan säger nej, med motiveringen att omsorgsbehovet inte är tillräckligt noga beskrivet.

Normalt får man beslut om omvårdnadsbidrag inom tre månader, enligt Försäkringskassan. Du går inte miste om några pengar under väntetiden, om bidraget beviljas kommer pengarna i efterskott.

Om man inte är nöjd med handläggningen eller beslutet, så kan man komma med synpunkter i flera steg.

1. Först kan man tycka till om det förslag till beslut som Försäkringskassans handläggare ”kommunicerar”.

2. När beslutet har kommit kan man begära omprövning, vilket måste ske inom två månader. Omprövningen görs av en speciell omprövningsenhet inom Försäkringskassan.

Kan man jobba heltid och få Omvårdnadsbidrag?

Omvårdnadsbidrag är en ekonomisk ersättning som du kan söka om ditt barn har en funktionsnedsättning som innebär mer omvårdnad och tillsyn utöver vad som är vanligt för ett barn i samma ålder utan funktionsnedsättning. Du kan beviljas omvårdnadsbidrag på en av fyra olika nivåer. Vilken nivå du hamnar på avgörs av barnets totala behov av omvårdnad och tillsyn. Om du beviljas omvårdnadsbidrag får du ett beslut om ett visst belopp per månad. Beslutet kan vara tidsbegränsat eller gälla som längst till och med juni det år barnet fyller 19 år.

Vad krävs för att kunna söka omvårdnadsbidrag?

Hur går jag tillväga för att ansöka om omvårdnadsbidrag?

1. Du gör en ansökan på Mina sidor på forsakringskassan.se alternativt skriver ut en blankett och postar till Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund.

2. Skicka in läkarutlåtande. Det kan du bifoga digitalt på Mina sidor efter att du gjort ansökan och den har registrerats alternativt skicka det till inläsningscentralen.

Hur mycket höjs Omvårdnadsbidrag 2023?

Prisbasbeloppet används för att beräkna många av ersättningarna du kan ha rätt till från Försäkringskassan. Prisbasbeloppet bestäms i januari varje år utifrån prisutvecklingen i samhället och gäller sedan för hela året.

Är Omvårdnadsbidrag skattefritt?

 • Praktisk hjälp i vardagen t ex på- och avklädning, hygien, läxläsning och hjälp vid måltider.
 • Att upprätthålla rutiner och struktur.
 • Att aktivera och motivera ditt barn.
 • Särskild kosthållning eller annan egenvård.
 • Direkta vårdinsatser t ex ge läkemedel.

Får man vabba när man har Omvårdnadsbidrag?

Vård av barn (vab) är när du stannar hemma från jobbet eller går miste om a-kassa för att ta hand om ett sjukt barn. Ersättningen du får när du vabbar kallas för tillfällig föräldrapenning. Du kan vabba hela eller delar av dagen. Det finns flera olika varianter av tillfällig föräldrapenning. Den vanligaste formen av tillfällig föräldrapenning gäller fram till dess att barnet fyller 12 år. Du kan vabba max 120 dagar per år med undantag för om ditt barn är allvarligt sjukt, då har du obegränsat med dagar.

Observera att om du får omvårdnadsbidrag kan du inte få ersättning för vab om du har omvårdnadsbidraget för samma behov av tillsyn och vård.

Mitt barn har fyllt 12 år, kan jag söka tillfällig föräldrapenning?

Ja, det kan du göra om du uppfyller kriterierna för ersättning. Man kan få tillfällig föräldrapenning för ett barn som är 12–16 år om barnet behöver mer hjälp än vad som är vanligt i den åldern. Det kan till exempel vara:

- när ett barn med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning blir akut sjukt i en annan sjukdom, eller när grundsjukdomen förvärras

Får man Vabba om man har Omvårdnadsbidrag?

Autism Sverige och våra samarbets­partners sparar information på din enhet för att kunna erbjuda anpassad funktionalitet, samla in besöks­statistik och möjliggöra personaliserad marknads­föring. Du väljer vilka typer av cookies som du accepterar utöver de nödvändiga som behövs för att webbplatsen ska fungera.

Besöksstatistik Marknadsföring

Vad krävs för fullt Omvårdnadsbidrag?

Du ansöker om omvårdnadsbidrag från Försäkringskassan. De baserar sitt beslut på hur pass mycket hjälp ditt barn behöver. Utgångspunkten är hur ditt barn fungerar i jämförelse med barn i samma ålder, som inte har en funktionsvariation. Har du flera barn med autism kan alla få bidrag, men i varierande grad. Det finns fyra nivåer av bidrag, och alla beslut fattas individuellt.

Tanken är att omvårdnadsbidraget ska hjälpa barnet nå upp till samma aktivitetsnivå eller funktion som är vanligt för deras ålder. Alla har rätt att klara sig väl i vardagen, skola och andra aktiviteter. För de som har en funktionsnedsättning kan det vara nödvändigt med hjälp för att kunna göra allt. Det är då som ett omvårdnadsbidrag kan bli aktuellt. Bland annat handlar det om:

 • Praktisk hjälp för vardagliga sysslor och aktiviteter. Bland annat hjälp med att äta, läxläsning, påklädning, hygien, osv
 • Särskild träning
 • När du behöver aktivera och motivera ditt barn
 • Hen får hjälp med att upprätthålla rutiner och en viss struktur i livet
 • Särskild kosthållning
 • Insmörjning eller annan egenvård som barnet inte klarar av själv
 • Barnet kan behöva tillsyn. Ibland är de benägna att rymma eller gör sig illa om ingen ser efter dem. Men det är inte alltid aktiv kontroll som behövs, ibland är det bara en fråga om att vara tillgänglig.

Funktionsnedsättningen måste varit aktiv i minst 6 månader innan du kan ansöka.

Du behöver ett läkarintyg för att kunna söka om omvårdnadsbidrag. Doktorn tar hänsyn till flera olika faktorer för att på rätt sätt beskriva i vilken utsträckning ditt barn behöver speciell omvårdnad. Bland annat följer de något som kallas för DFA-kedjan.

 • D står för diagnos, och är viktig för att veta vilka utmaningar barnet har.
 • F är funktionsnedsättning och här beskriver doktorn vilka förmågor som är nedsatta på grund av autismen. Det är ju inte alla barn som har samma problematik.
 • A, det vill säga aktivitetsbegränsning, är nära kopplat till F. Det visar vilka konsekvenser funktionsnedsättningen har i vardagen.

När du som förälder har fått läkarintyget kan du ansöka om omvårdnadsbidrag från Försäkringskassan. Du måste skicka in intyget, så de har en grund för att fatta sitt beslut.

Hur länge kan man ha Omvårdnadsbidrag?

Informationen riktar sig till dig som har kontakt med föräldrar till barn med funktionsnedsättning och beskriver de huvudsakliga delarna i lagförslaget som innebär att ett vårdbidrag kan förlängas i väntan på beslut om omvårdnadsbidrag eller merkostnadsersättning.

För att förlänga krävs i korthet att:

 • beslut om vårdbidrag har upphört eller kommer att upphöra efter december 2018
 • vi har bedömt att den enskilde skulle ha rätt till vårdbidrag om de äldre bestämmelserna om vårdbidrag fortfarande hade gällt. Vi gör en prövning i varje enskilt ärende.
 • det finns en ansökan om omvårdnadsbidrag eller merkostnadsersättning

En annan förutsättning är att föräldern ansökt om omvårdnadsbidrag eller merkostnadsersättning för samma barn som hen hade vårdbidrag för, dvs varken för fler eller färre barn. Det är heller inte möjligt att förlänga vårdbidraget om en annan förälder ansökt om omvårdnadsbidrag eller merkostnadsersättning för samma barn.

En förutsättning för förlängning är att man skulle haft rätt till vårdbidrag om de äldre bestämmelserna för vårdbidrag fortfarande gällt. Det innebär till exempel att inga förändringar har skett gällande barnets behov av vård och tillsyn och eventuella merkostnader

Hur mycket är ett helt Omvårdnadsbidrag?

 • ditt barn har en funktionsnedsättning
 • du ger barnet omvårdnad och tillsyn till följd av funktionsnedsättningen i minst sex månader
 • du är barnets förälder eller kan likställas med barnets förälder
 • du och ditt barn är försäkrade i Sverige.

Du och barnet är i regel försäkrade i Sverige om du bor och arbetar här. Om du bor eller arbetar i olika länder kan det finnas undantag, liksom om du nyligen flyttat hit.