:

Vad är en finansiell tillgång?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är en finansiell tillgång?
 2. Vad räknas som finansiella skulder?
 3. Vad räknas som finansiella anläggningstillgångar?
 4. Vad räknas som finansiella instrument?
 5. Vad innebär finansiell?
 6. Vad betyder finansiell kostnad?
 7. Vad ingår i finansiella kostnader?
 8. Vad menas med finansiell?
 9. Vad menas med finansiella tjänster?
 10. Vad innebär finansiella tjänster?
 11. Vad är en finansiell rapport?
 12. Vad är finansiellt resultat?
 13. Vart hittar man finansiella kostnader?
 14. Vad är en finansiell produkt?
 15. Vilka är de tre finansiella rapporterna?

Vad är en finansiell tillgång?

⌂ Hem | ✉ Kontakt | ≡ Sidkarta | © 2011-2023

Finansiella anläggningstillgångar består av t.ex. aktier, obligationer och andra värdepapper. För att en tillgång ska räknas som en finansiell anläggningstillgång gäller att företaget har som avsikt att behålla tillgången i mer än 1 år.

Vad räknas som finansiella skulder?

En finansiell skuld är enligt punkt 11.6 en skuld som innebär en avtalsenlig skyldighet att erlägga kontanter eller en annan finansiell tillgång till en annan part att byta finansiellt instrument med en annan part enligt villkor som kan komma att visa sig oförmånliga.

De mest förekommande finansiella skulderna i ett företag är leverantörsskulder och skulder till kreditinstitut (lån och leasingskulder).

Vad räknas som finansiella anläggningstillgångar?

I kommentaren till K2 punkt 11.1 och KÅB punkt 10.1 anges ett antal vanliga exempel på tillgångar som klassificeras som finansiell anläggningstillgång vilket också överensstämmer med innehållet i kontogrupp 12 i BAS:

 • Fordringar hos dotterföretag

 • Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag

 • Ägarintressen i övriga företag

 • Fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i, t.ex. insatsemissioner i ekonomiska föreningar

 • Andra långfristiga värdepappersinnehav, t.ex.

 • − andelar i noterade företag

 • − andra andelar

 • − andelar i bostadsrättsföreningar, och

 • − obligationer

 • Lån till delägare eller närstående

 • Andra långfristiga fordringar, t.ex.

 • − långfristiga reversfordringar

 • − långfristiga fordringar hos anställda

 • − lämnade depositioner

 • − värde av kapitalförsäkring

 • − långfristiga kontraktsfordringar, och

 • − övriga långfristiga fordringar.

Om den finansiella tillgången ska stadigvarande innehas i verksamheten är den enligt 4 kap. 1 § ÅRL en anläggningstillgång i det här fallet en finansiell anläggningstillgång.

Vad räknas som finansiella instrument?

Propositionen innehåller förslag till lagändringar för genomförandet av det EG-direktiv om värdering och redovisning av finansiella instrument som antogs i maj 2001. Direktivet innehåller redovisningsregler för ickefinansiella företag och för kreditinstitut och värdepappersbolag. Förslaget innefattar bl.a. nya värderingsbestämmelser och nya krav på tilläggsupplysningar.

I propositionen lämnas vidare förslag som ger möjlighet att redovisa s.k. omvända förvärv enligt internationella redovisningsprinciper.

I maj 2001 antogs ett EG-direktiv om redovisning och värdering av finansiella instrument (2001/65/EG). Genom direktivet ändrades de fjärde och sjunde bolagsrättsliga direktiven (redovisningsdirektiven) och bankredovisningsdirektivet (bilaga 1).

I juli 2002 remitterade Justitiedepartementet en promemoria som behandlar genomförandet av direktivet såvitt gäller icke-finansiella företag (Redovisning och värdering av finansiella instrument Ds 2002:42). I promemorian lämnades förslag till ändringar i årsredovisningslagen (1995:1554). I december 2002 remitterade Finansdepartementet en promemoria som behandlade motsvarande frågor för finansiella företag (Redovisning och värdering av finansiella instrument i kreditinstitut och värdepappersbolag samt vissa andra redovisningsfrågor för finansiella företag Ds 2002:61). Den innehöll förslag till ändringar i lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (1995:1559) och lagen om årsredovisning i försäkringsföretag (1995:1560).

I promemoriorna behandlas även en fråga om redovisning av s.k. omvända förvärv.

Vad innebär finansiell?

Att påverka balansen mellan risktagande och motståndskraft så att systemrisker hanteras är den viktigaste uppgiften i stabilitetsarbetet. Men det innebär inte att alla risker ska minimeras eller elimineras - ett finansiellt system kan visserligen regleras så hårt att det kan stå emot nästan varje tänkbar störning, men då blir det till priset av en kraftigt försämrad effektivitet. Reglering och tillsyn måste alltså sträva efter en balans mellan stabilitet och effektivitet.

Men negativa effekter för samhället kan uppstå i och förstärkas av den finansiella sektorn även om grundfunktionerna upprätthålls och systemet i sig är stabilt. FI har därför av regeringen sedan några år fått ett utökat uppdrag. Det traditionella målet att värna stabiliteten i det finansiella systemet har kompletterats med uppdraget att motverka finansiella obalanser för att stabilisera kreditmarknaden. En alltför snabb ökning – eller minskning – av kreditgivningen till hushåll och företag kan få kraftiga effekter på konsumtion och investeringar, och med stora samhällsekonomiska störningar som konsekvens.

För att konkretisera arbetet med stabilitetsuppdraget har FI satt upp fyra mellanliggande stabilitetsmål:

Vad betyder finansiell kostnad?

Personalkostnader konteras huvudsakligen inom kontoklass 4 via personalsystemet Primula. Förutom löner och arvoden bokförs även alla typer av personliga ersättningar som arbetsgivaren måste lämna kontrolluppgift för, till exempel traktamenten, bilersättningar och läkemedelsersättningar inom kontoklass 4 i Primula. Kostnader för utbildning för egen personal, konto 481*, samt övriga personalkostnader, konto 49*, till exempel personalrepresentation, kan konteras direkt när fakturan kommer in via EFH. Dock bör man tänka på att fullt skatteavdrag inte kan göras vid representation, se Regler och riktlinjer om representation samt särskild konteringsguide vid Karolinska Institutet.

Kostnader för lokaler avser också kostnader för elektricitet, vatten, bränsle, städning och reparation av lokaler.

Vad ingår i finansiella kostnader?

Resultaträkningen redovisar en sammanställning av företagets intäkter och kostnader under ett räkenskapsår (3 kap. 2 § ÅRL).

Vad menas med finansiell?

Även känd som kapitalbalans. Finansiell balans är en del av en nations betalningsbalans som visar transaktioner med utlandet. Finansiell balans består av direkta investeringar, portföljinvesteringar, finansiella derivat och övrigt kapital. Även Riksbankens valutareserv redovisas i den finansiella balansen.

Kapitalbalans

Vad menas med finansiella tjänster?

Finansiella tjänster är tjänster i finansbranschen. Finansindustrin innefattar ett brett spektra av organisationer som är involverade i hanteringen av pengar. Bland dessa organisationer finns banker, försäkringsföretag, aktiemäklareföretag och vissa statsfinansierade företag. År 2004 motsvarade den finansiella tjänstesektorn 20% av börsvärdet i S & P 500 i USA. [1]

Vad innebär finansiella tjänster?

6 kap. 33-36 §§, 10 kap. 33 §, 13 kap. 11 § mervärdesskatte- lagen (2023:200) ikraft fr.o.m. 1 juli 2023

3 kap. 9 §, 5 kap. 5-6 §§, 17-18 §§ och 10 kap. 12 § mervärdesskattelagen (1994:200) ikraft t.o.m. 30 juni 2023

Vad är en finansiell rapport?

En välskriven och innehållsmässigt korrekt finansiell rapport är ett kvitto på att företaget är trovärdigt, transparent och levererar med kvalitet. Vi på BDO vet vikten av att rapporteringen målgruppsanpassas, att innehållet är korrekt, samt följer lagkrav och andra kravställares synpunkter. Rapporteringskraven är också krav som utvecklas över tid. Det kommer nya regler kring rapportering, presentation och upplysningar och det går även trender i hur finansiella rapporter ställs upp.

Som exempel på normgivning inom området driver IASB för närvarande ett ”dislcosure project” där man ser över hur upplysningar ska presenteras i IFRS årsredovisningar. Man har inom ramen för detta projekt bl.a förtydligat reglerna kring vilka redovisningsprinciper som bör presenteras i en årsredovisning och betonar vikten av företagsspecifik information.

Vad är finansiellt resultat?

Resultaträkningen är den andra huvuddelen i bokslutet. Tillsammans med balansräkningen utgör resultaträkningen en sammanställning av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader från den löpande redovisningen.

Resultaträkningen består av tre huvuddelar:

Vart hittar man finansiella kostnader?

En resultaträkning sammanställer samtliga intäkter och kostnader under en viss period, ofta årsvis, och utgör en central del i årsbokslutet. Syftet med rapporten är att ge en tydlig översikt över företagets utförda prestationer och förbrukade resurser samt vilket resultat som genereras.

Här kan du se hur resultaträkningens olika uppställningsformer ser ut mer i detalj.

För att analysera och nå en fullgod tolkning av resultaträkningen kan det vara bra med en tydlig struktur. Först är det viktigt att reflektera över enskilda posters belopp, så att du kan identifiera och hantera analysstörande innehåll. En annan central del är att välja lämpliga resultatmått som endast inkluderar relevanta poster för analysen. Slutligen kan du med valda resultatmått analysera verksamheten genom olika nyckeltal.

Vad är en finansiell produkt?

Finansiella produkter och tjänster kan vara väldigt komplexa och ibland svåra att förstå. Redovisningar ökar transparensen och ger konsumenterna värdefull information som hjälper dem att fatta välinformerade beslut. 

I denna policy definierar vi privatlån som ett engångslån från en privatperson, en organisation eller ett rättssubjekt till en enskild konsument där syftet inte är finansiering av ett köp av en anläggningstillgång eller utbildning. Konsumenter av privatlån behöver information om kvalitet, egenskaper, avgifter, risker och förmåner med låneprodukter för att kunna fatta välinformerade beslut om de ska ta ett lån eller inte.

Exempel (listan är inte fullständig): Lönedagslån, lån med bil som säkerhet, pantbanker

Vi vill skydda våra användare från bedrägliga eller skadliga finansiella produkter, som privatlån med extremt höga kostnader. I vissa fall har vi landsspecifika begränsningar som reflekterar lokala marknadsförhållanden.

Vilka är de tre finansiella rapporterna?

Rapporten bedömer den finansiella stabiliteten och beskriver tillståndet på de finansiella marknaderna samt redogör för kreditgivning och kreditvillkor till företag och hushåll. Kommer två gånger om året.

Konsumentskyddsrapporten beskriver FI:s syn på konsumentskydd och hur myndigheten arbetar för att mildra risker och problem för konsumenter. Kommer en gång om året.