:

Vilket konto bokför man kreditfaktura?

Innehållsförteckning:

 1. Vilket konto bokför man kreditfaktura?
 2. Hur drar man av en kreditfaktura?
 3. Vad gör man med en kreditfaktura?
 4. När skrivs en kreditfaktura?
 5. Hur bokför man kortköp?
 6. Hur bokför jag en faktura?
 7. Vad menas med att kreditera en faktura?
 8. Är kredit och faktura samma sak?
 9. Vad betyder att en faktura är Krediterad?
 10. Vad är skillnaden mellan konto 2640 och 2641?
 11. Hur bokföra moms kreditfaktura?
 12. Vad är konto 3010?
 13. Vad är konto 3001?
 14. Hur bokför man en kreditfaktura till kund?
 15. Kan man kreditera en kreditfaktura?
 16. Hur kan man bokföra en kreditfaktura från leverantör?
 17. Hur ska en kreditfaktura utföras?
 18. Vad är en kreditfaktura?
 19. Hur kan man bokföra en kreditfaktura från leverantör?
 20. Hur ska en kreditfaktura utföras?
 21. Vad är en kreditfaktura?

Vilket konto bokför man kreditfaktura?

Kreditfakturor bokförs lite olika och idag går det ej att bokföra en faktura med ett direkt negativt belopp. Enklaste sättet är då att bokföra det som det ursprungliga inköpet (med positiva belopp) men byta plats på debet och kredit, alltså så att verifikatet ser ut tvärtom gentemot det ursprungliga.

Observera att man just nu INTE kan spara och bokföra en kreditfaktura från leverantör som en leverantörsfaktura utan det måste hanteras manuellt i bokföringen.

Hur drar man av en kreditfaktura?

En kreditfaktura kan även kallas för kreditnota, omvänd faktura eller minusfaktura. Den här typen av fakturor skickas ut när den ursprungliga fakturan är felaktig eller behöver justeras. Till exempel om en kund köpt en produkt som visar sig vara trasig eller felaktig, och som den därför inte ska betala för. Genomfördes köpet mot faktura kan utställande företag skicka en kreditfaktura så att kunden får ett tillgodohavande, som kan vara på delar av- eller hela beloppet på originalfakturan.

I och med det nya standardiserade filformatet, ISO20022, som det nordiska bankinfrastrukturprojektet P27 stödjer, kommer arbetssättet kring hanteringen av kreditfakturor i betalfil att förändras. Betalningen som hanteras av banken kommer kräva ett positivt belopp och själva kvitteringen kommer därmed behöver genomföras i Fortnox. Det medför att kreditfakturor inte kommer kunna skickas till banken för så kallad bevakning, när filformatet ISO20022 används.

När du skapar en betalfil med en debetfaktura och det finns kreditfakturor som du skulle kunna matcha, visas en hjälpruta för att lägga till kreditfakturor i betalfilen.

Vad gör man med en kreditfaktura?

En kreditfaktura är en omvänd faktura där säljaren behöver betala tillbaka pengar till köparen. Den används alltså när det den ursprungliga fakturan av någon anledning behöver ändras.

Ofta handlar det om att beloppet på fakturan är felaktigt. Andra situationer då du kan behöva skicka en kreditfaktura är när tjänsten inte levde upp till förväntningarna eller om varan är trasig.

Det är den ursprungliga fakturan som ligger till grund för kreditfakturan. Därför måste samma uppgifter framgå både på originalfakturan och på kreditfakturan. Skillnaden är att betalningen nu är kunden till godo istället för att den ska betalas.

När skrivs en kreditfaktura?

Kreditfakturor som kommer in genom fakturainkorgen har ibland ett betalningsdatum. Det är sedan detta datum som avgör för vilka datumintervall kreditfakturor kommer med i betalningsförslaget. När man skapar ett betalningsförslag måste man därför filtrera på det betalningsdatum som är angett på kreditfakturan, för att den ska dyka upp i betalningsförslaget. Precis som med leverantörsfakturor.  

Oftast får man ju kreditfakturorna efter att leverantörsfakturan mottages. Detta innebär att om man sorterar fram leverantörsskulder som förfaller den 30/7 och det för en av dessa finns en kreditfaktura mottagen den 27/7, kommer denna kreditfaktura inte fram när vi filtrerar fram leverantörsfakturan. Kreditfakturan har då ett betalningsdatum längre fram i tiden ofta 30 dagar från de att den skickats. För att kunna ”betala” leverantörsfakturan med krediten måste vi då välja betalningsdatum tidigaste 27/8. Risken blir då stor att man missar att matcha krediten.  

Hur bokför man kortköp?

På företagets inköp och försäljningar ingår det normalt moms som du ska bokföra. Här följer exempel på hur momsen ska konteras på olika inköp och försäljningar samt i samband med momsdeklarationen. Du kan läsa mer om hur du bokför moms och andra transaktioner i vår kompletta bok Bokföring – praktisk handbok med konteringsexempel.

En vara köps med betalkort kopplat till företagskontot för 1 000 kr [1930]. ­Ingående moms [2640] ingår med 200 kr. Nettoutgiften för varuinköp [4000] är alltså 800 kr.

Hur bokför jag en faktura?

När en faktura kommer in bokför du som en skuld den dag de anländer. En faktura som du själv skickar ut bokför du som en fordran en dag de skickas. När fakturorna sedan betalas bokförs de som en utbetalning/inbetalning från/till kassa, bankkonto eller plusgiro. Du bokför även bort från fordringskontot.

Vad menas med att kreditera en faktura?

Att kreditera kan ha flera innebörder. Krediteringen kan innebära att någon får pengar. Till exempel kan ett företag kreditera en kund som betalat en faktura. Men en kreditering kan även betyda att en kredit som ska betalas, till exempel en faktura, ändras.

Att kreditera en faktura betyder att fakturan stryks eller att värdet reduceras. En faktura är en leverantörs krav på betalning av en produkt (tjänst eller vara), men om produkten returneras, behöver kompenseras, har skador eller liknande kan värdet behöva justeras. Säljaren kan då antingen stryka fakturan vilket innebär kreditering som återbäring. Eller så kan säljaren ändra fakturans värde, då krediteras fakturan som en justering.

Är kredit och faktura samma sak?

En kreditering görs genom att säljaren upprättar en kreditfaktura (kreditnota) till köparen på ett belopp som kompenserar kunden för skadan. Man kan säga att en kreditfaktura är en motsatt faktura; säljaren betalar kunden. Den ursprungliga fakturan ska inte makuleras utan fortsätter att existera, vid sidan av kreditfakturan, och kreditfakturan ska hänvisa till originalet.

Att kreditera fakturan är också vanligt när säljaren fakturerat ett felaktigt belopp och därför behöver göra en korrigering. Har säljaren fakturerat ett för högt belopp, justerar säljaren detta genom att skicka en kreditfaktura på det överskjutande beloppet till köparen.

Vad betyder att en faktura är Krediterad?

Kreditering är ett begrepp som ofta kan vara förvirrande då man lätt kan tro att det alltid betyder att någon får pengar, vilket beror mycket på innebörden av att ”ha kredit”. Dock är inte fallet alltid så, och därför blir ordet många gånger använt på fel sätt.

När man talar om att kreditera något inom finansvärlden syftar man ofta på antingen en faktura eller ett konto. Vid kreditering av fakturor menar man att man stryker fakturan, eller reducerat värdet av den. Fakturan är kundens krav på betalning av en tjänst eller vara, men i fall av retur, kompensation, skador på varor eller liknande situationer kan säljaren av produkten välja att reducera fakturans värde. Alltså kreditera den.

Vad är skillnaden mellan konto 2640 och 2641?

Lär dig hur du ställer in momskoder för att kunna redovisa omvänd moms i Sverige

Skrivet av Angela

Hur bokföra moms kreditfaktura?

En kreditfaktura är en korrigerad faktura av en ursprunglig, felaktig faktura. En kreditfaktura kan också kallas kreditnota,omvänd faktura eller minusfaktura. Om en faktura är utfärdad men av någon anledning inte ska betalas eller är felaktig måste en kreditfaktura utfärdas.

Vanliga orsaker till att en kreditfaktura har utfärdats är att en produkt har brister eller skador, att fel vara levererats, att tjänsten inte utförts på ett tillfredställande sätt eller att fel belopp har angetts på fakturan. Det enklaste sättet att hantera en felaktig faktura är att makulera den ursprungliga fakturan och sedan skicka en ny faktura med det korrekta eller redigerade beloppet.

Vad är konto 3010?

Bokföring innebär att företaget redovisar (skriver ner) företagets samtliga ekonomiska händelser. Det finns flera orsaker till att företag måste göra detta. För det första så är det viktigt för företaget själv att se hur mycket man sålt för, hur mycket av det man sålt som man faktiskt fått betalt för, hur mycket man betalat ut i lön m.m. Dessutom så finns det många intressenter som har just ett intresse av att se hur det går för företaget. En leverantör vill se om företaget har god betalningsförmåga, kunder vill se att företaget inte riskerar att hamna i konkurs, Skatteverket vill veta hur mycket skatt som företaget ska betala och så vidare.

All bokföring måste ske på ett standardiserat sätt. Detta innebär att företag inte kan välja själva hur de redovisar sin ekonomi. Skulle företag få göra detta skulle det vara mycket svårt för externa aktörer att tolka det ekonomiska resultatet. Bokföringslagen styr hur företag skall redovisa sin ekonomi och det är enligt denna standard som jag i detta avsnitt presenterar. Det standardiserade sättet vi bokför på i Sverige är också identiskt med hur övriga företag i EU bokför. I Bokföringslagen står det också tydligt att alla företag som bedriver näringsverksamhet skall "föra bok" över sin ekonomi.

Bokföringen så som vi använder den idag har anor sedan 1400-talets Italien. Genom det så kallade dubbelbokföringssystemet kom italienska handelsmän på att man samtidigt som man redovisar att en försäljning ägt rum redovisar man också att ens tillgångar ökat i och med att pengar kommit in. Man har alltså förlorat en vara (via försäljning) men vunnit en tillgång (pengar).​

Den lag i Sverige som tyr vem som måste bokföra, vad bokföringen måste innehålla samt hur den skall redovisas, är Bokföringslagen eller BFL som den vanligtvis förkortas. I Bokföringslagen kan man bland annat läsa att bokföringen måste kunna redovisas dels i kronologisk ordning. Detta kallas för att föra grundbok och innebär helt enkelt att den första affärshändelsen som inträffat är den som först bokförs och så vidare. Dessutom skall bokföringen också kunna redovisas på olika konton. Detta kallas för att föra huvudbok och innebär att man kan gå in på ett bestämt konto för att se allt som redovisats på just det kontot. Grundboken och huvudboken kompletterar varandra och används för olika syften. Grundboken är viktigast för att se när någonting skett medan huvudboken primärt används vid bokslutsarbetet. ​​

​I enlighet med grundboken så säger Bokföringslagen att alla kontanta affärshändelser måste redovisas (bokföras) senast dagen efter den skedde. Övriga affärshändelser skall bokföras så snart det är möjligt. Bokföringen skall genomföras enligt god redovisningssed vilket dels innebär att man såklart måste följa BFLs skrivelser men också efter rekommendationer, praxis och normer från branschorganisationer. Bokföringslagen är begränsad då den inte i detalj går in hur saker och ting skall redovisas. Där hänvisar alltså lagtexten istället till de normer som finns. Alla räkenskapsår (ett helt års bokföring) måste arkiveras i minst 7 år. Detta gäller även verifikationer. Syftet med detta är att man skall i efterhand under en tid kunna gå tillbaka för att eventuellt göra justeringar eller få djupare insikt i hur ett visst företag tänkt och gjort kring sin bokföring. Ett räkenskapsår är oftast ett kalenderår, men man kan också ansöka om att få ett så kallat brutet räkenskapsår. Varför skulle någon vilja ha det så?`Jo, vissa företag kanske har som mest att göra under jul- och nyårshelgen, det vill säga vid det skede som ett bokslut skall skrivas ifall man tillämpar räkenskapsåret efter kalenderåret. Då kan det underlätta för företaget att få göra sitt bokslut vid ett annat tillfälle på året. Emellertid så räknas alltid ett räkenskapsår på 12 månader, oavsett när det börjar eller slutar. Det finns dock undantag även här, men det lämnar vi till senare studier.​

Alla händelser som på ett eller annat vis påverkar ekonomin i ett företag kallas för affärshändelse. Det kan till exempel vara när företaget får en faktura, när företaget säljer varor, när företaget betalar ut lön, när företaget betalar en faktura och så vidare. Affärshändelser påverkar antingen resultatet för företaget och/eller balansen (ekonomiska ställningen). Resultatet påverkas av alla inkomster och utgifter som företaget har under ett år. ​Eftersom man då pratar om en begränsad tidsperiod så är det mer korrekt att benämna det som intäkter och kostnader. Exempel på typiska intäkter är försäljning av varor eller tjänster. Typiska kostnader kan vara varukostnader, löner, värdeminskning på inventarier eller maskiner m.m. Balansen påverkas av den ekonomiska ställningen, det vill säga tillgångar, eget kapital och skulder. En typisk tillgång kan vara likvida medel eller fordon. Typiskt eget kapital (som betraktas som en skuld till företagsägaren) kan vara årets resultat. Typisk skuld kan vara leverantörsskuld eller banklån.​

Vad är konto 3001?

Ladda ner din gratis bokföringsguide och lär dig grunderna för att kunna göra din egen bokföring!

Hur bokför man en kreditfaktura till kund?

En kreditering görs genom att säljaren upprättar en kreditfaktura (kreditnota) till köparen på ett belopp som kompenserar kunden för skadan. Man kan säga att en kreditfaktura är en motsatt faktura; säljaren betalar kunden. Den ursprungliga fakturan ska inte makuleras utan fortsätter att existera, vid sidan av kreditfakturan, och kreditfakturan ska hänvisa till originalet.

Att kreditera fakturan är också vanligt när säljaren fakturerat ett felaktigt belopp och därför behöver göra en korrigering. Har säljaren fakturerat ett för högt belopp, justerar säljaren detta genom att skicka en kreditfaktura på det överskjutande beloppet till köparen.

Kan man kreditera en kreditfaktura?

En kreditering görs genom att säljaren upprättar en kreditfaktura (kreditnota) till köparen på ett belopp som kompenserar kunden för skadan. Man kan säga att en kreditfaktura är en motsatt faktura; säljaren betalar kunden. Den ursprungliga fakturan ska inte makuleras utan fortsätter att existera, vid sidan av kreditfakturan, och kreditfakturan ska hänvisa till originalet.

Att kreditera fakturan är också vanligt när säljaren fakturerat ett felaktigt belopp och därför behöver göra en korrigering. Har säljaren fakturerat ett för högt belopp, justerar säljaren detta genom att skicka en kreditfaktura på det överskjutande beloppet till köparen.

Hur kan man bokföra en kreditfaktura från leverantör?

Bokför kreditfaktura från leverantör: Fakturametoden. Kreditfakturor bokförs lite olika och idag går det ej att bokföra en faktura med ett direkt negativt belopp. Enklaste sättet är då att bokföra det som det ursprungliga inköpet (med positiva belopp) men byta plats på debet och kredit, alltså så att verifikatet ser ut tvärtom gentemot det ...

Hur ska en kreditfaktura utföras?

Hur en kreditfaktura ska utföras är bestämt i mervärdesskattelagen (1994:200). En kreditfaktura ska ha ett fakturanummer och ett fakturadatum. Det ska även framgå vilket belopp som ska korrigeras och med hur mycket.

Vad är en kreditfaktura?

En kreditfaktura är en korrigerad faktura av en ursprunglig, felaktig faktura. En kreditfaktura kan också kallas kreditnota,omvänd faktura eller minusfaktura. Om en faktura är utfärdad men av någon anledning inte ska betalas eller är felaktig måste en kreditfaktura utfärdas.

Hur kan man bokföra en kreditfaktura från leverantör?

 • Bokför kreditfaktura från leverantör: Fakturametoden. Kreditfakturor bokförs lite olika och idag går det ej att bokföra en faktura med ett direkt negativt belopp. Enklaste sättet är då att bokföra det som det ursprungliga inköpet (med positiva belopp) men byta plats på debet och kredit, alltså så att verifikatet ser ut tvärtom gentemot det ...

Hur ska en kreditfaktura utföras?

 • Hur en kreditfaktura ska utföras är bestämt i mervärdesskattelagen (1994:200). En kreditfaktura ska ha ett fakturanummer och ett fakturadatum. Det ska även framgå vilket belopp som ska korrigeras och med hur mycket.

Vad är en kreditfaktura?

 • En kreditfaktura är en korrigerad faktura av en ursprunglig, felaktig faktura. En kreditfaktura kan också kallas kreditnota,omvänd faktura eller minusfaktura. Om en faktura är utfärdad men av någon anledning inte ska betalas eller är felaktig måste en kreditfaktura utfärdas.