:

Hur bokföra nedskrivning av kundfordringar?

Innehållsförteckning:

 1. Hur bokföra nedskrivning av kundfordringar?
 2. Hur bokför jag en fordran?
 3. Hur bokar man bort konstaterade kundförluster?
 4. Vad är en Bortskrivning?
 5. Är nedskrivning avdragsgill?
 6. Hur man bokför avskrivningar?
 7. När används konto 2440?
 8. Är en fordran en tillgång?
 9. När får man bokföra konstaterad kundförlust?
 10. När är kundförlust avdragsgill?
 11. Hur bokföra om man betalat in för mycket till leverantör?
 12. Vad är en osäker fordran?
 13. Hur bokförs nedskrivning av värdepapper?
 14. Vad är skillnaden mellan avskrivning och nedskrivning?
 15. Är avskrivning avdragsgill?

Hur bokföra nedskrivning av kundfordringar?

Enligt Förordning om hantering av statliga fordringar kan en myndighet besluta att indrivning ska avbrytas om indrivningsåtgärderna framstår som utsiktslösa (t .x. vid konkurs) eller om de inte är försvarliga med hänsyn till kostnaderna. Indrivningsåtgärder ska vidtas i den omfattning som är motiverat med hänsyn till fordringens belopp, gäldenärens betalningsförmåga och omständigheter i övrigt. Framstår det som omöjligt eller olämpligt att driva in fordran kan den skrivas av, dvs. kostnadsföras. Fordran kostnadsförs efter överenskommelse med ekonomiavdelningen. Underlaget ska undertecknas av prefekt/administrativ chef och innehålla tydlig förklaring till avskrivningen.

Beloppet bokförs som konstaterad kundförlust genom att kreditera den tidigare uppbokningen på 1518 (Osäkra kundfordringar) mot konto 5441 (Konstaterad kundförlust, varor) eller konto 5451 (Konstaterad kundförlust, tjänster). Samtidigt återförs den tidigare bokningen på konto 1519 (Värdereglering kundfordringar) mot konto 5442 (Befarade kundförluster, varor) eller konto 5452 (Befarade kundförluster, tjänster). Eventuell moms bokas på konto 2572 (Utgående moms) i debet. Om moms vänds tillbaka på en konstaterad kundförlust, meddelas ekonomiavdelningen, så att momsen kan stämmas av på ett korrekt sätt!

Nedan ett exempel på bokföring av en konstaterad kundförlust där den ursprungliga kundfordran var 100 (varav moms 20). Förutsättningen är att man bokat enligt vad som ovan beskrivits.

Hur bokför jag en fordran?

En kundfordran uppkommer när ett företag har levererat en vara eller utfört en tjänst men ännu inte fått betalt av kunden. En kundfordran är alltså en säljares tillgodohavande hos en köpare, vilket som huvudregel markeras av att säljaren utfärdar en faktura i enlighet med faktureringsreglerna i mervärdesskattelagen (1994:200). Fordringarna står kvar till dess att fakturorna är betalda.

Kundfordringar utgör normalt omsättningstillgångar eftersom de är kortfristiga. Den normala kredittiden för en kundfordran är 30 dagar. En kundfordran inkluderar utgående moms, eftersom den utgående momsen normalt ska betalas av kunden.

Kundfordringar ingår som omsättningstillgångar i ett företags balansräkning. Bokföringslagen (1999:1078) är den lag som i Sverige reglerar hur företag och organisationer ska sköta sin bokföring. Ett företag som bokför enligt fakturametoden ska bokföra en kundfordran när en kundfaktura skapas, medan verksamheter som tillämpar kontantmetoden (bokslutsmetoden) bokför kundfordringar först vid bokslutet.

 Relaterad läsning: Bokföring – allt du (någonsin) behöver veta om att bokföra

Hur bokar man bort konstaterade kundförluster?

I den här guiden går vi igenom hur du bokar bort kundförluster i Visma.net. 

Denna guide finns även i videoformat. Den kan ni finna här nedan. 

Vad är en Bortskrivning?

Usamos cookies de otras empresas para mostrarte anuncios fuera de nuestros productos y proporcionar funciones, como mapas, servicios de pago y video.

Är nedskrivning avdragsgill?

Med fordringar avses i denna anvisning lånefordringar, kundfordringar samt hyresfordringar och andra fordringar som kan likställas med kundfordringar.

Som förluster betraktas i denna anvisning belastningar som hänför sig till ekonomisk verksamhet och som orsakas av att risker som anknyter till näringsverksamheten förverkligas, men inte motsvaras av en avdragsgill anskaffningsutgift. Det är inte fråga om utgifter som avser vederlag som betalas för nyttigheter och tjänster. En värdenedgång av en köpt fordran är också skattemässigt sett en förlust. Förluster kan också i form av en kreditförlust eller en försnillning hänföra sig till finansieringstillgångarna, men bland annat vissa garantiförluster har också karaktären av en förlust.

I beskattningen bildas den centrala gruppen av förluster av värdenedgångar av fordringar. Värdenedgångar realiseras i allmänhet genom avstående från skuld (ackord), gäldenärens insolvens eller överlåtelse av fordran till ett värde som underskrider dess nominella värde.

Enligt skattesystemet i Finland beräknas den skattepliktiga inkomsten separat för varje förvärvskälla. Det finns tre förvärvskällor: näringsförvärvskälla, jordbruksförvärvskälla och förvärvskälla för annan verksamhet. Indelningen av förvärvskällorna är kopplad till valet av lag som ska tillämpas: resultatet för förvärvskällan för näringsverksamhet beräknas enligt NärSkL, resultatet för förvärvskällan för jordbruk enligt GårdSkL och resultatet för förvärvskällan för annan verksamhet (så kallad personlig förvärvskälla) enligt ISkL.

Tillämpningsområdena för dessa lagar bestäms enligt karaktären av verksamheten för inkomstens förvärvande. Principen är att inkomsttagarens juridiska form inte har någon betydelse.

Hur man bokför avskrivningar?

Bokföring av avskrivning - när du köper inventarie (exempelvis datorer eller företagsbil) för X antal kronor, bokförs den som en tillgång i företaget. Kostnaden fördelas över tiden genom avskrivningar, delning upp kostnaden över närmsta tio åren, eftersom den förväntas kunna användas under flera år. Avskrivningar ger en mer realistisk bild av företagets resultat och beskattningsbart resultat belastas inte helt under köpåret.

När används konto 2440?

En leverantörsskuld är en vanlig form av skuld som uppstår när ett företag ger ett annat företag kredit för inköp av varor eller tjänster i form. Denna typ av skuld räknas som kortfristig skuld, då den har en löptid kortare än ett år. Leverantören skickar en faktura till köpande företaget och så länge fakturan är obetald, har företaget en skuld till leverantören. Denna skuld måste bokföras för att hålla reda på företagets ekonomiska situation.

När inköpet sker bokför du skulden på ett skuldkonto, för att hålla kostnaderna under rätt period. Använder du faktureringsmetoden ska det ske löpande , men om du istället väljer kontantmetoden, rekommenderas det att du extra, kontrollerar skulden vid årsskiftet för att säkerställa att allt är korrekt.

Är en fordran en tillgång?

Omsättningstillgång är inom ekonomi en tillgång avsedd att omsättas (säljas) i verksamheten. Motsatsen är anläggningstillgångar.

Omsättningstillgångar är oftast avsedda att innehas kortare än tre år. I balansräkningen indelas omsättningstillgångar i bland annat varulager, kortfristiga placeringar, kundfordringar samt kassa och bank. På passivsidan motsvaras omsättningstillgångar av kortfristiga skulder.

När får man bokföra konstaterad kundförlust?

Ladda ner din gratis bokföringsguide och lär dig grunderna för att kunna göra din egen bokföring!

När är kundförlust avdragsgill?

Kundförluster uppstår på grund av bristande betalningsförmåga hos de kunder som har fått kundfaktura från företaget. Kundförluster kan delas upp i befarade kundförluster och konstaterade kundförluster.

När en en kundfaktura inte har betalats vidtar en redovisningsenhet de åtgärder som krävs för att få in betalningen. De innebär att skicka påminnelser, inkassokrav, hot om utmätning och även att försätta den betalningsskyldiga kunden i konkurs.

 Relaterad läsning: Konkurs, vad är det och hur undviker du obestånd?

Befarad kundförlust uppstår när en kundfaktura inte har blivit betald vid förfallodatum eller dragit ut på tiden med ett visst antal dagar.

För att konstatera en kundförlust så krävs det att det finns starka skäl till att tro att fakturan inte kommer att bli betald. De krav som finns för att det ska räknas som en konstaterad kundförlust är att kunden ska ha gått i konkurs, fått ackord eller varit utsatt för en utmätning.

Hur bokföra om man betalat in för mycket till leverantör?

bokföras senast påföljande arbetsdag och övriga affärshändelser ska bokföras så snart det kan ske. 

Det finns dock flera möjligheter att senarelägga bokföringen.

Vad är en osäker fordran?

Här går Ulf Bokelund Svensson på Björn Lundén igenom när en kundförlust är befarad och när den är konstaterad och hur konteringarna ska se ut. 

Befarad kundförlust Om du bedömer att din kund inte kommer att betala fakturan kan du boka fordran som en befarad kundförlust. Nedskrivningen är skattemässigt avdragsgill om det verkligen rör sig om en osäker fordran. 

Hur bokförs nedskrivning av värdepapper?

De grundläggande principerna om hur man redovisar anläggningstillgångar finns i ÅRL. I redovisningsnormgivningen förtydligas när en anläggningstillgång ska tas upp och hur den ska värderas i företaget. Redovisningsnormgivningen preciserar och begränsar i vissa fall bestämmelserna i ÅRL. Läs mer under respektive normgivning nedan.

En av tankarna bakom de redovisningsregler som en enskild näringsidkare ska använda när ett förenklat årsbokslut upprättas är att det bokförda resultatet så långt som möjligt ska överensstämma med det resultat som beskattningen grundar sig på (BFNAR 2006:1 Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut). Eftersom beskattningsreglerna till viss del har fått genomslagskraft i redovisningsreglerna, gäller olika redovisningsregler beroende på vilken slags anläggningstillgång det handlar om.

Vad är skillnaden mellan avskrivning och nedskrivning?

Vi använder kakor på vår webbplats. Nödvändiga kakor behövs för att webbplatsen ska fungera på rätt sätt. Andra kakor behövs för att visa videor, poddar, chatten och feedbacktjäster.

Är avskrivning avdragsgill?

Skatteverket har samlad information på sin webbplats om vad du kan göra avdrag för i ditt företag och vilka belopp och procentsatser som gäller. Du kan bland annat ta del av ett avdragslexikon för enskild näringsverksamhet