:

Kan man få reda på någons personnummer?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man få reda på någons personnummer?
 2. Hur får jag reda på de fyra sista siffrorna i personnumret?
 3. Är personnummer en offentlig handling?
 4. Hur kan man se var en person är folkbokförd?
 5. Vad avgör sista siffrorna i personnumret?
 6. Är det farligt att ge ut 4 sista?
 7. Hur får man reda på om en person är avliden?
 8. Vilka uppgifter är offentliga hos Skatteverket?
 9. Kan man söka på personer på Skatteverket?
 10. Kan man se vilka som är folkbokförda på en adress?
 11. Kan man se kön på personnummer?
 12. Vad kan man göra med en persons personnummer?
 13. Måste man lämna ut sitt personnummer?
 14. Hur vet man om man blivit kapad?
 15. Kan man se vilka som dött?

Kan man få reda på någons personnummer?

Hem > K > Kan Man Hitta Hela Personnummer På Nätet?

Ja. Ditt personnummer är en offentlig handling under offentlighetsprincipen. Det betyder att det ligger ute på internet och att man även kan ringa till Skatteverket för att få reda på ditt personnummer.

Hur får jag reda på de fyra sista siffrorna i personnumret?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att få ut personnumret från en avliden måste du begära ut de fyra sista siffrorna från folkbokföringen hos skatteverket. Du kan antingen ringa in eller göra det via deras webbtjänst. Eftersom skatteverket är en myndighet så är alla handlingar de tillhandahar allmänna handlingar och dessa har alla rätt att ta del av (så länge de inte är belagda med sekretess) enligt offentlighetsprincipen.

Är personnummer en offentlig handling?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I dag anses personnummer utgöra allmänna handlingar till följd av den offentlighetsprincip som råder i Sverige, denna princip framgår av 2 kap. 1 § Tryckfrihetsförordningen. En handling är framställningar i skrift och bild samt upptagningar som kan läsas. En handling är allmän om den upprättats hos en myndighet eller kommit in till en myndighet enligt 2 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen. Att en handling upprättats eller kommit in har en väldigt bred betydelse och avser bl.a. personnummer vilket framgår av 2 kap. 6 och 7 § tryckfrihetsförordningen. Personnummer förekommer bland annat i folkbokföringen som hanteras av Skatteverket. Ett personnummer ska anses vara upprättad av Skatteverket som i sin tur är en myndighet. Därför är uppgifter så som personnummer i folkbokföringen en allmän handling, inbegripet den sista kontrollsiffran i personnumret.

Hur kan man se var en person är folkbokförd?

Med hjälp av e-legitimation kan du göra flera av dina ärenden digitalt. Det tar några minuter att fylla i din flyttanmälan i tjänsten Flyttanmälan. Se till att ha din nya adress och eventuellt lägenhetsnummer redo. Vi registrerar din flytt tidigast från och med inflyttningsdagen som du har angett.

Vad avgör sista siffrorna i personnumret?

Källskatten infördes 1 januari 1947, vilket innebar att man nu inte skulle betala skatten i efterskott utan i samband med att inkomsten kom in. För att klara detta krävdes ett tillförlitligt och lätthanterligt befolkningsregister. Nu klarade man sig inte längre med kyrkböcker och manuellt förda längder och register. Den stora innovationen blev citografsystemet, ett manuellt register där grunddata om varje person stansades in i aluminiumplåtar.[2]

En nyhet vid uppläggningen av citografregistret var införandet av det tresiffriga födelsenumret, som kompletterade födelsedatumet. Detta gjorde att alla registrerade fick en helt unik identifikation, som ingen annan i riket hade.[2]

1968 kompletterades födelsedatum och födelsenumret med ytterligare en siffra, kontrollsiffran, denna siffra räknas fram med den så kallade Luhn - Algoritmen. Detta stärkte säkerheten väsentligt, eftersom man lätt kunde upptäcka felregistrering av någon siffra i personnumret vid databearbetning. Siffran skapades automatiskt i hålkortsstansen vid uppläggningsarbetet.[2] Det var också då som numret gavs den lagfästa beteckningen personnummer.[3]

Personnumret är uppbyggt av 10 siffror indelade i två grupper om 6 respektive 4 siffror. Grupperna är åtskilda med ett skiljetecken, normalt ett bindestreck (-), men om personen är över 100 år ett plustecken (+).[4]

Sedan den 1 januari 2000 fastställs personnummer enbart för personer som folkbokförs. Dessförinnan kunde personer som inte var folkbokförda i Sverige få ett så kallat "tilldelat personnummer" ("TP-nummer"). Personer som saknar svenskt personnummer får nu istället ett samordningsnummer för kontakt med svenska myndigheter. Detta ser ut som ett personnummer, men till två sista siffrorna i personens födelsedatum adderas siffran 60, vilket ger ett tal mellan 61 och 91 istället för mellan 01 och 31. En person som är född 3 oktober 1970 får sålunda ett samordningsnummer som börjar på 701063.[8]

Inom svensk vård finns något som kallas reservnummer som är ett tillfälligt identifikationsnummer som används för att koppla samman patient och vårddokumentation när personnummer eller samordningsnummer saknas eller är okänt. De grupper av patienter som behöver någon form av reservnummer är främst vissa nyfödda (dock ej friska nyfödda, vilka dokumenteras i moderns journal), personer som inte är skrivna i Sverige, asylsökande, personer som inte kan uppge sitt personnummer (till exempel på grund av medvetslöshet eller förvirring) och då ID-handling saknas, sådana som inte vet eller vill uppge sitt personnummer, patienter som har rätt till anonym provtagning (enligt förordningen (1986:198) om provtagning för infektion av HIV), samt för patienter där inga andra än remitterande instans skall kunna identifiera patienten..

Företag och andra organisationer i Sverige får ett organisationsnummer som används mot skatteverket ungefär som personnumret. Personer som driver enskild firma använder sitt personnummer för firman. Alla kvitton som ges till kunder måste innehålla organisationsnummer eller personnummer.

Är det farligt att ge ut 4 sista?

Företag, myndigheter och andra får som huvudregel bara behandla ditt personnummer när du lämnat ditt samtycke till det. Men det finns undantag. Ditt personnummer får behandlas utan ditt samtycke när det är klart motiverat med hänsyn till

 • ändamålet med behandlingen
 • vikten av en säker identifiering
 • något annat beaktansvärt skäl.

Hur får man reda på om en person är avliden?

Viktigt att du registrerar dödsfallet här och dig i Efterlevanderegistret när någon har avlidit.

I vissa fall kan det hända att du är osäker på om någon har avlidit. Om du ska ta reda på om en person har avlidit när du är osäker kan det vara ett mycket dåligt val att fråga en nära anhörig om ett eventuellt dödsfall. Nära anhörig kan känna sig ledsen över en sådan frågan.

Vilka uppgifter är offentliga hos Skatteverket?

De här uppgifterna på ditt skattekonto kan andra än du själv se:

 • Beslut om slutlig skatt 
 • Debiterad preliminärskatt 
 • Moms att betala eller att få tillbaka 
 • Arbetsgivaravgifter och avdragen skatt att betala eller få tillbaka
 • Punktskatt, att betala eller att få tillbaka
 • Anstånd med betalning av skatt
 • Alla omprövningsbeslut på ovanstående grundbeslut oavsett om uppgifterna tas från grundsystemet eller från skattekontot.

Kan man söka på personer på Skatteverket?

Du kan själv logga in i SPAR:s e-tjänst och hämta ett registerutdrag för att se vilka uppgifter som finns om dig i SPAR.

Reglerna som styr verksamheten i SPAR finns i lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret, förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret och i EU:s dataskyddsförordning.(Från och med 25 maj 2018 ersätter förordningen reglerna i personuppgiftslagen (1998:204)).

Uppgifterna i SPAR får enligt lagen behandlas för att:

De uppgifter som får finnas om dig, som är folkbokförd eller har samordningsnummer och fastställd identitet, är följande:

Kan man se vilka som är folkbokförda på en adress?

1 februari 2022 kl 08:30

Nyheter Du ska vara skriven där du bor. Men det är fortfarande många som inte känner till att det finns ett folkbokföringsbrott. Hem & Hyra reder ut vad det är som gäller.

Kan man se kön på personnummer?

Först behöver Excel hitta den näst sista siffran. Till det går det att använda funktionen EXTEXT [MID] för att extrahera värden ur celler.

Vad kan man göra med en persons personnummer?

Företag, myndigheter och andra får som huvudregel bara behandla ditt personnummer när du lämnat ditt samtycke till det. Men det finns undantag. Ditt personnummer får behandlas utan ditt samtycke när det är klart motiverat med hänsyn till

 • ändamålet med behandlingen
 • vikten av en säker identifiering
 • något annat beaktansvärt skäl.

Måste man lämna ut sitt personnummer?

Du använder ditt personnummer i kontakt med myndigheter och privata företag eftersom det numret är din identitetsbeteckning i Sverige.

Skatteverket har uppdrag från regeringen att tillhandahålla aktuella och korrekta uppgifter om de som bor i Sverige så att andra myndigheter har underlag för planering och beslut. Det sker genom att folkbokföringen aviserar ut uppgifter om dig till andra myndigheter. De får rätt uppgifter om dig när det sker förändringar i folkbokföringen, till exempel om din adress när du anmäler flyttning. Privata företag kan få sina kundregister uppdaterade via Statens personadressregister (SPAR).

Hur vet man om man blivit kapad?

ID-kapning innebär att en bedragare använder dina personuppgifter och därmed utger sig för att vara dig. Bedragaren kan exempelvis teckna lån, köpa saker på delbetalning eller försöka lura dina vänner att låna ut pengar.

Det sker främst genom att bedragaren får tag på personuppgifter, lösenord, BankID eller information som kan utnyttjas för att personen ska kunna utge sig för att vara dig. Informationen kan exempelvis stjälas via så kallad ”phishing”, virus på datorn, stöld av post i brevlådan eller stöld av ID-handlingar. En kapning kan alltså ske både online och fysiskt.

Kan man se vilka som dött?

Det finns endast en sökruta där du kan söka på följande sökord:

 • Förnamn
 • Efternamn
 • Dödsdatum, dödsår
 • Födelsedatum, födelseår

Sökfunktionen ger ett resultat som innehåller sökordet eller något av sökorden. Söker man på t.ex ”Ann” så får du träff på både ”Ann” och ”Anna”.