:

Är a-kassa pensionsgrundande?

Innehållsförteckning:

 1. Är a-kassa pensionsgrundande?
 2. Vad räknas som pensionsgrundande inkomst?
 3. Vilka tillägg är pensionsgrundande?
 4. Hur länge kan man leva på a-kassa?
 5. Vad är inte pensionsgrundande?
 6. Vilka förmåner är pensionsgrundande?
 7. Vad är inte pensionsgrundande inkomst?
 8. Hur mycket pension får man om man inte har jobbat?
 9. Kan man gå med IA kassa utan jobb?
 10. Kan man få ersättning om man inte har jobbat?
 11. När får man inte pension?
 12. När övergår sjukersättning till pension?
 13. Vad är ej pensionsgrundande inkomst?
 14. Hur mycket av din lön går till pension?
 15. Vad räknas som pensionsmedförande lön?

Är a-kassa pensionsgrundande?

Nej, inkomstförsäkring är inte pensionsgrundande. Eftersom den ersättning du får från din inkomstförsäkring inte är skattepliktig och du inte måste deklarera inkomstförsäkringen är den inte heller pensionsgrundande. Ersättning som du får från a-kassan är däremot skattepliktig inkomst och ger därmed framtida pension.

Tänk på! För att du ska ha rätt till ersättning måste du ha varit medlem i en inkomstförsäkring under en viss tid innan det att du blir arbetslös, så kallad kvalifikationstid. För att du ska känna dig trygg kan det därför vara en bra idé att ta reda på vilken inkomstförsäkring som passar bäst för dig. 

Vad räknas som pensionsgrundande inkomst?

Den pensionsgrundande inkomsten (PGI) kan bestå av flera typer av inkomster. Förutom den anställdes lön (eller den egna företagarens lön) kan den pensionsgrundande inkomst bestå av flera olika inkomster som till exempel föräldrapenning, arbetslöshetsersättning och sjuk- eller aktivitetsersättning.

De sammanlagda inkomsterna under året måste uppgå till minst 42,3% av prisbasbelopp aktuellt för året för att PGI ska beräknas. .

Vilka tillägg är pensionsgrundande?

Pensionen grundas på alla dina inkomster genom hela livet. Utöver inkomst av anställning kan den bestå av föräldrapenning, arbetslöshetsersättning och sjuk- eller aktivitetsersättning. Dessutom räknas den taxerade inkomsten av näringsverksamhet som inkomst av annat arbete.Så kan olika livshändelser påverka pensionen

För att din inkomst ska vara pensionsgrundande måste den uppgå till minst 42,3 procent av det prisbasbelopp som gäller för året. Inkomster som överstiger 8,07 inkomstbasbelopp är inte pensionsgrundande för den allmänna pensionen.

Hur länge kan man leva på a-kassa?

 • Skriv in dig på Arbetsförmedlingen första dagen du är arbetslös och ange att du vill söka ersättning från a-kassan.
 • Logga in på din a-kassas webbplats och ansök om ersättning. Där ser du vilka uppgifter du ska lämna för att få besked om du har rätt till ersättning.
 • Om du inte är medlem i en a-kassa kan du ansöka om medlemskap i samband med att du blir arbetslös. Det gör du på a-kassans webbplats. Om du inte vill bli medlem i en a-kassa kan du ansöka om ersättning hos Alfa-kassan.

  För att få ersättning från en a-kassa ska du vara inskriven som arbetslös på Arbetsförmedlingen. Du ska kunna och vilja ta ett jobb direkt. Det får inte finnas något som hindrar dig från att söka och ta ett jobb. Om du har barn ska du ha barnomsorg ordnad. I normalfallet ska du också befinna dig i Sverige och ha avslutat eventuella studier. Kontakta din a-kassa för mer information om vad som gäller i just din situation.

  För att ha rätt till ersättning måste du också ha jobbat tidigare. Du behöver uppfylla ett av följande villkor:

  • Du har det senaste året jobbat minst 6 månader med minst 60 timmar i varje kalendermånad.
  • Du har det senaste året jobbat minst 420 timmar under 6 sammanhängande månader, med minst 40 timmar i varje kalendermånad.

  Vad är inte pensionsgrundande?

  Ersättningar under 1 000 kr är inte pensionsgrundande. Det gäller för följande ersättningar (59 kap. 22 § SFB):

  • Ersättning som räknas som inkomst av anställning enligt 8–10 §§ SFB när ersättningen från en och samma utgivare under ett år är lägre än 1 000 kr.
  • Inkomst av aktiv näringsverksamhet under 1 000 kr.
  • Inkomst från en hobby eller annan självständig verksamhet när inkomsten understiger 1 000 kr.
  • Ersättning för arbete för någon annans räkning när ersättningen under året är lägre än 1 000 kr från en utgivare. Det gäller ersättningar som räknas som inkomst av annat förvärvsarbete men som beskattas i inkomstslaget tjänst. Det kan exempelvis inträffa vid ersättningar under 10 000 kr från privatpersoner eller ersättning till den som är godkänd för F-skatt.
  • Marie Curie-stipendium.

  I fråga om beloppsgränsen för PGI på lön gäller att staten räknas som en arbetsgivare, vilket innebär att ersättningar från flera statliga myndigheter läggs samman vid beräkningen av PGI. På så sätt kan inkomst från en statlig myndighet under 1 000 kr bli pensionsgrundande om den tillsammans med inkomst från annan statlig myndighet uppgår till minst 1 000 kr.

  Vissa utdelningar, kapitalinkomster, lån m.m. som beskattas i inkomstslaget tjänst är inte pensionsgrundande (59 kap. 23 § SFB). Det är

  • utdelning på och vinst vid försäljning av aktier i fåmansföretag enligt 57 kap. IL,
  • vinst vid försäljning av andelar i ett svenskt handelsbolag enligt 50 kap. 7 § IL,
  • s.k. förbjudna lån enligt 11 kap. 45 § IL och
  • avskattning av pensionsförsäkring enligt 58 kap. 19 och 19 a §§ IL.

  Vilka förmåner är pensionsgrundande?

  Inkomst av anställning (minus kostnader i arbetet, t ex utgifter för tjänsteresor och facklitteratur) och inkomst av aktiv näringsverksamhet är pensionsgrundande inkomst. Skattepliktiga förmåner ingår alltså i den pensionsgrundande inkomsten (till skillnad från sjukpenninggrundande inkomst). Även annat kan vara pensionsgrundande belopp. Det är ersättningar i samband med förtidspension, föräldraledighet, arbetslöshet och plikttjänstgöring. Det är summan av dessa inkomster minus den allmänna pensionsavgiften som är pensionsgrundande.

  Man kan maximalt ha en pensionsgrundande inkomst på 7,5 inkomstbasbelopp:

  Vad är inte pensionsgrundande inkomst?

  Inkomst av anställning (minus kostnader i arbetet, t ex utgifter för tjänsteresor och facklitteratur) och inkomst av aktiv näringsverksamhet är pensionsgrundande inkomst. Skattepliktiga förmåner ingår alltså i den pensionsgrundande inkomsten (till skillnad från sjukpenninggrundande inkomst). Även annat kan vara pensionsgrundande belopp. Det är ersättningar i samband med förtidspension, föräldraledighet, arbetslöshet och plikttjänstgöring. Det är summan av dessa inkomster minus den allmänna pensionsavgiften som är pensionsgrundande.

  Man kan maximalt ha en pensionsgrundande inkomst på 7,5 inkomstbasbelopp:

  Hur mycket pension får man om man inte har jobbat?

  Vi börjar med att titta närmare på vad garantipension är för något. Garantipensionen är en del av din allmänna pension och den fungerar som en slags försäkring för dig som till exempel har ett deltidsjobb eller som helt saknar inkomster. Om du uppfyller de krav som finns för garantipensionen så kan du få den redan ifrån 65 års ålder.

  Skulle det vara så att du helt saknar inkomster ifrån arbete så kommer garantipensionen att utgöra din fullständiga pension. Om du har arbetat, men inte heltid, så kommer garantipensionen vara ett fint komplement till din vanliga pension.

  Kan man gå med IA kassa utan jobb?

  För att du inte ska riskera att bli utan ersättning i en eller flera dagar behöver du sköta ditt arbetssökande och följa den planering och de överenskommelser du har med oss.

  Kan man få ersättning om man inte har jobbat?

  • uppfyller grundvillkoren och arbetsvillkoret
  • har fyllt 20 år, om du inte är 20 år kan du inte få grundersättning
  • inte är ansluten till oss eller inte har varit ansluten i minst 12 månader.

  Grundersättningen baseras på hur många timmar du tidigare har arbetat och är max 510 kronor per ersättningsdag. Om du inte är ansluten och får grundersättning betalar du en administrationsavgift på 7 kronor per ersättningsdag.

  När får man inte pension?

 • Skaffa dig överblick Börja med att skaffa dig en överblick över din pension med hjälp av verktyget Minpension. Kanske kommer du att få pengar från olika håll och kan ta ut delar av pensionen vid olika tidpunkter.

 • Räkna på vad pengarna räcker till Fundera på vad du vill att pensionen i första hand ska räcka till. Gör gärna en budget och se hur långt pengarna kan räcka. Tänk efter om du behöver skydd till efterlevande eller inte.

 • Bestäm när du vill gå i pension Fatta beslut om när du vill gå i pension och hur utbetalningarna ska göras över tiden.

 • När övergår sjukersättning till pension?

  Under tisdagen röstade riksdagen igenom regeringens kritiserade förslag om den så kallade ”trygghetspensionen”. Därmed riskerar var sjätte som är långtidssjukskriven att bli förtidspensionär. ”Det handlar verkligen om att gömma och glömma människor”, säger Catharina Bäck.

  Beslutet i riksdagen innebär att sjukskrivna som har fem år kvar till riktåldern för pension, i dagsläget de som är över 60 år, ska omfattas av andra omställningskrav än övriga på arbetsmarknaden. Därmed får de lättare sjukersättning, tidigare kallat förtidspension.

  Vad är ej pensionsgrundande inkomst?

  Den pensionsgrundande inkomsten är den inkomst som din framtida pension baseras på.

  Pensionsgrundande inkomst (PGI) är vad som ligger till grund för den framtida pensionen för en privatperson. Uppgifterna hämtas från inkomstdeklarationen och beslutas av Skatteverket varje år. Den pensionsgrundande inkomsten kan bestå av flera typer av inkomster. Förutom lönen är även föräldrapenning, arbetslöshetsersättning och sjuk- eller aktivitetsersättning pensionsgrundande. Även inkomst från näringsverksamhet ligger till grund för din PGI, vilket är aktuellt för dig som egenföretagare. För att inkomsten ska vara pensionsgrundande måste den uppgå till minst 42,3% av det aktuella årets prisbasbelopp. Om din inkomst överstiger 8,07 inkomstbasbelopp är denna inte pensionsgrundande. Den allmänna pensionsavgiften är 7% av din inkomst upp till intjänandetaket, vilket innebär att ett avdrag på den andelen görs vid beräkning av den pensionsgrundande inkomsten.

  Hur mycket av din lön går till pension?

  Om du är ung ger raknapension.se en bra bild av hur hög pension du kan förvänta dig givet de antaganden du anger.

  Om du har arbetat i några decennier är prognosen mer osäker, eftersom denna sida inte har tillgång till information om hur mycket du tidigare har tjänat in till pensionen och hur hög avkastning du fått. Den officiella tjänsten minpension.se har tillgång till sådan information och kan på så sätt ge en bättre prognos – men räknar samtidigt inte med framtida ekonomisk tillväxt.

  Vad räknas som pensionsmedförande lön?

  Avdrag för en arbetsgivares tryggandekostnader beräknas utifrån de anställdas löner. Med lön avses den pensionsgrundande ersättningen enligt pensionsavtalet. Lönebegreppet är detsamma för både huvudregeln och kompletteringsregeln.

  Arbetsgivarens avdrag för tryggandekostnader beräknas utifrån de anställdas löner. Lönebegreppet är detsamma vid beräkningen av avdrag för tryggandekostnaden enligt både huvudregeln och kompletteringsregeln. Med lön avses den pensionsgrundande ersättningen enligt pensionsavtalet (28 kap. 6 § IL).