:

Hur svårt är det att få enskild vårdnad?

Innehållsförteckning:

  1. Hur svårt är det att få enskild vårdnad?
  2. När får man enskild vårdnad?
  3. Vad krävs för att få egen vårdnad?
  4. På vilka grunder får man ensam vårdnad?
  5. Vad gäller vid enskild vårdnad?
  6. Vem beslutar om enskild vårdnad?
  7. Vad innebär enskild vårdnad?
  8. Vad menas med enskild vårdnad?
  9. Kan en mamma få ensam vårdnad?

Hur svårt är det att få enskild vårdnad?

Som vi redan nämnt krävs särskilda skäl för att du ska få ensam vårdnad om ditt barn. Det finns ingen konkret definition i lagstiftningen som förklarar exakt vad särskilda skäl innebär, men tittar man på förarbeten och rättspraxis kan man se att tre kriterier är framträdande när rätten fattar sitt beslut - föräldrarnas lämplighet, samarbetssvårigheter och umgängessabotage.

När får man enskild vårdnad?

Filmen handlar om vårdnadstvister och vad barnets bästa betyder när domstolen dömer i en vårdnadstvist. En medelålders kvinna framför en kamera. Hon är i en förhandlingssal på domstolen.

Barnets bästa i fokus - en film om vårdnadstvist.

Vad krävs för att få egen vårdnad?

Gemensam vårdnad presumeras medföra att förhållandena mellan barnet och dess föräldrar främjas på ett önskvärt sätt. Lagstiftaren har här utgått från att om båda föräldrarna har ett gemensamt rättsligt ansvar leder det till positiva resultat för barnets familjeförhållanden, varför man är tämligen restriktiv med att döma till ensam vårdnad.

I vissa fall är dock den ena vårdnadshavaren så pass olämplig att dennes vårdnadsansvaret kan komma att upplösas.

På vilka grunder får man ensam vårdnad?

Om samarbetet med den andra föräldern kring vårdnaden om ert barn inte fungerar, hur mycket du än försöker, eller om den andra föräldern enligt dig inte är förmögen att ta sitt ansvar för vårdnaden, till exempel på grund av missbruk eller psykisk ohälsa, kan du ansöka om ensam vårdnad om barnet.

När du vill ansöka om ensam vårdnad bör du först vända dig till den andra föräldern och förklara hur du tänker kring vårdnaden och varför du vill ha ensam vårdnad. Det bör göras klart att umgänget med barnet inte påverkas i någon större utsträckning av vem som har vårdnaden. Barnets rätt till regelbundet umgänge med båda föräldrarna kvarstår oavsett om vårdnaden är ensam eller gemensam.

Tänk också på att du ser till vad som är bäst för barnet. Om du är övertygad om att det bästa för barnet är att du ensam ansvarar för vårdnaden, ska du definitivt ansöka om ensam vårdnad. Kontakta oss så hjälper vi dig att skicka in en stämningsansökan till tingsrätten.

Det är viktigt att vi i din stämningsansökan anför goda skäl till varför du vill ha ensam vårdnad, och viktigast av allt är att vi kan visa att det är det bästa för barnet. Det gäller alltså att du på goda grunder kan hävda att den andra föräldern brustit i sitt ansvar för vårdnaden, genom att till exempel förhindra beslut på grund av ointresse. Det är också bra om du kan visa på att du verkligen försökt få samarbetet att fungera.

Tingsrättens utgångspunkt är alltid att döma till fortsatt gemensam vårdnad, eftersom det i de flesta fall anses vara det bästa för barnet. Det bör alltså finnas synnerliga skäl till att besluta om ensam vårdnad. Ett sådant skäl är just att samarbetet kring vårdnaden inte fungerar. Tingsrätten kommer då att ta hänsyn till vem som bär den största skulden för att samarbetet inte fungerar.

Att ha ett erfaret juridiskt ombud vid sin sida är mycket viktigt vid en vårdnadstvist. Det är en jobbig process för alla inblandade och att ha någon som kan föra ens talan och anföra goda bevis för sin sak är guld värt.

Vad gäller vid enskild vårdnad?

En vårdnadstvist inleds med en stämningsansökan. En stämningsansökan upprättar ditt juridiska ombud. I stämningsansökan anger du dina yrkanden och dina grunder. Yrkanden är vad du vill att tingsrätten ska besluta och dina grunder är skälen till att tingsrätten ska besluta i enlighet med dina yrkanden. I stämningsansökan anger du också vilken bevisning du vill åberopa. Det är möjligt att ändra eller komplettera bevisuppgifter under processens gång.Efter att stämningsansökan är inlämnad till tingsrätten får motparten möjlighet att svara på den genom att inge ett så kallat svaromål. I svaromålet anger motparten sin inställning till dina krav samt framför eventuella egna yrkanden och grunderna för dessa.

Efter en inledande skriftväxling kommer tingsrätten att boka tid för ett sammanträde som kallas för muntlig förberedelse. Vid sammanträdet närvarar en ordförande, protokollförare samt parterna och deras ombud.

Vem beslutar om enskild vårdnad?

Vi kan hjälpa dig i en vårdnadstvist. Våra erfarna jurister och advokater inom familjerätt lotsar dig genom en svår process.

Kontakta oss idag via formuläret på kontaktsidan. Vi bistår med telefonrådgivning, avancerad juridisk hjälp eller stöd vid ärenden som gäller familjerätt och vårdnadstvister. Vi har även jourtelefon med bemanning 24 timmar om dygnet. Du når oss på telefon: 08-673 51 80 eller via kontaktformuläret här på sidan!

Vad innebär enskild vårdnad?

Som vi redan nämnt krävs särskilda skäl för att du ska få ensam vårdnad om ditt barn. Det finns ingen konkret definition i lagstiftningen som förklarar exakt vad särskilda skäl innebär, men tittar man på förarbeten och rättspraxis kan man se att tre kriterier är framträdande när rätten fattar sitt beslut - föräldrarnas lämplighet, samarbetssvårigheter och umgängessabotage.

Vad menas med enskild vårdnad?

Vårdnad är ett statusförhållande. Det är en beskrivning av förhållandet mellan ett barn och en vuxen, oftast en förälder till barnet. Föräldern har vårdnaden om barnet. Han eller hon är vårdnadshavare.

I praktiken innebär detta statusförhållande att föräldern och barnet har olika rättigheter och skyldigheter. Innehållet i och synen på vårdnad har förändrats genom historien. Tidigare låg fokus på förälderns rättigheter. Nu ligger fokus på de skyldigheter som föräldern har och de rättigheter som barnet har. Man brukar uttrycka det som att föräldern har ansvar för barnet.

Vårdnaden avser barnets person. Man brukar göra en skillnad mellan vårdnad och förmyndarskap. Vårdnadshavaren har ansvaret för barnets personliga förhållanden, medan för förmyndaren har ansvaret för barnets ekonomiska förhållanden. Förmyndaren kan bestämma över barnets ekonomi och förmögenhet och kan ingå avtal för barnets räkning.

En förälder kan ensam ha vårdnaden om ett barn eller så kan vårdnaden vara gemensam. Ibland läser man om enskild vårdnad eller delad vårdnad, men begreppen som används i lagstiftningen är ensam vårdnad och gemensam vårdnad.

Om en förälder har ensam vårdnad om ett barn, så har den föräldern själv det ansvar som beskrivits ovan. Den föräldern ska se till att barnet får omvårdnad, trygghet, god fostran, tillsyn, försörjning och utbildning. Den föräldern ska själv bestämma var barnet ska bo, var barnet ska gå i skola, med mera.

Om två föräldrar har gemensam vårdnad om ett barn, så har föräldrarna gemensamt detta ansvar. Föräldrarna ska tillsammans fatta alla beslut som rör barnet. När det gäller vardagliga frågor behöver föräldrarna naturligtvis inte fatta alla beslut tillsammans. Besluten fattas av än den ena, än den andra föräldern beroende på vem som finns på plats eller beroende på hur föräldrarna organiserat vårdnaden mellan sig.

Kan en mamma få ensam vårdnad?

Tillbaka

Jag befinner mig just nu i en jobbig vårdnadstvist och ser ingen annan väg ut än att få ensam vårdnad om barnen. Vi har två gemensamma barn, 7 respektive 11 år gamla. Båda barnen har uttryckt viljan att få stanna hos mig och det vill jag verkligen se till att det blir av. Min fråga är vilka är kraven för att få ensam vårdnad?