:

Hur bokför man abonnemang?

Innehållsförteckning:

 1. Hur bokför man abonnemang?
 2. Vilket konto för medlemsavgifter?
 3. Vad bokförs på konto 6540?
 4. Hur bokföra förmedlingsavgift?
 5. Vad bokförs på konto 7690?
 6. Vad bokför man på 6590?
 7. Är medlemsavgift avdragsgill?
 8. Vad menas med medlemsavgift?
 9. Vad bokförs på 6991?
 10. Vad bokförs på 6990?
 11. Hur bokförs konsultkostnader?
 12. När används konto 6990?
 13. Vad bokförs på konto 6990?
 14. Är det moms på medlemsavgift?
 15. Är medlemsavgifter momspliktiga?

Hur bokför man abonnemang?

Med faktureringsmetoden bokför du fakturan både när du får den och när du betalar den.

Ditt företag har mottagit en faktura på er fasta telefon på 1250 kronor inklusive moms. Du börjar därmed att bokföra fakturan som du fått in och sedan bokför du även leverantörsskulden mot ert konto när du betalat fakturan.

Vilket konto för medlemsavgifter?

Föreningsavgifter inkluderar medlemsavgifter och serviceavgifter, och klassificeras normalt som övriga externa kostnader. Medlemsavgifter är ej avdragsgilla kostnader och bokförs på konto 6982 Föreningsavgift, ej avdragsgill.

En förening kan vara antingen en ekonomisk förening eller en ideell förening. En ekonomisk förening ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen medan en ideell förening har ett ideellt ändamål. Den arbetar alltså inte för att främja medlemmarnas ekonomiska intressen eller för att driva affärsmässig verksamhet. Föreningar är juridiska personer.

Vad bokförs på konto 6540?

Hur bokför man webbhotell då? Att bokföra IT-tjänster och IT-produkter kräver vetskap om vilka bokföringskonton betalningen ska gå till. För att bokföra webbhotell kan man använda bokföringsmallar “IT-tjänster inrikes”, där datakommunikation kommer att debiteras samt en ingående moms på 25 procent tillkommer. Nedan följer en enkel beskrivning och tillhörande konton för respektive domän.

En annan fråga som brukar ställas är hur bokför man webbhotell om leverantören är från utlandet? Svaret är att webbhotellet klassificeras då som inköp av tjänst inom eller utom EU. För att bokföra webbhotell med utländsk leverantör kan bokföringsmallar “Inköp Tjänster inom EU” eller “Inköp Tjänster utanför EU” användas.  Bokföringen samt momsrapporten blir då korrekt redovisade. Sedermera kostnadsförs de löpande utgifter för webbhotell samt domännamn kontinuerligt, då de avser ett år i taget. Dessa avgifter faktureras även normalt sett i förskott, så att utgifterna blir till förutbetalda kostnader och en periodisering blir nödvändig i bokslutet.

Hur bokföra förmedlingsavgift?

Bokföring vid kommissionsförsäljning.

En långt första inlägg här men jag har hittills varit imponerad över hjälpsamheten här på forumet.

Vad bokförs på konto 7690?

Skatteverket tillåter att man drar av hela kostnaden för terminalglasögon dvs glasögon du behöver för att sköta ditt jobb, givet att du spenderar jobbet framför en dator. Bokföringen sker med debet på konto 7690 Övriga personalkostnader mot kredit på konto 1930 Kassa samt debet på 2640 Ingående moms. Se utförligt exempel nedan.

Skatteverket stipulerar att avdrag får ske för såväl terminalglasögon som tillhörande synundersökning. Då synundersökningen inte är momspliktig sker den enklast i egen bokföringspost.

Vad bokför man på 6590?

En kontoplan är en betäckning över alla bokföringskonton du kan använda i din bokföring. Oftast behöver du inte använda alla konton som finns i en kontoplan, utan det brukar räcka med vissa utvalda konton för att du skall kunna bokföra din verksamhet. 

Kontoplanerna brukar också se annorlunda beroende på vilken typ av verksamhet du har. I kontoplanen för ett aktiebolag behöver du ha med konton för personalskatt och sociala avgifter. Dom kontona är dock inte nödvändiga att ha med i din kontoplan om du har en enskild firma och inte har några anställda i den, utan det bara är du själv som driver din firma.

Om du har köpt in material till din verksamhet för 500 kr och betalat via internetbanken är ett av de bokföringskonton som används bankkontot. Bankkontot representeras ofta av bokföringskonto 1930 Bankkonto. Det andra kontot är normalt bokföringskonto 4010 Inköp material och varor. Vanligtvis har du även 25 % moms som bokförs på konto 2641 Ingående moms.

När du bokför på gammalt hederligt sätt med t-konton i en kassabok ser din uppställning ut ungefär så här:

Men hur ska du veta allt det här? Här kommer några tips på hur du väljer bokföringskonton:

Är medlemsavgift avdragsgill?

Om arbetsgivaren betalar den anställdas medlemsavgift i en förening, till exempel en yrkes- eller branschförening, är det en skattepliktig förmån för den anställda. Arbetsgivaren ska göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter på förmånen. Det gäller även om medlemskapet är helt kopplat till den anställdas tjänst.

Många yrkes- och branschföreningar tar förutom medlemsavgiften ut en särskild serviceavgift för tjänster åt medlemmarna, till exempel medlemstidningar, facklitteratur, kurser, seminarier och konferenser.

Vad menas med medlemsavgift?

Huvudregeln för fysiska personer är att avdrag inte medges för medlemsavgifter i föreningar och andra sammanslutningar (9 kap. 2 § andra stycket IL). Förbudet gäller inte bara avgifter till ideella organisationer utan också till fackliga organisationer, intresseorganisationer och vetenskapliga sammanslutningar av olika slag.

Avdrag medges inte heller för avgift till arbetslöshetskassa (a-kassa). Däremot kan sådan avgift ge rätt till skattereduktion.

Avdragsrätten för medlemsavgifter är enligt praxis ytterst restriktiv. Avdrag har vägrats även om det har varit nödvändigt att vara medlem i en viss sammanslutning för att ha rätt till eller för att på ett riktigt sätt kunna utöva ett visst yrke eller ha en viss befattning. Avdrag medges inte för medlemsavgift till Sveriges advokatsamfund, FAR, Sveriges läkarförbund, Svenska Läkaresällskapet med flera.

Vad bokförs på 6991?

Ett begrepp som ofta dyker upp i bokföringssammanhang är avdragsgillt. Men vad är det? Vad betyder avdragsgill? Hur vet jag om något är avdragsgillt eller inte?

När du registrerade ditt företag fick du registrera ett område som företaget är verksamt inom. Det området innebär också att ditt företag fick en s.k. SNI-kod. SNI betyder Svensk NäringsIndelning, och är indelad i olika kategorier och undergrupper. Koden innehåller alltid fem siffror, och den kod ditt företag har skall också ge en bild av vilket område företaget är verksamt inom.

Jag tänkte att vi skall börja med att kika på vad avdragsgillt betyder för att börja svara på den frågan.

Avdragsgilla kostnader betyder att du kan dra av den kostnaden från ditt företags resultat. Att du “drar av” något från ditt resultat innebär i sin tur att du gör mindre i vinst, vilket leder till att du betalar mindre skatt. Kanon, kan man tycka!

Men du kan inte dra av vad som helst från ditt resultat. För att något skall vara avdragsgillt behöver kostnaden vara förenlig med företagets verksamhet. 

Kommer du ihåg SNI-koderna vi pratade om i början av artikeln? 

Just det. SNI-koderna beskriver som vi nämnde vad ditt företag skall syssla med. För att du som företagare skall kunna dra av “rätt” kostnader behöver den typen av kostnad kunna “passa in” i din SNI-kod. Även kostnader som som är nödvändiga för att driva verksamheten får tas upp som avdragsgilla. Det kan vara till exempel kontorshyra, elräkning för lokal och så vidare. 

Vad bokförs på 6990?

Har du fått en påminnelseavgift från en leverantör? Då hanterar du det enklast i Bokio genom att ladda upp och bokföra den ursprungliga fakturan precis som vanligt. I ett andra steg bokför du påminnelseavgiften, separat från den första fakturan.

I exemplet nedan har vi en faktura med förfallodatum 2021-03-01.Vi har laddat upp och bokfört fakturan (på fakturadatum enligt fakturametoden) men glömt att betala i tid. Leverantören har därför skickat en påminnelseavgift. Den 2021-03-16 betalar vi det ursprungliga beloppet och påminnelseavgiften till leverantören. Vi kan därför registrera och bokföra betalningen av den ursprungliga fakturan på den dag då hela beloppet betalades, dvs 2021-03-16. Klicka på att Registrera betalning.

Hur bokförs konsultkostnader?

En konsultintäkt kan vara många saker beroende på din typ av verksamhet. Men oavsett vad det handlar om så är det nästan alltid fråga om en helt vanlig tjänsteförsäljning. Du har sålt en tjänst och ska bokföra det som en vanlig intäkt. Det vanligaste kontot för tjänsteintäkter är 3010. Men det kan skilja sig en del mellan olika bokföringsprogram. I Speedledger är det t.ex. 3040 som är huvudkonto för tjänsteförsäljning. Enligt BAS-kontoplanen är intervallet 3000-3099 avsett för tjänsteförsäljning inom Sverige. Där kan du också skapa egna konton t.ex. 3050 Konsultarvoden. Tjänsteförsäljning har oftast 25% moms.

När används konto 6990?

Påminnelseavgifter från leverantörer bokförs vanligen på konto 6990, och på konto 3591 när du själv skickat en påminnelseavgift som din kund betalar.

Vad bokförs på konto 6990?

En konsultintäkt kan vara många saker beroende på din typ av verksamhet. Men oavsett vad det handlar om så är det nästan alltid fråga om en helt vanlig tjänsteförsäljning. Du har sålt en tjänst och ska bokföra det som en vanlig intäkt. Det vanligaste kontot för tjänsteintäkter är 3010. Men det kan skilja sig en del mellan olika bokföringsprogram. I Speedledger är det t.ex. 3040 som är huvudkonto för tjänsteförsäljning. Enligt BAS-kontoplanen är intervallet 3000-3099 avsett för tjänsteförsäljning inom Sverige. Där kan du också skapa egna konton t.ex. 3050 Konsultarvoden. Tjänsteförsäljning har oftast 25% moms.

Är det moms på medlemsavgift?

Medlemsavgifter till föreningar är inte skattemässigt avdragsgilla kostnader i inkomstdeklarationen och eventuell moms på medlemsavgifter är varken avdragsgill som ingående moms eller som en kostnad.

Föreningar är juridiska personer och kan vara ekonomiska föreningar eller ideella föreningar. Skillnaden mellan en ekonomisk förening och en ideell förening är att en ekonomisk förening har till syfte att främja medlemmarnas ekonomiska intressen medan en ideell förening har ett ideellt ändamål som inte innebär att främja medlemmarnas ekonomiska intressen.

Är medlemsavgifter momspliktiga?

Inkomster från medlemsavgifter är skattefria (ej skattepliktiga) och momsfria (ej momspliktiga) i en förening enligt inkomstskattelagen (1999:1229) och momslagen (1994:200).

En förening kan löpande ta ut medlemsavgifter från medlemmarna för att finansiera de löpande utgifterna i föreningen och bestämmelser om medlemsavgifter finns i föreningens stadgar. Medlemsavgifter skiljer sig från medlemsinsatser och serviceavgifter då medlemsavgifter inte innebär att föreningen skall utföra någon motprestation till medlemmarna.