:

När preskriberas en fordran på skadestånd?

Innehållsförteckning:

 1. När preskriberas en fordran på skadestånd?
 2. Vilka brott preskriberas efter 10 år?
 3. Hur räknar man preskriptionstid?
 4. Vad är preskriptionstiden för förtal?
 5. Hur lång är preskriptionstiden?
 6. När gäller inte preskriptionstid?
 7. Vilka brott blir inte preskriberat?
 8. Vilka brott preskriberas efter 5 är?
 9. När blir ett fall preskriberat?
 10. När bryts preskriptionstid?
 11. När blir det preskriberat?
 12. När börjar preskriptionstiden?
 13. När börjar preskriptionstiden löpa brott?
 14. Vilka brott preskriberas efter 2 är?
 15. Vad krävs för Preskriptionsavbrott?

När preskriberas en fordran på skadestånd?

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

Denna lag gäller preskription av skulder. Med skulder avses i denna lag penningskulder och andra förpliktelser.

Vilka brott preskriberas efter 10 år?

För brottmål handlar preskription om icke-utövande av statens rättighet att straffa, där straff uteblir på grund av en viss tids dröjsmål att åtala eller verkställa utdömd bestraffning. Den kallas i den svenska brottsbalken bortfallande av påföljd (35 kap.).

Hur räknar man preskriptionstid?

SFS nr: 1981:130 Departement/myndighet: Justitiedepartementet L2 Utfärdad: 1981-01-29 Ändrad: t.o.m. SFS 2022:976 Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Denna lag gäller i fråga om preskription av fordringar, i den mån inte annat följer av vad som är särskilt föreskrivet.

Vad är preskriptionstiden för förtal?

Vi använder cookies för att förbättra ditt besök på vår webbplats. JAG ACCEPTERAR

Justitiekanslern är ensam åklagare på tryck- och yttrandefrihetens område. Det innebär att det endast är Justitiekanslern som får besluta om att inleda förundersökning och väcka allmänt åtal för tryck- och yttrandefrihetsbrott och andra straffbelagda överträdelser av tryckfrihets­förordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Som exempel på sådana överträd­elser kan nämnas uttalanden som utgör förtal eller hets mot folkgrupp. Även otillåten efter­forskning av medias källor eller vissa former av brott mot tystnadsplikt omfattas av Justitie­kanslerns behörighet.

Hur lång är preskriptionstiden?

I propositionen föreslås att åtalspreskription, påföljdspreskription och absolut preskription för mord, dråp, grovt folkrättsbrott, folkmord samt terroristbrott som begås genom mord eller dråp avskaffas beträffande vuxna lagöverträdare. Även försök till mord, dråp, folkmord samt terroristbrott som begås genom mord eller dråp undantas beträffande vuxna lagöverträdare från preskription enligt förslaget.

Det föreslås att uppgifter i spårregistret som hänför sig till mord, dråp, grovt folkrättsbrott, folkmord samt terroristbrott, som begås genom mord eller dråp, ska gallras senast sjuttio år efter registreringen i stället för som idag, trettio år.

Vidare föreslås att preskriptionstiden för könsstympning som begås mot barn förlängs på så sätt att preskriptionstiden börjar löpa först den dag barnet fyller eller skulle ha fyllt 18 år. Ändringen föreslås också omfatta försök till sådant brott.

Den 4 januari 2006 fick en utredare i uppdrag att biträda departementet med en översyn av reglerna om preskription för vissa allvarliga brott (Ju2006:B). I uppdraget ingick att överväga ändrade regler om preskription för vissa allvarliga brott, i första hand vissa internationella brott och brott som innefattar uppsåtligt dödande, att analysera hur sådana regler bör utformas, att analysera de följdfrågor som en ändring av preskriptionsbestämmelserna för vissa brott medför samt att lämna konkreta författningsförslag utifrån dessa överväganden och redovisa kostnadskonsekvenser och förslag till finansiering av lämnade förslag. Utredaren överlämnade i januari 2007 departementspromemorian Preskription vid allvarliga brott (Ds 2007:1), nedan benämnd promemorian. En sammanfattning av promemorian och dess lagförslag finns i bilaga 1 respektive bilaga 2. Promemorian har remissbehandlats. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 3. En sammanställning av remissyttrandena finns tillgänglig i Justitiedepartementet (dnr Ju2007/1362/L5).

Frågan om avskaffande av preskription av internationella brott har även behandlats i andra sammanhang. Den 12 oktober 2000 gavs en särskild utredare i uppdrag att se över den svenska lagstiftningen om straffrättsligt ansvar för internationella brott och om svensk straffrättslig domsrätt (dir. 2000:76). Utredningen, som antog namnet Internationella straffrättsutredningen, presenterade i november 2002 sina förslag i betänkandet Internationella brott och svensk jurisdiktion (SOU 2002:98). Utredningen lämnade såvitt nu är i fråga förslag om att det, med bestämmelserna i Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen (Romstadgan) som främsta förebild, ska införas en ny svensk lag om internationella brott och att brotten folkmord, ett nytt brott mot mänskligheten och allvarliga krigsförbrytelser i denna lag ska undantas från reglerna om preskription. En sammanfattning av betänkandet och dess lagförslag finns i bilaga 4 respektive bilaga 5. Betänkandet har remissbehandlats. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 6. En sammanställning av remissyttrandena finns tillgänglig i Justitiedepartementet (dnr Ju2002/7754/L5).

I detta lagstiftningsärende behandlar regeringen de förslag som lagts fram i promemorian samt det förslag i betänkandet som avser avskaffande av preskription för folkmord och folkrättsbrott. Betänkandets förslag i övriga delar är under beredning i Regeringskansliet.

De straffrättsliga preskriptionsbestämmelserna innebär att alla brott preskriberas. Bestämmelser om preskription återfanns i svensk rätt redan på 1200-talet. Sedan 1926 har preskriptionsreglerna haft en utformning som i allt väsentligt fortfarande gäller. Regler om preskription finns i huvudsak i 35 kap. brottsbalken och gäller även på specialstraffrättens område. Om det finns en preskriptionsbestämmelse i en specialstraffrättslig författning har den emellertid företräde framför brottsbalkens bestämmelser. I bl.a. skattebrottslagen (1971:69) och aktiebolagslagen (2005:551) samt i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen finns särskilda bestämmelser om åtalspreskription.

När gäller inte preskriptionstid?

Företagande24 augusti 2019

Vad gäller om någon byggt något utan bygglov? Finns det till exempel någon preskriptionstid? ATL:s jurist Lisa Kylenfelt reder ut begreppen

Vilka brott blir inte preskriberat?

Om en person som misstänks för brott inte häktas eller får del av åtal inom viss tid preskriberas brottet, eller åtalspreskription inträder som det heter. Det innebär att påföljd (straff) för brottet faller bort och personen kan inte få något straff. 

Straff kan också bortfalla om en person har dömts för brott och domen inte har börjat verkställas inom viss tid. Detta kallas för påföljdspreskription.  

I vissa fall bortfaller straff även om en person har häktats eller fått del av åtal men någon dom inte har meddelats inom viss tid. Detta kallas för absolut preskriptionstid. 

Vilka brott preskriberas efter 5 är?

Brottets preskriptionstid är den tid från det att brottet har begåtts inom vilken man kan fastställa straffrättsliga påföljder. Olika brott har olika preskriptionstider, från två (2) år till tjugo (20) år. Ju allvarligare brott, desto längre preskriptionstid.

 Till exempel preskriberas en misshandel som är allvarligare än lindrig efter fem (5) år och grov misshandel efter tjugo (20) år. Sådana brott där straffet kan vara livstids fängelse preskriberas aldrig.

När blir ett fall preskriberat?

I propositionen föreslås att åtalspreskription, påföljdspreskription och absolut preskription för mord, dråp, grovt folkrättsbrott, folkmord samt terroristbrott som begås genom mord eller dråp avskaffas beträffande vuxna lagöverträdare. Även försök till mord, dråp, folkmord samt terroristbrott som begås genom mord eller dråp undantas beträffande vuxna lagöverträdare från preskription enligt förslaget.

Det föreslås att uppgifter i spårregistret som hänför sig till mord, dråp, grovt folkrättsbrott, folkmord samt terroristbrott, som begås genom mord eller dråp, ska gallras senast sjuttio år efter registreringen i stället för som idag, trettio år.

Vidare föreslås att preskriptionstiden för könsstympning som begås mot barn förlängs på så sätt att preskriptionstiden börjar löpa först den dag barnet fyller eller skulle ha fyllt 18 år. Ändringen föreslås också omfatta försök till sådant brott.

Den 4 januari 2006 fick en utredare i uppdrag att biträda departementet med en översyn av reglerna om preskription för vissa allvarliga brott (Ju2006:B). I uppdraget ingick att överväga ändrade regler om preskription för vissa allvarliga brott, i första hand vissa internationella brott och brott som innefattar uppsåtligt dödande, att analysera hur sådana regler bör utformas, att analysera de följdfrågor som en ändring av preskriptionsbestämmelserna för vissa brott medför samt att lämna konkreta författningsförslag utifrån dessa överväganden och redovisa kostnadskonsekvenser och förslag till finansiering av lämnade förslag. Utredaren överlämnade i januari 2007 departementspromemorian Preskription vid allvarliga brott (Ds 2007:1), nedan benämnd promemorian. En sammanfattning av promemorian och dess lagförslag finns i bilaga 1 respektive bilaga 2. Promemorian har remissbehandlats. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 3. En sammanställning av remissyttrandena finns tillgänglig i Justitiedepartementet (dnr Ju2007/1362/L5).

Frågan om avskaffande av preskription av internationella brott har även behandlats i andra sammanhang. Den 12 oktober 2000 gavs en särskild utredare i uppdrag att se över den svenska lagstiftningen om straffrättsligt ansvar för internationella brott och om svensk straffrättslig domsrätt (dir. 2000:76). Utredningen, som antog namnet Internationella straffrättsutredningen, presenterade i november 2002 sina förslag i betänkandet Internationella brott och svensk jurisdiktion (SOU 2002:98). Utredningen lämnade såvitt nu är i fråga förslag om att det, med bestämmelserna i Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen (Romstadgan) som främsta förebild, ska införas en ny svensk lag om internationella brott och att brotten folkmord, ett nytt brott mot mänskligheten och allvarliga krigsförbrytelser i denna lag ska undantas från reglerna om preskription. En sammanfattning av betänkandet och dess lagförslag finns i bilaga 4 respektive bilaga 5. Betänkandet har remissbehandlats. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 6. En sammanställning av remissyttrandena finns tillgänglig i Justitiedepartementet (dnr Ju2002/7754/L5).

I detta lagstiftningsärende behandlar regeringen de förslag som lagts fram i promemorian samt det förslag i betänkandet som avser avskaffande av preskription för folkmord och folkrättsbrott. Betänkandets förslag i övriga delar är under beredning i Regeringskansliet.

De straffrättsliga preskriptionsbestämmelserna innebär att alla brott preskriberas. Bestämmelser om preskription återfanns i svensk rätt redan på 1200-talet. Sedan 1926 har preskriptionsreglerna haft en utformning som i allt väsentligt fortfarande gäller. Regler om preskription finns i huvudsak i 35 kap. brottsbalken och gäller även på specialstraffrättens område. Om det finns en preskriptionsbestämmelse i en specialstraffrättslig författning har den emellertid företräde framför brottsbalkens bestämmelser. I bl.a. skattebrottslagen (1971:69) och aktiebolagslagen (2005:551) samt i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen finns särskilda bestämmelser om åtalspreskription.

När bryts preskriptionstid?

Ordlista

När rätten att åtala har gått förlorad därför att en viss tid har förflutit är brottet preskriberat. Preskriptionstiderna är för närvarande 2, 5, 10, 15 eller 25 år, ju allvarligare brott desto längre preskriptionstid. De allra allvarligaste brotten, såsom mord, preskriberas aldrig under förutsättning att den misstänkte personen hade fyllt 18 år vid tiden för gärningen.

När blir det preskriberat?

Preskriptionstiden för sexualbrott mot barn ändrades den 1 maj 2020. Det finns nu många frågor hos oss som utsatta kring vad den slopade preskriptionstiden egentligen innebär. Vi försöker därför att förklara nedan.

De nya bestämmelserna om slopade preskriptionstider som trädde i kraft den 1 maj 2020, (en så kallad särreglering) gäller för de allvarligaste sexualbrotten mot barn. Lagändringen är visserligen ett steg i rätt riktning i ett mer övergripande arbete för brottsoffers status i rättssamhället, men det finns fortfarande mycket att förändra.

När börjar preskriptionstiden?

Att något preskriberas innebär att en rättslig påföljd blir ogiltig en viss tid från det att en händelse skedde. Preskriptionstid används både civilrättsligt när det gäller skuldebrev och inom straffrätten för brott.  

När börjar preskriptionstiden löpa brott?

En gärning bedöms som våldtäkt när den som, med en person som inte deltar frivilligt, genomför ett samlag (vaginalt) eller annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag (till exempel oralt eller analt samlag, att stoppa in fingrar eller något föremål i slidan eller anus, eller vidröra den andras kropp med sitt könsorgan).

Frivilligheten kan komma till uttryck genom till exempel ord, handling eller på något annat sätt (till exempel genom kroppsspråk eller minspel). Avsaknaden av någon from av uttryckt vilja ska normalt förstås som att deltagandet inte är frivilligt.

Sexuellt övergrepp betraktas som ett mindre grovt brott än våldtäkt. En gärning bedöms vara sexuellt övergrepp om gärningsmannen, med en person som inte deltar frivilligt, genomför en annan sexuell handling än en sådan handling som avses i våldtäktsbestämmelsen.

Vad gäller bedömningen av frivillighet görs samma bedömning som i våldtäktsbestämmelsen avseende hur det ges uttryck för frivillighet och när det aldrig kan anses föreligga frivillighet.

Den sexuella handlingen måste ha haft en påtaglig sexuell prägel och varit ägnad åt att kränka den andras sexuella integritet. Det måste också ha förekommit en någorlunda varaktig fysisk beröring, exempelvis att någon tvingats onanera åt gärningsmannen eller att gärningsmannen fingrat på eller på annat sätt flyktigt vidrört den andras könsorgan. Typiskt sett ska handlingen ha syftat till att väcka eller tillfredsställa bådas eller den enas sexuella drift.

Vilka brott preskriberas efter 2 är?

Ordlista

När rätten att åtala har gått förlorad därför att en viss tid har förflutit är brottet preskriberat. Preskriptionstiderna är för närvarande 2, 5, 10, 15 eller 25 år, ju allvarligare brott desto längre preskriptionstid. De allra allvarligaste brotten, såsom mord, preskriberas aldrig under förutsättning att den misstänkte personen hade fyllt 18 år vid tiden för gärningen.

Vad krävs för Preskriptionsavbrott?

 • Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en utredning i syfte att tydliggöra reglerna för preskriptionsavbrott.