:

Vad är Medelbar besittning?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är Medelbar besittning?
 2. Vad räknas som besittning?
 3. När har man besittning?
 4. Vad betyder gemensam besittning?
 5. Vad krävs för besittning?
 6. Vad krävs för Godtrosförvärv?
 7. Vad krävs för att köparen ska vara i besittning av den köpta egendomen?
 8. När är en vara avlämnad?
 9. Vad är ett Godtrosförvärv?
 10. Kan man göra Godtrosförvärv genom arv?
 11. Vad är en Besittningsövergång?
 12. Hur lång tid är skälig tid?
 13. När går risken över till köparen?
 14. Kan man vägra att ta emot ett arv?
 15. Måste jag dela mitt arv med min man?

Vad är Medelbar besittning?

Besittningen (fsv. besitning, ty. besitz, no. besittelse, lat. possessio, eng. choses in possession, fr. possession) är ett sakfaktum. Besittningen hänförs endast till en fysisk makt (lat. corpus) över fasta eller lösa saker. Besittningsrubbning sker när någon annan avskär besittningshavaren från sin besittning av saken. Besittningen utgör en presumtion för att den besittningshavare som har besittningen till en sak är den rätte ägaren till saken. Tysk och nordisk rätt erkänner uteslutande besittning till sakförhållanden av saker. Besittningen är antingen omedelbar eller medelbar.

Besittningen utgör en presumtion för om ett landterritorium skall tillräknas en stat (höghetsrätt, lat. imperium). Av landterritoriet följer sjöterritoriet och luftterritoriet. Besittningen anses då ge staten behörighet att utöva lagstiftning, rättsskipning och förvaltning inom sitt territorium (effektivitetsprincipen). Staten har rätt att försvara sin besittning av territoriet mot besittningskränkningar från andra stater. Internationell rätt erkänner uteslutande staters besittning av territorier.

Svenska skriften Nytt juridiskt arkiv, NJA 2009, s. 889 Fråga om innebörden av kravet på överlåtarens besittning vid godtrosförvärv av lösöre. HD (JustR:n Victor, Lundius, Calissendorff, Toijer och Lindskog (referent)) meddelade den 22 december 2009 följande dom: Enligt 2 § godtrosförvärvslagen i lydelsen före den 1 juli 2003 gäller att den som förvärvat lösöre genom överlåtelse från någon annan som hade egendomen i sin besittning men varken var ägare till den eller behörig att förfoga över den på det sätt som skett, får äganderätt till egendomen, om han har fått den i sin besittning och var i god tro. I bestämmelsen finns begreppet besittning som rekvisit i två led, dels ska den som förfogar över egendomen ha haft den i sin besittning, dels ska förvärvaren ha fått egendomen i sin besittning. Begreppet definieras inte i lagen. Besittningsbegreppet kommer vid sidan av godtrosförvärvslagen till användning i många olika rättsliga situationer och kan inte tillskrivas någon specifik allmängiltig innebörd. Även med beaktande av det lämpliga i en enhetlig innebörd inom ramen för godtrosförvärvslagen, kan det inte antas att lagens två besittningsrekvisit har identiskt innehåll. (Jfr Torgny Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, 6 uppl. 1996, s. 53.) Det är ostridigt att J.S. såsom förvärvare fått motorcykeln överlämnad (traderad) till sig på det sätt som förutsätts för ett godtrosförvärv. Det finns därför inte anledning att gå närmare in på vad som ligger i kravet på förvärvarens besittning. När det gäller kravet på att den som förfogar över egendomen ska ha haft denna i sin besittning märks, att det besittningskravet främst syftar till att klargöra att ett godtrosförvärv förutsätter att de yttre förhållandena ska ge ett objektivt stöd för uppfattningen att överlåtaren har rätt att förfoga över egendomen (jfr SOU 1965:14 s. 81 ff. samt bl.a. Östen Undén, Svensk sakrätt I Lös egendom, 10 uppl. 1995, s. 142). Besittningen har således en legitimerande funktion (jfr Håstad, a.a. s. 65). I kravet på överlåtarens besittning bör mot bakgrund av det anförda inte läggas mer än att överlåtaren till följd av sin fysiska kontroll över den överlåtna egendomen ska utåt ha framstått som berättigad att förfoga över denna på det sätt som skett. Huruvida besittningsläget är sådant att överlåtaren har sakrättsligt skydd mot sin fångesman saknar alltså betydelse i det hänseendet. Med ändring av hovrättens dom fastställer HD tingsrättens domslut.

Fasta saker (lat. res immobilis, eng. immovable property, fr. biens immobiliers) kallas för fast egendom. Fast egendom är jord och den indelas i fastigheter. Nationaliteten hos fast egendom är knuten till var fastigheten är geografiskt belägen.

Äganderätten till fast egendom registreras i lantmäteriets fastighetsregister (tid. fastighetsboken). Inskrivningen föregås av en laglighetsprövning (legalitetsprincipen). Den som lider förlust på grund av fel eller försummelse av inskrivningsmyndigheten, har rätt till ersättning av staten.

Lösa saker (lat. res mobilis, eng. movable property, fr. biens mobiliers, ty. bewegliches eigentum) kallas för lös egendom. Lös egendom är saker som inte är jord.

Nationaliteten hos lös egendom är knuten till äganderätten, oavsett var egendomen är belägen geografiskt. För att en egendom skall betraktas som svensk, så krävs det att egendomen ägs av svensk fysisk eller juridisk person med mer än femtio procent.

Vad räknas som besittning?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I och med att du köpt varan på nätet gäller lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, se lagen här.

När har man besittning?

Att (med eller utan rätt) inneha någon sak.

Att besitta något innebär att man har saken under omedelbar kontroll. En bil stående på gatan besitts av den som har nycklarna till bilen. Dock anses inte en restauranggäst vara i besittning av de bestick han äter med, eftersom detta användande står under annans omedelbara uppsikt. Till besittning knyts vissa rättsverkningar, se tradition.

Vad betyder gemensam besittning?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Olika regler beroende på vilken typ av egendom

Vad krävs för besittning?

I vissa fall har du som är hyresgäst inget besittningsskydd. I andra fall får du besittningsskydd efter viss tid. Detta gäller: 

Vad krävs för Godtrosförvärv?

Att få äganderätten till en sak trots att någon annan egentligen är den rätte ägaren.

Om någon sålt en sak som denne inte ägde kan köparen under vissa förutsättningar förvärva rätt till saken, s.k. exstinktivt godtrosförvärv, vilket står i kontrast till den ursprungliga ägarens rätt att få tillbaka saken (vindikationstalan).

Vad krävs för att köparen ska vara i besittning av den köpta egendomen?

Den som säljer till exempel en maskin har ett ansvar för att maskinen motsvarar vad köparen med fog har anledning att förvänta sig. Men det är inte bara maskinens fysiska beskaffenhet som kan vara fel. Det kan även finnas rättsliga fel. Maskinen kan till exempel tillhöra någon annan än säljaren eller någon kan ha panträtt eller liknande i den. I ett sådant fall uppstår i regel en konflikt mellan den ursprunglige säljaren och den nye köparen om han köpt maskinen i god tro.

Enligt lagen om godtrosförvärv av lösöre från 1986 finns det två olika principer för att lösa denna typ av konflikter. Enligt extinktionsprincipen blir den godtroende köparen ägare till maskinen och den tidigare ägarens äganderätt upphör i och med godtrosförvärvet. Den tidigare ägaren har dock rätt att få tillbaka maskinen mot lösen.

När är en vara avlämnad?

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Betydelsen av varans avlämnandeVarans avlämnande har betydelse för vem av köparen och säljaren som står risken för varan eftersom det är när varan avlämnas som risken övergår på köparen, 13 § Köplagen (KöpL). Den som står risken för varan har också ansvar för varan. I 12 § KöpL anges vad innebörden av detta är. Om det är köparen som bär risken för varan, så måste köparen betala för varan oavsett om varan har kommit bort eller skadats på något sätt genom en händelse som inte beror på säljaren. Om det fortfarande är säljaren som bär risken för varan och det uppkommer kostnader före varans avlämnade som inte beror på köparen, ska säljaren ansvara för dessa kostnader, 11 § KöpL. Eftersom risken övergår till köparen först när varan har avlämnats får tidpunkten för avgörandet betydelse.När är en vara avlämnad?En vara ska anses vara avlämnad när det har skett i enlighet med vad som sägs i avtalet. Utöver det gäller särskilda regler för hämtnings- respektive transportköp.

Vad är ett Godtrosförvärv?

Den som säljer till exempel en maskin har ett ansvar för att maskinen motsvarar vad köparen med fog har anledning att förvänta sig. Men det är inte bara maskinens fysiska beskaffenhet som kan vara fel. Det kan även finnas rättsliga fel. Maskinen kan till exempel tillhöra någon annan än säljaren eller någon kan ha panträtt eller liknande i den. I ett sådant fall uppstår i regel en konflikt mellan den ursprunglige säljaren och den nye köparen om han köpt maskinen i god tro.

Enligt lagen om godtrosförvärv av lösöre från 1986 finns det två olika principer för att lösa denna typ av konflikter. Enligt extinktionsprincipen blir den godtroende köparen ägare till maskinen och den tidigare ägarens äganderätt upphör i och med godtrosförvärvet. Den tidigare ägaren har dock rätt att få tillbaka maskinen mot lösen.

Kan man göra Godtrosförvärv genom arv?

SFS nr: 1986:796 Departement/myndighet: Justitiedepartementet L2 Utfärdad: 1986-12-13 Omtryck: SFS 2003:161 Ändrad: t.o.m. SFS 1998:1574 Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Denna lag gäller förvärv i god tro av rätt till lösöre.

Vad är en Besittningsövergång?

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet besittningsövergång.

Nyckelord :NFT; Non-fungible token; Non fungible token; Blockchain; Crypto; Cryptocurrency; Distributed Ledger Technology; Markets in crypto-assets regulation; NFT; Non-fungible token; Icke-fungibelt token; Äga; Ägande; Äganderätt; Egendom; DLT; Decentraliserad distribuerad teknologi; decentraliserade databaser; decentraliserat system; Blockkedja; Blockkedjeteknik; Smart kontrakt; Smarta kontrakt; Ethereum; Bitcoin; Open sea; Krypto; Kryptoteknik; Kryptovaluta; Digitalisering; EU; EU-rätt; Teknologi; Finans; Bankrätt; Investerare; Investera; Investerarskydd; Köprätt; Konsumentköp; Konsumenträtt; Konsumentskydd; Finansiell teknologi; FinTech; Immaterialrätt; Immateriell egendom; Immateriell tillgång; Affärsrätt; Juridik; Förmögenhetsrätt; Sakrätt; Kontroll; Besittning; Besittningsövergång; Upphovsrätt; Upphovsman; Digital konst; Ensamrätt; IT-rätt; Överlåtelse; Överlåtelsetransaktion; Unik; MiCA; MiFID; Sui Generis;

Sammanfattning : Handeln av non-fungible tokens (NFT) har vuxit fram i en drastisk fart de senaste tre åren med försäljningar till miljonbelopp. Begreppet non-fungible åsyftar en icke-utbytbar egendom som karaktäriseras av sin unika kvalité och dessa tokens bygger på blockkedjeteknik med decentraliserade system. LÄS MER

Hur lång tid är skälig tid?

Om reparationen av din bil fördröjs ska verkstaden meddela detta. I allmänhet måste man ge verkstaden skälig tilläggstid vid en fördröjning. Arbetet behöver inte betalas förrän det har utförts.

 • För­dröj­ning av en re­pa­ra­tion
 • När går risken över till köparen?

  När inget annat avtalats eller följer av partsbruk, det ankommer på köparen att hämta varan hos säljaren eller på annan plats 6 § 1 st KöpL

  Click the card to flip 👆

  Kan man vägra att ta emot ett arv?

  En arvinge kan avsäga sig sin rätt till arv.

  Om en arvinge avsagt sig sin rätt till arv är hen inte längre dödsbodelägare. Den del av arvet som skulle ha tillfallit arvingen fördelas mellan de övriga arvingarna (Skatteverkets ställningstagande Överlåtelse av och avsägelse från arv). Det innebär alltså att det bara är de arvingarna som är dödsbodelägare.

  Om avsägelsen skett före förrättningen ska den som avsagt sig arvet inte antecknas som dödsbodelägare i bouppteckningen.

  Måste jag dela mitt arv med min man?

 • Med make/maka krävs äktenskapsförord för att slippa dela egendom vid eventuell bodelning. Genom ett äktenskapsförord kan makarna föreskriva att egendom ska vara enskild.
 • För att skydda egendom man ger bort i gåva krävs ett gåvobrev med villkor om enskild egendom.
 • För att skydda egendom som någon får genom arv krävs ett testamente som innehåller krav om att egendom ska vara enskild.
 • Ring oss på eller fyll i formuläret så återkommer vi så snart som möjligt.