:

Vem har inte rösträtt i Sverige?

Innehållsförteckning:

 1. Vem har inte rösträtt i Sverige?
 2. Har fångar rösträtt i Sverige?
 3. Vad gör man som rösträknare?
 4. Hur gör man om man vill rösta blankt?
 5. Får man rösta när man är omyndigförklarad?
 6. Vad krävs för att du ska vara röstberättigad i Sverige?
 7. Får man ha mobiltelefon i fängelse?
 8. Hur mycket kostar en fånge per dag?
 9. Hur räknar man röster i Sverige?
 10. Vad betyder siffrorna på röstlängden?
 11. Vad står det på valsedlarna?
 12. Måste man kryssa personval?
 13. Kan personer över 18 Omyndigförklaras?
 14. Vilka personer kunde bli omyndigförklarad?
 15. Vad måste man göra för att bli svensk medborgare?

Vem har inte rösträtt i Sverige?

Rösträtt vid val till riksdagen har svenska medborgare som fyller 18 år senast på valdagen och som är eller har varit folkbokförda i Sverige. Svenska medborgare som utvandrat måste alltså ha varit folkbokförda i Sverige för att få rösta i riksdagsvalet.

Har fångar rösträtt i Sverige?

Faktum är att när kvinnor fick sin rösträtt så förlorade andra den, i en politisk överenskommelse. I köpslåendet om rösträtt för kvinnor så kom man överens om att höja rösträttsåldern i den dåvarande riksdagens båda kamrar. Från 21 år till 27 år i landstingen och första kammaren. I andra kammaren hade den höjts från 21 till 24 år redan 1909 och 1921 blev den 23 år samtidigt som den kommunala rösträtten höjdes från 21 till 23 år.

Även efter 1921, då kvinnor första gången röstade, har det alltså funnits inskränkningar i rösträtten. Fram till 1937 var fängelseinterner inte tillåtna att gå till valurnorna och fattiga var fråntagna rätten att rösta ända fram till 1945, eftersom de ansågs oförmögna att ta beslut som rörde samhället och det allmännas bästa. Först 1989 fick omyndigförklarade rösta.

En grupp som rent formellt haft rätt att rösta som alla andra, men som inte fått möjligheten att utnyttja rättigheten, är de resande folken. Här förekom det att kommuner ibland hindrade resande från att folkbokföra sig, vilket ledde till att de i praktiken inte kunde nyttja sin rösträtt.

Vad gör man som rösträknare?

Nedan gör du en anmälan om du är intresserad av att arbeta som röstmottagare eller valsedelshanterare i Stockholms stad i EU-valet för Europaparlamentet söndagen den 9 juni 2024. 

I rollerna förutsätter vi att du: 

Hur gör man om man vill rösta blankt?

Blankröst kallas en röst utan något valt alternativ i ett val eller en omröstning. I Riksdagsval röstar man blankt genom att avge en blank valsedel utan partinamn. Blankrösterna klassas som ogiltiga röster. Oavsett hur stor blankrösternas andel är i ett val påverkar detta, enligt nuvarande regler, därför inte respektive partis röstandel, eftersom partiernas röstandelar enbart baseras på de giltiga rösterna.

I allmänna val i Sverige har blanka röster tidigare registrerats tillsammans med övriga ogiltiga röster/valsedlar, men sedan riksdagsvalet 2006 registreras de i en egen kategori som "Ogiltiga röster blanka". I valet 2006 registrerades 96 922 röster som "blanka", av totalt 5 551 278 röster. (cirka 1,74 %).[1] I riksdagsvalet 2002 registrerades inte blanka röster för sig, men av totalt 5 385 430 röster var 82 218 ogiltiga.[2] I riksdagsvalet i Sverige 2010 registrerades 65 938 (1,09 %) blanka röster.[3] Motsvarande siffror i riksdagsvalet

Får man rösta när man är omyndigförklarad?

Faktum är att när kvinnor fick sin rösträtt så förlorade andra den, i en politisk överenskommelse. I köpslåendet om rösträtt för kvinnor så kom man överens om att höja rösträttsåldern i den dåvarande riksdagens båda kamrar. Från 21 år till 27 år i landstingen och första kammaren. I andra kammaren hade den höjts från 21 till 24 år redan 1909 och 1921 blev den 23 år samtidigt som den kommunala rösträtten höjdes från 21 till 23 år.

Även efter 1921, då kvinnor första gången röstade, har det alltså funnits inskränkningar i rösträtten. Fram till 1937 var fängelseinterner inte tillåtna att gå till valurnorna och fattiga var fråntagna rätten att rösta ända fram till 1945, eftersom de ansågs oförmögna att ta beslut som rörde samhället och det allmännas bästa. Först 1989 fick omyndigförklarade rösta.

En grupp som rent formellt haft rätt att rösta som alla andra, men som inte fått möjligheten att utnyttja rättigheten, är de resande folken. Här förekom det att kommuner ibland hindrade resande från att folkbokföra sig, vilket ledde till att de i praktiken inte kunde nyttja sin rösträtt.

Vad krävs för att du ska vara röstberättigad i Sverige?

Du har rösträtt till kommun- och regionfullmäktige om du är:

 • svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen och regionen.
 • medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen och regionen.
 • medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, samt är folkbokförd i kommunen eller regionen.

Valkretsen är det område som man väljer kandidater för. Inför valen 2018 gäller nya regler för valkretsindelning, det är inte längre obligatoriskt för regioner och större kommuner att ha flera valkretsar.

Nu räknas regionen som en valkrets om inte regionfullmäktige beslutar om att dela in regionen i två eller flera valkretsar. Kommuner med fler än 36 000 röstberättigande får delas in i två eller fler valkretsar. Finns det särskilda skäl kan en kommun med färre än 36 000 röstberättigande delas in i valkretsar

Får man ha mobiltelefon i fängelse?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är förbjudet att ha en egen mobiltelefon på anstalt och häkten. Det gäller alla intagna och även personer som blivit omhändertagna enligt lagen om omhändertagande av berusade personer (LOB).

Hur mycket kostar en fånge per dag?

Det kostar mer att driva ett fängelse som har högre säkerhet än vad det kostar att driva ett fängelse med lägre säkerhet. Det krävs mer personal i ett fängelse med högre säkerhet.

En intagen kostar cirka 3 300 kronor per dygn i ett fängelse. Att sitta i ett häkte kostar cirka 3 200 kr per intagen och dygn. En person som har dömts till straff inom frivården, vilket innebär att personen är ute i samhället istället för förvar i fängelse – en sådan person kostar 310 kr per dygn.

Hur räknar man röster i Sverige?

 • När röstningen avslutats klockan 20.00 på valdagen börjar den första preliminära rösträkningen i varje vallokal. I vallokalen räknar röstmottagarna de röster som tagits emot där under valdagen.
 • Förtidsrösterna som kommit in innan valdagen transporteras till den vallokal som väljaren tillhör. De räknas också på valdagens kväll i respektive vallokal.
 • Först räknas rösterna till riksdagen. Efter det räknas rösterna till kommunen och sist räknas rösterna till regionen.
 • Valresultaten rapporteras löpande efter att vallokalerna stänger.

Vad betyder siffrorna på röstlängden?

I sametingslagen finns en definition på vem som är same. För att få skriva in dig i röstlängden till Sametinget säger lagen att du ska ha eller ha haft samiska som språk i hemmet och anse dig vara same.

Inför varje val till Sametinget upprättas en samisk röstlängd. Rätten att bli upptagen i röstlängden och därmed ha rösträtt har du som uppfattar dig som same och har eller har haft samiska som språk hemma. Det går också bra om dina föräldrar, far- eller morföräldrar har eller har haft samiska som språk i hemmet eller om du har en förälder som är upptagen i röstlängden.

Vad står det på valsedlarna?

Använd en partivalsedel för att rösta på ett parti. En partivalsedel är en valsedel där partiets namn är förtryckt.

Du kan även personrösta med en partivalsedel. Skriv då kandidatens namn på partivalsedeln.

Måste man kryssa personval?

En partivalsedel är en valsedel där partiets namn är förtryckt.På partivalsedlarna står det för vilket val valsedeln gäller, till exempel val till riksdagen. Du kan använda valsedeln om du vill rösta på ett parti utan att lämna en personröst.

Kan personer över 18 Omyndigförklaras?

En person som uppfyller samma förutsättningar som de som beskrevs under god man men dessutom är ”ur stånd att vårda sig och sin egendom” kan få en förvaltare förordnad för sig. Förvaltare ska dock inte förordnas, om det är tillräckligt med god man eller att den enskilde kan få hjälp på något annat, mindre ingripande sätt.

Ett förvaltarskap kan bli nödvändigt t ex när en psykiskt sjuk person, är så aktiv och omdömeslös i sitt handlande, att det hotar hans ekonomi och sociala existens. Ett förvaltarförordnande kan också komma ifråga för den som på grund av ett allvarligt alkohol- eller narkotikamissbruk inte kan sköta sina egna angelägenheter på ett tillfredsställande sätt.

Förvaltarskap anses som ett stort ingrepp i den personliga integriteten och ska därför användas mycket restriktivt.

Vilka personer kunde bli omyndigförklarad?

Om ett intressebevakarförordnande inte räcker till för att trygga huvudmannens intressen, kan domstolen besluta att huvudmannen får företa vissa rättshandlingar endast tillsammans med intressebevakaren. Om inte detta räcker kan domstolen besluta att huvudmannen inte är behörig att företa vissa rättshandlingar eller förfoga över viss egendom. I extrema fall kan domstolen besluta att huvudmannen ska omyndigförklaras. 2012 omyndigförklarade domstolarna i bara två fall och det fanns då runt 1 600 personer i Finland som var omyndigförklarade.[1]

Vad måste man göra för att bli svensk medborgare?

SFS nr: 2001:82 Departement/myndighet: Justitiedepartementet L7 Utfärdad: 2001-03-01 Ändrad: t.o.m. SFS 2021:771 Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Det svenska medborgarskapet är ett rättsligt förhållande mellan medborgaren och staten som medför rättigheter och skyldigheter för båda parter. Medborgarskapet förenar alla medborgare och står för samhörighet med Sverige. Medborgarskapet representerar det formella medlemskapet i det svenska samhället och är en grund för folkstyrelsen.