:

Var går gränsen för Förbrukningsinventarier?

Innehållsförteckning:

 1. Var går gränsen för Förbrukningsinventarier?
 2. Hur mycket får en Förbrukningsinventarie kosta?
 3. Vad räknas som Förbrukningsinventarier?
 4. Hur bokför man Förbrukningsinventarier?
 5. Vilket är gränsbeloppet mellan inventarier och Förbrukningsinventarier?
 6. Är mobiltelefon Förbrukningsinventarie?
 7. Hur lång livslängd anses Förbrukningsinventarier ha?
 8. Är Förbrukningsinventarier avdragsgillt?
 9. Är det rätt att bokföra en laptop som Förbrukningsinventarie?
 10. Vad är förbrukningsinventarier?
 11. Hur länge skall inventarier gå under benämningen förbrukningsinventarier?
 12. Vad är förbrukningsinventariers belopp?
 13. Vad är förbrukningsinventarier?
 14. Hur länge skall inventarier gå under benämningen förbrukningsinventarier?
 15. Vad är förbrukningsinventariers belopp?

Var går gränsen för Förbrukningsinventarier?

Ett företag ska som huvudregel dra av sina utgifter för att anskaffa inventarier genom årliga värdeminskningsavdrag (18 kap. 3 § IL).

Ett företag kan om förutsättningarna för det är uppfyllda, i stället för att göra årliga värdeminskningsavdrag, dra av hela utgiften för inventarierna omedelbart. Regeln om omedelbart avdrag gäller endast för sådana inventarier som kan antas ha en ekonomisk livslängd på högst tre år (korttidsinventarier) eller som är av mindre värde (18 kap. 4 § IL).

Regeln om omedelbart avdrag gäller inte för sådana immateriella rättigheter som avses i 18 kap. 1 § andra stycket IL. Skatteverket har dock gjort ett uttalande avseende avdrag för enkla standardiserade datorprogram.

Hur mycket får en Förbrukningsinventarie kosta?

Inventarie eller förbrukningsinventarie - vad är skillnaden egentligen? Vilka belopp är det som gäller och hur påverkar det mitt resultat om jag bokför det på olika sätt? Låt mig ge dig några enkla tips på hur du kan tänka. 

En inventarie är ett större inköp för stadigvarande bruk, det vill säga – det ska användas i verksamheten och inte säljas vidare. En inventarie klassas som en anläggningstillgång i balansräkningen och kostnadsförs över tiden (årligen) genom avskrivning. 

Vad räknas som Förbrukningsinventarier?

En förbrukningsinventarier är en inventarie som har en begränsad livslängd, ofta kortare än 3 år men i allmänhet längre än 1 år. Det kan till exempel vara ett tangentbord, en kontorsstol eller en skruvdragare. Den ska också vara av “obetydligt värde”. Med obetydligt värde menas att den skall vara värd mindre än ett halvt prisbasbelopp.

Det finns vissa kriterier som skall uppfyllas för att någonting skall räknas som en förbrukningsinventarier istället för inventarie eller förbrukningsmaterial.

I stort sett alla företag har någon typ av inventarie. I vanliga fall skrivs en inventarie av över en längre tidsperiod. Det innebär också att företaget som skriver av inventarien får ett minskat resultat över flera år. Ofta kan man också sälja vidare en inventarie. 

En förbrukningsinventarie räknas däremot ha en kortare livslängd än en inventarie, och byts ut efter ungefär tre år. Samtidigt behövs oftast någon typ av förbrukningsinventarie för att företaget skall kunna bedriva sin verksamhet. I och med att livslängden är begränsad skall dock inte en förbrukningsinventarie skrivas av, utan hela beloppet skall tas upp som en kostnad vid inköpstillfället eftersom de betraktas ha en begränsad livslängd.

Hur bokför man Förbrukningsinventarier?

Förbrukningsinventarier har ett lågt värde och en kort livslängd. Med lågt värde syftar man i dessa fall på inventarier som kostar mindre än ett halvt prisbasbelopp. Detta belopp kan ändras med tiden men uppgår under 2022 till 48 300 kronor, vilket innebär att förbrukningsinventarier inte får vara värda mer än 24 150 kronor. Med kort livslängd syftar man i dessa fall på inventarier som har en livslängd på kortare än 3 år men längre än 1 år.

Vilket är gränsbeloppet mellan inventarier och Förbrukningsinventarier?

Inventarie eller förbrukningsinventarie - vad är skillnaden egentligen? Vilka belopp är det som gäller och hur påverkar det mitt resultat om jag bokför det på olika sätt? Låt mig ge dig några enkla tips på hur du kan tänka. 

En inventarie är ett större inköp för stadigvarande bruk, det vill säga – det ska användas i verksamheten och inte säljas vidare. En inventarie klassas som en anläggningstillgång i balansräkningen och kostnadsförs över tiden (årligen) genom avskrivning. 

Är mobiltelefon Förbrukningsinventarie?

Exempel på tillgångar är byggnader, maskiner, inventarier m.m. som är tänkt till att ha användning och nyttjande i bolaget i mer än ett år. Olika tillgångar har olika avskrivningstider, vilket kan variera beroende på vilken ekonomisk livslängd och vilket regelverk som används. Ekonomisk livslängd avser hur länge tillgången skall vara i bruk hos bolaget.

En tillgång är en resurs som kontrolleras av företaget till följd av inträffade händelser och som förväntas innebära ekonomiska fördelar för företaget i framtiden

Här kan du läsa om hur Tillgångar bokföras och hanteras i Bokio.  Ingående balans av tillgångar kan göras under Inställningar → Sätt första årets ingående balanser. 

Utgifter för inventarier skall i normalfallet redovisas som tillgångar i balansräkningen, som sedan avskrivningar görs över den beräknade nyttjandeperioden. I inkomstskattelagen finns det en möjlighet att omedelbart kostnadsföra utgifter för inventarier med kort livslängd, mindre än 3 år eller med obetydligt värde om ett anskaffningsvärde exklusive moms som understiger ett halvt prisbasbelopp. Exempel på dessa är mobiltelefoner, datorer av mindre värde, skrivare mm. Här kan du läsa mer om varor, förbrukningsmaterial och förbrukningsinventarier.

Hur lång livslängd anses Förbrukningsinventarier ha?

Ett företag ska som huvudregel dra av sina utgifter för att anskaffa inventarier genom årliga värdeminskningsavdrag (18 kap. 3 § IL).

Ett företag kan om förutsättningarna för det är uppfyllda, i stället för att göra årliga värdeminskningsavdrag, dra av hela utgiften för inventarierna omedelbart. Regeln om omedelbart avdrag gäller endast för sådana inventarier som kan antas ha en ekonomisk livslängd på högst tre år (korttidsinventarier) eller som är av mindre värde (18 kap. 4 § IL).

Regeln om omedelbart avdrag gäller inte för sådana immateriella rättigheter som avses i 18 kap. 1 § andra stycket IL. Skatteverket har dock gjort ett uttalande avseende avdrag för enkla standardiserade datorprogram.

Är Förbrukningsinventarier avdragsgillt?

Ett företag får dra av anskaffningsutgiften för inventarier genom årliga värdeminskningsavdrag (18 kap. 3 § IL) eller omedelbart vid anskaffningstillfället, om förutsättningarna för det är uppfyllda (18 kap. 4 § IL).

Anskaffningsutgiften för inventarier som är av mindre värde eller kan antas ha en ekonomisk livslängd på högst tre år (korttidsinventarier) får dras av omedelbart vid anskaffningstillfället (18 kap. 4 § IL). Regeln gäller dock inte för sådana immateriella tillgångar som avses i 18 kap. 1 § andra stycket IL.

Är det rätt att bokföra en laptop som Förbrukningsinventarie?

Bokföra skrotad inventarie? 2009-11-25 14:29 Hej! Jag har en laptop som skulle skrivits av på fem år men som nu efter knappt tre år är död och ska skrotas.

OBS! Använder inte inventarieboken i UNIBAS då detta tillägg inte fanns när jag startade firman, utan avskrivningsplanen ligger i ett excel-blad och avskrivningarna brukar revisorn göra manuellt vid bokslut.

Vad är förbrukningsinventarier?

Förbrukningsinventarier . Definition. ... Prisbasbeloppet uppgår till 47 300 kr för 20 kr för 2019) vilket innebär att högsta belopp för anskaffning av inventarier av mindre värde blir 23 649 kr för 20 kr för 2019).

Hur länge skall inventarier gå under benämningen förbrukningsinventarier?

För att inventarier skall gå under benämningen förbrukningsinventarier skall de ha en ekonomisk livslängd på högst 3 år eller ha ett anskaffningsvärde exklusive moms som understiger ett halvt prisbasbelopp (< 23250 SEK för år 2019). Något omedelbart

Vad är förbrukningsinventariers belopp?

Förbrukningsinventariers belopp Med obetydligt värde menas att de kostar mindre än ett halvt prisbasbelopp. För 2020 uppgår prisbasbeloppet till 47 300 kr, vilket innebär att en förbrukningsinventarie inte får vara värd mer än 23 650 kr. Exempel på vanliga förbrukningsinventarier är diverse städutrustning och datortillbehör.

Vad är förbrukningsinventarier?

 • Förbrukningsinventarier är en typ inventarier av lägre värde, med kortare livslängd än 3 år men högre än 1 år. Om inventarien har en uppskattad livslängd kortare än 1 år är det istället frågan om förbrukningsmaterial.

Hur länge skall inventarier gå under benämningen förbrukningsinventarier?

 • För att inventarier skall gå under benämningen förbrukningsinventarier skall de ha en ekonomisk livslängd på högst 3 år eller ha ett anskaffningsvärde exklusive moms som understiger ett halvt prisbasbelopp (< 23250 SEK för år 2019). Något omedelbart

Vad är förbrukningsinventariers belopp?

 • Förbrukningsinventariers belopp Med obetydligt värde menas att de kostar mindre än ett halvt prisbasbelopp. För 2020 uppgår prisbasbeloppet till 47 300 kr, vilket innebär att en förbrukningsinventarie inte får vara värd mer än 23 650 kr. Exempel på vanliga förbrukningsinventarier är diverse städutrustning och datortillbehör.