:

Hur mycket skatt på försäljning av skogsfastighet?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket skatt på försäljning av skogsfastighet?
 2. Vad är skatten på försäljning av skogsmark?
 3. Hur mycket är en skogsfastighet värd?
 4. Hur mycket är 5 hektar skog värd?
 5. Hur deklarerar man försäljning av skog?
 6. Vad händer med skogskonto vid försäljning?
 7. Hur mycket är 100 hektar skog värd?
 8. Hur mycket pengar får man per hektar skog?
 9. Hur mycket är 10 hektar skog värt?
 10. Får man sälja ved skattefritt?
 11. Hur tar jag ut pengar från Skogskonto?
 12. Vad händer med Skogskonto efter 10 är?
 13. Vad är 2 hektar skog värt?
 14. Är det värt att äga skog?
 15. Hur mycket pengar får man ge bort skattefritt?

Hur mycket skatt på försäljning av skogsfastighet?

En näringsfastighet kan vara en kapitaltillgång eller en lagertillgång i näringsverksamheten. Det är nyttjandet av den aktuella fastigheten och syftet med förvärvet som avgör. Vid en försäljning skiljer sig beskattningen, och hur du redovisar resultatet, beroende på vilken typ av tillgång fastigheten är.

 • Läs mer om i vilka situationer en fastighet räknas som kapitaltillgång respektive lagertillgång.

Vad är skatten på försäljning av skogsmark?

Deklarera inkomster av virkesförsäljning på skattedeklarationen för skogsbruk. Deklarera alltid försäljningen som inkomst för det år under vilket du fått betalt för den, även om avverkningen har gjorts under något annat år.

Om du är momsskyldig ska du deklarera försäljningsinkomsten utan moms på skattedeklarationen för skogsbruk och momsens andel separat på momsdeklarationen.

Om du inte är momsskyldig ska du deklarera hela köpesumman på skattedeklarationen för skogsbruk.

Hur mycket är en skogsfastighet värd?

Jag vill tipsa om ett exjobb som passar in på dessa sidor: Malin Brämsgården publicerade 2018 sitt exjobb med titeln "Vilka skogliga variabler på fastighetsnivå har störst samband med virkesavkastningsvärdet på skogsfastigheter i norra Sverige?. Umeå: SLU, Institutionen för skoglig resurshushållning Hon skattade avkastningsvärdet med Heureka PlanVis för många skogsfastigheter i norra Sverige, och sökte efter samband mellan mellan avkastningsvärdet och virkesförråd, bonitet med mera. "Eftersom avkastningsvärdet är viktigt för att ta fram ett marknadsvärde, finns det anledning att studera vilka skogliga variabler på fastighetsnivå som har starkast samband med avkastningsvärdet. I studiens användes data från 82 skogsbruksplaner som analyserades i Heureka PlanVis och i statistikprogrammet Minitab. En enskild variabel som förklarar avkastningsvärdet i hög grad är medelvolym per ha, men även bonitet och tillväxt är viktiga variabler. Andel av areal med höjd 20–25 meter, andel volym barr, samt andel slutavverknings- och gallringsskog äldre än lägsta slutavverkningsålder kan förklara avkastningsvärdet." https://stud.epsilon.slu.se/13739/

Hur mycket är 5 hektar skog värd?

Jag vill tipsa om ett exjobb som passar in på dessa sidor: Malin Brämsgården publicerade 2018 sitt exjobb med titeln "Vilka skogliga variabler på fastighetsnivå har störst samband med virkesavkastningsvärdet på skogsfastigheter i norra Sverige?. Umeå: SLU, Institutionen för skoglig resurshushållning Hon skattade avkastningsvärdet med Heureka PlanVis för många skogsfastigheter i norra Sverige, och sökte efter samband mellan mellan avkastningsvärdet och virkesförråd, bonitet med mera. "Eftersom avkastningsvärdet är viktigt för att ta fram ett marknadsvärde, finns det anledning att studera vilka skogliga variabler på fastighetsnivå som har starkast samband med avkastningsvärdet. I studiens användes data från 82 skogsbruksplaner som analyserades i Heureka PlanVis och i statistikprogrammet Minitab. En enskild variabel som förklarar avkastningsvärdet i hög grad är medelvolym per ha, men även bonitet och tillväxt är viktiga variabler. Andel av areal med höjd 20–25 meter, andel volym barr, samt andel slutavverknings- och gallringsskog äldre än lägsta slutavverkningsålder kan förklara avkastningsvärdet." https://stud.epsilon.slu.se/13739/

Hur deklarerar man försäljning av skog?

Skogsavdragsrätten omfattar alla förvärv av skogsfastigheter mot vederlag (affär eller byte mot vederlag) som har genomförts efter 1.1.1993. 

Skogsavdragsgrunden motsvarar 60 procent av skogens anskaffningskostnader. Som anskaffningskostnad räknas förutom fastighetens pris också överlåtelseskatt, lagfartskostnader, kostnader för uppgörandet av avtalet, köpvittnets arvode, kostnader för fastighetsvärderingen, eventuella kostnader för styckning av fastigheten och allt annat som hör till en fastighetsaffär och som köparen har betalat (till exempel resekostnader). Det bör uppmärksammas att skogsavdragsrätten endast gäller vid affärer av fast egendom. Dödsboandelar är till exempel inte fast egendom utan lös egendom, så vid sådana affärer gäller inte avdragsrätten. 

Vad händer med skogskonto vid försäljning?

Skogskontot är ett konto för resultatreglering och långsiktigt sparande. Skogskontot kan endast öppnas av fysiska personer eller dödsbon.

 • Du får uppskov med beskattningen upp till 11 år på den del av dina skogsinkomster som du placerar på Skogskonto. Beskattning sker istället i den takt du tar ut pengarna.
 • Du kan själv bestämma tidpunkt när du vill investera eller göra egna privata uttag och bestämma om eventuell beskattning ska göras i kapital eller näringsverksamheten.
 • Ökar möjligheten till kapitalbeskattning via räntefördelning.

De innestående medlen utgör arbetande kapital i näringsverksamhet och höjer det egna kapitalet, vilket medför ökad möjlighet till framtida kapitalbeskattning via räntefördelning och avsättning till expansionsfond.

Hur mycket är 100 hektar skog värd?

KRÖNIKA. Jag skulle lika gärna kunna börja med frågan, hur långt är ett snöre? Men först - skogsfastigheter har haft en otrolig värdeökning under de senaste 10 till 15 åren. Det brukar talas om milstolpar; först när försäljningspriserna översteg rotnettot i slutet på 1990-talet och sedan när desamma översteg virkespriserna under andra halvan av 2000-talet.

Svaret är att värdet på virkesförrådet i yngre gallringskog nog inte är högre, resten av värdet ligger i marken och att den finns kvar. Jag kan belysa det ytterligare med ett förenklat räkneexempel. Tänk er en ungskog i Östergötland med en ålder på 5-10 år och en virkesvolym om ca 20 m3sk/ha och ett snittpris på 500 kr/m3sk. När enbart hänsyn tas till kubikmeterpriset skulle marknadsvärdet då bli 10 000 kr/ha. När markvärdet läggs till blir marknadsvärdet istället bli 40 000 kr/ha fördelat på ett markvärde på ca 30 000 kr/ha och ett värde på ungskogen på ca 10 000 kr/ha. Jag brukar göra jämförelsen med åkermark, där är det marken med framtida avkastning man betalar för och inte värdet på grödan vid tidpunkten för köpet.

Hur mycket pengar får man per hektar skog?

Jag vill tipsa om ett exjobb som passar in på dessa sidor: Malin Brämsgården publicerade 2018 sitt exjobb med titeln "Vilka skogliga variabler på fastighetsnivå har störst samband med virkesavkastningsvärdet på skogsfastigheter i norra Sverige?. Umeå: SLU, Institutionen för skoglig resurshushållning Hon skattade avkastningsvärdet med Heureka PlanVis för många skogsfastigheter i norra Sverige, och sökte efter samband mellan mellan avkastningsvärdet och virkesförråd, bonitet med mera. "Eftersom avkastningsvärdet är viktigt för att ta fram ett marknadsvärde, finns det anledning att studera vilka skogliga variabler på fastighetsnivå som har starkast samband med avkastningsvärdet. I studiens användes data från 82 skogsbruksplaner som analyserades i Heureka PlanVis och i statistikprogrammet Minitab. En enskild variabel som förklarar avkastningsvärdet i hög grad är medelvolym per ha, men även bonitet och tillväxt är viktiga variabler. Andel av areal med höjd 20–25 meter, andel volym barr, samt andel slutavverknings- och gallringsskog äldre än lägsta slutavverkningsålder kan förklara avkastningsvärdet." https://stud.epsilon.slu.se/13739/

Hur mycket är 10 hektar skog värt?

Funderar du på att tjäna lite extra pengar genom att hyra ut ett rum eller din bostad under en period? Har du ved från skogstomten att sälja, eller äpplen och potatis från trädgårdslandet, går det också att tjäna sig en rejäl hacka. Utan att behöva betala skatt. Och utan krånglig pappersexercis.

– Det är jätteenkelt, och det har blivit väldigt förmånligt i år, säger Olof Wallin, rättslig expert på Skatteverket.

Får man sälja ved skattefritt?

Funderar du på att tjäna lite extra pengar genom att hyra ut ett rum eller din bostad under en period? Har du ved från skogstomten att sälja, eller äpplen och potatis från trädgårdslandet, går det också att tjäna sig en rejäl hacka. Utan att behöva betala skatt. Och utan krånglig pappersexercis.

– Det är jätteenkelt, och det har blivit väldigt förmånligt i år, säger Olof Wallin, rättslig expert på Skatteverket.

Hur tar jag ut pengar från Skogskonto?

Det lägsta belopp som du får sätta in (och dra av) ett visst beskattningsår är 5 000 kr. För varje år får du sätta in högst summan av 60% av dina inkomster från avverkningsuppdrag eller avverkningsrätt (rotpostförsäljning) och 40% av dina inkomster från virkesförsäljning. Högre belopp (80% respektive 50%) gäller vid skogsskador.

Du skattar för det belopp du tagit ut från skogskontot under inkomståret. Det minsta belopp du får ta ut är 1 000 kr och du får ta ut pengarna tidigast 4 månader efter insättningen.

Vad händer med Skogskonto efter 10 är?

Du som bedriver enskild näringsverksamhet och som äger lantbruksenhet kan under vissa förutsättningar göra så kallat skogsavdrag i inkomstdeklarationen för näringsverksamheten. Du får göra skogsavdrag med högst hälften av skogens och skogsmarkens anskaffningsvärde. Denna hälft kallas avdragsutrymmet. Skogsavdraget ska återföras till beskattning när fastigheten avyttras.

Begärt skogsavdrag och återfört skogsavdrag ska du redovisa på blankett N8 – Skogsavdrag – Substansminskningsavdrag (SKV 2155). Där ska du även redovisa ökat och minskat avdragsutrymme.

Avdraget får för varje inkomstår maximalt uppgå till

 • 50 procent av intäkten för såld avverkningsrätt
 • 30 procent av intäkten för sålda skogsprodukter
 • 30 procent av intäkten av uttagna skogsprodukter (virke med mera).

Kan du visa att skog och skogsmark har köpts genom ett så kallat rationaliseringsförvärv, har du i stället rätt till avdrag för hela ersättningen för avverkningsrätt och med 60 procent av ersättningen för skogsprodukter respektive värdet av egna uttag. Det förhöjda avdraget får göras det inkomstår då köpet skedde och/eller de följande fem åren.

Vad är 2 hektar skog värt?

Barrskogsdoften, fågelkvittret och vinden som susar i trädtopparna. Känslan av att vandra omkring i sin egen skog är svårslagen, ännu svårare att värdesätta. För att förstå vikten av att förvalta alla skogens värden på ett hållbart sätt krävs dock inte bara känslan i maggropen, utan också kunskap om skogens ekonomiska värde. Det hjälper vi dig med!

Våra skickliga skogsekonomer finns till hands och ger dig professionell hjälp med allt från deklaration till kvalificerade värderingar och ägarskifte. Välkommen att förvalta och utveckla din skog tillsammans med Norra Skog!

Är det värt att äga skog?

Men vilka är det då som köper skog i dag? Enligt Joakim Larsson representerar skogsägare alla grupper i samhället, men en kategori som sticker ut lite extra är befintliga skogsägare som är lågt belånade – företrädesvis äldre män som ser skogen som ett alternativ till att investera på börsen.

– Tittar man på åldersfördelningen ligger tyngdpunkten på en äldre målgrupp, personer som hunnit jobba en stor del av sitt arbetsliv och byggt upp det kapital som behövs för att investera i skog. Många ser det som en både trygg och stabil placering, oavsett svängningar i konjunkturen, säger Joakim och fortsätter:

– Vissa sköter skogen så att den ger ett jämnt inkomstflöde över tid, andra ser det som en långsiktig investering medan somliga vill använda skogen för rekreation och jakt. Det finns de som köper en skogsfastighet för att bosätta sig där medan andra kanske har skogen som sitt yrke. Skogsägaren har många olika skepnader!

Hur mycket pengar får man ge bort skattefritt?

Gåvoskatten beräknas alltid enligt det sammanlagda värdet av gåvor som du fått av samma gåvogivare under tre år.

Om en person får flera gåvor av samma gåvogivare under tre år ska gåvotagaren deklarera alla gåvor i gåvoskattedeklarationen när gåvornas värde överstiger 5 000 euro. Gåvoskattedeklarationen ska göras även om värdet på en enskild gåva underskrider det beskattningsbara värdet.

Exempel: Far gav sin dotter 4 000 euro i penninggåva 3.1.2021. Senare, 1.5.2022, gav far henne ytterligare 2 000 euro i gåva. Gåvornas sammanlagda värde är 6 000 euro. Eftersom gränsen på 5 000 euro har nåtts ska dottern lämna gåvoskattedeklaration om gåvan hon fick 1.5.2022 och ange i deklarationen också gåvan hon fick 3.1.2021.