:

Är Omvårdnadsbidrag inkomst?

Innehållsförteckning:

 1. Är Omvårdnadsbidrag inkomst?
 2. Vilka bidrag räknas som inkomst?
 3. Är ett bidrag en inkomst?
 4. Hur mycket Omvårdnadsbidrag efter skatt?
 5. Är Omvårdnadsbidrag skattefritt?
 6. Får man Vabba om man har Omvårdnadsbidrag?
 7. Vad räknas som inkomst vid barnomsorg?
 8. Vad räknas som inkomst socialbidrag?
 9. Hur länge kan man ha Omvårdnadsbidrag?
 10. Kan man jobba heltid och få Omvårdnadsbidrag?
 11. Hur många timmar barnomsorg har man rätt till?
 12. När är förskolan gratis?
 13. Är socialbidrag skattefritt?
 14. Hur mycket får man i hyra av soc?
 15. Får man vabba när man har Omvårdnadsbidrag?

Är Omvårdnadsbidrag inkomst?

Det här kapitlet tar upp stöd som barn med funktionsnedsättning och deras föräldrar eller andra vårdnadshavare kan få. Det beskriver villkoren som måste uppfyllas för att få stöd, hur mycket man kan få samt hur man gör för att anmäla och ansöka om stöd.

Barn med funktionsnedsättning och deras föräldrar samt andra vårdnadshavare kan få flera typer av stöd. Barn som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kan få personlig assistans från kommunen. I vissa fall kan de få assistansersättning från Försäkringskassan. De kan också få bilstöd för att köpa eller anpassa bil eller annat fordon till funktionsnedsättningen. Dessa ersättningar beskrivs mer i kapitlet Stöd till personer med funktionsnedsättning.

Som förälder eller som annan vårdnadshavare kan du få vårdbidrag för funktionshindrade barn/barn med funktionsnedsättning, om ditt barn behöver extra vård eller tillsyn eller extra bidrag om ni har merkostnader på grund av barnets funktionsnedsättning. Föräldrar till barn som omfattas av LSS kan även få tillfällig föräldrapenning för tio kontaktdagar per år samt vid tillfällig sjukdom fram till dess att barnet är 23 år. Föräldrar till barn med funktionsnedsättning som inte omfattas av LSS kan få tillfällig föräldrapenning på grund av tillfällig sjukdom hos barnet till dess att barnet fyllt 16 år.

Föräldrar till barn med funktionsnedsättning som kräver extra vård och försörjning kan ansöka om omvårdnadsbidrag för barn med funktionsnedsättning. Om ditt barn kräver mer omvårdnad och tillsyn än ett barn som inte är sjukt eller har en funktionsnedsättning och kommer att kräva vård och tillsyn under minst 6 månader kan du få omvårdnadsbidrag för barn med funktionsnedsättning. Till sådan vård räknas direkta vårdåtgärder men även annat stöd, såsom specialträning och undervisning eller motiveringsstöd till ditt barn. Detta kan även inkludera tillsyn så att ditt barn inte rymmer eller hamnar i farliga situationer. Du kan få omvårdnadsbidrag för barn med funktionsnedsättning från det att barnet föds fram till juni det år barnet fyller 19 år.

Vilka bidrag räknas som inkomst?

Du som får ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för att arbeta i Sverige och vill att din familj ska bo med dig, omfattas av ett försörjningskrav.

Försörjningskravet innebär att du måste ha en inkomst som täcker boendekostnaden och levnadsomkostnader för dig själv och dina familjemedlemmar.

I första hand tittar Migrationsverket på din inkomst av lön, men om den inte räcker till är det även möjligt att räkna med inkomst från näringsverksamhet eller förmögenhet.

Är ett bidrag en inkomst?

Hej!

Socialbidrag, eller försörjningsstöd som det heter, är ett bidrag och ingen inkomst. Till inkomst räknas de beskattningsbara inkomster eller bidrag du får.

Hur mycket Omvårdnadsbidrag efter skatt?

 • Praktisk hjälp i vardagen t ex på- och avklädning, hygien, läxläsning och hjälp vid måltider.
 • Att upprätthålla rutiner och struktur.
 • Att aktivera och motivera ditt barn.
 • Särskild kosthållning eller annan egenvård.
 • Direkta vårdinsatser t ex ge läkemedel.
 • ditt barn har en funktionsnedsättning, medfödd eller orsakad av sjukdom eller skada.
 • du ger ditt barn omvårdnad och tillsyn till följd av funktionsnedsättningen i minst sex månader.
 • du är barnets förälder eller kan likställas med förälder.
 • du och ditt barn är försäkrade i Sverige.

Försäkringskassan bedömer barnets totala behov av omvårdnad och tillsyn efter samtal med dig som förälder. Du betalar alltid skatt på bidraget och beloppet justeras vid varje nytt kalenderår. För 2021 ser nivåerna ut så här:

 • En fjärdedels omvårdnadsbidrag - 2 479 kr per månad
 • Ett halvt omvårdnadsbidrag - 4 958 kr per månad
 • Tre fjärdedelars omvårdnadsbidrag - 7 438 kr per månad
 • Ett helt omvårdnadsbidrag - 9 917 kr per månad

Är Omvårdnadsbidrag skattefritt?

 • Praktisk hjälp i vardagen t ex på- och avklädning, hygien, läxläsning och hjälp vid måltider.
 • Att upprätthålla rutiner och struktur.
 • Att aktivera och motivera ditt barn.
 • Särskild kosthållning eller annan egenvård.
 • Direkta vårdinsatser t ex ge läkemedel.
 • ditt barn har en funktionsnedsättning, medfödd eller orsakad av sjukdom eller skada.
 • du ger ditt barn omvårdnad och tillsyn till följd av funktionsnedsättningen i minst sex månader.
 • du är barnets förälder eller kan likställas med förälder.
 • du och ditt barn är försäkrade i Sverige.

Försäkringskassan bedömer barnets totala behov av omvårdnad och tillsyn efter samtal med dig som förälder. Du betalar alltid skatt på bidraget och beloppet justeras vid varje nytt kalenderår. För 2021 ser nivåerna ut så här:

 • En fjärdedels omvårdnadsbidrag - 2 479 kr per månad
 • Ett halvt omvårdnadsbidrag - 4 958 kr per månad
 • Tre fjärdedelars omvårdnadsbidrag - 7 438 kr per månad
 • Ett helt omvårdnadsbidrag - 9 917 kr per månad

Får man Vabba om man har Omvårdnadsbidrag?

Vid ansökan om omvårdnadsbidrag är det viktigt med intyg som styrker ett omvårdnadsbehov som går utöver vad som kan anses normalt för ålder. Läkarutlåtandet måste vara utförligt, och det kan även behövas intyg från förskola, skola, korttids etcetera. Den här guiden har många tips och råd till dig som har ett barn med funktionsnedsättning.

Omvårdnadsbidraget är till för föräldrar till barn som har funktionsnedsättning som kräver mer omvårdnad än vad som är normalt för andra barn i samma ålder.

Det är inte enbart föräldrarna till ett barn med funktionsnedsättning som kan få det nya omvårdnadsbidraget. Även personer som likställs med föräldrar kan ha rätt till bidraget, exempelvis make som bor med föräldern och annan vårdnadshavare.

Båda föräldrarna kan beviljas bidraget, med hälften vardera eller med den fördelning som de själva önskar. Om föräldrarna inte är överens, ska bidraget fördelas mellan föräldrarna utifrån fjärdedelar med hänsyn till var barnet bor eller vistas.

Rätten till omvårdnadsbidrag hänger på hur mycket omvårdnad och tillsyn som föräldrarna måste sköta om utöver ”normalt föräldraansvar”.

Men vad innebär det i praktiken? Nedan finns exempel på behov som har betydelse. De är hämtade ut Försäkringskassans interna vägledning (avsnitt 3.4.3).

Försäkringskassans handläggare ska ”utreda vilken omvårdnad och tillsyn barnet totalt behöver, det vill säga föräldrarnas dagliga insatser på grund av barnets funktionsnedsättning”. Hur mycket behov av omvårdnad och tillsyn finns, utöver vad som är vanligt för barn i motsvarande ålder?

Försäkringskassan kräver att det finns ett samband mellan funktionsnedsättningen och de behov av omvårdnad och tillsyn som barnet har. Därför gör man en så kallad DFA-analys (diagnos, funktionsnedsättning, aktivitetsbegränsning), för att se samband mellan ansökan och medicinsk information.

Svenska Downföreningen har kritiserat Försäkringskassans krav på DFA-analys. Man menar att det är praktiskt taget omöjligt att få fram läkarintyg som täcker allt. Föreningen skrev i en rapport 2020:

”Hur ska en läkare kunna intyga den extratid jag lägger varje morgon på att få iväg mitt barn till skolan? Hur ska en läkare kunna intyga all den extratid jag lägger på att ta fram bildstöd och träningsmaterial till mitt barn, som det dessutom är en logoped som rekommenderat? Hur ska en läkare kunna intyga all den tid dessa oändliga möten med habilitering, skola och kommunen tar? Vi ser många exempel på konsekvenser av aktivitetsbegränsningar som den sökande beskriver men som inte tydligt står med i läkarintyget. Trots att begränsningen uppenbart är kopplad till en intygad funktionsnedsättning blir resultatet att ansökan avslås.”

Det ska alltid finnas en läkares beskrivning av hälsotillståndet hos barnet. Det ska framgå på vilket sätt läkaren har haft kontakt med barnet. Läkarens beskrivning kan kompletteras av psykolog, fysioterapeut, arbetsterapeut, logoped och andra medicinska professioner.

Läkarintyget ska ska omfatta hela kedjan och därför innehålla:* diagnos enligt ICD-10 med diagnoskod, om det finns en diagnos* uppgifter om funktionsnedsättningen* uppgifter om aktivitetsbegränsningen* information om vilka medicinska behandlingar som pågår och som är planerade, och hur funktionsnedsättningen och aktivitetsbegränsningarna bedöms utvecklas över tid.

Det är viktigt att läkarintyget är utförligt. Annars är risken stor att Försäkringskassan säger nej, med motiveringen att omsorgsbehovet inte är tillräckligt noga beskrivet.

Normalt får man beslut om omvårdnadsbidrag inom tre månader, enligt Försäkringskassan. Du går inte miste om några pengar under väntetiden, om bidraget beviljas kommer pengarna i efterskott.

Om man inte är nöjd med handläggningen eller beslutet, så kan man komma med synpunkter i flera steg.

1. Först kan man tycka till om det förslag till beslut som Försäkringskassans handläggare ”kommunicerar”.

2. När beslutet har kommit kan man begära omprövning, vilket måste ske inom två månader. Omprövningen görs av en speciell omprövningsenhet inom Försäkringskassan.

Vad räknas som inkomst vid barnomsorg?

Vi beräknar avgiften i procent (%) på familjens (hushållets) bruttoinkomst (inkomst före skatt). Du kan se avgifterna listade under Avgifter längre ner på sidan. Om hushållet tillsammans har en inkomst på 54 830 kronor i månaden eller mer, betalar du den högsta avgiften, 1 645 kronor för barn under tre år och 1 097 kronor för barn över tre år. Varje månad, även juli, betalar du en avgift för platsen i förskolan. Det gör du oavsett om barnet använder förskoleplatsen eller inte. 

Om din beräknade avgift blir mindre än 100 kronor i månaden får du ingen faktura, utan platsen blir avgiftsfri.

Om du inte lämnar någon inkomstuppgift betalar du automatiskt den högsta avgiften.

När du tackar ja till en förskoleplats ska du samtidigt lämna in uppgifter om familjens inkomst.

Om du har flera barn i förskola och fritidshem betalar du full avgift för det yngsta barnet. För de äldre syskonen blir avgiften lägre enligt avgiftstabellen. Från fjärde barnet betalar du ingen avgift.

Vad räknas som inkomst socialbidrag?

Ekonomiskt bistånd är ett stöd som du kan ansöka om i din kommun om du har problem att försörja dig själv och din familj. Ekonomiskt bistånd består av försörjningsstöd och bistånd till livsföringen i övrigt. Regler om ekonomiskt bistånd finns i socialtjänstlagen.

Hur länge kan man ha Omvårdnadsbidrag?

Omvårdnadsbidrag är en ekonomisk ersättning som du kan söka om ditt barn har en funktionsnedsättning som innebär mer omvårdnad och tillsyn utöver vad som är vanligt för ett barn i samma ålder utan funktionsnedsättning. Du kan beviljas omvårdnadsbidrag på en av fyra olika nivåer. Vilken nivå du hamnar på avgörs av barnets totala behov av omvårdnad och tillsyn. Om du beviljas omvårdnadsbidrag får du ett beslut om ett visst belopp per månad. Beslutet kan vara tidsbegränsat eller gälla som längst till och med juni det år barnet fyller 19 år.

Vad krävs för att kunna söka omvårdnadsbidrag?

Hur går jag tillväga för att ansöka om omvårdnadsbidrag?

1. Du gör en ansökan på Mina sidor på forsakringskassan.se alternativt skriver ut en blankett och postar till Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund.

2. Skicka in läkarutlåtande. Det kan du bifoga digitalt på Mina sidor efter att du gjort ansökan och den har registrerats alternativt skicka det till inläsningscentralen.

Kan man jobba heltid och få Omvårdnadsbidrag?

Under perioden 13 februari 2022 till 13 februari 2023 ska 536 arbetstagare på Spotify någon gång under perioden haft beredskapstjänst på natten. 170 anställda ska också ha arbetat natt samma period enligt utredningen. 

Spotify har till den 8 januari på sig att godkänna sanktionskravet eller komma med invändningar mot beslutet. Om företaget inte godkänner beslutet kan myndigheten vända sig till Förvaltningsrätten för att kräva ut pengarna i domstol. 

Hur många timmar barnomsorg har man rätt till?

Hemkommunen ska erbjuda förskola till barn som är bosatta i Sverige och som inte har börjat i förskoleklassen eller någon annan utbildning för fullgörande av skolplikten. Från och med ett års ålder ska barn erbjudas förskola i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier, eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. Enligt förarbetena kan det finnas ett eget behov exempelvis om barnets föräldrar är långtidssjukskrivna.

Barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga med ett annat barn ska från och med ett års ålder erbjudas förskola under minst tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan.

Det är hemkommunen som ansvarar för att alla barn som har rätt till förskola får en förskoleplats om deras vårdnadshavare önskar det. Hemkommunen kan erbjuda plats i en av sina egna förskolor eller motsvarande utbildning i en fristående förskola. Barnets vårdnadshavare behöver dock inte acceptera ett erbjudande om plats i en fristående förskola med konfessionella inslag i verksamheten.

Ett barn ska erbjudas plats i en förskola som ligger så nära hemmet som möjligt. Kommunen ska ta skälig hänsyn till barnets vårdnadshavares önskemål.

När är förskolan gratis?

En kommun får ta ut en avgift för att ta emot ett barn i förskolan. Avgiften som kommunen tar ut ska vara skälig. Även en huvudman för en fristående förskola får ta ut en avgift för att ta emot ett barn i förskolan. Avgiften som den fristående huvudmannen tar ut får inte vara oskäligt hög.

Alla kommuner använder sig av maxtaxan. Det innebär att det finns ett tak för hur hög avgiften får bli. Om ett hushåll betalar den högsta tillåtna avgiften får förskolan inte ta ut någon mer än denna. Det gäller för både kommunala och fristående förskolor. Det ingår i förskolans omsorg av barnen att servera dem varierade och näringsrika måltider. Förskolan får inte ta ut någon avgift utöver maxtaxans tak för dessa måltider.

Utbildningen i de obligatoriska skolformerna ska vara avgiftsfri. Eleverna ska ha kostnadsfri tillgång till böcker och andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning. Med lärverktyg avses den utrustning och materiel, förutom böcker, som eleverna behöver för att kunna nå målen för utbildningen. Sådana lärverktyg kan även avse alternativa verktyg för lärande till exempel talsyntes.

Om en elev får distansundervisning som särskilt stöd ska eleven ha kostnadsfri tillgång till den tekniska utrustning som behövs för detta. Att utbildningen i de obligatoriska skolformerna ska vara avgiftsfri innebär också att eleverna ska erbjudas näringsriktiga skolmåltider utan att behöva betala för dem. Det gäller även om elever får distansundervisning som särskilt stöd. Om elever får distansundervisning som särskilt stöd kan de enligt förarbetena till exempel få ett erbjudande om måltidskuponger eller möjlighet att inta måltider i en närbelägen skola i hemkommunen.

Är socialbidrag skattefritt?

Väljare från alla partier underskattar hur höga socialbidragen är. Foto: Janerik Henriksson / TT

I dag finns det ungefär 800 000 människor i vuxen ålder som inte försörjer sig själva. Det handlar om mer än var åttonde person i arbetsför ålder och kostar 270 miljarder per år, vilket motsvarar ungefär hälften av all sjukvård i Sverige. I en tidigare mätning publicerad här på Smedjan har vi visat att väljarna underskattar storleken av utanförskapet i Sverige. Nu kan vi visa att väljarna även underskattar hur höga socialbidragen är för en familj, och överskattar marginaleffekten av att börja gå till jobbet. 

Hur mycket får man i hyra av soc?

Här kan du göra en mycket förenklad beräkning för att få reda på om din ekonomi ligger över eller under nivån på försörjningsstöd. Dessa belopp gäller från den 1 januari 2023.

Beräkningen bygger dels på riksnormen, dels på uppgifter som du själv matar in. Dina uppgifter sparas inte i systemet.

Får man vabba när man har Omvårdnadsbidrag?

Vård av barn (vab) är när du stannar hemma från jobbet eller går miste om a-kassa för att ta hand om ett sjukt barn. Ersättningen du får när du vabbar kallas för tillfällig föräldrapenning. Du kan vabba hela eller delar av dagen. Det finns flera olika varianter av tillfällig föräldrapenning. Den vanligaste formen av tillfällig föräldrapenning gäller fram till dess att barnet fyller 12 år. Du kan vabba max 120 dagar per år med undantag för om ditt barn är allvarligt sjukt, då har du obegränsat med dagar.

Observera att om du får omvårdnadsbidrag kan du inte få ersättning för vab om du har omvårdnadsbidraget för samma behov av tillsyn och vård.

Mitt barn har fyllt 12 år, kan jag söka tillfällig föräldrapenning?

Ja, det kan du göra om du uppfyller kriterierna för ersättning. Man kan få tillfällig föräldrapenning för ett barn som är 12–16 år om barnet behöver mer hjälp än vad som är vanligt i den åldern. Det kan till exempel vara:

- när ett barn med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning blir akut sjukt i en annan sjukdom, eller när grundsjukdomen förvärras